Жаңа білім беру бағдарламасы

7M07313 Автомобиль жолдары және аэродромдар құрылысы в Л. Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты

 • Автомобиль жолдары мен қала көшелерін қайта жаңартудың инновациялық технологиялары
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде магистрант жөндеудің инновациялық технологияларын, құрылыстық бақылауды, автокөлік және қала жолдарының жұмыс сапасын өндірістік бақылауды және мониторингілеуді үйренеді. Берілген пәнді оқу барысында магистрант келесі құзыреттіліктерді кеңейтеді және тереңдетеді: - қала және жол құрылысы, құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкциялары, машиналар мен жабдықтар өндірісінің инновациялық технологияларын меңгеруі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ тілі
  Несиелер: 4

  Болашақ мамандардан кәсіби салада қазақ әдеби тілін жетік меңгеру дағдылары мен кәсіптік бағдарлау дағдыларын қалыптастыру. Болашақ мамандардың сөздік қорын байыту үрдісі кәсіби бағдарланған мемлекеттік тілді үйрену мен мемлекеттік тілде әртүрлі құжаттарды толтыру қабілетінің маңызды кезеңі болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Психологияны басқару
  Несиелер: 2

  Бұл пән жоғары мектепте оқыту және тәрбиелеу процесінде тұлғаның психологиялық дамуының негізгі заңдылықтары мен принциптерін ашуға бағытталған. Маман тұлғасының дамуы, тұлғаның дамуы мен қалыптасуына әсер ететін факторлар, психологиялық процестер сияқты мәселелерді зерделеуді қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Менеджмент әлеуметтік-экономикалық жүйелерді әзірлеу, құру, барынша тиімді пайдалану және бақылау процесін қамтиды. Менеджментті жүзеге асыру кезінде басқару принциптері, әдістері, нысандары мен құралдары жүйесін қолдана отырып өндірісті (өткізуді) басқару жүргізіледі. Қазіргі нарықтық қатынастардың қалыптасу жағдайында ұйымдардың, кәсіпорындардың экономикалық қызметінің сипаты ғана емес, сонымен қатар оларды басқару әдістері де өзгереді. Бүгінде менеджментті білу кез келген маманға оның мәдениетінің ажырамас бөлігі ретінде қажет болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Пәндер халықаралық стандарттар деңгейінде ағылшын тілінің теориялық негіздерін оқыту дағдыларын қалыптастырады және күнделікті және кәсіби қарым-қатынаста ағылшын тілін белсенді қолдану үшін ауызекі-тұрмыстық дағдыларды практикалық меңгеру, сондай-ақ студенттердің таңдаған білім беру бағдарламасы, іскерлік және жеке қарым-қатынас саласында кәсіби коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру. Магистранттың ғылыми жұмысына байланысты тақырыптарға жазбаша хабарлама дайындау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құрылыстағы қазіргі заманғы технологиялар
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде магистрант Көлік құрылысы саласындағы заманауи технологияларды меңгереді. Бұл пәнді оқу барысында магистранттар құрылыстың жаңа технологияларын үйренеді және құрылыстың, құрылыс материалдарының, бұйымдар мен конструкциялардың, машиналар мен жабдықтардың өндірісінің технологиялық процестерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құрылыстағы экономика
  Несиелер: 4

  "Құрылыстағы экономика" пәні құрылыс саласы экономикасының негізгі бағыттары бойынша базалық білімді қалыптастырады және құрылыста өндірістің негізгі элементтерін тиімді пайдалану жолдарын және қалыптастыруды зерттеуге ықпал етеді. Магистрант салалық экономика саласында білім алады, нәтижесінде құрылыс ұйымының қаржы-шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштерін ғылыми негіздеу білігі қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құрылыстағы геоақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Пән заманауи геоақпараттық технологиялардың кең спектрімен танысуға мүмкіндік береді. ГАЖ-ның теориялық негіздері (модельдер, кеңістіктік деректердің құрылымы және көздері), карталарды тақырыптық визуализациялау әдістері, кеңістіктік талдау тәсілдері қарастырылады. ГАЖ-да жұмыстың негізгі тәсілдері сипатталады (ГАЖ-жобаларды басқару, деректерді енгізу және редакциялау, тақырыптық визуализация, кеңістіктік талдау).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мемлекеттік тілде жұмыс істеу
  Несиелер: 4

  «Мемлекеттік тілде іс жүргізу» пәні мемлекеттік тілде құжаттарды тереңдетіп зерттеуге арналған. Пән пәндік жұмыс тарихын, құжат тұжырымдамасын, құжаттардың жіктелуін, сондай-ақ ресми және жеке құжаттардың негізгі түрлерін зерттейді. Құжаттардың үлгілері - арыздар, бұйрықтар, автобиографиялар, сертификаттар, жеделхаттар, жеделхаттар, визиткалар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құрылыстағы ұйымдастыру және басқару негіздері
  Несиелер: 5

  Пән автомобиль жолдары мен аэродромдардың құрылыс өндірісін жоспарлау мен басқаруды және құрылыс процестерін тиімді ұйымдастыру бойынша қазіргі техникалық шешімдерді, жоба тұжырымдамасын әзірлеу; көлік құрылыстарын салуға келісім-шарттар жасау; автомобиль жолдары мен аэродромдардың құрылысын ұйымдастыру әдістерін оңтайландыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құрылысқа инвестицияларды экономикалық бағалау
  Несиелер: 4

  Құрылысқа инвестицияларды экономикалық бағалау" пәні құрылыстағы инвестициялық шешімдерді қабылдау үшін білім, білік және дағды кешенін қалыптастырады. Магистранттар инвестициялық қызметті реттеу, қаржыландыру және ұйымдастыру нысандары мен әдістерін, инвестициялық жобаны сараптаудың әдістемелік негіздерін біледі; инвестицияларды талдау құралдарын зерттейді. Нәтижесінде тәуекел, белгісіздік, инфляция, бәсекелес инвестицияларды бағалау, инвестициялық талдау жүргізу, жоба моделін құру жағдайында инвестициялық шешімдерді бағалау дағдылары қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жобаны басқару
  Несиелер: 5

  "Жобаларды басқару" пәнін игерудің мақсаты магистранттарда жобаларды басқару мәселелері бойынша кешенді теориялық және қолданбалы білімді қалыптастыру және жобалық менеджмент саласында кәсіби құзыреттілікті қалыптастырудың әдістемелік негізін құру; нақты жобаларды жүзеге асыру үшін жоба командасының жұмысын ұйымдастыру бойынша білімді меңгеру; инвестициялық жобалардың тиімділік түрлерін, олардың коммерциялық тиімділігін талдау және бағалау әдістерін зерделеу және тәуекел факторлары мен белгісіздігін ескере отырып, жобалардың тиімділігін бағалау ерекшеліктерін зерттеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құрылыстағы IT-технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән IT технологиялар саласында жобалау, өндіру және құрылыс саласында әртүрлі міндеттерді орындау, шешім табу және қою кезінде дағдылар мен түсініктерді, кешенді тәсілді қалыптастырады; жобалау, құжаттарды рәсімдеу, инженерлік есептер және ақпаратты іздеу міндеттерін орындау үшін құралдарға шолу жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Көлік айрықтарын жобалау
  Несиелер: 5

  Пән көлік айрығының типтерін негіздеудің теориялық және әдістемелік мәселелерін, қиылысу сұлбасын жасауды, қиылысу элементтерін есептеу әдіснамасын оқытады. Бұл пән осы саладағы және кәсіби қызметтің жаңа түрін орындау үшін білімді жетілдіреді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Автомагистральдар
  Несиелер: 5

  "Автомагистральдар" пәні көлік құрылысының отандық және шетелдік тәжірибесін жинақтау негізінде білімді бекітеді және практикалық дағдылар мен іскерлікті қалыптастырады. Пәнде геометриялық элементтердің параметрлерін негіздеудің ғылыми әдістері, автомобиль магистральдарын жобалаудың нормативтік базасын құру әдіснамасы баяндалады. Бұл пәнде CREDO кәсіби бағдарламасы қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құрылыстағы ғылыми-техникалық мәселелерді шешу әдістері
  Несиелер: 5

  Пән құрылыс ғылыми-техникалық мәселелерді шешу үшін негізгі әдістері назар аударады. құрылысына техникалық проблемаларды ұтымды шешімдер принциптері. Техникалық мәселелерді шешудің және олардың нәтижелерін бағалаудың практикалық әдістері. Ғылыми және техникалық мәселелерді шешудің ең жақсы әдістерін таңдаңыз. Диссертациялық зерттеуде алынған білімді іс жүзінде қолданыңыз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Арнайы жағдайларда көлік құралдарын салу
  Несиелер: 4

  Пәнде шөгінді, әлсіз суқанықпаған балшықты, үйінді, шаюды, құрғақ, тұздалған, иірімді, жарылған жартасты және элювиалды топырақтарда салынатын көліктік құрылыс объектілерін геотехникалық жобалаудың инновациялық әдістері қарастырылады. Жаңа құрылыстар салу және қолданыстағыларын қайта жаңарту кезінде көбінесе негіздерді топыраққа беру қажеттілігі туындайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инженерлік сараптаудың әдістері мен құралдары
  Несиелер: 4

  Пән объектінің жобалық мәндерге сәйкестігін қамтамасыз ететін құрылыс конструкцияларының элементтерін дайындау және монтаждау сапасын бақылау әдістері мен құралдарын, сондай-ақ жүйелердің нақты жұмысын бейнелеуді қамтиды. Нақты жағдайларда жұмыс істеу кезінде монтаждалатын немесе пайдаланылатын конструкцияның жай-күйін зерделеу оларды дайындау сапасын бақылау кезіндегі әдістермен және құралдармен қамтамасыз етіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құрылыс мәселелері бойынша соңғы элемент әдісі
  Несиелер: 5

  «Құрылыстағы соңғы элементтер әдісі» магистранттарға конструкцияларды есептеу әдістемесі, дизайны диаграммалары және оларды өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс құрылымдары мен құрылымдық элементтерін дербес сандық есептеулер үшін дайындайды. Әдіс деформацияланатын қатты механиканың, жылу берудің, гидродинамиканың және электродинамиканың мәселелерін шешу үшін кеңінен қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тәжірибені жоспарлау әдістері
  Несиелер: 4

  Пәннің мазмұны эксперименталды жоспарлау теориясының негізгі бағыттары - эксперименталды жоспарларды жасау, домендік үлгілерді синтездеу, эксперименттердің тиімділігін және үлгілердің сапасын бағалау үшін негізгі құралдарды ұсынады. Олар ғылыми зерттеулерді және оның нәтижелерін талдау, болжау және бағалау, сондай-ақ пәндік салаларды ресімдеу дағдыларын дамытады. Математикалық статистика, фактор, дисперсия және регрессиялық талдау аппаратының көп өлшемділігі мен өзгермелілігі, сызықты емес бағалау анықталды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Эксперименттік және теориялық құрылыс әдістері
  Несиелер: 5

  Эксперименттік зерттеулер теориялық идеяларды растайтын немесе дәлелдейтін нақты фактілер өлшеу немесе бақылау арқылы анықталған немесе бұрын теориялық түрде шығарылмаған жаңа тәуелділіктер анықталған зерттеу жұмыстарының бөлігі болып табылады. Барлық ғылымдар бойынша эксперимент кез-келген жорамалдардың сенімділігі критерийі болып саналады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құрылыстағы техникалық сараптама
  Несиелер: 4

  Техникалық сараптаманың мәні арнайы құрылыс-техникалық ғылыми білім негізінде белгіленетін сараптама жүргізу кезінде дәлелдік маңызы бар фактілер туралы мәліметтер болып есептеледі.Объектіні салу, күрделі жөндеу немесе қайта құру процесінде ғылыми негізделген сараптаманы шешуге арналған даулы жағдайлар жиі туындайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқу ғылыми зерттеулердің методологиясы мен әдістемесін меңгеру, қажетті ақпаратты таңдау және талдау, зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыру үшін қажет. Теориялық алғышарттарды әзірлеу, эксперименттерді жоспарлау және жүргізу, өлшеу нәтижелерін өңдеу және қателіктерді бағалау. Эксперимент нәтижелерін теориялық алғышарттармен салыстыра білу және ғылыми зерттеу қорытындыларын тұжырымдау; ғылыми зерттеу нәтижелері бойынша есептер, баяндамалар жасау немесе мақалалар жазу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON1

  ON1- Үш тілді оқытуды пайдалану, кәсіби қызметте ақпарат алу, пікірталас жүргізу, ғылыми әзірлемелерді ұсыну мүмкіндігі болу қажет

 • Код ON2

  ON2-заманауи ғылыми және практикалық міндеттерді шешу және тұжырымдай алу, зерттеудің қажетті әдістерін таңдау, тәжірибелік деректерді өңдеу, автожол құрылысы мен аэродромдар саласында талдау және қорытынды жасай алу

 • Код ON3

  ON3-автожол және аэродром құрылысы саласында басқару, зерттеу және педагогикалық қызметті жүргізудің әдістемелік негіздері мен дағдыларын меңгеру

 • Код ON4

  ON4-автожол құрылысы мен аэродромдар саласында өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту үшін өзіндік шығармашылық ойлау дағдыларын меңгеру

 • Код ON5

  ON5-автожол құрылысы мен аэродромдар саласындағы ғылыми ақпаратты алу, өңдеу және сақтау әдістерін қоса алғанда, заманауи ақпараттық технологияларды меңгеру

 • Код ON6

  ON6-ұйымның даму стратегиясын анықтау және бағалау, автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы саласындағы нарық жағдайында ұтқырлыққа және бәсекелестік қабілеттілікке септігін тигізетін технологиялық және ұйымдастырушылық шешімдерге бастамашылық жасау

 • Код ON7

  ON7-объектілердің жай-күйін бағалау бойынша ізденістерді жүргізу, жобалау үшін бастапқы деректерді анықтау, автожол құрылысы мен аэродромдар саласында есептік негіздеу және мониторинг жүргізу дағдысына ие болу

 • Код ON8

  ON8 - Тіркеу және зияткерлік меншікті қорғау ережелерін білуі

 • Код ON9

  ON9-автожол құрылысы мен аэродромдар саласында ғылыми жұмыстарды жүргізу, ұйымдастыру және оларды коммерцияландыру әдістеріне тұтас көзқарасқа ие болу

 • Код ON10

  ON10-жиналған тәжірибені сыни қайта ойлау, қажет болған жағдайда автожол құрылысы мен аэродромдар бағыты шеңберінде өзінің кәсіби қызметінің түрі мен сипатын өзгерту қабілетіне ие болу

Top