Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01505 7M01505 География в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

 • Географиядағы геоақпараттық жүйелер және компьютерлік технологиялар
  Несиелер: 5

  Кәсіби қызметтің ғылыми-өндірістік және технологиялық мәселелерін, атап айтқанда, географиялық ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу, талдау және беру мәселелерін шешу үшін заманауи компьютерлік бағдарламаларды оқытады. Материалдың репрезентативтілігін бағалау әдістері, сандық зерттеу жүргізу кезіндегі сынамалар көлемі, алынған мәліметтерді салыстырудың статистикалық әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ландшафтық зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  ландшафт әдістерін, өнеркәсіптік физикалық-географиялық, экологиялық зерттеулерді оқытады, табиғи және техногендік геожүйелер картасын қолдана отырып, ландшафтық зерттеулер жүргізу дағдыларын дамытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстан ландшафтысының геоэкологиясы
  Несиелер: 5

  геоэкологиялық талдаудың принциптері мен әдістерін, аумақты ландшафтық сәйкестендіруді зерттейді; табиғи кешендер мен олардың компоненттерінің тұрақты күйін және тенденцияларын ескере отырып аумақты ландшафтық аудандастыру; табиғи кешендердің морфосульптуралық элементтерін өзгертудегі техногендік әсердің рөлі. Аумақты экологиялық-географиялық аудандастыру. Әр түрлі антропогендік факторлардың әсерінен табиғи жиынтықтардың өзгеру ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Географиядағы модельдеу
  Несиелер: 5

  Жаратылыстану ғылымындағы зерттеулерде экономикалық, әлеуметтік, физикалық, саяси географияның модельдерін, модельдер мен модельдеу элементтерін қолданудың жалпы принциптерін оқытады. Модельдеу әдісі, математикалық-географиялық, картографиялық модельдеу. Геожүйелерді, елді мекендердің географиясын, өндірістік нысандарды және ауылшаруашылық салаларын модельдеу; орналастыру факторлары. Географиялық ақпараттық жүйелерді, заманауи компьютерлік технологияларды модельдеуде қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Ғылымның дүниетанымдық негіздері. Ғылым функциялары. Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Ежелгі әлемдегі, Орта ғасырдағы және қайта өрлеу дәуіріндегі ғылым. Жаңа еуропалық ғылым. Ғылымды дамытудың классикалық кезеңі. Ғылым дамуының классикалық емес және сыныптан кейінгі кезеңінің негізгі концепциялары мен бағыттары. Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері. Ғылымның философиялық негіздері және әлемнің ғылыми көрінісі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Географияның теориясы және әдіснамасы
  Несиелер: 4

  Географияны қазіргі заманғы теориялық мәселелерді тұжырымдай отырып, жаратылыстану және әлеуметтік ғылымдар, оның қазіргі теориялық және әдіснамалық негіздері арасындағы өзара әрекеттесудің тұтас жүйесі туралы ғылым ретінде зерттейді. Географиялық зерттеудің әдістері мен әдістемесі. Жүйелеу, классификация, зерттеу әдістерінің принциптері, географияның қазіргі мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 4

  Жоғары білім берудің қазіргі парадигмасы. Қазақстандағы жоғары кәсіби білім беру жүйесі. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігі. Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары. Жоғары мектеп маман тұлғасын тәрбиелеу мен қалыптастырудың әлеуметітк институты ретінде. ЖОО-дағы тәрбие жұмысының маңызы мен негізгі бағыттары. Жоғары білім беру жүйесіндегі куратор. Жоғары білім берудегі менеджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Магистратурада шет тілін білу деңгейіне қойылатын талаптар білім беру мекемелерінің барлық түрлеріне тілдік дағдылар деңгейіне қойылатын талаптарды біріктіретін еуропалық құзыреттілік стандарттарына негізделген. Магистрлерді меңгеру деңгейі B2, C1-ке сәйкес болуы керек.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жердің тірі қабығы және жаһандық қауіп-қатерлер
  Несиелер: 5

  Жер шарында тіршілік ететін барлық тірі компоненттердің функционалды бірлігі, олардың өзара тәуелділігі, өлі табиғатпен өзара әрекеттесуі және тұтастай жұмыс істеу қағидаттары туралы түсінік береді. Планетаның геологиялық дамуының табиғи процестеріне және климаттық циклдерге байланысты өсіп келе жатқан проблемалар және өркениеттің дамуындағы негізгі қиындықтардың бірі болып табылатын дамып келе жатқан антропогендік әсердің салдары болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Менеджмент психологиясының теориялық негіздері. Ұйымдарда адамдардың мінез-құлқын басқару психологиясы. Басқару қарым-қатынас психологиясы және команда құру. Басқару қақтығыстары және оларды шешу. Тайм-менеджмент. Шешім қабылдау психологиясы және бақылау. Стресстік жағдайлардағы басқару қызметі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Геоморфологияның қазіргі мәселелері
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы өзекті геоморфологиялық зерттеулер, біздің заманымыздың әйгілі зерттеушілері. Эндогендік және экзогендік процестер нәтижесінде морфоқұрылымдық және морфомүсіндік бедер өзгерісі. Мұхит түбін, геосинклиналды аймақтарды, белсенді жанартаулық аймақтарды зерттеу мәселелері. Эндогендік және экзогендік процестердің катастрофиялық көріністері. Бедердің өзгеру динамикасын зерттеудің заманауи әдістері және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары оқу орнында географияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Педагогикалық зерттеулердің әдістемесін, парадигмаларын, қазіргі ақпараттық, педагогикалық технологияларды сараланған, интеграцияланған, дамытатын оқыту технологияларын, құзіреттілікке негізделген оқытудың ерекшеліктері мен ерекшеліктерін зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстанның пайдалы қазбалар географиясы мен геологиялық қалыптасу жағдайы
  Несиелер: 5

  Пайдалы қазбалар кен орындарының геологиялық құрылысы, түзілуі және пайда болу жағдайы; ел экономикасы үшін және металл және металл емес пайдалы қазбалар әлемі үшін маңызды өнеркәсіптік пайдалану салалары. Пайдалы қазбалар кен орындарының: отын, кен, құрылыс материалдарының кен орындарының орналасу географиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының экологиялық мәселелері
  Несиелер: 5

  Қазақстан Республикасының табиғи ресурстық әлеуеті. Табиғатты пайдаланудың түрлері, деңгейі және экологиялық аспектілері Қоршаған ортаның ластануы, ластану түрлері. Жер қорын шаруашылық мақсатта пайдалану; жердің тозуы, топырақ жамылғысы, шөлейттену проблемалары, ғаламдық және жергілікті деңгейдегі шешімдер. Биоәртүрлілік. Климаттың өзгеруі, Киото хаттамасы, Парниктік эффект. Көршілес мемлекеттермен Қазақстанның трансшекаралық өзендерінің проблемалары, «Арал теңізі» проблемасы және т.б. Қазақстан Республикасы және халықаралық экологиялық бағдарламалар, бағдарламаларды іске асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Елтану және халықаралық туризм
  Несиелер: 5

  Туристік қызмет көрсету секторын дамыту тұрғысынан әлем елдерінің географиясы мен типологиясы. Әлем елдеріндегі аймақтық рекреациялық саясат; рекреациялық табиғатты пайдалану; геоэкологиялық аймақтық география, халықаралық туризм түрлері және олардың таралу географиясы, баға саясаты, қол жетімділік. Дүниежүзілік туристік ұйымның әлем елдеріндегі туризмді дамытудағы рөлі. Әлемнің қайталанбас ғажайыптары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аймақтық география
  Несиелер: 5

  Аймақтарды оқытудың табиғи-географиялық, аймақтық-географиялық және типологиялық тәсілдерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік географияның өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Ғылымның негізгі категорияларын, дәстүрлі және жаңа тұжырымдамаларды, оқыту парадигмаларын, гипотезаларды, әлеуметтік географияның заманауи әдістерін, әртүрлі иерархиялық деңгейдегі аймақтардың дамуына әлеуметтік мониторинг жүргізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Геосаясат
  Несиелер: 5

  Әлемнің геосаяси мектептерін, геосаяси ойдың тұжырымдамалары мен тәсілдерін, әлем мемлекеттерінің стратегиялық бағыттарын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлемдік экономикалық дамудың теориялары мен заманауи мәселелері
  Несиелер: 5

  Жаһандық экономиканың географиясы тұтас жүйе ретінде, оның ішінде макроэкономикалық тұрақсыздық пен дағдарыс құбылыстарының ұлғаюы жағдайында ұлттық экономикалардың өзара әрекеттесу процесінде пайда болатын халықаралық экономикалық қатынастардың әртүрлі нысандары мен әлемдік экономикалық институттармен өзара байланысты әлемнің барлық елдерінің экономикаларын зерттейді. Жаһандану және аймақтық экономикалық интеграция мәселелері. Әлемдік даму дағдарыстары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Картография және ГАЖ технология
  Несиелер: 5

  Картографиялық, ГАЖ өнімдері, олардың жаратылыстану, қолданбалы география мәселелерін шешудегі рөлі және т.б. Картографиялық проекциялар, электрондық карталарды өңдеу және пайдалану әдістері. Нивелирлеу түрлері, күрделі гипсометриялық профиль, блок-диаграммалар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Демографиялық талдау және болжау әдістері
  Несиелер: 5

  Демографиялық, әлеуметтік деректерді жинаудың қазіргі әдістері. Халық санағы, демографиялық статистика, демографиялық болжамдар. Математикалық, картографиялық әдістер, модельдеу әдісі т.б. Демографиялық көрсеткіштердің, АДИ-нің және т.б. коэффициенттерін анықтау үшін демографиялық мәселелерді шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  философия, педагогика, психология және география саласындағы тұжырымдамалық, теориялық, қолданбалы, пәнаралық білімді түсіндіреді; кәсіби зерттеулерде физикалық, экономикалық, экологиялық, картографиялық ғылымдарда ғылыми зерттеулерді қолданады

 • Код ON2

  мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде көп мәдениетті және көптілді ортада қарым-қатынас құралы ретінде сөйлейді;

 • Код ON3

  жоғары білімнің дидактикасын, мұғалімді даярлау аспектісіндегі педагогикалық менеджментті біледі; оқытудың заманауи ақпараттық технологиясын, зерттеу нәтижелерін практикалық педагогикалық қызметке енгізу әдістерін; ғылыми зерттеулерді коммерцияландыру тетіктерін қолданады;

 • Код ON4

  табиғаттағы табиғи құбылыстар мен экологиялық процестердің заңдылықтарын талдайды; ақпараттық технологиялар, географиялық заңдар, модельдер және оларды кәсіптік қызмет барысында, сонымен қатар практикалық, ғылыми және зерттеу жұмыстарын орындау кезінде қолдана алады;

 • Код ON5

  Қазақстанның ұлттық басымдықтарын ескере отырып ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлайды және жүргізеді; физикалық, экономикалық, әлеуметтік, саяси география саласындағы қазіргі ғылыми жетістіктерді сыни тұрғыдан талдай алады және бағалай алады;

 • Код ON6

  туризм, экономика, геосаясат саласындағы білімдерін көрсетеді; ғылыми-зерттеу және практикалық мәселелерді шешуде, соның ішінде пәнаралық салада жаңа идеяларды қалыптастыра алады;

 • Код ON7

  академиялық және кәсіби ортадағы ғылыми пікірталастарға қатысады; кәсіби қызмет нәтижелеріне жауапкершілік алады; бастама көтеріп, ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдерді таба алады;

 • Код ON8

  кәсіби салада халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады; жұмыс берушілерді, кәсіби бірлестіктердің, ғылыми ұйымдардың өкілдерін, шетелдік серіктестерді оқу процесіне қалай тарту керектігін біледі.

Top