Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B03101 Халықаралық қатынастар в Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар Академиясы

 • Халықаралық қатынастар зерттеулерге кіріспе (ағыл. т.)
  Несиелер: 4

  Aim of the Сourse is to make students familiar with fundamental theoretical knowledge and practical skills of analysis of international relations and these knowledge and skills will help the students to fulfill their practice in international relations sphere, in particular: successfully establish contacts with the colleagues, effectively organize communication

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикалық теория негіздері
  Несиелер: 3

  "Экономикалық теория" пәні базалық пән болып табылады, оны оқыту барысында студенттерді қазіргі экономикалық ойлаудың негізін құрайтын экономикалық түсініктердің, ұстанымдардың, заңдылықтардың кең шеңберімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шетел тілі мамандығы (қытай тілі)
  Несиелер: 4

  Қытай тілінен орыс тіліне және орыс тілінен қытайлықтарға әлеуметтік және саяси сипаттағы мәтіндерді, аудио және бейне материалдарын түсіндіру және аударудағы тұрақты дағдыларды дамыту және нығайту; әлеуметтiк-саяси және әлеуметтiк-экономикалық тақырыптар бойынша қытай әңгiмелесу дағдыларын игеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 3

  Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру үдерісінде кәсіпорындар мен ұйымдардың кәсіпкерлік қызметі ерекше рөл атқарады. Кәсіпкерлердің бастамасы, тәуекелі, білімі мен біліктілігі кәсіпорындардың (фирмалардың) әлеуметтік-экономикалық ресурстарын, ұлттық экономика жүйесін ұйымдастыруды барынша тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шетел тілі мамандығы (түрік тілі)
  Несиелер: 4

  Оқыту бағдарламасы Жеке тұлғаға бағытталған, коммуникативтік-когнитивті, әлеуметтік-мәдени және шет (түрік) тілін оқытуға іс-әрекет тәсілін жүзеге асыруға бағытталған. Білім алушыларда шет тілді коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға кешенді көзқарасты сақтай отырып, бұл кезеңде лингвистикалық құзыреттілікті, атап айтқанда лексикалық және грамматикалық құзыреттілікті дамытуға ерекше көңіл бөлінеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазіргі замандағы діни фактор
  Несиелер: 3

  Курс қазіргі әлемнің рухани және діни алуан түрлілігінің, әлемдік діндердің ілімдерінің негіздерін, олардың эволюция кезеңдерін және біздің заманымыздың маңызды мәселелеріне деген көзқарасын білуді қалыптастырады. Бұл болашақ мамандардың заманауи өмірдің діни аспектілерін еркін жүріп-тұруға, рухани және діни дәстүрлердің, олардың сипаттамаларының, діни фундаментализмнің психологиясының және әртүрлі дін өкілдерінің арасындағы диалог мүмкіндіктерін түсінуге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық менеджмент
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу барысында студенттер мен тыңдаушылар экономиканың интернационалдану үрдістері мен заңдылықтары, елдердің, салалар мен фирмалардың бәсекеге қабілеттілігі, стратегиялық менеджменттің нысандары мен әдістері, халықаралық корпорациялардағы басқару ерекшеліктері, халықаралық фирмалардың қазіргі формалары мен өзара іс-қимылы, сондай-ақ халықаралық фирмалардың технологиялық және ұйымдастырушылық дамуы және оларды қайта құру туралы толық түсінік алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлеуметтік саясат негіздері
  Несиелер: 4

  Жалпы оқыту әдістерін қолдана отырып, мемлекеттің әлеуметтік саясатының түсінігі, әлеуметтік саясаттың өзекті мәселелерін түсіну және оның тиімділігін арттыру мүмкіндіктері, азаматтық қоғамның негізгі институттарының даму процестері зерттеледі, мемлекеттік саясатта жинақталған білімді пайдалану дағдылары теориялық және практикалық мақсаттарда оқытылады. Заманауи ақпараттық технологияларды қолданылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби-бағдарланған шет тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби бағдарланған шет тілі студенттерді даярлау бағытын ескере отырып ,тіл үйретудің заманауи ағымдағы үрдістері мен талаптарын қарастырады.Ол жерде оқытудың мақсаты мен міндеттері, академиялық және кәсіби қарым-қатынаста шет тілдерін сөйлеу қызметін жүзеге асыру дағдылары, осы дағдыларды жүзеге асыру жағдайларын сипаттау, академиялық және кәсіби сөйлеуге тән негізгі тілдік материалдар ескерілген.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты, студенттердің мәдениетін қалыптастыруға бағытталған және пәннің негізгі міндеті сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша білім жүйесін қалыптастыру және осы негізде осы құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  «Кәсіби қазақ тілі» - коммуникативтік-дискурстық аспектіде қазақ тілі мазмұнын, кәсіп пен мамандықтың негізін, іскерлік қарым-қатынас мәдениетін, зияткерлік, әлеуметтік және кәсіптік қасиеттерін қамтитын пәнаралық білім саласы болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шетел тілі мамандығы (қытай тілі A1)
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде қытай тілінің негіздері зерттеледі, қытай грамматикасының терең зерттелуі жалғасады, сөйлеу дағдыларын дамытуға назар аударылады, жаңа лексикалық бірліктер енгізіледі. Оқуды аяқтағаннан кейін, студенттер жалпы тақырыптар бойынша әңгімелесуді қолдана алады (танысу, өздері туралы, отбасы, жұмыс және т.б. туралы әңгіме), кішігірім хабарлама жасайды, иероглифтерді қолданып мәтінді жазады және оны жазады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазіргі халықаралық қатынастарда халықаралық ұйымдардың қатысуы
  Несиелер: 3

  Бұл курс мемлекеттер арасындағы қарым-қатынастарды реттеу мен дамытудың негізгі жолдарының бірі ретінде халықаралық ұйымдардың үнемі артып келе жатқан рөлін қарастырады. Халықаралық ұйымдар тек мемлекетаралық қарым-қатынастарды реттеп қана қоймайды, сонымен қатар біздің заманымыздың ғаламдық мәселелеріне қатысты шешімдер қабылдайды. Курста мультимедиялық технология және жалпы оқыту әдістері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шетел тілі мамандығы (түрік тілі A1 )- I
  Несиелер: 5

  Пән білім алушының күнделікті сөйлеу сөздерін түсінуге, қолдануға және қарапайым сөздерді құруға қабілеттілігін қалыптастырады. Студент өзін таныстыра алады және өзгелерді таныстыра алады, сұхбаттасушыға оның жеке басы туралы деректерге қатысты сұрақтар қоюы және ұқсас сұрақтарға жауап беруі мүмкін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық негіздері (мемлекеттік тілде)
  Несиелер: 5

  Құқық негіздері – мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы бастапқы ұсыныстарды қалыптастыруға ықпал ететін негізгі заң оқу пәні.Бұл пәнді оқытуға мемлекет және құқықтың пайда болуы, дамуы мен жұмыс істеу заңдылықтары, негізгі заң ұғымдарын анықтау, сондай-ақ конституциялық, азаматтық, қылмыстық және әкімшілік құқық сияқты қазақстандық құқықтың базалық салалардың негізгі ережелері кіреді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастардың жаңа және қазіргі кезеңдегі тарихы
  Несиелер: 5

  Курс заманауи халықаралық қатынастардың дамуына жүйелі көзқарас қалыптастырады. Мәселелік лекциялар, пікірталастар барысында студенттер халықаралық қатынастар тарихындағы әртүрлі кезеңдерді тарихи талдау дағдыларын дамытады, бағдарламалық қамтамасыз етуді және аппараттық есептеу жүйелерін пайдаланып, тарихи дереккөздермен жұмыс жасайды. Интернетте ақпаратты құру мен өңдеудің заманауи әдістері мен құралдарын қолданады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ халқының рухани мәдениеті(мемлекеттік тілде)
  Несиелер: 3

  «Қазақ халқының рухани мәдениеті» пәнінің мазмұнында қоғамдық сананы жаңғырту, бәсекеге қабілеттілікті арттыру, прагматизм, ұлттық сәйкестікті сақтау, азаматтардың сана-сезімінің ашықтығын арттырудың маңыздылығына баса назар аударылды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық терроризм және халықаралық қылмыстылық
  Несиелер: 4

  Тәртіп халықаралық терроризмнің және халықаралық қылмыстың себептері мен қауіп-қатерлерін қарастырады. Сондай-ақ, қазіргі заманғы халықаралық қатынастар жүйесінде терроризмге қарсы тұрудың теориясын, тәжірибесін және тәсілдерін қалыптастырады. Ол халықаралық лаңкестік құбылысының эволюция үрдісін анықтауға және әлемдік қоғамдастық тарапынан осы құбылысқа қарсы тұруға талдамалық тәсіл әзірлейді. Курста мультимедиялық технология және жалпы оқыту әдістері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық құқық
  Несиелер: 5

  Халықаралық құқық пәні халықаралық құқық теориясын, оны қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу міндеттерін шешуде құқықтық ғылым мен тәжірибенің соңғы жетістіктерін кеңінен қолдану негізінде кәсіби, қоғамдық және жеке өмірде қолдану тәсілдері мен тәжірибесін зерттеу арқылы студенттердің құқықтық мәдениетінің негіздерін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскерлік қарым-қатынас этикасы (ағыл. т.)
  Несиелер: 4

  Ethics of Business Communication is an elective discipline and is designed to assist the students to obtain theoretical knowledge and practical skills in order to fulfill their interaction in industrial and social fields consciously and competently, in particular: successfully establish contacts with the colleagues, effectively organize communication and to apply the obtained knowledge and skills.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру (мемлекеттік тілде)
  Несиелер: 3

  «Рухани жаңғыру» атты жаңа жалпы курсты дайындау және енгізу, жалпы тарихи контекстте ұлттық мәдениет, салт-дәстүр, мәселелерін терең зерттеу, студенттерге қазақ халқының рухани дүниесінің тарихилығы мен мазмұнын, қазақ халқының мәдени дамуындағы заңдылықтар мен тенденцияларды ашып көрсету, пәнаралық интеграция, гуманизация бағытындағы тарихты оқытудың университеттік жүйесін жетілдірудің объективті пісіп жетілген қажеттіліктерінен туындады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық қауіпсіздіктің қазіргі қауіп-қатері
  Несиелер: 4

  Курс қазіргі заманғы халықаралық қауіпсіздік проблемаларын зерттеуге негізделген тұжырымдамалар мен тұжырымдамалық тәсілдердің мазмұнын ашып, студенттерге халықаралық қауіпсіздік процестерін жүйелі талдау үшін қажетті кең таралған әдістер туралы идеяларды береді. Халықаралық қауіпсіздіктің практикалық аспектілерін қолданбалы талдаудың негізгі дағдыларын қалыптастырады, мультимедиялық технологиялар және жалпы оқыту әдістері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шетел тілі мамандығы (түрік тілі B2)- I
  Несиелер: 5

  Курс студенттерге нақты және дерексіз тақырыптар бойынша күрделі мәтіндердің жалпы мазмұнын түсінуге; өз саласындағы кәсіптік әңгімелердің мазмұнын ұғынуға; кәдімгі әңгімелесу барысында кез-келген тарап үшін байланыс процесін жүктемеу үшін өздігінен және жеткілікті түрде еркін сөйлеуге; әр түрлі мәселелер бойынша пікірін білдіруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Бизнес қатынастар
  Несиелер: 5

  Пән - коммуникацияның сипатын және іскерлік конструктивті қарым-қатынастың құрылымын, іскерлік кездесулерді өткізу әдістерін, келіссөздер жүргізу стратегиясын және тактикасын, жеке қарым-қатынас сипаттамаларына әсер ететін жеке қасиеттер мен тұлғалық қасиеттерді дамытуға арналған дәрістер, семинарлар курсы; жеке және топтық коммуникацияның тиімді формаларын ұйымдастыруда, әріптеске әсер ету әдістерін қолдана отырып, дағдыларды дамытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шетел тілі мамандығы (қытай тілі A2)- I
  Несиелер: 5

  Пән оқу, сөйлеу, жазу және тыңдау дағдыларын дамытуды жалғастыруда. Жақсартылған әңгіме сөздіктерін және коммуникативтік клишелерді таныстыру сөйлеуді табиғи етуге көмектеседі. Студенттер деңгейдің соңында контекстте әртүрлі тақырыптардағы түпнұсқа мәтіндерді түсініп, олардың жоспарлары туралы әңгімелейді, өз пікірін айтуға, сондай-ақ зерттелетін тілдегі елде болу кезінде көптеген мүмкін жағдайларға бейімделе алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Халықаралық қатынастар теориясы мен тәжірбиесі
  Несиелер: 3

  Пән пәндер бойынша теориялық білімдерді пайдалана отырып, халықаралық қарым-қатынасты және процестерді талдауда студенттердің дағдыларын қалыптастырады, жүйелі түрде «халықаралық қатынастар» пәнінің мазмұнын көрсететін негізгі ұғымдарды, тұжырымдамалық және әдістемелік тәсілдерді береді; студенттерді халықаралық қатынастар теориясымен таныстырады, олардың тұжырымдамалық аппаратын ашып, олар көтерген мәселелердің ауқымын және қолдану аясын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасының дипломатиясы
  Несиелер: 5

  Тәртіп Қазақстандағы дипломатиялық практиканы қалыптастыру мен дамыту, сыртқы саясат доктринасын қалыптастыру, негізгі сыртқы саяси басымдықтарды дамыту процесін зерттейді. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің және оның дипломатиялық инфрақұрылымының құрылуы, Қазақстанды халықаралық құқық субъектісі ретінде және әлемдік қауымдастықтың мүшесі ретінде дамытудағы дипломатиялық қызметтің рөлін көрсетеді. Мультимедиялық технологиялар және жалпы оқыту әдістері қолданылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық ұйымдар
  Несиелер: 5

  «Халықаралық ұйымдар» курсы шеңберінде материалдарды ұсынудың тарихи-саяси ғылым әдісі қолданылады, бұл қазіргі заманғы жаһандану үдерісіндегі қатысушылардың бірі ретінде халықаралық ұйымдардың қызметін қалыптастыру мен дамытудың тарихи логикасын көрсетуге мүмкіндік береді. Пән негізгі халықаралық-құқықтық тұжырымдамаларды, жіктеуді, қызметтің қағидаларын, халықаралық ұйымдардың даму үрдістерімен таныстырады. Оқу процесі мультимедиялық технологияны қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шетел тілі мамандығы (қытай тілі B1)
  Несиелер: 5

  «Шет тілін мамандандыру» пәнінің үшінші бөлігінде бағдарлама ауызша және жазбаша дағдыларды дамытуға, екі слог сөздерді әртүрлі тондармен дамытуға, қытай тілінде екінші деңгейге арналған грамматикалық құрылымдарды қолдануға және келесі тақырыптарды қарастыруға бағытталған: «Уақыт», «Менің өмірім», « Көлік».

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық саяси институттар мен ұйымдар
  Несиелер: 5

  Пән студенттердің халықаралық саяси институттарды зерделеудің негізгі теориялық көзқарастары мен тұжырымдамаларын, олардың нақты тарихи жағдайда жұмыс істеу тәжірибесін жүйелі түрде қалыптастырады. Курста қазіргі заманғы процестің қатысушылары ретінде халықаралық ұйымдардың қызметін қалыптастыру мен дамытудың тарихи логикасын көрсетуге мүмкіндік беретін материалды ұсынудың тарихи-саяси әдісі қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Шетел тілі мамандығы (түрік тілі А2)- I
  Несиелер: 5

  Пән білім алушылардың өмірдің белгілі бір аспектілеріне қатысты жиі пайдаланылатын сөздерді (мысалы, адам және жұмыс туралы мәліметтер) түсіну қабілетін қалыптастырады. Пәнді оқу барысында білім алушылар күнделікті тұрмыстағы жағдайларға байланысты әңгіме құра алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық экономика
  Несиелер: 5

  Халықаралық экономика нарықтық экономика теориясына негізделеді және нақты ғылым ретінде оны ұлттық экономикалардың өзара іс-қимыл саласына қатысты дамытады. Экономиканың жекелеген салалары мен салаларын оқитын ғылымдарға қатысты ол жалпы теориялық пән болып табылады. "Халықаралық экономика" курсын оқытудың мақсаты студенттердің Халықаралық экономика саласындағы практикалық мәселелерді талдаудың теориялық білімдері мен дағдыларын меңгеру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастар теориясы
  Несиелер: 3

  Пән халықаралық қатынастардың теориялық білімін қамтамасыз етеді, әлемдік саясатты, дипломатияны, халықаралық жағдайды және процестерді талдауға арналған әдіс ретінде қарастырыла алады. Халықаралық ортаны қорғау проблемаларын тұтас қарау үшін аналитикалық дағдыларды қалыптастырады, халықаралық ақпараттың стандартты емес интерпретациясын табады, осы негізде дипломатиялық құжаттарды ресімдейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбек құқығы
  Несиелер: 5

  Еңбек құқығы - жұмысшылар мен жұмыс берушілердің еңбек қатынастарын және басқа тікелей өндірістік-еңбек қатынастарын реттейтін құқықтың тәуелсіз саласы.     Бұл құқықтық нормалардың жиынтығы. Еңбек заңнамасының нормалары еңбекақы төлеу процесінде, әлеуметтік еңбек ұйымының қатынастарындағы адамдар арасындағы қатынастарды реттейді. Еңбек құқығы пәні - қызметкерлердің еңбегін ұйымдастыру және қолдану процесінде туындайтын әлеуметтік қатынастар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жаһандық және аймақтық деңгейдегі халықаралық қатынастар
  Несиелер: 3

  Бұл курс халықаралық қатынастардың қазіргі заманғы жүйесінің, оның жаһандық және өңірлік аспектілерінің мәнін тереңірек түсінуге, ХХІ ғасырдағы халықаралық қатынастардың даму тенденцияларының қайшылықты сипатын анықтауға мүмкіндік береді, сондай-ақ студенттерге халықаралық қатынастар мен халықаралық ұйымдардағы Қазақстанның рөлі мен орнын толығымен түсінуге мүмкіндік береді. Мультимедиялық технологиялар және жалпы оқыту әдістері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Дипломатиялық және консулдық қызмет
  Несиелер: 4

  Бұл курс болашақ мамандарда дипломатия жайлы көзқарасты мемлекеттік қызметтің ерекше түрі ретінде қалыптастырады, дипломат мамандығының ерекшеліктерін анықтайды, дипломатиялық және консулдық қызметтердің функционалдық мақсатын енгізеді, дипломатиялық құжаттарды ресімдеуге, келіссөздерге қатысуға, дипломатиялық хаттаманың рәсімдеріне қатысуға тікелей қатысады. Мәселелік лекцияларын, бизнес-тренинг ойындарын және басқа әдістер қолданылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастардың шеткі аймақтары
  Несиелер: 3

  Пән студенттерде XX ғасырдағы қатығыстардың себептерін анықтау, халықаралық қатынастардың кіші жүйелерінің пайда болуы мен құлдырауы сияқты шеткі аймақтар жайлы жүйелі түрде түсінік қалыптастырады. Оқу кезеңінде ішкі интеграция және ыдырау үдерістерінің сипаттамасын береді, мультимедиялық технологиялар және жалпы оқыту әдістері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлемдік интеграция үдерістері
  Несиелер: 5

  Пән интеграциялық үдерістердің негізгі заңдылықтарын, үрдістері мен ерекшеліктерін, интеграциялық үдерістерді талдаудың негізгі теориялық тәсілдерін, белгілі бір аймақтағы мемлекеттердегі интеграция және ыдырау үдерістерінің ерекшеліктерін зерттейді. Халықаралық қатынастар саласындағы болашақ мамандарға біздің елімізге және тұтастай алғанда өңір үшін қолайлы ынтымақтастық стратегиясын таңдауға бағытталған дағдыларды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заманауи қақтығыс және оларды реттеу әдістері
  Несиелер: 3

  Пән XX ғасырдың аяғы- ХХI ғасырдың басындағы қақтығыстардың ерекшеліктерін; қақтығыстарға заманауи ғылыми және практикалық көзқарастар және оларды реттеу проблемаларын, сондай-ақ осы үдерістегі мемлекеттер, үкіметтік және үкіметтік емес ұйымдар рөлін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Геосаясат негіздері
  Несиелер: 5

  Курс геосаяси факторлардың, мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының, сондай-ақ халықаралық қатынастардың факторларының геостратигиясын талдау дағдыларының өзара әрекеттесу үлгісін тұрақты түрде қалыптастырады. Қазіргі заманғы жаһандық дамудың және отандық құрылымның күрделі мәселелерін жетілдіру, мемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдарда жұмыс істеу үшін қажетті халықаралық оқиғаларды тәуелсіз талдау дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономикалық дипломатия
  Несиелер: 5

  Бұл пән дипломатия ғылымының ерекше бөлігі ретінде экономикалық дипломатия туралы білім жүйесін ұсынады, дипломатиялық салада инновациялық экономикалық әдістерді қолданудың жаңа тәсілдері мен перспективаларын зерттейді. Бұл болашақ мамандар арасында дипломатиялық миссиялардың қызметіндегі экономикалық бағыттың маңыздылығын түсінеді. Курс мультимедиялық технологиялар мен жалпы оқыту әдістерін қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Орталық Азия: билік, қоғам, идеология
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларды Орталық Азия елдеріндегі саяси жүйелердің дамуы мен жұмыс істеуінің маңызды механизмдерімен таныстырады, өңірдегі мемлекеттік басқару институттарын қалыптастыру тарихын негіздейді. Потенциалды және халықаралық қатынастардың өңірлік және жаһандық жүйелеріндегі мемлекеттердің рөлін талдау дағдыларын дамытады; саяси саясатты талдау және әлемдік саясаттағы мемлекеттердің перспективаларын болжау әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел тілі мамандығы (түрік тілі C1)- I
  Несиелер: 5

  Курс білім алушылардың келесідей дағдыларын қалыптастырады: өте күрделі мәтіндердің мазмұнын түсіну, сондай-ақ оларда жасырын сөздің контекстік мәнін алу; әлеуметтік және кәсіби салалардағы, оқу үрдісінде және кәсіптік оқытуда тілді икемді және өнімді пайдалану; әртүрлі мәселелер бойынша және әртүрлі жағдайларда өз пікірлерін нақты және егжей-тегжейлі айқындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Шетел тілі мамандығы (қытай тілі B2)- I
  Несиелер: 5

  Пәндерді зерттеуге сәйкес, сөздік қоры 1500 лексикалық бірлікті және 1100 цифрлық таңбаны арттырады. Біліктілікті арттыру жалғасады. Тыңдаушылар орташа қиындықтардың бейімделмеген мәтіндерін оқи алады. Сөйлеу жылдамырақ қарқын алады, мәлімдемелер егжей-тегжейлі болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Халықаралық құқық және халықаралық интеграция мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән халықаралық интеграцияның теориялық тұжырымдамасын, халықаралық интеграцияның себептерін, ерекшеліктерін, нысандарын, халықаралық интеграция сатыларын анықтауды, ең маңызды интеграциялық топтардың қызметін, халықаралық құқық арқылы интеграциялық құрылымдардың дамуының жалпы үрдістерін және даму заңдылықтарын анықтайды. Халықаралық қатынастар саласындағы маманның жоғары біліктілігі тәжірибелік қызметте алынған білімдерді тез қабылдауға, дұрыс бағалауға және қолдануға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сепаратизм және этносаяси қақтығыстар
  Несиелер: 3

  Пән әлемдік және аймақтық өлшемдерде этносаяси қақтығыстардың мәні мен рөлі жайлы тұтас көзқарас қалыптастырады. Ол этникалық дамудың жалпы заңдарын, ұлттық саясаттың тиімділігі мен мақсаттарының, этносаралық қақтығыстар мен сепаратизмнің пайда болу себептерін талдайды. Көп мәдениетті қоғамда студенттердің кәсіби дағдыларын қалыптастырады. Мультимедиялық технологиялар және жалпы оқыту әдістері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Классикалық геосаяси теория
  Несиелер: 5

  Пән саяси теория мен практика, принциптер, үлгілер, қоғам өмірінің дамуына әсер ететін білім жүйесін қалыптастырады Курстың мақсаты - XIX ғасырдың аяғы - XXI ғасырдың басындағы мәдени және тарихи процестер контекстіндегі негізгі геосаяси модельдерді және негізгі санаттарды зерттеу, негізгі факторларды талдау дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі жағдайда желілік дипломатиясы
  Несиелер: 5

  Курс дипломатиялық мақсаттарда әлеуметтік медиа құралдарын пайдалану ретінде анықталған заманауи желілік дипломатияның мазмұнын көрсетеді. Мемлекеттің сыртқы саясатының мақсаттарына жетудің заманауи құралдарымен дипломатиялық қызметті толыққанды жүргізудің құралы ретінде оның маңыздылығын түсіндіреді. Жаңа дипломатиялық құралдарды игерудегі болашақ мамандарды меңгеруге көмектеседі. Мультимедиялық технологиялар және жалпы оқыту әдістері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Орталық Азиядағы саяси жүйелер мен қоғамдар
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді Орталық Азия елдеріндегі саяси жүйелердің дамуы мен жұмыс істеуінің маңызды механизмдерімен таныстырады, өңірдегі мемлекеттік басқару институттарын қалыптастыру тарихын негіздейді. Потенциалды және халықаралық қатынастардың өңірлік және жаһандық жүйелеріндегі мемлекеттердің рөлін талдау дағдыларын дамытады; саясатты талдау және әлемдік саясаттағы мемлекеттердің перспективаларын болжау әдістерін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан Республикасының ішкі саясаты
  Несиелер: 5

  Пән Қазақстандағы мемлекеттілікті қалыптастыру мен нығайтудағы сыртқы саясаттың рөлін зерделейді. Сыртқы саясатты, басымдықтарды, көрші елдермен және әлемдік қоғамдастықпен қарым-қатынастарды талдайды. Пәнді оқып-үйрену барысында студент келешектегі кәсіптік қызметте құзыреттілікке негізделген келесідей әдісттерді дамытады: мультимедиялық технологиялар және жалпы оқыту әдістері: монолог, өкілдік, диалогтық, эвристикалық, зерттеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шетел тілі мамандығы (қытай тілі C1)
  Несиелер: 5

  Пәнді зерделеу тереңдетіле түседі. Өткізілген лексикалық, фонетикалық, грамматикалық материалға және оның белсенді қолданылуына назар аударылады. Сөйлесуді еркін меңгерген сайын, көлемді және күрделі мәтіндер түсінікті болады. Тілді жұмыста сенімді түрде қолданыла алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аймақтық және ұлттық қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Пән әртүрлі өңірлердегі елдердің екі жақты және көп жақты қарым-қатынастарының сипатын, сондай-ақ сыртқы саяси жанжалдардың, қауіптер мен қауіптердің себептерін және түрлерін, олардың қазіргі саяси жағдай тұрғысынан аймақаралық және жаһандық үдерістердің дамуына әсері оқытылады. Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды жұмысқа, бос уақытқа және қарым-қатынасқа сенімді және сыни көзқараста пайдалану дағдыларын береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дипломатиялық протокол және этикет (ағылшын тілінде )
  Несиелер: 5

  «Дипломатиялық хаттама және этикет» пәнін меңгеруде студенттер мемлекеттік хаттамалық тәжірибенің негізгі қағидаларын және дипломатиялық хаттамалар мен этикеттердегі дәстүрлер мен заманауи үрдістерді ескере отырып қазіргі қазақ хаттама қызметінің ұйымдастыруымен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық ұйымдардағы ақпараттық қызмет
  Несиелер: 5

  Курс халықаралық деңгейде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қарастырады, бүгінгі күндері олар бірінші кезекте кедейліктің жаңа түрі - цифрлық теңсіздік мәселесі ретінде түсіндіріледі. Ақпараттық қоғаммен және АКТ-ны қолданумен айналысатын бірқатар халықаралық ұйымдар талданады. Технологияларды пайдалану, компьютерлік дағдылар мен ақпаратты басқару қабылеттерін дамытуға байланысты технологиялық дағдылар алынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орталық Азия аймағы халықаралық қатынастар жүйесінде
  Несиелер: 5

  Пән аймақтың саяси және экономикалық проблемаларын, аймақтағы жетекші елдердің стратегияларын, жаһанданудың Орталық Азияға әсерін, халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтың орны мен рөлін анықтайды, Орталық Азияның саяси, әлеуметтік-экономикалық дамуын болжау дағдыларын береді. Бағдарламалық және аппараттық есептеу жүйелерін пайдаланып, интернетте ақпаратты құру және өңдеудің заманауи әдістері мен құралдарын үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Шетел тілі мамандығы (түрік тілі В1)- I
  Несиелер: 5

  Курс білім алушылардың нақты тұжырымдамасы бар сөйлеудің негізгі тармақтарын ұғынуға бағытталған. Білім алушы жалпы қабылданған нормативті тілде таныс нәрселер жайлы ойын жеткізе алады; оқылатын тілдегі елде болған кезде жеткілікті дәрежеде тілдесе алады; таныс тақырыптарда қарапайым және дәйекті түрде сөйлейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастардың ақпараттық аспектілері
  Несиелер: 5

  Курс студенттерге заманауи халықаралық қатынастардағы ақпараттың рөлі туралы тұтас көзқарас қалыптастыруға бағытталған. Халықаралық қатынастарда бар ақпараттың негізгі түрлері әр түрлі себептермен қарастырылады, ақпаратпен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын қалыптастыру, халықаралық ортада өнеркәсіптік немесе қолданбалы қызмет түрлерін жүзеге асыру. Лекцияларда, жазбаша

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дипломатиялық және іскерлік этикет (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты дипломатиялық этикеттің дипломатиялық хаттамалары саласында қажетті теориялық білімді қамтамасыз ету, білім алушыларды иммигрант хаттамалары тәжірибесінің негізгі қағидаларымен таныстыру және қазіргі хаттамалық қызметті ұйымдастыру болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық қауіпсіздіктің өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пән халықаралық қауіпсіздік проблемаларын, оның даму сатыларын, халықаралық қатынастарды дамытудың қазіргі кезеңіндегі халықаралық қауіпсіздіктің жай-күйін зерделейді. Курс халықаралық қауіпсіздікті қалыптастыру және әртүрлі елдердің оның құрылуына қосқан үлесін талдау мәселелеріне арналған, ол халықаралық қауіпсіздіктің негізгі мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының ұстанымдарын кәсіби түрде сауатты талдау және түсіндіру мүмкіндігін береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орталық Азияның халықаралық қатынастар жүйесіндегі рөлі мен орны
  Несиелер: 5

  Курс жалпы білім беру әдістерінің негізінде аймақтың географиялық, тарихи және әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерін, Орталық Азияның қазіргі кезеңдегі геосаяси жағдайын және Орталық Азия мемлекеттерінің саяси және әлеуметтік-экономикалық дамуын зерттейді. Орталық Азияның саяси, әлеуметтік-экономикалық дамуын болжау, бағдарламалық және аппараттық есептеу жүйелерін пайдаланып интернетте ақпаратты құру және өңдеудің қазіргі заманғы әдістері мен құралдары пайдалану дағдыларын береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ұлттық және халықаралық қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Пән ұлттық және халықаралық қауіпсіздіктің мазмұны мен өзара байланысының нақты сипаты туралы жүйелі білім береді Мемлекетаралық және мемлекеттік емес деңгейде халықаралық қауіпсіздіктің практикалық аспектілерін қолданбалы талдаудың негізгі дағдыларын қалыптастырады. Мультимедиялық технологиялар және жалпы оқыту әдістері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Халықаралық қатынастардағы әскери-саяси аспектілер
  Несиелер: 5

  Пән мемлекеттердің әскери саясатының ішкі даму үдерістерін және басқа мемлекеттермен қарым-қатынастары мен бірге халықаралық қатынастар жүйесінің қалыптасуының жалпы және тарихи сипаттамаларының ерекшеліктерін зерттейді. Мультимедиялық технологиялар және жалпы оқыту әдістері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Әлемдік саяси үдеріс
  Несиелер: 3

  Оқу, визуалды дәрістер, проблемалық лекциялар, мультимедиялық технологияларды қолданудың жалпы әдістерін қолдана отырып, дүниежүзілік саяси процестің негіздері, әлемдік саясаттың қатысушылары, ХХ ғасырдың соңында - XXI ғасырдың басындағы әлемдік саяси даму үрдістері зерттеледі, білім алушылардың сыни бағалау практикалық дағдыларын дамытады және әлемдік саясаттың Қазақстанның ішкі және сыртқы саясатындағы саяси процестерге әсерін бағалайды.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Шетел тілі мамандығы (түрік тілі C2)- I
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларда келесідей дағдыларды қалыптастырады: қиындықсыз, кез-келген жазбаша немесе ауызша сөздерді түсіну; өз ойларын еркін және дәл білдіру, дайындықсыз және күрделі нәрселер туралы сөйлесе отырып, өз ойын нақты және дәлелді түрде жеткізе алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Шетел тілі мамандығы (қытай тілі C2)- I
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді оқып, студенттер 1500 жаңа лексикалық бірлікті және 650 иероглифтерді меңгереді. Жоғары мамандандырылған тақырыптар бойынша байланысуға, шынайы ақпарат көздерінен ақпаратты алуға қабілетті. Білім алушылар курстың соңында иероглифтік жазу жүйесін меңгереді, әртүрлі тақырыптар бойынша әңгімелесу кезінде қиындықтарға тап болмайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Көпжақты дипломатия
  Несиелер: 3

  Көпжақты дипломатия халықаралық қатынастардың теориялық білімі ретінде қарастырылады. Бұл курс студенттерге халықаралық қатынастарды зерттеудегі негізгі ұғымдарды, қағидаттарды және бағыттарды меңгеруге, халықаралық бейінді түрлі мемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдарда жұмыс істеу үшін қажетті халықаралық оқиғаларды тәуелсіз талдау дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді. Мультимедиялық технологиялар және жалпы оқыту әдістері қолданылады.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  қазақстандық еңбек нарығында оған басым сұраныс пен тұрақты бәсекеге қабілеттілікті және өзін-өзі іске асырудың кең мүмкіндіктерін, оның ішінде білімнің жаңа салаларында, кәсіби қызмет пен қоғамдық өмірдің неғұрлым маңызды салаларында, қоғам алдындағы әлеуметтік жауапкершілікте болуын қамтамасыз ететін кәсіби және жеке қасиеттерге толық ие.

 • Код ON2

  кәсіби қызметтің кең саласында шығармашылықпен жүзеге асырылуы мүмкін, өз мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсінеді, кәсіби міндеттерді орындаудың жоғары уәждемесі, іске жауапты қатынасы, азаматтық және кәсіби борыштың дамыған сезімдері бар.

 • Код ON3

  халықаралық және трансшекаралық өзара іс-қимыл саласында қолданбалы зерттеулерді орындауға қабілетті;ақпаратты жинау мен сақтаудың қазіргі заманғы технологияларын тиімді пайдалана отырып, ақпаратқа талдау жүргізуге қабілетті, әлемдік саяси және экономикалық процестерді зерделеуге қабілетті, оларға Халықаралық қатынастар туралы ғылымдағы қазіргі заманғы тәсілдерге негізделе отырып, баға бере алады, сондай-ақ кәсіби қызметте халықаралық проблемаларға талдау нәтижелерін дұрыс қолдана алады.

 • Код ON4

  кәсіби қарым-қатынас аясында пікірталасты модерациялауға қабілетті, шет тілінен орыс және қазақ тіліне кәсіби бағыттағы материалдардың жазбаша және ауызша аудармаларын орындауға, халықаралық қатынастар саласында Этика стандарттарын ұстануға, кәсіби этикалық шектеулерді тануға және оларды күнделікті тәжірибеде қолдануға қабілетті.

 • Код ON5

  халықаралық қатынастардағы жағдай мен ҚР сыртқы саяси бағыты арасындағы байланысты негіздеуге, кәсіби және тұлғалық өсуге ұмтылуға, заманауи ақпараттық ағымдарға бағдарлануға және аймақтық және әлемдік саясаттағы өзгермелі құбылыстар мен процестерге бейімделуге қабілетті.

 • Код ON6

  зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін, ғылыми гипотезаны тұжырымдай отырып, зерттеу міндеттерін анықтау және саралау, соның ішінде пәнаралық тәсілдер негізінде, БАҚ материалдарымен жұмыс істеу, берілген тақырыптар бойынша баспасөз шолуларын жасау, негізделген қорытындылар жасай отырып, нақты материалды табу, жинау және алғашқы жалпылау қабілеті бар.

 • Код ON7

  жаңа идеяларды ұсына алады, өз құзыреттілік саласын кеңейте алады, өз қызметінің оңтайлы стратегиясын жасай алады; қабылданатын шешімдер үшін әлеуметтік және этикалық жауапкершілікті ескере отырып, жаңа және стандартты емес кәсіби және өмірлік жағдайларда проблемаларды шешуге дайын бола алады.

 • Код ON8

  қарым-қатынастың оқу, ғылыми, кәсіби және әлеуметтік-мәдени салаларында қарым-қатынасты С1-ден төмен емес деңгейде жүзеге асыру үшін ауызша және жазбаша Шығыс тілін меңгерген. Аналитикалық ойлау дағдыларын көрсете алады, халықаралық және аймақтық аспектілер бойынша аналитикалық жазбаларды құрайды.

 • Код ON9

  Халықаралық құқық нормаларын білу негізінде туындайтын жағдайларды жүйелеуге, заңдар мен өзге де нормативтік құқықтық актілердің нормаларын дұрыс қолдануға; халықаралық қатынастарды құқықтық реттеу үшін қолданыстағы заңдарды білуге негізделген құқықтық мәселелерге оңтайлы шешімдерді табады.

 • Код ON10

  Ұлттық экономика, халықаралық ұйымдар, елдердің өңірлік интеграциялық бірлестіктері, халықаралық корпорациялар және бірлескен кәсіпорындар секілді әлемдік экономиканың субъектілерінің мінез-құлқын талдаудың экономикалық әдістерін меңгереді; халықаралық экономикалық қатынастарды дамыту үрдістерінің әдістемесін анықтайды.

6B03101 Халықаралық қатынастар
Бакалавриат

Қазтұтынуодағы Қарағанды университеті

БББТ: B040 Саясаттану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B03101 Халықаралық қатынастар
Бакалавриат

Астана халықаралық университеті

БББТ: B040 Саясаттану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B03101 Халықаралық қатынастар
Бакалавриат

"Тұран" университеті мекемесі

БББТ: B040 Саясаттану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B03101 Халықаралық қатынастар
Бакалавриат

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

БББТ: B040 Саясаттану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B03101 Халықаралық қатынастар
Бакалавриат

Сулейман Демирел атындағы университет

БББТ: B040 Саясаттану

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Ағылшын тілі
Top