Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D05108 Геоботаника в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Академиялық жазу
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты - өзіндік идеяларды құрылымды түрде жеткізе білу, геоботаника салаларында ғылыми, ғылыми-ақпараттық мәтіндерді жазу қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: ғылыми стильдің ерекшеліктері; ғылыми стильдің ішкі дифференциациясы; ғылыми дискурстың ерекшеліктері; ғылыми мәтіннің типологиялық ерекшеліктері; ғылыми мәтінді құрастыру қағидаттары және оны жариялауға дайындау; ғылыми мәтіннің құрылымы мен логикасының ерекшеліктері; геоботаника салаларындағы арнайы ғылыми, жалпы ғылыми лексика және терминология.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Популяциялық биология
  Несиелер: 5

  ППәннің мақсаты студенттерге популяцияның қазіргі жағдайы туралы түсінік беру. Пәнді оқу барысында студент қабілетті болу керек: популяцияның жалпы қасиеттерін сипаттауға, жыныстық жетілу, кеңістік, генетикалық, экологиялық популяция құрылымдарын түсіндіруге, микроэволюция туралы ғылымның дамуын талдауға; - тірі табиғи ресурстарды рациональды ұйымдасуының эксплуатациясын білуге; - жоғалу қаупі төніп тұрған жануарлар түрлерінің генофондының сақталуын сипаттауға. Популяцияның негізгі түсініктеріне сипаттама береді, популяциялық деңгейде қауымдастықты басқару негіздерін түсіндіреді, популяцияның жалпы қасиеттерін сипаттау, жыныстық жетілу, кеңістік, генетикалық, экологиялық популяция құрылымдарын түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеудің әдістері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - қоғамның дамуының әлеуметтік, экономикалық және экологиялық мәселелерін шешуде заманауи геоботаниканың жоғары ақпараттық әдістерді өндеу және еңгізу қабілеттерін қалыптастыру. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады:жүйелік талдауда зерттеудің заманауи геоботаникалық әдістерін қолдану; зерттеудің мақсаты мен міндеттеріне сәйкес сәйкес әдістерді таңдау; өсімдіктердің индикативті қасиеттері туралы негізгі идеялар; геоботаникалық әдістер бойынша әлемдік мәліметтер базасына шолу; кешенді физикалық, географиялық және ландшафттық зерттеулерді жүргізуде геоботаникалық зерттеулерді қолдану әдістері мен перспективасы; геоботаника, ауыл шаруашылығы, экология саласындағы мәселелерді геоботаникалық әдістер негізінде шешу; далалық және лабораториялық геоботаникалық зерттеулердің әдіснамалық негіздері, оның ішінде геоботаникалық карталарды, аналитикалық және бағалау карталарын құру әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аймақтық флора
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - докторанттарға Қазақстанның флорасы мен өсімдіктерінің ерекшеліктерімен таныстыру. Пәндерді оқу нәтижесінде докторанттар: - түрлі факторлардың әсерінен өсімдіктердің жай-күйін бағалау; - экожүйелердің құрылымдық және функционалдық ұйымдастыруын талдау; - тәуелсіз зерттеу әдістеріне ие болуға және оның нәтижелерін жоғары деңгейде түсіндіруге; - теория мен практиканың дамуын сыни түрде қадағалап отырады; - ғылыми, өндірістік және практикалық мәселелерді шешу үшін өз білімін қолдануға.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Геоботаниканың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - докторанттарды заманауи өзекті геоботаникалық зерттеулермен, қазіргі заманғы мәселелермен және зерттеулермен таныстыру. Пәндерді оқу нәтижесінде докторанттар: - геоботаникадағы білім беруді, ғылыми-зерттеу және ғылыми қызметтегі проблемалық жағдайларды шығармашылықпен шешуде білімін пайдалану. - қоршаған ортаны түсіну және басқару, оқу стратегиясын құру, шешім қабылдау және проблемаларды шешу. - өсімдік қауымдастығының қалыптасу, жұмыс істеу және жіктелуін зерттеу; - табиғи экожүйелерді зерттеу мен қалпына келтірудің заманауи әдістерін қолдануға; - Қазақстанның өсімдік ресурстарын ұтымды пайдалану және қорғау шараларын қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі табиғатты пайдалану жағдайында өсімдіктер жағдайының бағасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - докторанттарға Қазақстанның өсімдік жамылғысының негізгі түрлерімен, шығу тегімен, қалыптасу ерекшеліктерімен, қазіргі жай-күйімен және қорғау шараларымен таныстыру. Пәндерді оқу нәтижесінде докторанттар: - Қазақстанның флорасы мен өсімдік жамылғысының ерекшеліктерін сипаттау; - табиғи популяциялар мен қауымдастықтардың маңызды сипаттамаларын анықтау мақсатында зерттеулер жүргізе білу; - экологиялық мониторинг және биоәртүрлілікті бағалау бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде табиғи популяциялар мен қауымдастықтар бойынша білімді пайдалану; - өзінің зерттеу объектісінің өсімдік жамылғысының ареалдарын ажырату және ценопопуляция құрылымын сипаттау; - популяциялық, синэкологиялық және экожүйелік тәсілдерді ескере отырып, табиғи кешендерді қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биогеоценология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - докторанттарды заманауи өзекті геоботаникалық зерттеулермен, қазіргі заманғы мәселелермен және зерттеулермен таныстыру. Пәндерді оқу нәтижесінде докторанттар: - геоботаникадағы білім беруді, ғылыми-зерттеу және ғылыми қызметтегі проблемалық жағдайларды шығармашылықпен шешуде білімін пайдалану. - қоршаған ортаны түсіну және басқару, оқу стратегиясын құру, шешім қабылдау және проблемаларды шешу. - өсімдік қауымдастығының қалыптасу, жұмыс істеу және жіктелуін зерттеу; - табиғи экожүйелерді зерттеу мен қалпына келтірудің заманауи әдістерін қолдануға; - Қазақстанның өсімдік ресурстарын ұтымды пайдалану және қорғау шар Курс өсімдіктер жабынын зерттеу концепцияларымен таныстырады. Фитоценоздың қасиеттері. Өсімдіктер қауымдастықтары және олардың типтері. Өсімдіктердің қарым-қатынастары. Өсімдіктердің бір-бірімен қарым-қатынастарының екі деңгейлі классификациясы. Фитоценологиядағы статистикалық әдістер. Өсімдіктер жабынының сандық сипаттамасы. Үлгілерді жинау және салыстыру. Түрлер арасындағы байланыстар. Байланыстар коэффициенті. Ұқсастықтар коэффициенті. Геоботаникалық зерттеулерде экологиялық шкалаларды қолдану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сирек және құрып бара жатқан өсімдіктерді қорғау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты докторанттарды пайдалы өсімдіктерді сақтау, ұтымды пайдалану және қорғаудың өзекті проблемаларымен және Қазақстанның жабайы өсетін пайдалы өсімдіктерімен таныстыру. Пәндерді оқу нәтижесінде докторанттар: - ең құнды және сирек кездесетін өсімдік түрлерінің таксономикалық және биологиялық сипаттамаларын анықтау; - Қызыл кітапқа енген өсімдіктерінің түрлерін қорғау жөніндегі шараларды қолдану; - қорғалатын түрлер тізіміне геоботаникалық талдау жүргізу; - қорғалатын өсімдіктердің түрлерінің жағдайын бақылау; - биогеоценотикалық жүйелердің құрылымдық және функционалдық құрылысын талдау. Курс Қазақстандағы негізгі (ірі) тұқымдастардағы сирек және жойылып бара жатқан өсімдік түрлерін, олардың қазіргі жағдайымен, сонымен қатар, алуантүрлілікті сақтаудың in-situ және ex-situ жағдайында Қазақстандағы өткізілетін шаралармен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON5

  Ғылымның өзін-өзі танудағы әлеуметтік-философиялық көзқарастарында қолдану; жаратылыстану, әлеуметтік және техникалық ғылымдардың тәртіптік өзін-өзі тануын, олардың ортақ және айырмашылықтарын ашып көрсету үшін ғылымның кәсібі, әлеуметтік мекемесі және тікелей өндіруші күші ретінде феномені; зерттеудің бағыты мен тақырыбын негіздеу үшін қажетті ғылыми, техникалық және патенттік ақпаратты іздеу жолдарымен жаттығу;

 • Код ON7

  Әр түрлі геоботаникалық тапсырмаларды шешу үшін қолданбалы бағдарламаларды пайдалану. Елдің табиғи ресурстық әлеуетін зерттеу үшін геоботаникалық зерттеулер жинау, талдау және пайдалану. Оқу үрдісіне енгізу үшін оқу жоспарының пәндерін әзірлеу, әртүрлі тыңдаушылар үшін материалдарды ауызша және жазбаша түрде ұсыну.

 • Код ON10

  Сараптамалық стратегияны ұсыну, мамандық бойынша бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз етуге бағытталған ұйымның стратегиясын әзірлеу және индикаторлар жүйесін енгізу. Жұмыс сапасы мен нәтижелердің ғылыми дәлдігіне, адамзаттың денсаулығымен құқығын, биоалуантүрлілікті сақтау және қорғауға жауапты болады.

 • Код ON12

  Өзгелермен ұтымды және адал қарым-қатынаста, соның ішінде әлеуметтік жауапкершілік пен ынтымақтастық сезімін дамытып, топта жұмыс істей білу қабілетіне ие болыңыз. Сіздің жетістіктеріңізді объективті бағалау, жаңа құзыреттілікті қалыптастыру қажеттілігін түсіну; жеке әрі кәсіби даму бағытын анықтайды; жоспардағы өзгерістерді жоспарлау және өмірлік жоспарларды таңдап алу және жүзеге асыру сияқты табысты өз дағдыларын дамыту. Университеттің оқу үрдісінде оқытушы мен студенттің тақырыптық, тақырыптық өзара әрекеттестігін талдау, жоспарлау және ұйымдастыру, оқыту және білім беруді ұйымдастыру, коммуникативтік технологияларды меңгеру, кәсіби өзін-өзі тәрбиелеу, құзыреттілігін қалыптастыру, әрі қарайғы білім беру траекториясын және кәсіби жетілдіруді жобалау.

 • Код ON2

  Ғылымды ұйымдастырудың және оның жұмыс істеуінің принциптерін, ғылымның генезисі мен тарихының модельдерін, бейнесі мен ойлау стилін қалыптастыру тұрғысынан түсіндіру, жаңа теориялар мен тұжырымдарды биология ғылымының дамуындағы заңдар мен үрдістерді растау ретінде түсіндіру;

 • Код ON8

  Геоботаникадағы практикалық дағдыларды қолдану. Өнеркәсіптік және камералдық жағдайдағы геоботаникалық жұмыстарды ұйымдастыру және басқару, биология және биотехнология саласында ғылыми бағыттағы көзқарасымен, дамыған ғылыми-зерттеу технологияларын негізге ала отырып, жан-жақты зерттеу жүргізу.

 • Код ON4

  Ғылымның тарихына және философиясына, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білім әдіснамасына негізделген заманауи теория мен практиканың шынайылығын талдап, түсіну, биология мен геоботаникадағы іргелі мәселелерді шешудің жаңа әдістерін, тұжырымдамалары мен теорияларын, технологияларды қолдану.

 • Код ON9

  Геоботаникалық зерттеулерге негізделген қоршаған ортаны бақылау бойынша мониторинг бағдарламасын әзірлеу, адамдар арасында және тірі ағзалалардың (этикалық биоэтика) байланысты қатынастарда принциптеріне және құқықтық нормаларға негізделген ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу.

 • Код ON1

  Биосистеманың жұмыс істеуінің биологиялық, геоботаникалық үлгілерін түсіндіріп, олардың көрініс механизмдерін талдаңыз, олардың тарихи динамикасында қабылданған және тарихи өзгеретін әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылған ғылыми білім алу үшін нақты іс-әрекеттерді дамытудағы үлгілер мен үрдістерді сипаттаңыз;

 • Код ON3

  Геоботаникалық жұмысты жүргізудегі нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес, тірі ағзаларды зерттеуге арналған зерттеу міндеттеріне сәйкес келетін әдістер мен технологияларды іріктеуді жүзеге асырады;

 • Код ON6

  Заманауи оқыту әдістемелерін әзірлеу және мамандарды университетте даярлау мәселелерінде сауатты болу

 • Код ON11

  Сандық компьютерлік технологияны қолдана отырып, ғылыми деректерді өңдеудің және түсіндірудің заманауи әдістерін кеңінен қолдану арқылы геоботаникалық пәндерді оқыту деңгейін жоғарылату. Білім беру мәселелерін шешу барысында биологиялық білімді синтездеу және түрлендіру; университеттерде биологиялық пәндер бойынша сабақтарға және сыныптан тыс жұмыстарға арналған оқу-әдістемелік құралдарды жасау.

Top