Жаңа білім беру бағдарламасы

6B01511 Химия-Биология в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

 • Жас ерекшелік физиологиясы және гигиена
  Несиелер: 4

  Онтогенез заңдылықтары. Тірек-қимыл аппаратының дамуы. Жүйке жүйесінің дамуы. Жоғары жүйке қызметі және оның баланың даму процесіндегі қалыптасуы. Сенсорлық жүйелердің дамуы. Эндокриндік жүйені дамыту. Қанның жас ерекшеліктері және жүрек-қантамыр жүйесінің дамуы. Тыныс алу жүйесінің дамуы. Ас қорыту жүйесінің жас анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейорганикалық химияның теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Зат құрылысы теориясы. Бейорганикалық заттарды жіктеудің тарихи және қазіргі заманғы тәсілдері. Заттардың алуан түрлілігі. Табиғатта табу. "Құрамы – құрылысы – қасиеттері – Органикалық емес заттарды алу – қолдану"өзара байланысы. Бейорганикалық қосылыстардың генетикалық байланысы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы химия
  Несиелер: 5

  Заттың құрылысы туралы түсініктерді дамыту, "құрамы – құрылысы – қасиеттері"өзара байланысы. Химиялық процестердің негізгі заңдылықтары. Реакциялардың жүру бағыты мен шарттарын термодинамикалық негіздеу. Ерітінділердің жіктелуі, құрамдардың сандық өрнегі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Community Service
  Несиелер: 3

  Оқыту мақсаттарына және мазмұның стандарттарына қол жеткізу үшін қоғамға оқу стратегиясы ретінде қызмет ету. Өзі және қоғаммен қарым-қатынасы туралы Рефлексия. әртүрлілік пен өзара сыйластық түсінігі. Тәлімгерлердің басшылығымен қоғамға қызмет ету тәжірибесін жоспарлау, іске асыру және бағалау. Алға қойылған мақсаттарға жетудегі іске асыру және прогрестің сапасын бағалау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік дағдылар негіздері
  Несиелер: 5

  Бизнес-ойлау психологиясы. Стартап, ШОБ және мемлекетік қолдау шаралары. Бизнес-идеяны таңдау. Нарықты зерттеу. Маркетинг негіздері. Өткізу нарықтары. Бизнес-жоспарлау негіздері. Бизнес-жобаның техника-экономикалық негіздемесі (ТЭН), қаржылық моделі. Салық режимдерінің ерекшеліктері. Бизнесті құқықтық сүйемелдеу. Бизнес-жобаны қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Омыртқасыздар зоологиясы
  Несиелер: 5

  Омыртқасыздардың зоологиясы жануарлар дүниесінің ең үлкен тобы – омыртқасыз жануарлардың әртүрлі таксономиялық топтарын, олардың құрылысын, тіршілік ету үрдістерін, экологиясын, эволюцияның таралуын және олардың табиғат пен адам өміріндегі маңызын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық және парасаттылық негіздері
  Несиелер: 5

  Осы пән мемлекет және құқық теориясын, конституциялық құқығын, азаматтық құқығын, әкімшілік құқығын, еңбек құқығын, салық құқығын, қаржы құқығын, кәсіпкерлік құқығын, отбасы құқығын, еңбек құқығын, процестік құқығын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін, қалыптастыру мәселелерін зерделеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жануарлардың жеке даму биологиясы
  Несиелер: 5

  Ағзаның жеке дамуы (онтогенезі) процестерін зерттейтін заманауи биология бөлімі. Онтогенездің барлық сатылары зерттеледі: туылған сәттен бастап қайтыс болғанға дейін және ең бастапқы (эмбрионалдық және эмбриональды) сатылар. Қазіргі даму биологиясы әртүрлі форматтағы процестердің молекулярлық, биохимиялық және генетикалық механизмдерін қарқынды зерттейді, жасушалық және жасушалық эмбриондардың ерекшеліктерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ағылшын тілі
  Несиелер: 4

  Тақырып мазмұны салалардан, тақырыптардан, тақырыпшалардан және қарым-қатынастың типтік жағдаяттарынан тұратын танымдық-лингвомәдени кешендер түрінде ұсынылған Қарым-қатынастың әлеуметтік саласы (С1). Мамандық бойынша пән саласы мазмұнының ағылшын тілінде сипаттамасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Педагогикалық кәсіпке кіріспе. Педагогиканыңтеориялық-əдіснамалықнегіздері. Тұтаспедагогикалықүдерістіңтеориясы мен практикасы. Тұтаспедагогикалықүдерістіңжүйеқұрушыкомпоненттері. Тұтаспедагогикалықүдерістегітəрбие. Оқыту–тұтаспедагогикалықүдерістіңқұрамдыбөлігі. Білім берудегі менеджмент. Қашықтықтан оқыту жүйесінде жоспарлаудың әдістемесі мен технологиясы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цитология және гистология
  Несиелер: 4

  Жердегі бүкіл тірі-жасушалар мен тіндердің ең бірлікті өлшемін зерттейді. Жасушалар мен тіндерді тану көптеген биологиялық ғылымдардың дамуына маңызды, өйткені ол субстрат ретінде жасушалардың қасиеттерін оқып зерттеу үшін материал болып табылады: барлық тірі ағзалардың функционалдық бастамалары жасушалық негізге ие.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Периодтық жүйе элементтері химиясы
  Несиелер: 5

  Периодтық жүйе негізгі және қосымша топшаларының маңызды элементтері түзетін жай және күрделі заттардың құрылысы табиғатта кездесу формалары, өнеркәсіптік және лабораториялық алыну жолдары, физика-химиялық қасиеттері, практикалық қолданылуы, экологиялық проблемаларды шешудегі рөлі. Бейорганикалық қосылыстардың маңызды кластары заттарының құрылысы табиғатта кездесу формалары, өнеркәсіптік және лабораториялық алыну жолдары, физика-химиялық қасиеттері, практикалық қолданылуы, экологиялық проблемаларды шешудегі рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бейорганикалық қосылыстардың маңызды кластары
  Несиелер: 5

  Табиғатта болу, құрылысы, алу тәсілдері, физикалық және химиялық қасиеттері, бейорганикалық заттар кластарының маңызды қосылыстарының қолданылуы; заттың химиялық ұйымдасуының бірлігі, оның қарапайымнан күрделіге қарай дамуы; зат қасиеттерінің құрам мен құрылымға тәуелділігі; байланысты күйдегі атом мен жеке атом қасиеттерінің айырмашылығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Фитохимия
  Несиелер: 5

  Дәрілік өсімдіктердің химиялық құрамы. Өсімдіктердің биологиялық белсенді заттары: органикалық қышқылдар, флавоноидтар, алкалоидтар, гликозидтер, илеу заттары және т. б. биологиялық белсенді қосылыстарды сапалық және сандық талдау әдістері. Фармакогнозиядағы өсімдіктер ББЗ мәні.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 5

  Сандық талдаудың пәні мен әдістері. Гравиметриялық талдау. Ерітіндіден тұнба түрінде компоненттің сандық бөлінуі. Гравиметриялық талдаудағы есептер. Титриметриялық талдау. Титриметриялық талдау жүргізу үшін қажетті жағдайлар. Қышқылдық-негізгі титрлеу әдісі. Редоксиметрия әдістері. Тұндыру әдістері. Комплексонометрия.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 3

  Өмір сүру ортасының қазіргі жағдайы мен жағымсыз факторлары, биоэкология, биосфера және адамзат, "адам-тіршілік ету ортасы" жүйесіндегі қауіпсіздік мәселелері, табиғи техногендік және әскери сипаттағы төтенше жағдайлар, адамның тіршілік ету ортасымен өзара іс-қимыл қауіпсіздігін қамтамасыз ету; зиянды және қауіпті факторларды сәйкестендіру; қауіпсіздікті арттыру құралдары мен әдістері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың мақсаты студенттердің кәсіби бағытталған тілдерді қазіргі заманғы технологиялардың теориялық және практикалық негіздерін оқып, сала бойынша анықтамалар мен ұғымдарды тұжырымдаудың практикалық дағдыларын меңгеруі, шет тілінде жарияланған кәсіби мәтіндерді түсіну және талдай білуі болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мектептегі оқыту мен бағалаудағы жаңа тәсілдемелер
  Несиелер: 5

  Критериалды бағалау әдістемесінің ғылыми негізі; тақырыптық және мета-пәндік нәтижелерді бағалау өлшемдерін жобалау; 12 жылдық білім беру жүйесінің талаптарына жауап беретін критериалды бағалау жүйесін дамыту; адамның функционалдық сауаттылығын қамтамасыз ететін негізгі құзіреттіліктердің қалыптасуын бағалау және өзін-өзі бағалау механизмдерін айқындау; оқушылардың оқу нәтижелерін бақылауға, АКТ және қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану талаптарын анықтау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Химиялық экология
  Несиелер: 5

  Пәнді оқып білудегі негізгі міндет – өзінің білімін терңдету, ойлау қабілетін дамыту, теориялық және кәсіби деңгейлерін жоғарылату мақсатында, жан-жақты дамыған білікті мамандар дайындау. Химиялық экология пәні студенттердің биосферада өтіп жатқан әртүрлі химиялық процесстерді, химикаттарды қолдану салдарларын, олардың қоршаған ортаға түскеннен кейінгі өзгерулері, химиялық мониторинг жүргізу әдістерін зерттеу, қоршаған ортаны қорғау мен қалпына келтіру процесстеріне белсенді қатысатын экологиялық мәдениетін, экологиялық жағдайды терең түсіне отырып экологиялық білім мен тәрбие, қоршаған ортаның жағдайын жақсартуға іс жүзінде қатысу арқылы қалыптастыру болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Органикалық химия
  Несиелер: 5

  Органикалық химия, оның басқа ғылымдармен байланысы, қоғам өміріндегі рөлі. Дамудың негізгі кезеңдері. Органикалық қосылыстар, олардың сан алуандығы. Органикалық шикізаттың негізгі көздері. Гибридизация теориясы. Органикалық қосылыстардың жіктелуі. Ациклдік (Алифатикалық), карбоциклдік (алициклдік және хош иісті), гетероциклдік. Функционалдық топтар туралы түсінік. Оптикалық изомерия, динамикалық стереохимия, асимметриялық синтез. Оксикарбон қышқылдарының изомериясы және номенклатурасы. Оксикарбон қышқылдарының химиялық қасиеттері. Оксик қышқылы оптикалық изомериясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Адам морфологиясы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 6

  Адам ағзасының мүшелері мен мүшелер жүйесінің құрылысы мен атқаратын қызметі заңдылықтарын зерттейді. Адам онто- және филогенезінің негізгі этаптары туралы түсініктер. Орта жағдайларының әсері және адам ағзасының оларға морфофункционалдық бейімделу мүмкіндіктері. Адам ағзасы ұлпалары мен мүшелері дамуындағы аномалиялар себептері. Адам морфологиясының қазіргі кездегі жетістіктері туралы түсінік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 4

  Курсқа кіріспе. Кәсіби мәдениет және кәсіби тіл. Тілдік норма. Кәсіби тіл жалпы ұлттық тілді жүзеге асырудың нұсқасы ретінде. Кәсіби сөйлеу ерекшеліктері. Арнайы кәсіби бағытталған материал және оны берілген кәсіби жағдайларда қолдану. Кәсіби дискурс түрлері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Омыртқалылар зоологиясы
  Несиелер: 5

  Омыртқалылар зоологиясы жануарлар дүниесінің әртүрлі таксономиялық топтарын, олардың құрылысын, тіршілік ету процестерін, экологиясын, табиғат өміріндегі таралуы мен маңызын, омыртқалы жануарлардың көптүрлілігін, олардың ұйымдастырылу ерекшеліктерін, биологиясын, шығу тегін, дамуын, жүйедегі қазіргі жағдайын, биосферадағы және адам өміріндегі рөлін, жануарлар дүниесінің эволюциясының кезеңдерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Омыртқалылардың құрылысы мен биоалуантүрлілігі
  Несиелер: 5

  Жануарлар дүниесінің алуантүрлілігін функционалдық тұтастық ретінде зерттеу. Ірі таксономиялық топтар мен негізгі типтердің, сондай-ақ оларға қатысты кластардың систематикасы мен филогениясын талдаумен жануарлар дүниесінің эволюциясының кезеңділігін көрсететін жануарлардың құрылымдық ұйым деңгейлерінің сипаттамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мутагенез және қоршаған орта
  Несиелер: 5

  Адамды қоршаған ортадағы мутагендік қосылыстар. Қоршаған орта факторларының мутагендері. Адамдар пайдаланатын әр түрлі физикалық және химиялық агенттердің мутагендік белсенділігі. Алдын алу шаралары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биологияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Оқу пәнінің құралдарымен Биологияны оқыту мен тәрбиелеудің теориялық негіздері мен әдістемелік тәсілдерін оқу. Оқушыларға биология бойынша білім беру үрдісінің заңдылықтарын ашу, биология сабақтарын жобалау мен өткізуде болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. Қазіргі орта мектептің биологиялық білім беру жүйесі, биология бойынша мектеп бағдарламалары мен оқулықтарының мазмұны мен құрылу принциптері; биология бойынша оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру формалары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Адам анатомиясы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 6

  Анатомия адам ағзасын өмір сүру жағдайларымен бірлікте болатын біртұтас жүйе ретінде зерттейді; оның тарихи дамуында адам ағзасының қалай қалыптасқанын зерттейді. Адам ағзасының формасы мен құрылысы және қоршаған ортаның функциясына байланысты осы құрылыстың даму заңдылықтарын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Генетика
  Несиелер: 5

  Тұқым қуалаушылық және өзгергіштік заңдылықтары туралы ғылым. Тұқым қуалаушылықтың материалдық негіздері. Тұқым қуалаушылық белгілері мен принциптері. Гендердің өзара әрекеттесуі кезіндегі тұқым қуалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытуда студенттерде мектептегі оқу сабақтарын білім берудің жаңартылған мазмұнына сәйкес ұйымдастыру және өткізу жөнінде кәсіби құзыреттіліктері қалыптасады. Болашақ мұғалімдер сабақта критериалды бағалау, сапалы диалог ұйымдастыру арқылы білім алушылардың сын тұрғысынан ойлауын дамыту технологияларын жүзеге асыру дағдыларын меңгереді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тағамдық химия
  Несиелер: 3

  Тағам химиясы – тағамдық жүйелердің (шикізат, жартылай дайын өнімдер, дайын өнімдер) химиялық құрамы және оның тағамды өңдеу барысында өзгеруі, тағам құрамын зерттеу әдістері туралы ғылым. Пәннің оқытылуы органикалық химия, аналитикалық химия, биохимия бойынша білімге негізделеді. Қолданбалы пән ретінде биотехнология және химической технологиямен байланысты. Азық-түлік шикізатын дайын тағам өніміне айналдыру кезінде заттардың құрамы мен қасиеттерінің өзгеруін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биохимия
  Несиелер: 4

  Биологиялық химия курсында организмдердің тіршілік қызметін қамтамасыз ететін заттардың құрамы, құрылысы және химиялық өзгерістері қарастырылады. Пәннің оқу материалы негізінде табиғаттың бірлігі мен тұтастылығы, ондағы жүретін процестердің өзара байланысы, тірі организмнің өзін-өзі реттеп отыратын күрделі механизм екендігі туралы түсініктер қалыптасады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Инклюзивті білім беру моделі. Мүмкіндігі шектеулі түрлі категориядағы балаларға инклюзивті білім беру жағдайлары. Жалпы білім беру ұйымдарындағы инклюзивті үрдістің құқықтық негіздері (Халықаралық жəне отандық нормативті-құқықтық актілер). Интеграциялық оқыту жағдайында мүмкіндігі шектеулі балаларға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетуді ұйымдастыру. Білім берудегі инклюзивті үрдісті басқару.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тіршілік процесстерінің химиясы
  Несиелер: 4

  Ас қорыту, тыныс алу, бұлшықет жиырылуы процестерінің химиясы және биохимиясы; осы процестерді қамтамасыз ететін биохимиялық реакциялар. Адамдағы зат алмасу процестерінің гормондық реттелуі. Адам ағзасындағы биологиялық активті заттар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Коллоидты химия (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Коллоидты жүйелердің жіктелуі және табиғаты. Коллоидты жүйелерді алу және тазарту әдістемелері. Коллоидты жүйелердің молекулалы-кинетикалық және реологиялық қасиеттері. Коллоидты жүйелердің оптикалық қасиеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Адам және жануарлар физиологиясы
  Несиелер: 5

  Адам және жануарлар ағзаларының функционалдық анатомиясын олардың құрылымдары мен функцияларымен байланыстыра отырып, ағзаның бейімделу механизмдерін (нормаларды) және қоршаған ортадағы бейімделу өзгерістерін түсіндіреді. Адам мен жануарлардың тұтас ағзасының, физиологиялық жүйелерінің, ағзаларының, жасушаларының және жеке жасушалық құрылымдарының тіршілік әрекетін зерттеу. Қандай механизмдердің көмегімен жүзеге асырылады және осы функция қандай мақсатпен қамтамасыз етіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Физикалық химия (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Физикалық химияның пәні мен міндеттері. Физикалық химия – химияның теориялық негізі, химиялық технологияның ғылыми негізі. Химиялық термодинамика. Физика-химиялық анализ және фазалық тепе-теңдік. Электролит еместердің ерітінділері. Электролит ерітінділері. Химиялық кинетика және катализ. Электрохимия.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тағам өнімдерінің анализі
  Несиелер: 3

  Мақсаты: тағамдық өнімдердің химиялық құрамы және анализ әдістері туралы түсінік беру. Міндеттері: тағам өнімдерінің химиялық құрамы туралы білімдерін дамыту; тағам өнімдерінің құрамын зерттеу әдістерін көрсететін зертханалық жұмыстардың әдістемесін меңгеру. Қалыптастырылатын білім мен іскерлік-дағдылар: тағамның негізгі компоненттерінің химиялық құрамы; тағамның белоктары, липидтері, көмірсулары, витаминдері, тағам қоспалары туралы мәліметтер; тағамның негізгі компоненттерін сапалық анықтау реакцияларын жүргізе білу; азық-түлік өнімдеріндегі заттардың жеке топтарын сандық анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Микология және лихенология
  Несиелер: 5

  Саңырауқұлақтар мен қыналарды қалыптастырудың құрылымы мен процестерін (онтогенезін) зерттейді. Саңырауқұлақтар мен қыналардың биохимиясы, морфологиясы, физиологиясы және экологиясы. Төменгі сатыдағы өсімдіктердің анатомиялық ерекшеліктері, таралу, жүйелеу, табиғатта және адам өмірінде маңыздылығы. Саңырауқұлақтар мен қыналарды қорғауы мен практикалық маңыздылығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Биофизика
  Несиелер: 5

  Ағзатүрдің біртұтас іс-әрекетін, физиологиялық жүйесін, биофизикалық үдерістері мен мүшелердің үйлесімін, функциялардың іске асыру биотетіктерін анықтау. Физикалық және химиялық үдерістердің өз-ара байланыста биологиялық мәселелерді зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өсімдіктану
  Несиелер: 5

  Өсімдіктану - өсімдік әлемінің өмірлік формалары, олардың құрылысы мен өмірлік үрдістердің заңдылықтары туралы ғылым. Курс студенттерді өсімдік әлемінің алуан түрлілігімен, өсімдіктердің құрылысы мен дамуының негізгі заңдылықтарымен, олардың шығу тегімен, өсімдіктер мен басқа тірі организмдердің арасындағы қарым-қатынастармен таныстырады, олардың тіршілік ортасымен байланысын көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Адам экологиясы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Ғылым жүйесіндегі адам экологиясының орнын анықтау; адам экологиясын зерттеудің теориясы мен әдістерімен танысу; адамға табиғи және антропогендік факторлардың әсер етуі мен салдары. Антропоэкожүйелер, құрылымы және қызметі. Әлеуметтік экология.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Табиғатты пайдалану және экология (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Биосфера, табиғаттағы адам орны, адамзат жасаған табиғатты қорғау қызметінің негізгі бағыттары, проблемалық мәселелер, міндеттерді шешу туралы білім жиынтығын меңгеру мүмкіндігін қалыптастырады.келтірілген залалды бағалау ерекшеліктерін зерттеу, сондай-ақ болашақ мамандардың ластанған заттардың шығарындылары, төгінділері, қалдықтарды жинау салдарынан табиғи ортаға келтірілетін залалды есептеу бойынша практикалық дағдыларды, табиғи ортаны ластағаны үшін төлемдерді есептеу, табиғат қорғау шығындарының тиімділігін есептеу бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мектепте химиялық экспериментті жүргізу әдістемесі (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытуда студенттерде мектептің химия курсы бойынша зертханалық жұмыстар, демонстрациялық тәжірибелер, практикалық сабақтар өткізу құзыреттіліктері қалыптасады. Болашақ мұғалімдер химиялық эксперимент жүргізу үшін қажетті құрал-жабдықтарды, реактивтерді дайындап, оны қауіпсіздік техникасы ережелеріне сай өткізіп, қорытынды жасай білу дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өсімдіктер физиологиясы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Жасыл өсімдіктің негізгі биологиялық үрдістерінің табиғаты, олардың реттелу механизмдері және ағзаның сыртқы ортамен қарым-қатынасының негізгі заңдылықтары туралы заманауи түсініктерді зерттейді. Өсімдік ағзасының құрылымын, дамуын, тіршілік ету процестерін және функцияларын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химиялық өндірістің экологиясы (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Дисицплина индустрияның ең өзекті мәселелерінің бірін зерттейді. Осы сала өндірісінің жұмысы кезінде қоршаған ортаның қауіпсіздігі проблемасы бұрын мұндай таралу болған жоқ. Бірақ қазір ол барлық кәсіби қоғамдастықта үлкен қызығушылық тудырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химиялық технология (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Химиялық және физикалық технология негіздері. Технологиялық және технико – экономкалық көрсеткіштері. Шикізат және оның жіктелуі. Химико-техникалық процесстердің негізгі заңдылықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға арналған бағдарламалық мазмұнды бейімдеу
  Несиелер: 3

  Қосымша білім беру бағдарламаларының бейімделуіне қойылатын талаптар денсаулық мүмкіндіктері шектеулі балалардың және көру, есту, интеллекті, тірек-қимыл аппараты бұзылған, аутистік спектрі бұзылған мүгедек балалардың ерекше білім беру қажеттіліктерін, жас және психофизикалық ерекшеліктерін және сынақ өткізу (пилоттық) алаңдарында және ресурстық орталықта талаптарды енгізу қажеттігін ескереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Филогения
  Несиелер: 5

  Жердегі тіршіліктің тарихи кезеңдерін зерттеу. Өсімдіктер мен жануарлардың негізгі топтарының филогенетикалық жолдары. Палеоботаника және палеозоологияда филогенетикалық жолдардың көрінісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік химия (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Компьютерлік химияның математикалық аппараты. Жалпы қолданымдағы компьютерлік технологияларды химияда пайдалану. Химиядағы корреляциялық қатынастар. Заттардың құрылымы мен қасиеттерінің сандық сипаттамасы-дескрипторлар. Компьютерлік модельдеу үшін Интернет желісінің химиялық қосылыстары туралы компьютерлік деректер қорын пайдалану. Химияда компьютерлік бағдарламаларды қолдану ерекшеліктері. Қашықтықтан оқыту технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды оқытудың арнайы әдістемесі
  Несиелер: 3

  Студенттерді қазіргі мектепте оқыту тұрғысынан, мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытуды ұйымдастырудың негізгі теориялық және технологиялық тәсілдерімен таныстыру. Инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды оқытудың арнайы әдістемесін зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химиядан есептер шығару әдістемесі (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Химия есептерінің химияны оқыту барысында алатын орны, маңызы. Химия есептерінің жіктелуі. Есептерді шығару әдістемелік ұстанымдары. Сандық есептерді шығару жолдары. Сапалық есептерді шешу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстанның Биоресурстары (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Адамға қажетті табиғи заттар (азық-түлік, өнеркәсіп үшін шикізат, дақылды өсімдіктер селекциясы үшін, мал шаруашылығы, микроорганизмдер үшін рекреациялық мақсат үшін материал). Жер ресурстары, табиғи жайылымдар, ормандар, су қорлары, оларды қорғау және пайдалану. Өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы, балық шаруашылығы және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химияны оқытудағы компьютерлік технологиялар (ағылшын тілінде)
  Несиелер: 5

  Компьютерлік бағдарламалар және жалпы мақсаттағы компьютерлік технологиялар. Химиядағы компьютерлік модельдеу. Химияны оқытуды компьютерлік сүйемелдеу. Химия және химиялық білім беру саласындағы академиялық хат және ғылыми – педагогикалық ақпаратты аналитикалық-синтетикалық өңдеу. Химияны оқытудағы компьютерлік технологиялар. Қашықтықтан оқыту технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эволюциялық ілім
  Несиелер: 5

  Жер бетіндегі өмір дамуының тарихи кезеңдерін зерттеу. Эволюциялық процестің негізгі концепциялары. Жер бетіндегі тіршіліктің пайда болу теориялары. Биосфераның өзгерісіндегі организмдердің рөлі. Антропогенез. Ежелгі, Орта ғасырлар және қазіргі заман ғалымдарының эволюциялық көзқарастары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON2

  Сабақтарды құру және өткізу барысында пәндерді білуді жобалайды; жалпы білім беру үдерісіне патриоттық, экологиялық, инклюзивтік мәдениетті, сондай-ақ салауатты өмір салтының принциптерін енгізеді

 • Код ON7

  Философиялық білім негіздерін меңгерген, мемлекеттік басымдықтарға бағдарлай отырып, білім алушылардың дүниетанымын қалыптастырады; білім беру қызметінде әлеуметтік-саяси, экономикалық және кәсіпкерлік білімді түсінеді және пайдаланады; волонтерлік қозғалысқа қатысады; парасаттылық және академиялық адалдық қағидаттарын сақтайды

 • Код ON8

  Заманауи педагогикалық стратегиялар негізінде жаңартылған мазмұнды білім беру бағдарламасын жүзеге асырады, сын және шығармашылық тұрғыдан ойлайды, рефлексияны жүзеге асырады, өзінің оқыту жұмысына баға бере алады

 • Код ON4

  Химиялық, биологиялық және педагогикалық объектілерді талдайды, зерттеу нәтижелеріне ғылыми және әлеуметтік баға береді; техногендік және табиғи кешендерді зерттеу үшін физика-химиялық, биологиялық, биометриялық және статистикалық әдістерді қолданады, қоршаған ортаның жай-күйіне бағалау жүргізеді.

 • Код ON5

  Инновациялық білім беру технологиялары мен пәндердің пәндік мазмұнын интеграциялайды; математикалық және сандық сауаттылықты меңгерген

 • Код ON3

  Ғылыми жабдықтар мен АКТ пайдалана отырып зертханалық химиялық және биологиялық эксперименттер, өрістік зерттеулер жүргізеді; оқушылардың зерттеу және жобалау қызметі арқылы сыныптан тыс және мектептен тыс жұмысты ұйымдастыру әдістерін қолданады

 • Код ON6

  ҚОТ және сараланған тәсілді, мәдени және моральдық құндылықтарды ескере отырып, оқу-тәрбие процесін моделдейді, оқушылардың, сондай-ақ ЕББ қажет ететін балалар үшін мазмұн ерекшелігі мен жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту әдістерімен жұмыс жасайды

 • Код ON1

  Химия, биология және аралас пәндер саласында іргелі біліммен, терминологиялық және академиялық хатпен меңгерген; туған, екінші, шет тілдерін пайдаланады; кәсіби саладағы қолданбалы және іргелі білімді біріктіреді

Top