Инновациялық білім беру бағдарламасы

6B01513 География-Биология в А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

 • Физикалық география негіздері
  Несиелер: 5

  Дүние жүзі табиғаттарының қалыптасуы туралы әләм мен концепциясын, олардың қазіргі заманғы жағдайы мен даму заңдылықтарын және теңдессіздігін оқу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы жертану
  Несиелер: 5

  Географиялық қабықшаны планетарлық табиғи кешен ретінде түсінуді қалыптастыру. Жертану Жердің географиялық қабық сфераларының бір-бірімен әрекеттесуін, олардағы зат, энергия, ақпарат айналымын, энергияның құрамдас бөліктері арасындағы байланысын қарастырады. Жертану қоршаған ортаға адам қызметінің әсері және оны қорғау жөніндегі теориялық білімге негіз болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жас ерекшелік физиологиясы және гигиена
  Несиелер: 4

  Онтогенез заңдылықтары. Тірек-қимыл аппаратының дамуы. Жүйке жүйесінің дамуы. Жоғары жүйке қызметі және оның баланың даму процесіндегі қалыптасуы. Сенсорлық жүйелердің дамуы. Эндокриндік жүйені дамыту. Қанның жас ерекшеліктері және жүрек-қантамыр жүйесінің дамуы. Тыныс алу жүйесінің дамуы. Ас қорыту жүйесінің жас анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Омыртқасыздардың ұйымдастырылу деңгейлері
  Несиелер: 5

  Омыртқасыздардың зоологиясы жануарлар дүниесінің ең үлкен тобы – омыртқасыз жануарлардың әртүрлі таксономиялық топтарын, олардың құрылысын, тіршілік ету үрдістерін, экологиясын, эволюцияның таралуын және олардың табиғат пен адам өміріндегі маңызын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық және парасаттылық негіздері
  Несиелер: 5

  Осы пән мемлекет және құқық теориясын, конституциялық құқығын, азаматтық құқығын, әкімшілік құқығын, еңбек құқығын, салық құқығын, қаржы құқығын, кәсіпкерлік құқығын, отбасы құқығын, еңбек құқығын, процестік құқығын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін, қалыптастыру мәселелерін зерделеуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Омыртқасыздар зоологиясы
  Несиелер: 5

  Омыртқасыздардың зоологиясы жануарлар дүниесінің ең үлкен тобы – омыртқасыз жануарлардың әртүрлі таксономиялық топтарын, олардың құрылысын, тіршілік ету үрдістерін, экологиясын, эволюцияның таралуын және олардың табиғат пен адам өміріндегі маңызын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік дағдылар негіздері
  Несиелер: 5

  Бизнес-ойлау психологиясы. Стартап, ШОБ және мемлекетік қолдау шаралары. Бизнес-идеяны таңдау. Нарықты зерттеу. Маркетинг негіздері. Өткізу нарықтары. Бизнес-жоспарлау негіздері. Бизнес-жобаның техника-экономикалық негіздемесі (ТЭН), қаржылық моделі. Салық режимдерінің ерекшеліктері. Бизнесті құқықтық сүйемелдеу. Бизнес-жобаны қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Community Service
  Несиелер: 3

  Оқыту мақсаттарына және мазмұның стандарттарына қол жеткізу үшін қоғамға оқу стратегиясы ретінде қызмет ету. Өзі және қоғаммен қарым-қатынасы туралы Рефлексия. әртүрлілік пен өзара сыйластық түсінігі. Тәлімгерлердің басшылығымен қоғамға қызмет ету тәжірибесін жоспарлау, іске асыру және бағалау. Алға қойылған мақсаттарға жетудегі іске асыру және прогрестің сапасын бағалау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлемнің табиғи-территориялық кешендерінің географиясы
  Несиелер: 5

  Пән географиялық қабықшаның дамуын, атап айтқанда ірі табиғи-аумақтық кешендердің (материктер мен мұхиттар) дамуын, жердің қалыптасуының тарихи кезеңдерін, геоморфологиялық, климаттық өзгерістерді, географиялық қабықшаның тұтастығын түсінуге, географиялық номенклатураны білуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Әлемнің географиялық дереккөздер
  Несиелер: 5

  Пән курсы географиялық карталар бойынша географиялық объектілердің негізгі номенклатуралық тізімін зерттеу арқылы материктер мен мұхиттардың табиғи кешендері туралы тұтас түсініктерді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Педагогикалық кәсіпке кіріспе. Педагогиканыңтеориялық-əдіснамалықнегіздері. Тұтаспедагогикалықүдерістіңтеориясы мен практикасы. Тұтаспедагогикалықүдерістіңжүйеқұрушыкомпоненттері. Тұтаспедагогикалықүдерістегітəрбие. Оқыту–тұтаспедагогикалықүдерістіңқұрамдыбөлігі. Білім берудегі менеджмент. Қашықтықтан оқыту жүйесінде жоспарлаудың әдістемесі мен технологиясы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Цитология және гистология
  Несиелер: 4

  Жердегі бүкіл тірі-жасушалар мен тіндердің ең бірлікті өлшемін зерттейді. Жасушалар мен тіндерді тану көптеген биологиялық ғылымдардың дамуына маңызды, өйткені ол субстрат ретінде жасушалардың қасиеттерін оқып зерттеу үшін материал болып табылады: барлық тірі ағзалардың функционалдық бастамалары жасушалық негізге ие.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ағылшын тілі
  Несиелер: 4

  Тақырып мазмұны салалардан, тақырыптардан, тақырыпшалардан және қарым-қатынастың типтік жағдаяттарынан тұратын танымдық-лингвомәдени кешендер түрінде ұсынылған Қарым-қатынастың әлеуметтік саласы (С1). Мамандық бойынша пән саласы мазмұнының ағылшын тілінде сипаттамасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Топырақ географиясы
  Несиелер: 5

  Пән топырақ-географиялық аудандастыру үшін жер беті бойынша катушкалардың таралу заңдылықтарын зерттеуге бағытталған. Жалпы әлеуметтік география топырақ түзілу факторларын және топырақтың географиялық таралуының жалпы заңдылықтарын, топырақ жамылғысы құрылысының типтерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мектептегі оқыту мен бағалаудағы жаңа тәсілдемелер
  Несиелер: 5

  Критериалды бағалау әдістемесінің ғылыми негізі; тақырыптық және мета-пәндік нәтижелерді бағалау өлшемдерін жобалау; 12 жылдық білім беру жүйесінің талаптарына жауап беретін критериалды бағалау жүйесін дамыту; адамның функционалдық сауаттылығын қамтамасыз ететін негізгі құзіреттіліктердің қалыптасуын бағалау және өзін-өзі бағалау механизмдерін айқындау; оқушылардың оқу нәтижелерін бақылауға, АКТ және қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану талаптарын анықтау.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 3

  Өмір сүру ортасының қазіргі жағдайы мен жағымсыз факторлары, биоэкология, биосфера және адамзат, "адам-тіршілік ету ортасы" жүйесіндегі қауіпсіздік мәселелері, табиғи техногендік және әскери сипаттағы төтенше жағдайлар, адамның тіршілік ету ортасымен өзара іс-қимыл қауіпсіздігін қамтамасыз ету; зиянды және қауіпті факторларды сәйкестендіру; қауіпсіздікті арттыру құралдары мен әдістері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Картография және топография негіздері
  Несиелер: 5

  Пән географиялық карталар мен басқа да картографиялық туындылар туралы шындықты бейнелеудің ерекше тәсілі ретінде тұтас түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. Топографиялық түсірілімдердің түрлері, модельдеу, жергілікті жерде геодезиялық өлшеулерді жүргізу зерттеледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Ландшафттану
  Несиелер: 5

  Аймақтық және жергілікті жер деңгейіндегі ландшафттардың табиғат компоненттерімен өзара байланысын айқындауды, ландшафттар дифференциациясы және олардың динамикасын зерттеудің басты факторларын оқу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Адам анатомиясы
  Несиелер: 5

  Адамның тіршілік әрекеті процесінде биофизикалық функциялармен, биофизикалық үрдістермен үйлесімділікте біртұтас ағзаның, физиологиялық жүйелердің, ағзалардың тіршілік әрекетін зерттеу, қандай биомеханизмдердің көмегімен функцияның жүзеге асырылуын анықтау, биофизикалық көзқараспен осы функция қандай мақсатта қамтамасыз етіледі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың мақсаты студенттердің кәсіби бағытталған тілдерді қазіргі заманғы технологиялардың теориялық және практикалық негіздерін оқып, сала бойынша анықтамалар мен ұғымдарды тұжырымдаудың практикалық дағдыларын меңгеруі, шет тілінде жарияланған кәсіби мәтіндерді түсіну және талдай білуі болып табылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе
  Несиелер: 5

  Экономикалық және әлеуметтік географиясы салаларының қызметі және даму факторларын оқу.Коғамдық географияның және географиялық ғылымдардың барлық жүйесінің негізгі бөліктерінің бірі; әр түрлі елдердегі, аудандардағы, жергілікті жерлердегі қоғамның аймақтық ұйымдастырылуын зерттейді. Әлеуметтік-экономикалық география экономикалық география, әлеуметтік география және халық географиясы деп бөлінеді. Әлеуметтік-экономикалық географияның зерттейтін шекті нысанына

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Географияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Орта мектепте географияны оқыту әдістемесін, география курсын толық көлемде меңгеру және оны тәжірибеде қолдану

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Халықаралық қатынастар географиясы
  Несиелер: 5

  Пән курсы халықаралық экономикалық қатынастар, Халықаралық экономикалық қатынастардың негізгі түрлері және олардың ерекше рөлі туралы түсініктерді оқытады. Әлемдік сауданы; кредиттік-қаржылық қатынастарды; халықаралық қызметтер көрсетуді; өндірістік ынтымақтастықты; ғылыми-техникалық байланыстарды; халықаралық туризмді қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өсімдіктердің биологиясы мен таксономиясы
  Несиелер: 5

  Өсімдіктердің әртүрлі таксондарын зерттейді: патшалық, бөлім, класс, қатар, тұқымдас, туыс, түр. Курс студенттерді өсімдік әлемінің алуантүрлілігімен, өсімдіктердің құрылысы мен дамуының негізгі заңдылықтарымен, олардың шығу тегімен, өсімдіктер мен басқа тірі организмдердің арасындағы қарым-қатынастарымен таныстырады, олардың тіршілік ортасымен байланысын көрсетеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстанның физикалық географиясы
  Несиелер: 6

  Аймақтық заңдылықтар қалыптасу заңдылықтарын, әрекетін, Қазақстан Республикасы табиғи ортасының кеңістіктік дифференциациясын оқу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биологияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Оқу пәнінің құралдарымен Биологияны оқыту мен тәрбиелеудің теориялық негіздері мен әдістемелік тәсілдерін оқу. Оқушыларға биология бойынша білім беру үрдісінің заңдылықтарын ашу, биология сабақтарын жобалау мен өткізуде болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. Қазіргі орта мектептің биологиялық білім беру жүйесі, биология бойынша мектеп бағдарламалары мен оқулықтарының мазмұны мен құрылу принциптері; биология бойынша оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру формалары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс ) тілі
  Несиелер: 4

  Кәсіби қазақ (орыс) тілі адам қызметінің белгілі бір саласына қызмет ететін тәртіптік құбылыс ретінде (мамандық ерекшелігін ескере отырып). Тақырыптық материалдарды меңгерудің негіздері. Кәсіби қазақ (орыс) тілінде сөйлеудің негізгі категориялы тұжырымдамалық аппараты. Қазақ (орыс) тіліндегі кәсіби терминология.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ботаника (Өсімдіктер систематикасы)
  Несиелер: 5

  Өсімдіктердің систематика ережелерін, биоәртүрлілігін, негізгі жүйелі топтардың өкілдерін, олардың таралуын, пайда болуын және бейімделуін зерттейді. Өсімдіктер систематикасы курсы негізгі таксономикалық бірліктерді, практикалық маңызын білуді көздейді. Өсімдіктердің биоәртүрлілігін жіктеудің негізгі тәсілдері, өсімдік әлемінің қазіргі жүйелерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан табиғатының географиялық зерттеулері
  Несиелер: 6

  Курс жергілікті және аймақтық деңгейдегі геожүйелерді кеңістіктік– уақытша ұйымдастыру заңдылықтарының негізгі принциптерін қалыптастыруға, табиғи-антропогендік геожүйелер, жер мен Қазақстанның ландшафтық сферасының құрылымы туралы бағытталған. Аудандастырудың географиялық әдістерін қолдану, далалық бақылауларды талдау және синтездеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Инклюзивті білім беру моделі. Мүмкіндігі шектеулі түрлі категориядағы балаларға инклюзивті білім беру жағдайлары. Жалпы білім беру ұйымдарындағы инклюзивті үрдістің құқықтық негіздері (Халықаралық жəне отандық нормативті-құқықтық актілер). Интеграциялық оқыту жағдайында мүмкіндігі шектеулі балаларға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсетуді ұйымдастыру. Білім берудегі инклюзивті үрдісті басқару.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Географиялық зерттеу әдістері
  Несиелер: 3

  Пән ғылыми зерттеулердің заманауи тәсілдерін, тәжірибелік-эксперименталды жұмыстарды жүргізуді, аналитикалық жұмыстарды жүргізуді, аналитикалық жазбаларды құруды, графикалық материалдарды құруды, жобаларды талқылауды, дайындауды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазіргі заманғы жаратылыстану концепциялары
  Несиелер: 3

  Жаратылыстану-ғылыми пәндер тұжырымдамасының негізгі ережелері: физика, астрономия, химия, биология, география. Ғылыми эксперименттердің ерекшеліктері. Ғылыми жаратылыстану концепцияларының дамуындағы математиканың рөлі. Вернадский Теориясы. Чижевский Теориясы. Іргелі физикалық және математикалық константтар.Эволюция туралы қазіргі түсінік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы
  Несиелер: 5

  Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияның дамуы мен қалыптасуын оқыту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ерекше қорғалатын табиғи аймақтар
  Несиелер: 5

  БиоСфера құрылымын зерттеу; ғаламшар заттарының типтері; БиоСфера қабықтары. Ноосфера биосфераның дамуының жоғары сатысы ретінде. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды (ЕҚТА) ұйымдастырудың жалпы принциптері, түрлері және жұмыс істеуі; ЕҚТА-ның негізгі түрлері және олардың әлемдегі және ҚР-дағы ұсынылуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің заңдылықтары
  Несиелер: 5

  Тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің заңдылықтары-қазіргі биологияның негізі тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің әмбебап заңдарын ашу. Ата –аналардан-ұрпақтарға тұқым қуалайтын белгілерді беруде сабақтастықты; геннің өзгеру механизмдерін, гендер мен хромосомалардың репродукцияларын, гендердің әсерін және олардың қарапайым реакцияларын бақылауы және тұтас ағзаның күрделі белгілері мен қасиеттерінің түзілуін; тұқым қуалаушылық, өзгергіштік және органикалық табиғаттың дамуындағы іріктеудің өзара байланысын зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жануарлар экологиясы
  Несиелер: 4

  Қазіргі зоологиялық ғылым тұрғысынан хордалыларды анатомо-морфологиялық ерекшеліктерінің негізгі заңдылықтарын, эволюция теориясын және жүйелердің жалпы теориясын, хордалылар топтарының анатомо-морфологиялық құрылымдарын қалыптастырудың негізгі жолдарын, осы ғылыми пәнді пайдаланудың ғылыми және қолданбалы аспектілері туралы зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Генетика
  Несиелер: 5

  Генетика селекция негіздерімен барлық тірі ағзаларға тән тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің әмбебап заңдарын зерттейді. Классикалық генетикалық талдау тек биологиялық әдістерді қолдануға негізделген: будандастыру, гибридтердің ұрпақтарын зерттеу, сондай-ақ организмдердің өзгергіштігін зерттеу. Тұқым қуалаушылық және өзгергіштік заңдылықтарын білу туа біткен аурулардың алдыналу шараларын әзірлеуге және олармен күресу жолдарын іздестіруге мүмкіндік береді. Тұқым қуалайтын ауруларды диагностикалау мен емдеудің маңызы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Зоогеография
  Несиелер: 5

  Биогеография бөлімі, Жер планетасында жануарлардың таралуын зерттейтін ғылым. Ол жануарлардың жалпы заңдылықтары мен таралу шарттарын белгілейді. Зоогеографияның негізгі объектілері фауналар мен ареалдар болып табылады. Ол түрлер мен басқа да таксондардың жер шары бойынша таралуын зерттейді, фауналық кешендердің таралуын, сондай-ақ жануарларды қоныстандыру және жою процестерін, яғни олардың таралу аймағын кеңейту және қысқарту процестерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Омыртқалылар зоологиясы
  Несиелер: 4

  Омыртқалылар зоологиясы жануарлар дүниесінің әртүрлі таксономиялық топтарын, олардың құрылысын, тіршілік ету процестерін, экологиясын, табиғат өміріндегі таралуы мен маңызын, омыртқалы жануарлардың көптүрлілігін, олардың ұйымдастырылу ерекшеліктерін, биологиясын, шығу тегін, дамуын, жүйедегі қазіргі жағдайын, биосферадағы және адам өміріндегі рөлін, жануарлар дүниесінің эволюциясының кезеңдерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстанның қазіргі заманғы географиясы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді Қазақстан Республикасының мысалында экономиканың әр түрлі салаларында, тау-кен, энергетика, металлургия, машина жасау, ауыл шаруашылығында технологиялық үрдістермен,өндіріс кезеңдерімен таныстыру. Сондай-ақ экологиялық жағдайды зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әлемнің экономикалық географиясы
  Несиелер: 5

  Пән даму мақсаттарының, ресурстары мен жағдайларының өзара байланысын, кәсіпорындар мен еңбек ресурстарын орналастыру бойынша үдерістердің жиынтығын, өндірістік күштерді ұйымдастыру нысандарын, белгілі бір кезеңде оларды аумақ бойынша бөлудегі жылжуларды және әртүрлі экономикалық-географиялық объектілерді дамытудағы әлеуметтік-экономикалық саясаттың бағыттарын зерттеуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды оқытудың арнайы әдістемесі
  Несиелер: 3

  Студенттерді қазіргі мектепте оқыту тұрғысынан, мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытуды ұйымдастырудың негізгі теориялық және технологиялық тәсілдерімен таныстыру. Инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды оқытудың арнайы әдістемесін зерделеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Геоэкология
  Несиелер: 5

  Биологиялық және географиялық немесе геологиялық пәндерге сәйкес келетін кешенді қолданбалы пән. Геоэкологияның негізгі міндеті табиғи және антропогендік факторлардың әсерінен геосфералық қабықшалардың тыныс-тіршілігін қамтамасыз ететін ресурстарының өзгерістерін зерттеу, оларды қорғау, қазіргі және болашақ ұрпақ үшін өнімді табиғи ортаны сақтау мақсатында тиімді пайдалану және бақылау болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экология және табиғатты пайдалану
  Несиелер: 5

  Биосфера, табиғаттағы адам орны, адамзат жасаған табиғатты қорғау қызметінің негізгі бағыттары, проблемалық мәселелер, міндеттерді шешу туралы білім жиынтығын меңгеру мүмкіндігін қалыптастырады.келтірілген залалды бағалау ерекшеліктерін зерттеу, сондай-ақ болашақ мамандардың ластанған заттардың шығарындылары, төгінділері, қалдықтарды жинау салдарынан табиғи ортаға келтірілетін залалды есептеу бойынша практикалық дағдыларды, табиғи ортаны ластағаны үшін төлемдерді есептеу, табиғат қорғау шығындарының тиімділігін есептеу бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік география
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік географияның дамуы мен қалыптасуын оқыту. Жердің географиялық қабығының қоныстанған, игерілген немесе басқа жолмен қоғам өміріне тартылған, өзіне тән шаруашылығының кеңістіктік құрылымы мен қоғамдық өмірді ұйымдастырудың нысаны бар бөлігі жатады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Филогения
  Несиелер: 5

  Жердегі тіршіліктің тарихи кезеңдерін зерттеу. Өсімдіктер мен жануарлардың негізгі топтарының филогенетикалық жолдары. Палеоботаника және палеозоологияда филогенетикалық жолдардың көрінісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Топонимика
  Несиелер: 5

  Топонимикалық зерттеулер әдістерін, географиялық атаулар мен олардың шығу тегін, дамуын, қазіргі заманғы жағдайын, жазылуы мен айтылуын оқыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биофизика
  Несиелер: 5

  Ағзатүрдің біртұтас іс-әрекетін, физиологиялық жүйесін, биофизикалық үдерістері мен мүшелердің үйлесімін, функциялардың іске асыру биотетіктерін анықтау. Физикалық және химиялық үдерістердің өз-ара байланыста биологиялық мәселелерді зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Халықаралық туризм географиясы
  Несиелер: 5

  Пән мәтіндік қызметті талдай білуге, ғылыми, лингвистикалық, зерттеу дағдыларын дамытуға, сипаттау технологиясын сауатты жүзеге асыруға, мәтіндік стилистиканы таңдауға бағытталған құзыреттерді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Адам және жануарлар физиологиясы
  Несиелер: 5

  Адам және жануарлар ағзаларының функционалдық анатомиясын олардың құрылымдары мен функцияларымен байланыстыра отырып, ағзаның бейімделу механизмдерін (нормаларды) және қоршаған ортадағы бейімделу өзгерістерін түсіндіреді. Адам мен жануарлардың тұтас ағзасының, физиологиялық жүйелерінің, ағзаларының, жасушаларының және жеке жасушалық құрылымдарының тіршілік әрекетін зерттеу. Қандай механизмдердің көмегімен жүзеге асырылады және осы функция қандай мақсатпен қамтамасыз етіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Эволюциялық даму
  Несиелер: 5

  Тарихи дамудың заңдылықтары мен қозғаушы күштерін зерттеу. Эволюциялық процестеріндегі барлық тізбектерін: популяцияның өзгергіштігінен бастап, түр түзумен аяқталатын кең тәжірибелік зерттеу. Тарихи эволюцияның негізгі кезеңдерін зерттеу. Эволюциялық процестің теориялық концепциялары. Эволюциялық ғылымның негізгі мәселелерінің теориялық зерттеулерінің дамуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Геоурбанистика
  Несиелер: 5

  Нақты табиғи, тарихи және әлеуметтік-экономикалық жағдайларды ескере отырып, әр түрлі ауқымдағы аумақтарда (жекелеген елді мекендерден немесе олардың бөліктерінен мемлекетке дейін, дүние бөліктерінен, жалпы жерге дейін) халық пен елді мекендерді қалыптастыру, құрамы мен орналастыру заңдылықтары мен ерекшеліктерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға арналған бағдарламалық мазмұнды бейімдеу
  Несиелер: 3

  Қосымша білім беру бағдарламаларының бейімделуіне қойылатын талаптар денсаулық мүмкіндіктері шектеулі балалардың және көру, есту, интеллекті, тірек-қимыл аппараты бұзылған, аутистік спектрі бұзылған мүгедек балалардың ерекше білім беру қажеттіліктерін, жас және психофизикалық ерекшеліктерін және сынақ өткізу (пилоттық) алаңдарында және ресурстық орталықта талаптарды енгізу қажеттігін ескереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дүние жүзі аймақтарының географиясы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерде қызмет көрсету саласы, оның дамуының аумақтық ерекшеліктері және оны оқып үйренудің географиялық тәсілдері туралы теориялық білімді қалыптастырады. Қызмет көрсету саласының аумақтық даму заңдылықтары; қызмет көрсету саласының географиясын зерттеу әдістері, қызмет көрсету саласының жұмыс істеу принциптері мен мәселелері қарастырылады.;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON2

  математикалық және цифрлық сауаттылықты меңгерген, білім беру үрдісінде қазіргі заманғы ақпараттық және коммуникациялық технологияларды, оқушылардың жас ерекшеліктері мен мазмұнының ерекшелігіне сәйкес оқыту әдістерін, сонымен қатар ЕББҚ бар балалар үшін қолданады; оқушылардың зерттеу және жобалау қызметі арқылы сыныптан тыс және мектептен тыс жұмыстарды ұйымдастыру әдістерін қолданады, СӨС жүргізуді насихаттайды

 • Код ON1

  кәсіби қызметінде география бойынша фундаменталды, қолданбалы және пәнаралық білімді пайдаланады; кәсіби терминологияны және академиялық жазуды меңгерген; өз ана тілін, екінші тілді, ағылшын тілін пайдаланады

 • Код ON4

  кәсіптік қызметте теориялық білімді, зерттеу, эксперименталды және қолданбалы географияның, биологияның практикалық білімдерін қолданады

 • Код ON5

  ГАЖ пайдалануды, сондай-ақ географиялық зерттеулер әдіснамасын түсіндіреді және негіздейді; табиғи, әлеуметтік, экономикалық, саяси, физиологиялық, молекулалық-генетикалық, цитологиялық, парадигмаларды бағалайды; шынайы ақпаратты талдау үшін статистикалық және биометриялық әдістерді зерттейді

 • Код ON3

  білім беру қызметінде әлеуметтік-саяси, экономикалық және кәсіпкерлік білімді түсінеді және пайдаланады; еріктілік қозғалысқа қатысады; парасаттылық және академиялық адалдық қағидаттарын сақтайды; географиялық қабықшаның тұтастығы мен саралануын түсінуді көрсетеді, әртүрлі КБП түсіндіреді; географиялық, биологиялық деректер базасын жасайды

 • Код ON6

  сараланған тәсілді ескере отырып, қысқа мерзімді сабақ жоспарын әзірлейді; мәдени және моральдық құндылықтарды ескере отырып, оқыту процесін үлгілейді; оқушылардың ҚОТ, зерттеу және жобалық қызметі арқылы сыныптан тыс және мектептен тыс жұмысты ұйымдастыру әдістерін қолданады

 • Код ON7

  далалық практикалардың білімі мен іскерлігін практикалық қолдану, зертханалық және эксперименттік зерттеулер жүргізуде арнайы географиялық, биологиялық аспаптармен жұмыс істеу

 • Код ON8

  өз қызметінің нәтижелерін болжайды, сыни және шығармашылық ойлау, рефлексия, өзін-өзі бағалау, өзін-өзі дамыту, көшбасшылық қасиеттерді дамытады

Top