Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D02207 Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты музейдің және ескерткіштерді қорғаумен айналысатын, соның ішінде халықаралық мекемелердің, ғылыми зерттеу бағытын жүзеге асыру үшін сапалы докторанттарды дайындау; қазіргі заманғы музеология саласының концепциясы және ғылыми теориясын жүйелеу және интерпретациялауды жүзеге асыратын маман даярлау; мәдениет мекемелерін басқару және маркетингтік қызметін жүзеге асыру; сондай ақ тарих және мәдениет ескерткіштерінің сараптамасын жүргізу; музейтану ғылымының жаңа басым дамудағы бағыттарын дамытуға негізделген әдіснамаларды меңгеру. Бағдарлама мәдениет саласы мамандардарына деген сұранысқа жауап береді, сондай ақ, қазіргі заманғы музейлердің кең көлемдегі әлеуметтік мәселелерді шешудегі нақты істерін меңгереді.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D053 Тарих және археология
 • Дайындық бағыты 8D022 Гуманитарлық ғылымдар
 • Ежелгі ескерткіштерді зерттеудегі жаратылыстану ғылымдарының әдістері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты – ежелгі ескерткіштерді зерттеуде жаратылыстану ғылымдарының әдістерін қолдану және танымын қалыптастыру. Пәнді игергеннен кейін келесідей танымға ие болады: - - музеология бағытына тікелей қатысы бар жаратылыстану ғылымдарының базалық ақпараттарын қолдана білу; - - музеология ғылымында қолданылатын сараптамалық сараптау әдістерінің мүмкіндіктері мен артықшылықтарының мазмұнын игеру; - - жаратылыстану ғылымдары сараптамасының әртүрлі бағыттарына сәйкес үлгілерді алудың талаптарымен таныс болу; - - нақты үлгілерді зерттеуде жаратылыстану әдістерін иллюстрациялы түрде көрсете білу. Пән музей ісі және ескерткіштерді қорғау саласындағы мамандарды базалық бағытта даярлауда маңызды болып табылады. Пән музеология қатысы бар жаратылыстану ғылымдарының әдістерінің ақпараттарын игеруге негізделген; музейтану мен ескерткіштерді қорғаудың барлық бағыттары бойынша ғылыми зерттеулерді жүзеге асырудың тиімді құралдарын қолданады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты докторанттардың ғылыми зерттеу жұмыстарын жазу танымын, мәтіндерді сыни талдау, жеке идеялар құрылымын жасау тынымын қалыптастыру; археология, этнология, музеология және ескерткіштану бағыттарының ерекшелігін негізге ала отырып, әртүрлі бағыттардағы ғылыми және ғылыми ақпараттық мәтіндерді жасай, жазу білу танымын қалыптпастыру.Пәнді оқыту барысында келесідей мәселелер қарастырылады: ғылыми әдебиеттер және оларды іздестіру, зерттеу бөлімдерін әзірлеу, зерттеу тақырыбының таныстырылымын әзірлеу, материалдар мен ресурстарды іздестіру, негізгі және қосымша әдебиеттер, жазбаша түрде идеяларды таныта білу және оларды негіздей алу, академиялық жұмысты құрылымын жасаудың әдістері; сілтеме беру және кәсіби және шетел тілдеріндегі библиографияларды рәсімдеуді игеру. Пән докторанттарды базалық дайындау бөлімінің маңызды бөлігі болып табылады, пәнаралық байланыстар тоғысында құрылған, сондай-ақ, Q1, Q2, Q3, Q4 көрсеткішін иемденген журналдар, JCR сілтемелік белгісі немесе импакт факторы жоғары көрсеткішке ие журналдардың ғылыми ақпараттарын зерделеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәдениет тарихы мен теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты докторанттардың мәдениеттану ғылымындағы ерекшеліктерге, оның тарихы және теориялық аспектілеріне қатысты көзқарастарын қалыптастыру, Пәнді игергеннен кейін келесідей танымға ие болады: - рухани мәдениеттің қоғамда кірігу үдерісін зерттейді, қоғамдағы әртүрлі әлеуметтік топтар мен мәдениет институттары әлеуметтік-мәдени даму тенденциясын талдайды; - әлемдік және отандық мәдениеттің даму ерекшеліктері мен негізгі кезеңдерін сараптау; - әртүрлі мәдениеттер құндылығы жүйесіне, мәдени мұраның қалыптасу үдерісіне, әдет-ғұрыптар, әдеттік құқықтар жүйесіне талдау жасайды; - мәдениеттің аксиологиялық моделін салыстырмалы сараптайды, құндылықтар динамикасы мен иерархиясына талдау жасайды; белгілі бір әлемдік мәдениет мәселесіне байланысты қалыптасқан мәдениеттанулық білім барысында зерттеудің жоспарлы тізбегін жасайды, жалпыхалықтық және дүниетанымдық мәселелерді тани алады. Курс білім алушылардың әлемдік мәдениетті тануның жаңа көзқарастарын қалыптастыра отырып, жаңа білім деңгейінің қалыптасуына негіз болады. Пән білім алушы мамандарды алған жаңа білімдері негізінде материалдық және рухани мәдениеттің әртүрлі саласын зерттеудегі инновациялық қызметіне жан-жақты дайындау. Сондай-ақ алған білімдері мен тәжірибесін кәсіби салада ғана емес, тарих, тіл, психология, құқық, мәдениеттану және басқа пәнаралық салаларда қолданады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәдени кешендер мен табиғи мұраларды басқару
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты тарихи-мәдени және табиғат мұралары нысандары менеджментін игеру танымын қалыптастыру. Пәнді игергеннен кейін келесідей танымға ие болады: - әртүрлі мәдениет мекемелерін басқару қабілетіне ие болады; - тарихи-мәдени және табиғат мұраларын нысандарын классификациялайды; - мәдениет және табиғат мұралары нысандары жарнамасын және PR-кампаниясын ұйымдастыра алады; - музей және ескерткіштану саласы мекемелерінің барлық бағыттағы жұмыстарын ұйымдастыра алады; мәдениет мекемелері қызметінің тиімділігін сараптай алады. Пәнді оқыту барысында тарихи-мәдени және табиғат мұралары ескерткіштері менеджменті әдістері қарастырылады, оларды басқару құрылымдарының ерекшеліктері, олардың жжұмысының тиімділігін арттыру әдістері қамтылады. Докторанттар мәдениет мекемелерінің маркетингі мен оларды қоғамға ендіруді насихаттау тәжірибесін игереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Материалдық емес мәдениет ескерткіштерін сақтау және музеефиакциялау мәселелелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты докторанттардың материалдық емес мәдениет мұралары нысандарын сақтау және қолдану, оларды музейлендіру ерекшеліктерін, әдістерін, талаптарын оқыту. ЮНЕСКО қызметінің материалдық емес мәдениет мұраларын қорғау саласындағы жұмыстарымен, дәстүрлі мәдениетті сақтау механизмдерінің ерекшеліктерімен, материалдық емес мұраларын музейлендірудің ғылыми негіздерімен, классификациялаудың талаптарымен, сондай-ақ насихаттаудың әдістерімен танысады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гуманитарлық білімдердің теориялық мәселелері: пәнаралық зерттеулер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты музеология және ескерткіштану саласының пәнаралық байланысы, сондай-ақ оның алдында тұрған теориялық мәселелері хақында танымын қалыптастыру. Пәнді игергеннен кейін келесідей танымға ие болады: - пәнаралық ғылыми білім саласында музеологияның ерекшеліктерін ендіреді; - гуманитарлық таным саласындағы музеология ерекшеліктерін интерпретациялайды; - пәнаралық ғылыми зерттеулер барысында туындаған теориялық мәселелерді сараптайды; - гуманитарлық білім саласындағы теориялық мәселелерді жүйелейді; қазіргі заманғы музеологияның негізгі мәселелерін шешуде пәнаралық зерттеулердің маңызын сипаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Музей ісі тарихының деректануы мен тарихнамасы
  Несиелер: 5

  Пәнді оқытудың мақсаты тарихи музеологиядағы тарихнама және деректану саласында берік білімді қалыптастыру, музеологиялық білімдер жүйесіндегі тарихи деректерді, ондағы ақпараттардың тарихын, теориясын, әдістерін, сондай-ақ музей ісі тарихын танудағы тарихнамалық әдістер мен талаптарды игереді. Пәнді игергеннен кейін келесідей танымға ие болады: - пәннің нысандық және салалық негізін сараптайды; - музеологияның қалыптасу тарихын талдайды, музеология саласындағы ғылыми зерттеулер тарихын талдайды; - музейлік деректерді зерттеудің негізгі әдіснамалық салаларын қолданады; - тарихи ақпараттың дерегін талдайды (уақыты, жасалу кезіндегә жағдайы, деректі жасаудағы мақсаты, авторлығы), ғылыми жарияланымдар авторларының әртүрлі көзқарастарын талдайды; деректер мен әдебиеттерді іздеу және сараптауда алынған білімдерін қолданады. Бұл пән тарихи музеологияда тарихи білімдер қоры мен оларды қолдану үдерісін зерттеуді оқытады, тарихи білімдердің негізгі қалыптасу кезеңдерін, маңызды әдіснамалық тұжарамдамаларды жүйелеп, сараптауды, тарихи музеологияның негізгі бағыттары мен мектептерін, ірі өкілдері мен олардың еңбекттерін оқытады. Тарихнамамен таныс болу білім алушылардың қазіргі кезеңдегі музеологиядағы тарихи білімдерінің жинақталуына, музей және музей коллекцияларын зерттеу және насихаттау тәжірибесі мен дамуының негізгі тенденцияларын білуіне негіз болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеудің әдістері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты докторанттардың археология, этнология, музеология, ескерткіштану бағыттарыныңғылыми зерттеудің әдістемесі мен әдіснамасын қолдану танымын қалыптастыру. Пән археология, этнология, музеология және ескерткіштану бағыттары бойынша маман даярлаудың базалық саласы болып табылады. Пәннің базасы философия, әлеуметтану, психология, мәдениеттану пәндерін қоса оқу барысында қалыптасады. Пән археология, этнология, музеология және ескерткіштану бағыттары бойынша ғылыми зерттеудің тиімді әдістерін қолданудың әдістемелік және әдіснамалық тиімді міндеттерін оқытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON4

  Музейлік құжаттама мен музейлік коммуникация барысындағы музейлік практикалық қызметке бағытталған өңдеуді қамтамасыз ететін технологиялық әдістемені әзірлеу;музейдің тұжырымдамалық үлгілі міндеттерін келесі ұғымдар арқылы зерттеуді жүзеге асыру: ғылыми-зерттеу және білім беру мекемелері, коммуникативті жүйе, мәдени үлгі. Мәдениеттің қазіргі заманғы жетістіктеріне сай, музейлік заттарды саралау барысында музейтанулық және ескерткіштанулық ғылыми зерттеу жүргізу, олардың әлеуеттік ортасын, қатынасын, сондай ақ тарихи динамикадағы музейлік үдерістерді тану.

 • Код ON6

  Музейлік экспонациялау ісінде коммуникациялық тәсілдер мен жаңа үрдістер негізінде музей мекемелері мен музейлік қызметтің жекелеген бағыттарын дамытудың тұжырымдамаларын құру үшін музейлік саясаттың басымдықтары мен тұғырнамаларын дайындау; ҚР аумағында музейлік материалдарды жинау үшін ғылыми зерттеу экспедицияларын жүргізу және ұйымдастыру; қазіргі заманғы зерттеушілік танымдарды саралауда музейтану және ескерткіштану мәселесі бойынша ғылыми зерттеу үдерістерін пәнаралық білімде интеграциялау.

 • Код ON11

  Музейлік мекеменің мақсаттарына, міндеттеріне, профиліне қарай ғылыми жұмыстың бағыттарын ұйымдастыру және жоспарлау; Зерттеу кезінде ғылыми критерийлер мен тұғырнамаларды қолдану, түрлі конференцияларда ғылыми ізденістердің тұсаукесерін жасау, тарихи-мәдени мұраны сақтау, зерттеу және таныту тұрғысындағы пәнаралық зерттеу бағдарламаларын іске асыру; жүргізілген ғылыми зерттеулер бойынша есеп жүргізу және ғылыми жобалар бойынша қорытынды жасай білу.

 • Код ON3

  Аймақтағы жаратылыстық-тарихи (табиғи), тарихи үдерістерді құжаттау мақсатында қор жинағына материалдар іріктеудің мәдени-білім беру қызметінің үлгілері мен әдістерін, жинақтаудың ғылыми тұжырымдамасының үлгілері мен әдістерін әзірлеу; музейтану, музей ісі және мәдениет саласындағы теориялық және эксперименталдық зерттеулер әдістемесін меңгеру; профильдеуші кадрларды дайындау кезінде музейтану және ескерткіштану зерттеулерінің теориялық негіздері мен әдістерін қолдану; музейтанулық және ескерткіштанулық мамандық бойынша білім беру қызметін жүзеге асыру; ғылыми және білім беру бағыты мақсатында аудио және видеоматериалдарды жасау және қалыптастыру.

 • Код ON8

  Музей қорларын есепке алу, сақтау, ғылыми өңдеу, консервациялау және қалпына келтіру бойынша музей қызметі туралы жүйелі түсінік беретін қор жұмысыың ғылыми тұжырымдамасын жасау; археология және этнология материалдарына, мәдениет, сәулеттік және тарихи ескерткіштер мәселесіне сараптау жасау, ғылыми болжамдар жасай білу.

 • Код ON10

  Пәнаралық зерттеулер негізінде жіне мақсатты, жүйелі ғылыми дүниетаным негізінде мәдени құндылықтардың түпнұсқалығы, атрибуциясы, сәйкестілігі, бірегейлігі жөнінде дәйекті сараптамалық қорытындылар (түсініктемелер) беру;

 • Код ON7

  Келушілермен жан жақты жұмыс тәжірибесін жүргізудегі, олардың аудиториясының қызығушылықтары мен талаптарын қанағаттандыруда ғылыми коммуникацияның қазіргі заманғы озық технологиясын қолдана отырып, музейлер және тарихи мәдени, табиғи қорықтардың маркетингтік моделін қалыптастыру.

 • Код ON9

  Музейлер, мәдени мекемелер және тарихи мәдени және табиғи қорықтардың фандрайзингтік жүйесін, қарқынды даму жоспарын, макро- және микрросегиментациялық стратегия негізіндегі музейлік менеджмент тұжырымдамасын жасай білу, финанстық ресурстарды бағалай білу. Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдана отырып, виртуальды экскурсияны жасап және тарата алады.

 • Код ON12

  Музейлік, тарихи мәдени ескерткіштерді цифрландыру, жасанды интеллект тұжырымнамасын жасау, оларды виртуалды алаңда, мобильдік қондырғыларда, музейлердің виртуалды кеңістіктерінде, модельдерді көрсетудің 3D сервистерінде тарата білу; ақпараттың күні бойына қолжетімділігін қамтамасыз ететін компьютерлендірілген жүйені тарата білу, музей және мәдени мекемелерде цифрлық маркетингті қолдану.

 • Код ON2

  Тарихи нақты кезеңдерде, оның ішінде қазіргі кезде мәдени және табиғи мұраны сақтау мен игеру ерекшеліктерін талдау; мәдени және табиғи мұраны сақтау мәселелері жөніндегі жобалардың тұсаукесерін жасау;

 • Код ON1

  Музейтанудың арнаулы пәндері бойынша студенттік-орталықтандырылған тәсілдеме негізінде және сандық технологияны пайдалана отырып дәрістер өткізу; оқытушылық қызметтің оқыту курстарын, пәндерін (үлгілерін) әзірлеу, сандық және интерактивтік үлгілерді пайдалана отырып, жоғары білім беру және қосымша бағдарламалар бойынша оқыту дәрістерінің жекелеген түрлерін өткізу;

 • Код ON5

  Ғылым және білім беру қауымдастықтарында бірлескен қызмет пен қарым қатынас, келісімдерді ұйымдастыру, ақпараттық коммуникативтік технологияларды қолдану, ұйымдасқан түрде топпен жұмыс жасау және бірлесіп әрекет ету; кәсіби және педагогикалық құзырлықты дамыту. Ғылыми қауымдастықтағы қарым қатынас этикалық нормаларын сақтайды, коллективте ұсыныстар жасай алады, кәсіби компетенция саласында өзіндік шешім қабылдап, жауапкершілікті ала алады, кәсіби қызмет саласында қалыптасқан даулы мәселелерді шеше алады.

Top