Жаңа білім беру бағдарламасы

7M02302 Лингвистика в Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Ғылымның тарихы және философиясы пәні. Ғылымның көзқарастық негіздері. Философия білімнің интегралды формасы ретінде. Ғылымның қызметтері. Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Антикалық ғылым және философия. Ортағасырдағы ғылыми таным. Жаңа заман ғылымының қалыптасуы. Жаңаевропалық ғылым – ғылым тарихының классикалық кезеңі. Қазіргі ғылым. Ғылым дамуының бейклассикалық, постбейклассикалық кезеңдерінің негізгі концепциялары мен бағыттары. Ғылым дамуының постпозитивистік, постклассикалық емес кезеіңдерінің негізгі концепциялары мен бағыттары. Ғылыми білімнің құрылымы және деңгейлері. Ғылымның мамандық ретінде қалыптасуы. Ғылымның идеалдары мен нормалары. Ғылымның философиялық негіздемелері және дүниенің ғылыми бейнесі. Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар. Жаратылыстану және техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясы. Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы. Ғылым әлеуметтік институт ретінде. Қазіргі ғылымның аксиологиялық аспектілері. Қазіргі заманғы жаһандық өркениет мәселелерді шешудегі ғылымның атқаратын рөлі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Меңгерілген тілдік білім мен сөйлеу біліктерін жүйелеу. Шет тілінде ауызша қарым-қатынас формаларының дағдыларын жетілдіру, баяндамалар мен хабарламалармен таныстыру, кәсіби қарым-қатынасты жүзеге асыру. Жазбаша дағдыларды жетілдіру. Қазіргі заманғы техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби саладағы коммуникативтік міндеттерді шешуді жетілдіру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Статолингвистика
  Несиелер: 5

  Статолингвистика тіл ғылымының статистикалық әдістерді қолданатын саласы. Тілге байланысты математиканың кейбір мәселелері, атап айтқанда, мәтіндегі тілдік бірліктердің статистикалық жіктелуі. Лингвистикалық статистикада олардың тілдік тұлғасына сандық сипаттамалар жасалуы, яғни мәтіндегі қолданысы, кездесу жиілігі, үлестірімдік зандылықтары, жалпы табиғи сипаты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Корпустық лингвистика
  Несиелер: 5

  Қазақ тілінің ұлттық корпусын құрастырудың ғылыми негіздері. Корпустық лингвистика пәні деректерді тез өңдеу әрекеті. Корпус ұғымы, лингвистикалық деректердің электрондық базасымен; қазақ және орыс тілерінің бар корпустарымен жұмыс тәсілдері. Корпустық лингвистикадағы электронды онлайн сөздікпен жұмыс.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Коммуникациядағы тілдік үнем заңы
  Несиелер: 5

  Коммуникациядағы үнемдеуге қатысты құбылыстар мен үдерістердің қызметі, олардың бір-біріне ықпалы, себебі, нақты тілдік фактілермен дәлелденуі. Қарым-қатынастағы үнемдеу құбылысына жататын толымсыз сөйлемдер, тағатталған сөйлемдер, синтаксистік сыйыстыру тәсілдері, үнемдеу құбылыстары олардың туындауына әсер ететін психолингвистикалық, экстралингвистикалық факторлар. Жастар тіліндегі үнемдеулердің теориялық, практикалық мәні.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Салғастырмалы лингвистика
  Несиелер: 5

  Қазақ және орыс тілдерінің фонетика, лексика, морфология, синтаксис мәселелерін салыстыра зерттеу мәселелері. Тілдік категориялардың қазақ, өзге тілдеріндегі көрсеткіштері, функционалдық қызметі.Екі тілдегі сөз таптары. Етістік категориялары. Жай сөйлем, құрмалас сөйлем, олардың екі тілдегі ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Функционалды грамматика
  Несиелер: 5

  Антропоөзекті бағыттың мақсаты тілдің коммуникативтік, прагматикалық, практикалық қызметіне мән берілуі. Тіл иесінің тіл құралдарын қажетіне сай таңдап, коммуникативті мақсат үшін сұрыптап, тіл бірліктерінің мүмкіндігін барынша пайдалану білігін жетілдіру мәселесі. Қазіргі тіл ғылымында тілдің грамматикалық құрылысы, тіл бірліктерінің қызметі және олардың заңдылықтарын зерттейтін функционалды тіл білімі, оның функционалды грамматика салаларының пайда болуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі тіл білімінің жаңа бағыттары
  Несиелер: 5

  «Қазіргі тіл білімінің жаңа бағыттары» ғылымы пән ретінде. Тіл білімі жаңа бағыттары туралы зерттеулерге шолу. Тіл ғылымы дамуының әр кезеңіндегі теориялар мен зерттеу әдістерінің даму логикасы. Зерттеу бағыттары мен олардың теориялық ілімдері, ғылым әлеміне еніп жатқан жаңа бағыт жетістіктері. Тіл білімінің өзекті мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Нейролингвистика
  Несиелер: 5

  Нейролингвистика ғылыми пән ретінде нейролингвистика ілімінің даму тарихы, сөйлеу әрекетінің психологиялық негіздері. Нейролингвистика, оның бағыттары. Невропатологиялық талдау дағдыларының қалыптасуы. Қазіргі нейролингвистиканың дамуының негізгі бағыттары. Нейролингвистикалық зерттеу және нейролинвгистикалық бағдарламалау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Этнолингвистика
  Несиелер: 5

  Этнолингвистика – жалпы ғылымға тән дифференция үдерісінің тіл білімін дегі бір көрінісі ретіндегі жіктелу нәтижесінен пайда болуы. этностың (одан ұлыс, халық, ұлт) инсандық болмысынан туындап,санасында сараланып, тарихи жадында сақталып,тіл арқылы ғасырлар бойы қалыптасып, қорланып, рухани, мәдени мұра ретінде. Символ мен этномәдени белгілерде көрініс тапқан қоршаған ортаны танып білуге үйрету мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақ лингвистикасындағы жаңа бағыттар
  Несиелер: 5

  «Қазақ лингвистикасының жаңа бағыттары» ғылымы пән ретінде. Тіл ғылымының жаңа бағыттары туралы зерттеулерге шолу. Тіл ғылымы дамуының әр кезеңіндегі теориялар мен зерттеу әдістерінің даму логикасы. Зерттеу бағыттары мен олардың теориялық ілімдері, ғылым әлеміне еніп жатқан жаңа бағыт жетістіктері. Тіл білімінің өзекті мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Лингвомәдени антропология
  Несиелер: 5

  «Лингвомәдени антропология» пәні Қазіргі тіл біліміндегі антропоөзектік бағыт талаптарына сәйкестілдің адамның ойлау жүйесі мен іс-әрекетіне ықпалы., Адамның тілге әсері, тілдегі адам факторы мәселесіне қатысты теориялар мен зерттеу әдістерінің даму логикасы. Лингвомәдени антропология ілімінің дамуы, жетекші өкілдерінің мұрасы. Қоғамды зерттеуде лингвомәдени антропология саласының жетістіктерін пайдалану әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Лингвомәдениеттану
  Несиелер: 5

  Лингвомәдениеттану – ұлттық сипаты бар әлеуметтік, танымдық, этикалық, адамгершілік, тұрмыстық қағидалар мен заңдылықтарды тілдік құралдар арқылы жеткізу пәні. Адамзат қоғамының дамуында әлеуметік сананың өрлеуі, ой-сананың жетілуі, тіл, мәдениет, тарихтың тоғысуы маңызды фактор екендігі. Ұлттық мәдениет пен ұлттық тілдің өзара байланыстары. Лингвомәдениеттанудың ғылыми пән ретіндегі жаңа қадамы және ұлттық мәдениет пен болмыстық ерекшеліктерін таныту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Когнитивті лингвистика
  Несиелер: 5

  Когнитивтік лингвистика - адам айналасындағы заттар мен құбылыстар туралы таным мен білімді, болмыс пен интеллектіні қарастыратын лингвистикалық пән. Тілдегі когнитивтік құбылыстар ретінде адам, оның ойлау әрекеті, ақыл, тілдік сана. Тіл біліміндегі танымдық үдерістер, когниция, когнитивизм мәселелері. Ұлтық, әлеуметтік концептілік сипаты бар тілдік бірліктерге концептуалдық талдау жасау жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Басқарудың ғылыми-әдістемелік негіздері. Басқарудың психологиялықтеорияларының дамуы. Басқару психологиясының жалпы теориялық мәселелері. Басқарушылық ісәрекетті талдау. Менеджердің тұлғалық ерекшеліктері. Басқару міндеттерінің психологиялық ерекшеліктері. Меншік психологиясы. Басқарушының кәсіби іс-әрекеті. Басқару субъектісінің қызметтері. Басқарушылық қарым-қатынас психологиясы. Қызметкерлердің психологиялық сипаттамалары. Қызметкерлерді ынталандыру психологиясы. Ұйымның адам ресурстарын басқару технологиясы. Ұйымның кадрлық саясатын психологиялық қолдау. Ұйымдағы дау-дамалар психологиясы. Тұлғаның кәсіби деформациясының алдын алу технологиялары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Жоғары мектеп педагогикасының теориялық-әдіснамалық негіздері. Педагогикалық қызметтің мазмұны мен құрылымы. Жоғары мектеп педагогының кәсіби құзыреттілігі және коммуникативтік білімі. Жоғары мектептегі оқыту теориясы. Жоғары мектептегі оқытудың дидактикалық негіздері. ЖОО-да оқу үдерісін ұйымдастыру. Кәсіптік білім берудегі инновациялық үрдістер. ЖОО жүйесіндегі білім беру үрдісін басқару менеджменті. ЖОО-дағы тәрбие жұмысы. ЖОО-дағы заманауи педагогикалық технологиялар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мәдениетаралық коммуникация теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Қазіргі қоғамға мұғалімдер, аудармашылармен қатар халықаралық және мәдениетаралық қарым-қатынас мамандарының қажеттігі туралы. Қазіргі әлемдегі негізгі лингвистикалық ілімдер, жетекші тұжырымдамалар мен идеялар, тіл біліміндегі ғылыми-зерттеу жұмыстарының әдістері. Коммуникация үшін қажет және оған кедергі келтіретін және әртүрлі мәдениеттегі адамдармен қарым-қатынас жасауды қиындататын факторлар туралы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Латын графикасы және пәндік терминология
  Несиелер: 6

  Жазудың шығу тегі, түрлері, оның ішінде қазақ тілінің жазу жүйесінің қалыптасу тарихы; А.Байтұрсынұлының төте жазуының ерекшеліктері, қазақ тарихындағы орны; Кирилл жазуы. Латын әліпбиіне көшудің маңызы; латын негізді қазақ жазуының жаңа емле ережелері, мамандыққа сай ғылыми терминдердің қалыптануындағы латын графикасының маңызына көз жеткізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Лингвистикалық ілімдердің тарихы мен әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Тілді және тілдік бірліктерді зерттеу мен сипаттаудың негізгі философиялық негіздері. Танымның жалпығылыми өлшемдері мен нормалары және жеке лингвистикалық әдістерін сондай-ақ заманауи лингвистиканың қағидалары мен постулаттары, заманауи лингвистикалық ғылым дамуының негізгі үрдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Теориялық және қолданбалы лексикография
  Несиелер: 6

  Теориялық және қолданбалы лексикография пәні теориялық және қолданбалы лексикографияның негізгі тұжырымдамаларын қарастырады; лексикографияның негізгі мәселелері мен әдістерін; сөздіктердің негізгі түрлерін; лексикографияның ғылыми-практикалық аппаратын; компьютерлік ресурстар және лексикография әдістерін айқындайды. Заманауи ресурстар мен құралдарды қолдану арқылы корпустық сөздік түзу дағдыларын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Коммуникативті оқытудың теориясы мен технологиясы
  Несиелер: 6

  Тілдік қатысым теориясы, зерттелу тарихы. Тілдік қатысымдық бірліктер. Тіл, адам, ұлт, мәдениет арақатынасы. Тілді қатысымдық негізде үйретудің жаңа әдістемелік негіздері. Оқу белсенділігін арттырудағы қысымдық бірліктер мазмұны. Коммуникативтік оқыту моделі мен ұстанымдары.Коммуникативтік оқытудағы оқыту құралдары мен қатысымдық әдістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Тілдік тұлға акмеологиясы
  Несиелер: 6

  Адамның дамуы барысындағы өзінің тұлға ретінде, маман ретінде қалыптасуының теориялық-әдіснамалық мәселелері. Гуманистік мазмұндағы тұлғалық -кәсіби дамуға бағытталған «психологиялық» ұғымы категориясы Акмеология білім және заңдылықтары.Тұлғалық және іс-әрекеттің жоғары кәсібилігіне қол жеткізудің маңызды алғышарты.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Филологиялық зерттеулердің қолданбалы аспектілері
  Несиелер: 6

  Корпустық лингвистикадағы деректерді тез өңдеу әрекеті. Мәтінді машиналық аударма, ақпараты автоматты іздеу, өңдеу т.б. әліпби, жиілік сөздік және кері әліпби жиілік сөздіктер туралы. Корпус ұғымы. Лингвистикалық деректердің электрондық базасымен; ағылшын және орыс тілерінің бар корпустарымен жұмыс істеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жобалай оқыту технологиясы
  Несиелер: 6

  Қазақ тілін оқытудың жобалау технологиясы: мәні, маңызы. пәні туралы түсінік. Жобалай оқыту технологиясының ғылыми қағидаттары. Жобалай оқыту технологиясының кредиттік оқу жүйесінің талаптарымен толық үндестігі, жоба түрлері. Жобалай оқыту технологиясын оқу үдерісіне жүзеге асыру тетіктері.Білім беру мазмұнын жаңғыртудағы жобалай оқыту технологиясының маңызы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Тіл білімінің философиялық-әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 5

  Тіл мен философияның байланысы. Тілдің мəні мен таңбалық сипаты, оның шығуы мен даму тарихы. Ойлау мен тілдің арақатынасы. Тілдің қоғамдағы рөлі. Адамзат тілінің қазіргі күйі. Тіл мен қоғам. Қазақ тіл біліміндегі қазіргі жаңа бағыттардың философиялық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Қазіргі заманғы ғылым философиясының өзекті мәселелерінде бағдарлау және сөйлеу коммуникациясының кәсіби негіздерін (тыңдау, оқу, сөйлеу, жазу) іскерлік хат алмасумен жұмыс істеу дағдысын (хат, электрондық пошта және т.б.)меңгереді.

 • Код ON2

  Педагогика және психология ғылымын дамытудың теориялық-әдіснамалық негіздерін, оқыту әдістерін басқару және меңгеру үрдістерін, психологиялық-педагогикалық зерттеулердің мәні мен мазмұнын ұсынады.

 • Код ON3

  Тіл білімін зерттеудің жаңа әдіснамасы мен әдістерін игереді, тіл білімі дамуындағы негізгі идеялар мен ағымдарды философиялық тұрғыдан түсініп, талдап, жүйелеуге ғылыми зерттеулерде қолдануға дағдыланады.

 • Код ON4

  Қоғамда, кәсіби ортада кәсіби деңгейін жетілдіру мақсатында тілдің тарихи, фунционалды-коммуникативтік, қолданбалы қызметіне қатысты білім қоры қалыптасып, жаңа білім қорын меңгеру қабілеті жетіледі, тіл бірліктерін қолдану, олардың жұмсалымдық мүмкіндіктерін игеру дағдысы мен шеберлігі қалыптасады.

 • Код ON5

  Әлемдік филологиялық ғылымның даму үрдісіндегі лингвистикалық идеялар мен тұжырымдарды біледі, түсіндіре алады, филологиялық ілімнің қоғамдағы маңызды рөлін түсініп, мәдениетаралық қарым-қатынаста этнолингвистикалық тұрғыдан тиімді қолдана алады.

 • Код ON6

  Тұлғаралық, мәдениетаралық және өндірістік (кәсіби) қарым-қатынас мәселелерін шешу мақсатында қазақ, орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде тікелей және онлайн негізінде қарым-қатынас жасай біледі.

 • Код ON7

  Тіл білімінің жаңа бағыттарын игере отырып, оқытудың. интербелсенді әдістерін педагогикалық тәжірибеде қолданады, коммуникативтік-когнитивтік ғылыми жобалар орындай біледі. Жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес оқыту үрдісін тиімді ұйымдастыра біледі.

 • Код ON8

  Тіл біліміндегі жаңа парадигмаларды меңгереді, тілдің обьективті, субьективті жақтарын, функционалды қызметін түсініп, ғылыми-зерттеу жұмыстарын кәсіби әрекетінде жүргізе алады.

 • Код ON9

  Қазіргі білім беру парадигмасында оқытудың инновациялық технологияларының негіздері мен даму бағыттарын біледі. Тілді оқыту әдістемесінде ақпараттық –коммуникативтік технологияларды, салыстырмалы-салғастырмалы әдістерді, тиімді интернет ресурстарын білім сапасын арттыруда қолдана алады.

 • Код ON10

  Тіл біліміндегі теориялардың ғылыми негіздерін, оның басты тұжырымдары мен негізгі қағидаларын меңгереді. Қағидаларын қоғамтану мен өміртануда дұрыс қолдана біледі. Тілдік құбылыстарды саралап, ақпараттарды өңдей алады.

Top