Жаңа білім беру бағдарламасы

8D02211 Этнология және антропология в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты – этнология және антропология ғылымы саласындағы мәліметтермен ақпараттарды сыни талдау, баға беру, синтездеуге айқын қабілетті, сондай ақ этносаяси мәселелер мен шиеленістерді шешу үшін нақты алгоритмдер құра алатын жоғары деңгейдегі кәсіби құзіреттілігі бар білікті маман дайындау.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D053 Тарих және археология
 • Дайындық бағыты 8D022 Гуманитарлық ғылымдар
 • Қазақстандағы этноконфессионалдық үдерістер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты полиэтникалық және көп конфессионалды Қазақстан қоғамындағы діни факторлардың көрініс беру ерекшелігі мен функциясын талдауға қабілетті қалыптастыру. Пән діни факторлардың көрінісі функциялары мен ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған; зерттеудің теориялық және әдіснамалық негіздерін; этникааралық қатынастар-дың жағдайы мен динамикасына діни фактордың әсер ету механизмін; халықтың түрлі этникалық және діни топтары арасындағы қайшылықтар мен жанжал жағдайларының алдын алу мен шешудің негізгі шаралары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Этнология ғылымындағы ұлт және этнос
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – әлемдік этнология мен антропо-логиядағы жетістіктер негізінде қазіргі ұлт және этностың теориялық мәселерін талдау, синтездеу қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқып үйренуге бағытталған: отандық және шетелдік зерттеулердегі ұлт пен этностардың теориялық және әдіснамалық тұжырымдамалары, этнос пен ұлт проблемаларының арақатынасы, ұлттық идея тұжырымдамасы, этнос құрылымының әлеуметтік-тарихи типтері, ұлтшылдық пен шовинизмнің ерекшеліктері, ұлт пен этнос мәселелері. жаһандану жағдайында.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі этносаяси үдерістер
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты – қазіргі әлемдік кеңістік түйісінде этносаяси ахуал мен аймақтық ерекшеліктерді зерттеу негізінде қазіргі әлемдегі этносаяси ахуалдардың ортақтығы мен ерекшелігін айқындай білу қабілет-тілігін қалыптастыру. - Курста: Пән этносаяси процестердің негізгі тенденцияларын, саяси және құқықтық реттеу принциптерін, этникалық қақтығыстар типологиясын және оларды реттеудің тәсілдерін, нақты этно-саяси жағдайдағы жалпы және арнайы іздеуді және талдауды зерттеу; жаһанданудың әлемдегі этникалық үдерістерге әсері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты - сыни жазу дағдыларын қалыптастыру, өз идеяларын құрылымдық түрде баяндай білу. Келесі мәселелер қарастыр-ылады: жоспарланған тақырып бойынша презен-тация дайындау; жазбаша түрде өз ойыңызды білдіру және дәлелдеу; оқу жұмысын құрылымдауда әдістемелерді қолдану; сілтемелер, библиография-ны оның ішінде шет тілінде безендіруді білу; ғылыми мақалаларды Q1-Q4 индикаторлары бар журналдарда және импакт-факторы жоғары немесе JCR-дәйексөздері бар басылымдарда жариялау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Этнология ғылымындағы пәнаралық әдістер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - этнологиялық нысандарды зерттеуде пәнаралық әдістерді қолдана білу қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқытуда бағытталған: этнологиялық дерек көздердің кең спектрін зерттеу үшін қолданылатын әртүрлі ғылымдардың әдістері; пәнаралық әдістердің қазіргі даму деңгейі. Студенттер сонымен қатар ғылымның техникалық және технологиялық әдістерін қолдануды үйренеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Этнологияның деректік және тарихнамалық мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - дүниежүзілік және отандық этнологиялық ғылымның заманауи жетістіктері негізінде деректану және тарихнама мәселелерін зерттеу. Курста қарастырылады: деректану және тарихнаманың теориялық және әдістемелік мәселелері; деректану базасын қалыптастыру принциптері; шетелдік этнология ғылымындағы деректану және тарихнамалық зерттеулер, этногенез және этникалық тарих, этносаралық процестерді зерттеу; этнологияның қайнар көзі ретінде фото-фильм материалдары; музейдегі этнографиялық коллекциялардың дерекна-малық аспектілері зерттеледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Материалдық емес мәдениетті ескерткіштердің сақтау және зерттеу мәселелелері/
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты материал-дық емес мәдени мұра нысандарын музейлендіру, сақтау және қолдану принциптерін, олардың ерекшеліктері мен әдістері жөнінде түсінік қалыптастыру. Пән мынаны оқып-үйренуге бағытталған: ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұраны сақтау саласындағы қызметі, дәстүрлі мәдениетті сақтау ерекшеліктері мен механизмдері; материалдық емес мұраларды музейлендірудің ғылыми негіздері; оны жіктеу қағидалары, сонымен қатар өзектендіру әдістерін оқып үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеудің әдістері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - сабақтас ғылымдар мен цифрлық технологиялардың әдіснамасын қолдану дағдыларын қалыптастыру. курста: жалпы ғылыми әдістерді, жаратылыстану, гуманитарлық, әлеуметтік ғылымдар әдіснамаларын қолдану қарастырылады. Пән гуманитарлық пәндерді оқу барысында алынған білімге негізделеді, археология, этнология, музейтану және ескерткіштанудың барлық салаларында ғылыми зерттеулер жүргізудің тиімді құралы ретінде білім беру бағдарламасының барлық пәндеріне қатысты әдістемелік және әдістемелік функцияларды орындайды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  зерттеудің жаңа әдістері мен ақпараттық-коммуникациялық технологияны пайдалана отырып, кәсіби саласына сәйкес ғылыми зерттеу қызметін жүзеге асырады;

 • Код ON2

  отандық және шетелдік этнология ғылымының теориялық-методологиялық жетістіктері негізінде жаңа ғылыми теориялық-практикалық концепциялар жасау;алынған білім мен жасалған концепцияды ғылыми зерттеу және ғылыми-педагогикалық салада дәлелді түрде дәйектей білу;

 • Код ON3

  қазіргі ғылыми жетістіктерді сыни талдау және баға беру қабілеті негізінде этноұлттық үдерістерге қатысты пікірталас жағдайында өзіндік қорытындысы мен пікірін қалыптасыру және көрсете білу, зерттеу және практикалық міндеттерді шешуде оның ішінде пәнаралық салада жаңа леп беретін идеяларды қоса білу;

 • Код ON4

  этнология саласындағы ғылыми зерттеу үдерістерін жоспарлау, жасау, жүзеге асыру және үйлестіру, шет елдерде ҚР территориясында далалық және ғылыми-зерттеу экспедициясын, Қазақстанның этносаясатын жүргізу негізінде мәдени, білім беру және ағарту шараларын жүргізе алу, ҚР аймақтарында этнологиялық мониторинг, көрме, семинарлар, конференциялар және т.б. ұйымдастыру және жүргізу;

 • Код ON5

  жоғары оқу ұйымдарының білім беру, кәсіби академиялық институттар және басқа да ҒЗИ, сараптама-талдау орталықтары, ақпараттық-аналитикалық профильдегі қоғамдық және мемлекеттік ұйымдарда кәсіби міндеттерін жүзеге асыру, жоғары оқу орнының негізгі білім беру бағдарламасы бойынша кәсіби біліктілігі жоғары деңгейдегі ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау;

 • Код ON6

  этнологиялық зерттеулер бойынша ғылыми-әдістемелік ұсыныстар жасау және этноұлттық үдерістерді басқару мәселелері бойынша ұлттық тарих, мәдениет мұраларына сараптама жүргізу, көпұлтты ҚР жан-жалды мәселелерді айқындау және шешу;

 • Код ON7

  кешенді ғылыми-практикалық этнографиялық оның ішінде пәнаралық зерттеулерді жобалау, жүргізу және жүзеге асыру, ҚР этносаясатындағы жаңа гуманитарлық идеялар мен тәсілдер негізінде Қазақстан халықтарының тұрақтылығы мен толеранттылығын бекітетін әртүрлі іс шаралар жүргізу;

 • Код ON8

  мемлекеттік және шет тілдердегі ғылыми коммуникацияның қазіргі әдістері мен технологиясын пайдалану, ұжымды басқару, команда мақсатын қалыптастыруға ықпал ету, мақсат бағытында жетістікке жету үшін оның әлеуметтік-психологиялық климатына ықпал ету, қызмет нәтижесінің сапасын бағалай білу;

 • Код ON9

  аралық ғылыми сала мен цифрлық технологияның білімі мен методологиясын жүйелі пайдалану, этноұлттық үдерістерді басқару мәселелері бойынша әдістемелік жол көрсетуші, ұсыныстар мен сілтемелер жасау;

 • Код ON10

  этнология және антропология саласында қазіргі технологияны енгізу, этнографиялық зерттеулердің ақпараттық базасын құру, Интернет жүйесінде цифрландыруды орналастыру, ақпараттық жүйе жасау, этнографиялық материалдарды кешенді зерттеуде пәнаралық зерттеулерді қолдану;

 • Код ON11

  ҚР саясатын жүзеге асыруда артықшылығы мен кемшілігін айқындау негізінде ақпараттық-аналитикалық орталықтар, қоғамдық, мемлекеттік мекемелер мен ұйымдар және тарихи-мәдени туризм мекемелеріне нұсқаулық құралдар жасау;

 • Код ON12

  ғылыми қауымдастықта өзара ықпалдылық, ғалым-зерттеушінің ғалым этикасы жөніндегі нормаларды сақтау, ұжымда лидер болу, белсенділік таныту, кәсіби біліктілігі аясында өздерінің шешімдеріне толығымен жауап беру, кәсіби қызметі үдерісінде туындайтын шиеленісті ахуалды шешу.

Top