Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02303 Шетел филологиясы в Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты 6В02303 - Шетел филологиясы білім беру бағдарламасы негізіндешетел тілдері мен әдебиетін оқытудың нақты лингводидактикалық мәселелерін шешу, әдебиет пен лингвистика саласында филологиялық зерттеулер жүргізу, шетел филологиясы, әдебиеттану саласында оқыту әдістемесі бойынша білімді қолдану, шетел тілінің және әдебиетінің ауызша және жазбаша түрлерін, олардың теориялық негіздері мен әр түрлі стилистикалық жанрлардағы қолданысын меңгеру.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B036 Аударма ісі
 • Дайындық бағыты 6B023 Тілдер және әдебиет
 • Ұлттық руханият
  Несиелер: 5

  «Ұлттық руханият» пәнінің мақсаты студенттерге қазақ ұлтының ғасырлар бойы қалыптасқан әдебиеті, тарихы,өнері, халық даналығы, салты, мәдени дәстүрлері, ғылымы негізінде терең білім беру. Сол әдебиеттегі, тарихтағы, өнердегі ұлы тұлғалардың артына қалдырған мұраларын оқыту арқылы дүниетанымдарын, білім көк жиектерін кеңейту. Ұлттық рухани құндылықтар негізінде өмірлеріне мағына беру, болашақтарына жол ашу болып табылады, жаңа ұрпаққа рухани -адамгершілік қайнарын сіңіреді, өзгелерге өнеге бола білетін ұрпақ тәрбиелеу, ғылым, білім арқылы келетіндігін жіті түсіндіреді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фонетика практикумы
  Несиелер: 4

  «Фонетика практикумы» пәні студенттерге ағылшын тілінің фонетикалық құрылымын, ағылшын дауысты және дауыссыз дыбыстарының артикуляциясын, буынға бөлу және транскрипциясын жазу ерекшеліктерін, фонетикалық таңбаға сәйкес монологтық және диалогтық сипаттағы мәтіндерді мәнерлеп оқу, шет тілді мәтінді мәнерлеп оқу, монологиялық және диалогтық сипаттағы аудиоматериалдарды түсіну дағдыларын қалыптастыруға, болашақта осы білімді кәсіби деңгейде қолдануына бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Базалық шетел тілі
  Несиелер: 4

  Білім алушыларда коммуникативтік құзыреттілік деңгейін қалыптастыру, сөйлеуді түсіну, мәтінді тыңдау, студенттердің техникалық дағдылары мен мәтінді тыңдау және өзге тілді мәтінді оқу дағдыларын дамыту, жазбаша сөйлеу дағдысы мен қабілетін дамыту. Осы саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, оқылатын саладағы білім мен түсінікті көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Грамматика практикумы
  Несиелер: 4

  «Грамматика практикумы» пәні грамматика ғылымының түсініктемесін меңгеру, жүйе ретіндегі тілдің грамматикалық құрылысы және грамматикалық категориялардың сөйлеу жүзінде іске асыру, теориялық және практикалық мәселелерге қатысты берілген сұрақтарды меңгеру нәтижесінде студенттербелгілі тілдік материалды таңдау, сөйлеу жағдаяттарында алынған білімді қолдану, грамматикалық құбылыстарды ана тіліндегі фактілермен қоса салыстыру, ерекшеліктерін білу қабілеттерін дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әдебиеттануға кіріспе
  Несиелер: 5

  «Әдебиеттануға кіріспе» пәні студенттердің әдеби, елтанушылық, мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттіліктерін әдебиеттану дамуының негізгі кезеңдерін зерттеу арқылы қалыптастыруға, негізгі әдеби дәуірлер мен бағыттарды білуге, әдебиеттану саласында көркем шығарманың мән-мазмұнын терең ұғынуға, зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында ғылыми негізде талдау жасай отырып проблемаларды шеше алу қабілеттерін дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Көркем оқу практикумы
  Несиелер: 4

  «Көркем оқу практикумы» пәні студенттерге көркем жанрдың түпнұсқалық мәтіндерінен алынған ақпаратты оқу және талдау, сөздің мәнмәтіндігі мен құрылымы бойынша бейтаныс сөздердің мәнін анықтау, болған оқиғаларға, кейіпкерлердің іс-әрекеттеріне өзінің көзқарасын көрсету, сөйлеу мен жазудың әдеби нормасының дағдыларын қолдануға, оқу барысында түсініктерді кәсіби деңгейде қолдануға, мәтіндерді аудару және редакциялау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Екінші шет тілі (А1,А2)
  Несиелер: 5

  «Екінші шетел тілі А1,А2» пәні студенттердің коммуникативтік жаттығулар мен шығармашылық тапсырмалармен жұмыс істеу арқылы оқылатын тақырып шегінде монолог және диалогтік сөйлеуді түсіну, қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық және әлеуметтік-мәдени саласы шеңберінде қарапайым сұрақтар мен жауаптарды қайталай отырып, дайындалған сөйлеу негізінде қарапайым диалогтарды құру, негізгі ақпаратты алу мақсатында қысқа әңгімелерді зерттеу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Арнайы филологияға кіріспе
  Несиелер: 5

  «Арнайы филологияға кіріспе» пәні студенттердің тілдік, филологиялық қабілетін, лингвистикалык, коммуникативтік компетенциясының құрылуын, қазіргі кезеңдегі тілдік білім жүйесінің құрылуын және дамуын,ғылыми көзқарасын құрастыру, тілге қатысты қағидаларды үйрету барысында терең де тиянақты теориялық, іс-тәжірибелік, шығармашылық, іс-әркеттік білім, пәнді оқыту барысында тілдік материалдарды меңгертіп студенттің лексикалық қорын дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ауызша сөйлеу практикумы
  Несиелер: 4

  «Ауызша сөйлеу практикумы» пәні дұрыс сөйлеу мен сауатты жазу дағдыларын қалыптастыру, бөгде біреудің сөйлеуін түсініп,шет тілінде ойын еркін жеткізу, жеткілікті дәрежеде сөздік қорын меңгеру, шет тілінде қарым-қатынас жасауға жаттықтыру, студенттерді мұндай дәрежеге жеткізу үшін сөйлеудің өзіндік жүйесін, тәсілдері мен амалдарын, сөйлесу икемділіктерін меңгеру дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Академиялық адалдық
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студенттерге «академиялық адалдық», «плагиат», «жемқорлық», «студентің ар-намыс кодексі» сынды ұғымдар түсіндіріледі. Академиялық адалдық қағидалары, авторлық құқықты жүзеге асыру, студенттің жеке адалдығы, қазіргі социумның өмір сүруінің құқықтық негіздері туралы түсініктер қалыптастырылады, академиялық адалдық атмосферасын өсірудің отандық және шетелдік тәжірибесі, оның бұзылуына төзбеушілік зерттеледі. Оқытудың интерактивті әдістері қолданылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік және бизнес негіздері пәні студенттерде бизнес түсінігін қалыптастырады. Экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-құқықтық нысандар, кәсіпкерлік қызметтің түрлері туралы түсінік береді. Фирманы ұйымдастыру және тіркеу, тарату, оның жойылуы, бизнес жүйесіндегі бәсекелестік мәселесін қарастырады. Коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы туралы түсініктерді оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Журналистика саласындағы көркем оқу
  Несиелер: 4

  Көркем публицистика және оның жанрлық жүйесін зерттеу, оның ішінде өз жарияланымдарын дайындау және БАҚ мәтіндерін шығаруға басқа қатысушылармен жұмыс жасау, жеке және ұжымдық қызмет, мәтіндік және мәтіннен тыс жұмыс жасау, бұқаралық ақпарат ерекшеліктерін, журналистік жарияланымдар жасау процесінің техникасы мен технологиясын білу және оқылатын салада түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ағылшын тіліндегі БАҚ-тағы синтаксистік нормалары
  Несиелер: 5

  Ағылшын тілінің синтаксистік ерекшеліктері: сөйлемдегі сөз тәртібі, кейбір сұрақтарды қолдану ерекшеліктері, теріс ұсыныстар мен синтаксистік кешендер талданады. Бұқаралық ақпарат құралдарында жазбаша және ауызша сөйлеуге тән синтаксистік сипаттамалар тілдік, әлеуметтік-психологиялық және мәдени жағдайларды анықтайды. Студенттердің қазіргі филологиялық түсініктері тұрғысынан мәтінді редакциялық талдау әдістемесі туралы кәсіби білімін қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Журналистиканың кәсіби тілі ағылшын тілінде
  Несиелер: 5

  Тілшілердің кәсіби деңгейін арттыру үшін мағынаға сүйену және дискурстың құрылымы мен мазмұнын ұйымдастыру ерекшеліктерін, композициялық-сөйлеу түрлерін кеңейту, арнайы - кәсіби мақсаттар үшін шетел тілінде тілдесудің іскерлігін дамыту, оқытудың мәдениаралық, ғылыми-кәсіби және прагматикалық бағыттылығын тереңдету, болашақ мамандық контекстінде пікірталас, сұхбат, әңгіме жүргізу дағдысын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жалпы кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 5

  «Жалпы кәсіби шетел тілі» пәні студенттердің коммуникативтік-мәдениетаралық және кәсіби құзыреттілігін, кәсіби және күнделікті тақырыптарда шетел тілінде сөйлеу қабілетін дамытуға, кәсіби мақсаттар үшін шетел тілінде қарым-қатынас жасау іскерліктерін көрсетуге, оқылатын тақырып шегінде диалогтық, монологтық сөйлеу дағдыларын, мәтіндерді зерделеу, шетел тілінде негізгі ойды анықтау және жеткізу, эссе, шығарма жазу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Арнайы шетел тілі
  Несиелер: 6

  «Арнайы шетел тілі» пәні шетел тілінде ойлау мәдениетін қалыптастыра отырып, ақпаратты қабылдап, сараптай білуге, мақсат қойып және оған қол жеткізудің жолын таңдай білуге бейімдеу, шет тілінде қарым-қатынас жасай алу, қоғамдық жауапкершілік және азаматтық сана тұрғыларынан әрекет ету қабілетін арттыру, шетел тілінде мәселелерді анықтай, тұжырымдай және шеше білу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас практикумы
  Несиелер: 5

  «Мәдениетаралық қарым-қатынас практикумы» пәні студенттердің мәдениаралық қарым-қатынас саласындағы әлеуметтік-мәдени құзыреттілігін дамытуға, өзге тілді және өз мәдениеттері арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтар, басқа мәдениет өкілдерінің мәдени болмысын, мінез-құлқын талдауға, толеранттылықты дамытуға, балама құндылықтар мен мінез-құлықты тану қабілеті, кең ауқымды аймақтық және мәдени мәселелерді талқылауда сөйлеуді дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Ағылшын әдебиетін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 4

  Шетел тілі мен әдебиеті оқытушысы ретінде филологиялық білім беру саласында өзінің кәсіби қызметін жүзеге асыруға қабілетті маманды қалыптастыру, курсты оқу кезінде алынған теориялық білімді тереңдету, осы білімді және түсінуді кәсіби деңгейде қолдану. Ағылшын әдебиетін оқыту барысында шетел филологиясы мен әдебиеттану саласымен байланысты контекстерде заманауи әдістерді және кәсіби білімді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Кәсіби-бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 6

  "Кәсіби бағытталған шетел тілі" пәні студенттердің мамандыққа сай кәсіби мақсаттар үшін шетел тілінде білім беруде коммуникативті-мәдениетаралық және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға, лингвомәдени, когнитивті, қатысымдық, кәсіби-бағдарлы, контентті-кәсіби дағдыларын, болашақ кәсіби қызмет технологиясымен байланысты сөйлеу және қатысымдық қызметінің барлық аспектілерінде шетел тілін кәсіби меңгеру дағдыларын дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Газеттер радио тележүргізуші және интернет лексика
  Несиелер: 5

  Ауызша, бейнелі және музыкалық ақпаратты тез тарату мен жаппай тираждауды қамтамасыз ететін ұйымдық-техникалық кешендерді пайдалана отырып, қоғамдық пікірді қалыптастыруға бағытталған дербес индустрия ретінде бұқаралық ақпарат құралдарының негізгі ұғымдарын білу. Белгі жүйесін білу: баспа немесе баспасөз-жазбаша сөз, радио-ауызша сөз, теледидар ауызша сөзді, қозғалатын бейне мен музыканы синтездеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Екінші шетел тілі (В1)
  Несиелер: 5

  «Екінші шетел тілі В1» пәні студенттердің мәдениетаралық деңгейде шетел тілінде қарым-қатынас дағдыларын, өнімді және рецептивті тілдік материалды тереңдету және кеңейту, мәдениетаралық коммуникацияны қалыптастыру, әлеуметтанудың ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып шетел тілінде сөйлей білу, оқылатын тақырып шегінде диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын қолдану, шетел тілінде сөйлеуді түсіну дағдыларын дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Шеттілдік білім берудің әдістемесі
  Несиелер: 4

  «Шеттілдік білім берудің әдістемесі» пәні студенттердің әдістеме нысаны мен пәні, заңдары мен заңдылықтары туралы түсінігін, ғылыми көзқарасын қалыптастыруға, әдістемелік ғылымның дамуының қазіргі жағдайы мен негізгі үрдістерімен таныстыруға, шетел тілдерін оқытудың теориясы мен әдістемесін, шетел тілін оқытуға қажет теориялық білімді тәжірибе жүзінде жүзеге асыра білу, инновациялық технологияны қолдану дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Жалпы кәсіби шетел тілі С1
  Несиелер: 5

  Лексикалық материалды және белсенді сөздікті, ауызша және жазбаша сөйлеу формаларын, әр түрлі жанрлы мәтіндік материалдарды меңгергендігін көрсету. Болашақ мамандық контексінде тақырыптық сөйлемдерді орынды пайдалана отырып, пікірталас, сұхбат, әңгіме жүргізу үшін аргументациялық-полемиялық дағдыларды қалыптастыру. Ақпаратты өңдеу тәсілдерін қолдану, кәсіби және күнделікті тақырыптарда шетел тілінде сөйлеу қабілетін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 4
 • Екінші шетел тілі (В1-1 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Студенттердің әлеуметтік-жеткілікті мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру, нақты дыбысталған сөйлеуде сөздер мен негізгі сөз тіркестерін түсіну, дайындалған сөйлеудің негізінде қарапайым диалог жүргізу, қарапайым сұрақтар және практикада оқу қабілеті мен білімін көрсету, шет тілін меңгерудің осы деңгейі үшін тыңдау. Осы білімді кәсіби деңгейде қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Ғылыми дискурстың негіздері
  Несиелер: 5

  Студенттердің орыс және ағылшын тілдерінде ғылыми дискурстың негізгі қасиеттері туралы негізгі түсініктерін қалыптастыру, студенттердің ғылыми дискурсты компаративтік талдаудың негізгі принциптерін меңгеру студенттердің басқа пәндер курстарында алған академиялық оқу мен жазу дағдыларын тереңдету, орыс және ағылшын тілдерінде жазбаша және ауызша қарым-қатынас жасау қабілетін анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Арнайы шет тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі терминдері мен ұғымдарын білу және түсіну; осы білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану. Өмір бойы өз бетінше білім алу және біліктілігін арттыру қабілеті бар болу және қажеттілігін сезіну. Коммуникацияға қабілетін көрсету. Тілдік қарым-қатынастың әр түрлі салаларында коммуникативтік қызметтің барлық түрлеріне қатысты коммуникативтік-интермәдениетті және кәсіби-бейімделген құзыреттілікті меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Баспасөз жарияланымдары және эстетикасы
  Несиелер: 5

  Болашақ мамандарды нормаларға сәйкес дайындау, жарияланымдар, жарияланатын материалды эстетикалық ресімдеу ережелерінің жиынтығын білу. Жаңа мәдени өнімдерді әзірлеу кезінде қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану, жарияланымның теориялық негіздері мен әдістерін, категориялар мен концепцияларды меңгеру. Мәтіндерді коррекциялау барысында қазақ, орыс және шетел тілдерінің грамматикалық, синтаксистік, стилистикалық ерекшеліктерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Саяси-әлеуметтік портрет жанрлары
  Несиелер: 5

  Мәдени дәстүрлерді танымал ету мақсатында ағартушылық бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру кезінде саяси жанрлар туралы білімді қолдану, әртүрлі жанрлардағы, жекелеген мәтіндердегі тілдік бірліктерді стилистикалық талдау дағдысы, кәсіби этика және сөйлеу мәдениетінің негіздерін меңгеру. Білім беру бағдарламасының бағыты бойынша ғылым және білім беру саласында теориялық және практикалық білімді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тіл теориясы
  Несиелер: 5

  Фонетика пәні мен нысаны және тіл тарихы, берілген пәндердің қоғамдық ғылымдар шеңберіндегі орны туралы, шетел тілінде айтылу дамуының қазіргі тенденциялары және олардың тарихи дамуы туралы, тілдің дыбыстық құрылысын зерттеу әдістері туралы, даму тарихымен байланысты оқытылатын тілдің фонетикалық құрылымы туралы, зерделенетін саладағы мәселелерді шешу және аргументтерді тұжырымдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Лингвоелтану
  Несиелер: 5

  Елдің физикалық және экономикалық географиясы, Ұлыбританияның тарихи даму ерекшеліктері, саяси құрылымы және қазіргі мәдени өмірі бойынша білім жүйесін қалыптастыру. Әлеуметтік-мәдени ерекшеліктері, салт-дәстүрі мен тұрмысы туралы білу. Мәдениеттілік және елтанымдылық құндылықтарды қазіргі таңдағы өмірге бейімдеу, оқылатын тілдің елі жайында нақты мағлұматтарды білу және сол алынған білімді кәсіби деңгейде қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 5

  Курсты оқу барысында студенттерге академиялық жазба саласы, ғылыми жұмысты дайындау ерекшеліктері туралы, академиялық жазба түрлері, кәсіби лексика туралы, терминология, деректермен, әдебиетпен ғылыми-зерттеулік жұмыс жасау туралы, сілтеме жасау ережесі туралы білімдер беріледі. Коммуникативтік, мәдениаралық, жетістікке жету сынды маңызды кәсіби құзыреттіліктер, сондай-ақ талдау жасау, сыни ойлау, ғылыми жұмысты сауатты рәсімдеу дағдылары дамытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Тарихи сабақтастық және қазіргі журналистика теориясы
  Несиелер: 5

  Журналистика тарихын зерттеу әдіснамасын қалыптастыру, кезеңдеу тәсілдері. Тарих пен қазіргі заман арасындағы байланыс негізгі әдіснамалық принцип ретінде. Европалық дәстүрлер, журналистиканың тарихи дамуының өзіндік ерекшелігі. Мемлекеттің ақпараттық саясаты және сөз бостандығы үшін баспасөз күресінде игерген білімін кәсіби деңгейде қолдану. Ғылыми стильдің ерекшеліктерін және ғылыми академиялық қатынас сферасында жүзеге асыру тәсілдерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 5
 • Мақала, газет, журнал жанры
  Несиелер: 5

  Журналистиканың жанрларын, журналистік жанрлардың мәнерлі құралдарын білу, назар аудару және түсіну мәселелері, олардың журналист пен аудиторияның байланысындағы рөлі, журналистік мәтіндерде кейіпкерлерге, оқиғаларға авторлық қарым-қатынасты көре білу және өз бетінше құрастыра білу, ақпараттық материалдармен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру және осы білімді кәсіби деңгейде қолдана білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Лингвистиканың мәселелері
  Несиелер: 5

  Студенттердің жалпы философиялық ой-өрісін қалыптастыру, тілдің дыбыстық, лексикалық және грамматикалық жақтарын лингвистикалық талдау, тілдік құбылыстар мен фактілерді бағалауда мағыналы көзқарас, тілдерді қалыптастыру және дамыту, жағдаятты коммуникативтік өз білімін көрсету. Тіл жүйесін және оның қызметін білу. Шетел тілдерінің грамматикалық, синтаксистік, стилистикалық ерекшеліктерін білу. Лингвистикаға саласына қатысты түсінікті қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Шығармашылық ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Тұрмыстық, мәдени, кәсіби және ғылыми қызмет салаларында әлеуметтік-коммуникативтік міндеттерді шешу үшін шет тілін, коммуникативтік құзыреттіліктің қажетті және жеткілікті деңгейін меңгеру. Студенттердің ағылшын тілінде мәдениетаралық қарым-қатынас жасау қабілетін қалыптастыру және ағылшын тілінде кәсіби коммуникацияны жүзеге асыру қабілетін дамыту бакалаврға осы білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдануға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Мәтіндер және жанрлардың лингвистикасы
  Несиелер: 5

  Студенттердің жалпы лингвистикалық құзіреттілігін қалыптастыру, студенттердің тіл және оның ішкі құрылымы мәселелері бойынша негізгі білімдерін меңгеру, білім алушылардың тіл ерекшелігін қоғамдық құбылыс ретінде ұғыну, оның негізгі функцияларын қарастыру, ішкі құрылымды ашатын тіл туралы ғылымның негізгі бөлімдерінің негізгі ұғымдарын меңгеру, қазақ, орыс және шет тілдерінің грамматикалық, синтаксистік, стилистикалық ерекшеліктерін табу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Екінші шет тілі (В2)
  Несиелер: 5

  «Екінші шетел тілі В2» пәні студенттердің мәдениетаралық деңгейде неміс тілінде жиі қолданылатын сөздер мен жеке фразаларды ғана емес, сонымен қатар тақырыптар шеңберінде көлемді айтылымдарды және радиодан берілетін, әуежайлар мен вокзалдардағы қарапайым хабарламаларды түсіну қабілетін, өзіне таныс тақырыптар мен іс-әрекет түрлері аясында қажетті типтік жағдаяттарда қатысым жасай алу дағдысын дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Кәсіби ағылшын тілі практикумы
  Несиелер: 5

  Кәсіби ағылшын тілін қарым-қатынас құралы ретінде меңгеру. Қарым-қатынас ұғымдарын, қарым-қатынастың негізгі параметрлерін және арнайы қарым-қатынас ерекшеліктерін зерттеу, ғылыми стильдің кейбір жанрлық түрлерін анықтау және сипаттау, ауызша және жазбаша шет тілді кәсіби қарым-қатынас ерекшеліктерімен танысу. Кәсіби қарым-қатынас дағдылары мен біліктерін дамыту, осы білімді кәсіби деңгейде қолдану және түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Қоғамдық саяси лексикасы
  Несиелер: 5

  Студенттердің коммуникативтік-мәдениетаралық және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. Қоғамдық-саяси лексиканың түрлері туралы түсінікке ие болу, пікір-талас, сұхбат жүргізу үшін аргументациялық-полемиялық іскерліктер, кәсіби мақсатта әртүрлі композициялық-сөйлеу типтерінде және жазбаша дискурстың түрлерінде өз ойларын білдіру. Қоғамдық көзқараста, салт дәстүрде, қоғамдық нормада негізделген және өзінің кәсіби қызметінде оларға көңіл бөле отырып әлеуметтік-этникалық құндылықтарды білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Оқытылатын тіл елінің әдебиеті
  Несиелер: 5

  Студенттердің әдеби-елтану, мәдениетаралық-коммуникативтік, аударма және лингво-тілтану құзыреттіліктерін оқытылатын тіл елінің әдебиетін, ірі жазушылардың шығармаларын және аудармаларының нұсқаларын оқыту арқылы қалыптастыру. Осы саладағы ең озық білім элементтерін көрсете білу. Игерген білім мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдану және Шетел филологиясы мен әдебиеттану саласындағы проблемалаларды шешу деректерді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 6
 • Мәтінің функциональды - стилистикалық анализі
  Несиелер: 5

  «Мәтіннің функциональді-стилистикалық анализі» пәні студенттердің тілдің стилистикалық ресурстары туралы, стилистикалық нормалар туралы, олардың тарихи өзгермелілігі және тілді қолдану жағдайына байланысты әртүрлі варианттарға ие болып келетіндігі туралы түсінігін, тілдік құралдарды пайдалану контекстің стильдік реңіне байланысты болатындығы жөнінде түсінігі мен стильдік қателерді болдырмауға үйретуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Іскерлік ағылшын тілі және аударма
  Несиелер: 5

  Қажетті автоматтандырылған сөйлеу дағдыларын дамыту негізінде ауызша сөйлеуді оқыту, оқу техникасын дамыту және бұрын меңгерілген лексиканы қамтитын ағылшын мәтінін түсіну дағдысы. Коммуникативтік-мәдениетаралық жетілдіру және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру. Шетел тілін белсенді қолдану, сондай-ақ ойды ауызша және жазбаша түрде дұрыс және қисынды жеткізу. Шет тілін оқытуға қажет теориялық білімді жүзеге асыра білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас және аударма
  Несиелер: 5

  «Мәдениетаралық қарым-қатынас және аударма» пәні студенттердің мәдениетаралық қарым-қатынас, аударма туралы түсініктерін, өзге тілді және өз елінің мәдениеттері арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтар, басқа мәдениет өкілдерінің мәдени болмысын, мінез-құлқын талдау, жалпылау мен қорытынды жасау, өзге ұлт өкілдері мәдениетінің бірегейлігіне құрмет көрсету, шыдамдылық пен икемділік, жазбаша және ауызша қарым-қатынас жасау қабілетін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Арнайы шетел тілі - арнайы кәсіби
  Несиелер: 6

  Студенттердің коммуникативтік-мәдениетаралық және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру, пікірталастар, сұхбат жүргізу, әртүрлі композициялық - сөйлеу типтерінде және жазбаша дискурс түрлерінде өз ойларын кәсіби мақсаттарда білдіру, кәсіби шет тілі саласында базалық білімдерді тиісті деңгейде қолдану. Шетел филологиясы саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты түсінікті қалыптастыру, жағдаятта коммуникативтік өз білімін көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Арнайы шетел тілі-арнайы-кәсіби С1жалғастырмалы
  Несиелер: 6

  Болашақ маманның кәсіби қызметінің түрлі аспекттерін және кәсіби құзыреттілігін көтеру. Шет тілдік академиялық қатынастың ауызша және жазбаша спецификасын, академиялық мәтін (дискурс, әдеби – сөйлеу типтері), мазмұндама формалары, анализ және аргументация тәсілдері, құрылымдық және мазмұндық ұйымдастыру ерекшеліктерін білу. Студенттерде мәдениетаралық және кәсіби құзыреттілікті ары қарай жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Екінші шетел тілі (В2-1, В2-2 деңгейі)
  Несиелер: 5

  Студенттердің мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру, негізгі сөздер мен фразаларды түсіну. Қарапайым сөйлемдер мен фразаларды қолдана отырып, тұрғылықты жері мен таныс адамдар туралы айту. Шетел филологиясы саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты түсінікті қалыптастыру. Осы білімдер мен түсініктерді В2 деңгейіне сәйкес кәсіби деңгейде қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Екінші шетел тілінің практикалық курсы (В2-1, В2-2)
  Несиелер: 5

  Студенттердің әлеуметтік-жеткілікті мәдениетаралық құзыретін қалыптастыру бітірушінің мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынас жасауға қабілеттілігі мен дайындығы ретінде түсініледі. Шетел тілін, фразаларды түсіну, В2 деңгейінде оқу және түсіну. Шет тілін оқытуға қажет теориялық білімді тәжірибе жүзінде жүзеге асыра білу мен инновациялық технологияны қолдану. Шет тілін тиімді оқыту үшін заманауи құрал-жабдықтарды қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Шетел тілі арнайы мақсаттар үшін
  Несиелер: 5

  «Шетел тілі арнайы мақсаттар үшін» пәні студенттердің арнайы мақсаттар үшін шетел тілінде қарым-қатынас жасау іскерліктерін көрсету, оқылатын тақырып шегінде диалогтық және монологтық сөйлеу дағдыларын қолдану, шетел тілінде сөйлеуді, хабарландыруларды, сұхбаттарды, жарнаманы түсіндіру, мәтіндерді зерделеу, шетел тілінде негізгі ойды анықтау және жеткізу, эссе, шығарма жазу дағдыларын қолдану дағдыларын дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Стилистика
  Несиелер: 5

  Стилистиканың негізгі түсініктерін тілдің ерекше түсініктерін және оны қолдану тәсілдерін жүйелейтін ғылым ретінде білу, газет стилі, ғылыми-техникалық стиль туралы, сөйлеу мәдениетінің қажетті шарты болып табылатын ағылшын тілінің әдеби нормалары туралы білу. Сөйлеу мен жазудың әдеби нормалары мен дағдыларын қолдану. Шетел тілдерінің грамматикалық стилистикалық синтаксистік ерекшеліктерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Тілдік қарым-қатынас практикумы
  Несиелер: 5

  Диалогтық қарым-қатынастың функционалдық түрлері және монологтық сөйлеу типтері туралы түсінік, пікірталастар, сұхбат жүргізу үшін аргументациялық - полемиялық іскерліктер, әртүрлі композициялық-сөйлеу типтерінде және жазбаша дискурстың түрлерінде өз ойларын кәсіби мақсатта білдіру; қарым-қатынас саласында базалық білімді қолдану. Шетел филологиясы саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты түсінікті қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 7
 • Код ON2

  кәсіби деңгейде білім мен түсінігін қолданады, дәлелдерді қалыптастырады және шетел филологиясы саласындағы мәселелерді шешеді;

 • Код ON5

  шетел филологиясы саласында одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдыларын игереді;

 • Код ON6

  ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты біледі және оларды шетел филологиясы саласында қолданады;

 • Код ON4

  шетел филологиясы саласында оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолданады;

 • Код ON8

  академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын ұғынады;

 • Код ON3

  әлеуметтік, этикалық және ғылыми түсініктерді ескере отырып, пайымдаулар қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асырады;

 • Код ON7

  шетел филологиясы саласындағы фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі байланысты түсінеді және сол білімді қолданады;

 • Код ON1

  Шетел филологиясы саласындағы озық білімге негізделген, зерттелетін саладағы білімі мен түсініктерін көрсетеді

 • Код ON9

  ұлттық салт-дәстүрлер мен жалпы адами, тарихи құндылықтарға негізделген рухани-адамгершілік дағдыларын дамытады; әлеуметтік-саяси түсініктерді біледі, философиялық көзқарасты дамытады, салауатты өмір салтын ұстанады;

 • Код ON10

  кәсіпкерлік пен бизнес туралы негізгі түсініктерін қалыптастырады, іскерлік қабілетті дамытады, компьютермен өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын меңгереді.

Top