Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02307 Лингвистика в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Еуропа, АҚШ және Азияның үздік студенттерін қызықтыратын, бәсекелес, бірақ сонымен қатар ынталандыратын білім беру ортасында жоғары академиялық стандарттарға сәйкес ақпараттық ағымды бағдарлай алатын, сыни тұрғыдан ойлайтын және тіл білімі саласында білікті, бәсекеге қабілетті маман даярлауды қамтамасыз ету. Білім алушыларды қазіргі кездегі өзгермелі әлемде жоғары кәсіби құзыреттілік пен әлеуметтік ұтқырлыққа кепілдік беретін лингвистика саласының қазіргі бағыттарының, сондай-ақ шектес ғылым салаларының іргелі теориялық-әдіснамалық базасы және практикалық дағдылармен қамтамасыз ету.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M057 Лингвистика
 • Дайындық бағыты 7M023 Тілдер және әдебиет
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. «Ғылымның тарихы және философиясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант мына құзыреттерге ие болады: - Білу ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан; - жасай білу ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауды және шешуді; - жасай білу зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-методтарды жасауды; - ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауды және түсінуді; - әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды. «Ғылымның тарихы және философиясы»курсы арнайы философиялық талдау пәні болып табылатын ғылым феноменінің мәселелерімен таныстырып, ғылымның тарихы мен теориясы, ғылым дамуының заңдылықтары және ғылыми білімнің құрылымы, ғылымның мамандық және әлеуметтік институт ретіндегі ерекшеліктері, ғылыми ізденіс жүргізу әдістері, ғылымның қоғам дамуындағы рөлі туралы туралы білім қалыптастырады. Ол магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытып. Пәннің мазмұны: ғылымның тарихы мен философиясының негізгі мәселелері мен тақырыптарының ерекшеліктерін және өзара байланысын анықтау; ғылымның өзіндік санасын оның әлеуметтік-философиялық қырлары тұрғысынан ашу; ғылымның мамандық, әлеуметтік институт және өндіргіш күш ретіндегі феноменін түсіндіру; жаратылыстану, қоғамдық және техникалық ғылымдардың пәндік ерекшеліктерін, олардың ортақ жақтары мен айырықшылықтарын ашу.

 • Классикалық тіл
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі тілдер дамуы мен қызмет ету үдерістерін түсіну үшін лингвистикалық және тарихи-мәдени базаны қалыптастыру; еуропалық мәдениет дамуының маңызды кезеңдеріне аса маңызды ықпал еткен көне Рим классикалық әдебиеті үлгілері туралы білімдерін тереңдету. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі қабілеттерге ие болады: - классикалық тәл және классикалық филология компоненттері және оны кезеңдерге бөлу, ежелгі дүниетану ғылымының қазіргі әдістері туралы білімді таныту; - жүйелі игерілген латын грамматикасы негізінде латын тілідегі мәтіндерді аудару; - тарихи шартталған мәнмәтіндердегі қанатты сөздер мен афоризмдерді талқылау; - синтаксистік оралымдарды анықтап, латын тіліндегі сөздердің морфологиялық формалары мен шақ-түр жүйесін сараптау және талдау; - тілдік құбылыстарды талдау, оларды орыс және басқа да оқытылатын шетел тілдеріндегі сәйкес деректермен салғастыру; - қазіргі терминологияның негізі ретінде латын тілі дамуындағы тарихи үдерістерге талдау жасау; - жіктеу және септеу парадигмалары туралы білім негізінде орыс және басқа да шетел тілдері материалдарымен параллельдер жүргізу, олардың арасындағы генетикалық туыстықты таныту; - латын тілінің фонетикалық және морфологиялық ерекшеліктері туралы білімді хронологиялық және географиялық тұрғыда жүйелеу; - Ежелгі Грек және Көне Рим халықтары тарихы мен мәдениетіндегі маңызды құбылыстарға баға беру; әлемдік өркениет дамуындағы Рим дәуірінің әлемдік маңызын анықтау; латын тілі тарихының негізгі кезеңдерін талқылау. Пән мазмұнында келесі мәселелер қамтылады: латын тілінің грамматикалық жүйесі (фонетика, морфология, синтаксис); ұғымдық аппарат; латын тілі және ғылыми терминология; грек-латын сөзжасамдық элементтерінің лингвистикалық жүйесі; латын және грек тілдерінде жазылған антикалық жазба мұралар; классикалық филология пәнінің антикалық әлеммен байланысы; латын тілінің қазіргі терминологиядағы, ғылым метатіліндегі орны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тілдің құрылымы мен жүйесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: құрылымдық лингвистиканың әдістерін лингвистикалық талдау Пәннің мақсаты нда қолдану үшін оның негізгі тұжырымдамаларын меңгеру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі қабілеттерге ие болады: • құрылымдық лингвистиканың даму сатыларын жүйелеу; • құрылымдық лингвистиканың теориялық тұжырымдамаларына сыни шолу жүргізу; • структурализм мектебінің негізгі тұжырымдамаларын жинақтау; • тілдік жүйенің барлық деңгейінің бірліктерін талдау кезінде құрылымдық сипаттауды пайдалану; • мәнді сипаттаудың құрылымдық әдістерін қолдану; • тілді талдау барысында математикалық әдістерді пайдалану. Пән мазмұнында келесі мәселелер қамтылады: құрылымдық лингвистиканың тарихы, құрылымдық лингвистиканың, структурализмнің пәні және теориялық тұжырымдары. Прага лингвистикалық үйірмесі, Копенгаген лингвистикалық үйірмесі (Глоссематика), Құрылымдық лингвистиканың америкалық мектебі (Дескриптивизм).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Классикалық филология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі тілдер дамуы мен қызмет ету үдерістерін түсіну үшін лингвистикалық және тарихи-мәдени базаны қалыптастыру; еуропалық мәдениет дамуының маңызды кезеңдеріне аса маңызды ықпал еткен көне Рим классикалық әдебиеті үлгілері туралы білімдерін тереңдету. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі қабілеттерге ие болады: - классикалық тәл және классикалық филология компоненттері және оны кезеңдерге бөлу, ежелгі дүниетану ғылымының қазіргі әдістері туралы білімді таныту; - жүйелі игерілген латын грамматикасы негізінде латын тілідегі мәтіндерді аудару; - тарихи шартталған мәнмәтіндердегі қанатты сөздер мен афоризмдерді талқылау; - синтаксистік оралымдарды анықтап, латын тіліндегі сөздердің морфологиялық формалары мен шақ-түр жүйесін сараптау және талдау; - тілдік құбылыстарды талдау, оларды орыс және басқа да оқытылатын шетел тілдеріндегі сәйкес деректермен салғастыру; - қазіргі терминологияның негізі ретінде латын тілі дамуындағы тарихи үдерістерге талдау жасау; - жіктеу және септеу парадигмалары туралы білім негізінде орыс және басқа да шетел тілдері материалдарымен параллельдер жүргізу, олардың арасындағы генетикалық туыстықты таныту; - латын тілінің фонетикалық және морфологиялық ерекшеліктері туралы білімді хронологиялық және географиялық тұрғыда жүйелеу; - Ежелгі Грек және Көне Рим халықтары тарихы мен мәдениетіндегі маңызды құбылыстарға баға беру; әлемдік өркениет дамуындағы Рим дәуірінің әлемдік маңызын анықтау; латын тілі тарихының негізгі кезеңдерін талқылау. Пән мазмұнында келесі мәселелер қамтылады: латын тілінің грамматикалық жүйесі (фонетика, морфология, синтаксис); ұғымдық аппарат; латын тілі және ғылыми терминология; грек-латын сөзжасамдық элементтерінің лингвистикалық жүйесі; латын және грек тілдерінде жазылған антикалық жазба мұралар; классикалық филология пәнінің антикалық әлеммен байланысы; латын тілінің қазіргі терминологиядағы, ғылым метатіліндегі орны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - күнделікті кәсіби қарым-қатынас саласындағы қажетті коммуникативтік құзыреттерді қалыптастыру, ағылшын тіліндегі мамандық бойынша түпнұсқалық әдебиеттерді оқу және аудару. Пәндерді оқу нәтижесінде магистр қабілетті: 1. терминологиялық сөздіктің негізгі ұғымдарын тұжырымдауға; 2. ағылшын тілінде жасалынған мамандық бойынша ғылыми-әдістемелік құжаттардың мәнін түсіндіруге; 3. ағылшын тілінде зерттеу нәтижелерін ұсынуға; 4. ағылшын тілінде жүргізілген жұмыстар бойынша ғылыми жобаларды әзірлеуге және есептерді жасауға; 5. жұмыста алынған нәтижелерді жинақтап, талқылауға ұсынып, оларды халықаралық конференцияларда баяндауға. Пәнді оқыған кезде мыналар қарастырылады: мамандық бойынша жүйелік білімді кеңейту және тереңдету мақсатында ақпарат пен байланыс құралдарының көзі ретінде шет тілін қабылдау әдістері қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Когнитивтік ономастика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: ономастикалық концептілер мен ономастикалық категорияларды зерделеу қабілетін қалыптастыру Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: - когнитивті ономастика мазмұнын қазіргі лингвистикадағы жаңа бағыт ретінде түсіну; - когнитивті құралдарды ономастикалық зерттеулерде қолданудың нәтижелілігін анықтау; - ономастикалық атаулардың когнитивті семантикасын айқындау; - тілдегі концептуалды мазмұнның ономастикалық репрезентациясын қарастыру; - ономастикалық категория түсінігін талдау; - ғаламның бейнесін – ғаламның тілдік бейнесін – аймақтық ономастикалық бейнесін жүйелеу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: ономастиконды когнитивті аспектіде оқыту келесідей шарттарға негізделеді: ономастика тілдік тұлғаның қалыптасу үрдісінде оның когнитивті базасының пайда болуынды үлкен рөл атқарады, сондай-ақ, тілдің ұлттық және аймақтық ерекшеліктері туралы ономастикалық білімдерді көрсету тәсілдерін іздейді, тілдік сана моделінің құрылымын терең қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгеру, жоғары мектеп дидактикасы, тәрбие теориясы және білім беру менеджменті, оқытушылық қызметті талдау және өзін-өзі бағалау негізінде ЖОО мен колледждердегі педагогикалық іс-әрекет қабілетін, педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - әлемдік білім беру кеңістігін және Болон үдерісін білім беруді дамытудың қазіргі заманғы стратегиясы ретінде сипаттау; - тұтас педагогикалық процесс теориясы тұрғысынан оқу-тәрбие жағдайларын талдау және бағалау (жағдайларды кешенді, жүйелі талдау); - білім беру заңдылықтары мен принциптеріне сәйкес тұтас педагогикалық процесті жобалау; - байланыс арқылы оқыту процесінің даму динамикасын және оның компоненттерінің тәуелділігін түсіндіру: жүйелік көзқарас тұрғысынан; критериалды бағалау тұрғысынан; оқыту нәтижелеріне қол жеткізу; - әдіснамалық тұғырлар (іс-әрекеттік, тұлғалық-бағдарлы, құзыреттілік, кредиттік жүйе және т.б.) негізінде оқыту процесін динамикалық жүйе ретінде құру; - оқытудың кредиттік жүйесі негізінде оқытудың әр түрлі стратегиялары мен әдістерін қолдана отырып, дәріс, семинар, практикалық, зертханалық сабақтарды жобалау; - оқыту әдістерін келесі критерийлер негізінде жіктеу: дәстүрлік-инновациялық; білім алушылардың танымдық іс-әрекеттік белсенділігі; дидактикалық мақсат пен нәтижеге бағыттылығы; - оқыту мен тәрбиелеудің стратегиялары мен әдістерін қолдану; - білім берудің өзекті мәселелері бойынша зерттеу жобаларын әзірлеу және нәтижелерді презентациялар, мақалалар және т. б. түрінде ұсыну; - университеттерді басқарудың әртүрлі тұғырларын сипаттау (университет менеджменті - желілік, құрылымдық, матрицалық): құрылымы, сапасы, беделі; - менеджменттің заманауи тәсілдері негізінде құрылымды, сапаны, беделін жетілдіруге бағытталған білім беру ұйымдарының процестерін бағалау және басқару; - білім беру ұйымының академиялық және зерттеу саясатының ережелерін әзірлеу Пәнді оқытуда келесідей аспектілер қарастырылады: - педагогикалық ғылым және оның адам туралы ғылым жүйесіндегі орны; - жоғары білім берудің заманауи парадигмасы, білім беруді дамытудың мегатенденциясы және Болон процесі; - Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы; -жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігі; -жоғары мектептегі оқыту теориясы (дидактика); -жоғары білім беру мазмұны; -білім берудің TLA-стратегиясын жобалау, оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі және инновациялық әдістері мен формаларын қолдану, Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары, Кредиттік технология жағдайында студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру; -оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру технологиясы; - жоғары мектептің ғылыми қызметінің теориясы. СҒЗЖ - жоғары білім беру жүйесіндегі куратор-эдвайзердің қызметі; - білім берудегі менеджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – лингвистикадағы негізгі ғылыми парадигмалар мен қазіргі кездегі тіл туралы ғылымның бағыттары туралы ғылыми танымның жалпы теория-әдістемелік дамуына сәйкес ғылыми-кәсіби терең білім қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі қабілеттерге ие болады: - жалпы тіл білімі ғылыми парадигмаларының лингвистика ғылымы қалыптасуы мен дамуы үдерісіндегі рөлі мен орнын сипаттап, сыни баға беру; - тіл және ойлау, тіл және қоғам, тіл және басқа да семиотикалық жүйелер арақатынасының іргелі заңдылықтарын, тілді коммуникативтік жүйе ретінде тұжырымдау; - ғылыми танымның жалпы үдерісіндегі лингвистиканың қалыптасуының негізгі заңдылықтары туралы білімінің қалыптасуы; - лингвистикалық білімдер эволюциясының негізін талдау және тарихи кезеңдермен сәйкестендіру; - жалпы лингвистиканың негізгі ғылыми парадигмалардың ғылыми концептуалды-терминологиялық аппаратын қолдану; - қазіргі кездегі жалпы тіл білімінің принциптерін, постулаттарын және әр түрлі ағымдардың, бағыттардың және мектептердің негізгі идеяларын талдауы; - қаізргі кездегі лингвистиканың негізгі ғылыми парадигмаларының онтологиялық және эпистемологиялық негіздерін салыстыра алуы. Пәнді оқыту үдерісінде келесі мәселелер қарастырылады: жалпы ғылыми таным үдерісінде лингвистика дамуының заңдылықтары; лингвистикалық білім эволюциясының негіздері; жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары концептуальды-терминологиялық аппараты (дискурс-талдау, контент-талдау және т.б.); басты бағыттар (структурализм, постструктурализм) және олардың қағидалары, постулаттары; қазіргі лингвистика ғылыми парадигмалардың түрлі жүйелері мен онтологиялық және эпистемологилық негіздері; тілді сипаттаудың интегралды парадигмасына өту келешегі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тюркологиядағы когнитивті лингвистика мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: түркологиядағы когнитивті лингвистика мәселелерін анықта мен түсіну қабілеттерін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - тіл мен сана арақатынасы мәселелерін түсінудің теория-методологиялық негіздерін білу; - танымдық үрдістер мен тәжірибелерді жалпылау қызметіндегі тілдің рөлін түсіну; - адамның жеке-жеке когнитивті қабілеттерінің байланысын тіл мен форма арақатынасында талдау; - жалпы ұстанымдарды, ойлау процестерін басқарушыны, тілдің танымдық құрал ретіндегі мәнін талдау алу, - білімді концептуалдау мен категориялау үрдістерін түсіну; тұрақты мәдениетті тілдік категориялау мен концептуалдау құралдары мен тәсілдерін сипаттау; - когнитивтік линвгситиканың негізгі категориялары мен ұғымдарын ажырата білу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранты төмендегі мәселелерді қарастырады: ғаламның тілдік бейнесі мәселелері, түркі жазба ескерткіштері негізінде ғылыми және кәдімгі ғалам бейнесінің тілмен қатынасы. Түркологиядағы когнитивті мәселелердің негізі аспектілері: біріншіден, когнитивті семантика немесе таңба тұрпаты адамның танымдық әрекетімен тығыз байланысты. Тілдік мазмұндағы білім құрылымында белгілі дәрежеде номинация тәсілдері көрініс табады. Сондықтан когнитивті зерттеулердегі маңызды орын тіл номинациясына әкеледі. Номинация – адамда бар идеялар мен түсініктерге атау беру механизмдері мен ұстанымдарын зерттейтін тіл білімінің бөлімі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы лингвистика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: Барлық деңгейдегі тілдердің әмбебап және бірегей типологиялық сипаттамаларымен танысу. Нақты тілдің типологиялық сипаттамаларын, сондай-ақ нақты тілдік типке жататын типологиялық белгілердің басқа түрлерінің тілдік тәсілдерін қарау. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі қабілеттерге ие болады: - қазіргі типологиялық лингвистиканы зерттеудің негізгі компоненттері мен ғылыми әдістерін жалпылау; - нақты тіл мен тілдік типтегі құрылымдық және деңгейлік талдау дағдыларын қалыптастыру және меңгеру; - типологиялық тіл білімінің негізгі әдістерін көрсету және қолдану; - тілдің типологиялық паспортын жасау; - екі тілдің жүйесін сипаттайтын құрылымдық және функционалдық ұқсас (изоморфты) және құрылымдық әр түрлі (алломорфты) белгілерді орнату; - болашақ кәсіби қызметтегі қиындықтардың сипатын және оларды жеңу тәсілдерін болжай білу; - өзіндік ғылыми-зерттеу және тәжірибелік жұмыста тілдерді типологиялық оқыту әдістемесін қолдану; зерттеу материалдарын іздеу, талдау және өңдеудің стандартты әдістерін меңгеру. Пәнді оқыту үдерісінде келесі мәселелер қамтылады: тілдерді салыстырудың басқа бағыттары арасындағы қазіргі заманғы типологиялық тіл білімінің орны: Салыстырмалы-тарихи және ареалдық тіл білімі; теориялық ережелер мен Типологиялық зерттеулердің қазіргі заманғы әдістері; тілдердің төрт түрінің типологиялық сипаттамасы: флективтік, агглютинативті, оқшаулаушы және инкорпорациялаушы; туыстық және туыстық емес тілдерді салыстыру; нақты тілдік материалды типология әдістерімен талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық дискурс
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: академиялық дискурсты зерттеую Акаждемиялық дискурс - адам қызметінің белгілі бір саласымен байланысты ғылыми байланыс саласы - ғылыми білімді алу және тарату. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі қабілеттерге ие болады: • әр түрлі дискурстардың түрлерін талдау • академиялық дискурстың тілдік ерекшеліктерін анықтау • - қазақстандық білім беру саласындағы академиялық дискурсты қарастыру • - білім беру саласындағы көптілді лингвистикалық жағдайды сипаттау Пән мазмұнында келесі мәселелер қамтылады: дискурсивтік лингвистика, академиялық дискурс, дискурс институционалдығы, мәтін

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақ тіл білімінің тарихы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазақ тіл білімінің диахрондық сипатта қалыптасу кезеңдерін айқындау қабілеттерін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - қазақ тілінің жазбаша деректемелерінің кезеңдерін білу; - халық әдебиеті үлгілеріне, 19 ғасырдың басындағы қазақ тіліндегі деректемелерге талдау; - қазақтың көрнекті ғалымдарының негіз болатын ғылыми еңбектерін, қазақ тіл білімінің іргесін қалаған ғалымдарды (А.Байтұрсынұлы, Қ.Жұбанов, т.б.) оқып білу; - тіл білімінің пән ретіндегі ерекшеліктерін талдау; - қазақ тіл білімінің басқа ғылым салаларымен байланысын түсіну; - қазақ тіл білімі дамуының негізгі кезеңдерін ажырата біру. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: қазақ тілі білімінің тарихын кезеңдерге бөлу әртүрлі көзқарастармен ерекшеленеді: жеке лингвистикалық теориялардың бірлігі, тіл туралы жекеленген дәлелдемелер қорының тарихы, жекеленген лингвистикалық мектептер мен бағыттардың қалыптасу тарихы, ғалымдардың тілді ғылыми тұрғыдан зерттеулерінің тарихы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Латын тілі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: қазіргі тілдер дамуы мен қызмет ету үдерістерін түсіну үшін лингвистикалық және тарихи-мәдени базаны қалыптастыру; еуропалық мәдениет дамуының маңызды кезеңдеріне аса маңызды ықпал еткен көне Рим классикалық әдебиеті үлгілері туралы білімдерін тереңдету. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі қабілеттерге ие болады: - классикалық тәл және классикалық филология компоненттері және оны кезеңдерге бөлу, ежелгі дүниетану ғылымының қазіргі әдістері туралы білімді таныту; - жүйелі игерілген латын грамматикасы негізінде латын тілідегі мәтіндерді аудару; - тарихи шартталған мәнмәтіндердегі қанатты сөздер мен афоризмдерді талқылау; - синтаксистік оралымдарды анықтап, латын тіліндегі сөздердің морфологиялық формалары мен шақ-түр жүйесін сараптау және талдау; - тілдік құбылыстарды талдау, оларды орыс және басқа да оқытылатын шетел тілдеріндегі сәйкес деректермен салғастыру; - қазіргі терминологияның негізі ретінде латын тілі дамуындағы тарихи үдерістерге талдау жасау; - жіктеу және септеу парадигмалары туралы білім негізінде орыс және басқа да шетел тілдері материалдарымен параллельдер жүргізу, олардың арасындағы генетикалық туыстықты таныту; - латын тілінің фонетикалық және морфологиялық ерекшеліктері туралы білімді хронологиялық және географиялық тұрғыда жүйелеу; - Ежелгі Грек және Көне Рим халықтары тарихы мен мәдениетіндегі маңызды құбылыстарға баға беру; әлемдік өркениет дамуындағы Рим дәуірінің әлемдік маңызын анықтау; латын тілі тарихының негізгі кезеңдерін талқылау. Пән мазмұнында келесі мәселелер қамтылады: латын тілінің грамматикалық жүйесі (фонетика, морфология, синтаксис); ұғымдық аппарат; латын тілі және ғылыми терминология; грек-латын сөзжасамдық элементтерінің лингвистикалық жүйесі; латын және грек тілдерінде жазылған антикалық жазба мұралар; классикалық филология пәнінің антикалық әлеммен байланысы; латын тілінің қазіргі терминологиядағы, ғылым метатіліндегі орны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл және ойлауды когнитивті тұрғыдан зерттеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: тіл мен ойлаудың арақатынасын байқау мен талдау қабілеттерін когнитивті бағыт тұрғысынан қалыптастыру Курсты оқу барысында магистранттар төмендегідей білімдерді меңгереді: - тіл мен ойлаудың арақатынасының теория-методологиялық негізін түсіну; - когнитивті лингвистиканың негізгі түсініктері мен категорияларын білу; - категориялау мен концептуалдау ұғымдарының мазмұнын айқындау; - ғаламның тілдік бейнесі, ғаламның концептуалды бейнесі түсініктерінің айырмашылықтарын анықтау; - тілді басқалардың ғана емес, өзінің ойын түсінудің құралы ретінде қарастыру; - тілді ойды білдірудің әмбебап құралы ретінде анықтау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: тіл мен ойлау тұтастықты құрайды: ойлаусыз тіл жоқ, тілсіз ойлау жоқ. Бұл тұтастықтың екі негізгі көзқарас оқытылады: тілдің пайда болуын ойлаудың пайда болуымен тығыз байланыстыратын генетикалық көзқарас; тіл мен ойлау бір-бірін топшылай алатын тұтастықта дейтін функционалды көзқарас.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Лингвистикалық зерттеудің кезеңдері мен процедурасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистрантты өз бетімен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлауға, зерттеу кезеңдерін ұйымдастыруға, жалпы зерттеу үдерісін, магистрлік диссертациясы бойынша ғылыми ізденіс жүргізуге, зерттеу нәтижелерін тілдік және техникалық тұрғыдан рәсімдеуге қабілетті, білікті маман ретінде қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі қабілеттерге ие болады: - Қазіргі отандық және шетелдік лингвистиканың негізгі компоненттері мен ғылыми зерттеу әдістерін тұжырымдау; - мәтінге лингвистикалық талқылау жүргізудің дағдыларын бағдарлап, тәжірибе жүзінде қолдану; - диссертация тақырыбы бойынша зерттеуді орындау үдерісінде дереккөздерге талдау жасау; - мамандық бойынша мәтіндердің негізгі мазмұнын аннотациялау, рефераттау және баяндау; - қазіргі ақпараттық және библиографиялық дереккөздермен жұмыс істеу мәдениетін көрсету; - зерттеу материалдарын іздеутіру, іріктеу, талдау және өңдеу; - магистранттың эмпирикалық мәліметтерді талдау диапазонын кеңейтетін және алынған ғылыми нәтижелердің жарамдылық деңгейін көтеруге мүмкіндік беретін жаңа ақпараттық технологияларға баға беру; - магистрлік зерттеу тақырыбының өзектілігін бағалау, ғылыми зерттеулердің мақсаты мен міндеттерін, нысаны мен пәнін анықтау; - ғылыми зерттеу нәтижелерін жазбаша түрде жобалау, сондай-ақ алынған нәтижелерді ғылыми қауымдастық алдында қорғау; - кәсіби міндеттер шешімінде өз мамандығының түрлі салалары бойынша білімдерді тоғыстыру; - ғылыми болжамдар ұсыну және оларды қорғап шығу үдерісінде дәлелдер мен дәйектерді бірізді алға тарту. Пәнді оқыту үдерісінде келесі мәселелер қамтылады: ғылыми-зерттеу жұмысы ұғымының дефинициясы, ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлау, зерттеуді жүргізу кезеңдері, ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу, зерттеу жұмысының жалпы философиялық және жеке лингвистикалық әдістері мен тәсілдері, зерттеу үдерісінде алынған нәтижелерге талдау жасау, зерттеу жұмысының мазмұндық, тілдік және техникалық рәсімделуі мен құрылымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Лингвистикалық зерттеу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттар өз бетімен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлауға, зерттеу кезеңдерін ұйымдастыруға, жалпы зерттеу үдерісін, магистрлік диссертациясы бойынша ғылыми ізденіс жүргізуге, зерттеу нәтижелерін тілдік және техникалық тұрғыдан рәсімдеуге қабілетті, білікті маман ретінде қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі қабілеттерге ие болады: - Қазіргі отандық және шетелдік лингвистиканың негізгі компоненттері мен ғылыми зерттеу әдістерін тұжырымдау; - мәтінге лингвистикалық талқылау жүргізудің дағдыларын бағдарлап, тәжірибе жүзінде қолдану; - диссертация тақырыбы бойынша зерттеуді орындау үдерісінде дереккөздерге талдау жасау; - мамандық бойынша мәтіндердің негізгі мазмұнын аннотациялау, рефераттау және баяндау; - қазіргі ақпараттық және библиографиялық дереккөздермен жұмыс істеу мәдениетін көрсету; - зерттеу материалдарын іздеутіру, іріктеу, талдау және өңдеу; - магистранттың эмпирикалық мәліметтерді талдау диапазонын кеңейтетін және алынған ғылыми нәтижелердің жарамдылық деңгейін көтеруге мүмкіндік беретін жаңа ақпараттық технологияларға баға беру; - магистрлік зерттеу тақырыбының өзектілігін бағалау, ғылыми зерттеулердің мақсаты мен міндеттерін, нысаны мен пәнін анықтау; - ғылыми зерттеу нәтижелерін жазбаша түрде жобалау, сондай-ақ алынған нәтижелерді ғылыми қауымдастық алдында қорғау; - кәсіби міндеттер шешімінде өз мамандығының түрлі салалары бойынша білімдерді тоғыстыру; - ғылыми болжамдар ұсыну және оларды қорғап шығу үдерісінде дәлелдер мен дәйектерді бірізді алға тарту. Пәнді оқыту үдерісінде келесі мәселелер қамтылады: ғылыми-зерттеу жұмысы ұғымының дефинициясы, ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлау, зерттеуді жүргізу кезеңдері, ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу, зерттеу жұмысының жалпы философиялық және жеке лингвистикалық әдістері мен тәсілдері, зерттеу үдерісінде алынған нәтижелерге талдау жасау, зерттеу жұмысының мазмұндық, тілдік және техникалық рәсімделуі мен құрылымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - мәдениетаралық және аралас қарым-қатынастың теориялық және практикалық дағдыларын қолдану, мәдениетаралық мәселелер бойынша әртүрлі позициялар мен көзқарастарды салыстыру қабілеттілігін қалыптастыру. Пәндерді оқу нәтижесінде магистрант: аударма теориясы мен аударматану, аударманың әдіснама теориясы және практикасының заманауи жағдайы, тенденцияларын дамытуда ағымдағы жағдай мен үрдістер туралы және мәдениетаралық қарым-қатынастарының терең білімін көрсету; мәдениетаралық қарым-қатынас әдістерін іскерлік қарым-қатынастардың түрлі жағдайларында, іскерлік келіссөздерде, ресми делегацияларды қабылдауда қолдану; мәдениетаралық қарым-қатынас аспектісінде шет тіліндегі ресми-іскерлік, саяси және бұқаралық ақпарат құралдарын өңдеу және қайта түзеу (түзеу, түсініктеме беру, сілтеме жасау) дағдыларын үйрену. аударма теориясы мен практикасының заманауи әдістерін және қазіргі заманғы аударма зерттеулерінің тенденцияларын ескере отырып, мәтіндерді түпнұсқа және аудармада тілдің және стилінің жұмыс істеу заңдылықтарын салыстыру және мәдениетаралық қарым-қатынастар; шет тіліндегі және шетел мәдениетіндегі бастапқы мәтіннің трансформаторы ретінде аудармашының шығармашылық зертханасының ерекшеліктерін, мәдениетаралық қарым-қатынастың әртүрлі жағдайларының әлеуметтік-лингвистикалық және прагматикалық параметрлеріне баға беру. Зерттелетін болады: Мәдениетаралық коммуникация, мәтінді қабылдау алгоритмі, мәдениетаралық коммуникацияның мәдени детерминизмі, сондай-ақ мәдениетпен байланысты қиындықтар және оларды жеңу жолдары тұрғысынан аудармалардың өзекті мәселелері зерттеледі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Компьютерлік лингвистика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: лингвистикалық зерттеулерге арналған ақпараттық технологиялардың талдамасына байланысты аса маңызды білімді меңгерту және жалпылингвистикалық даярлығын тереңдету. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі қабілеттерге ие болады: - қолданбалы тіл білімі үшін маңызды компьютерлік лингвистика әдістерін қолдану; - ақпараттық кеңістікте компьютерлік бағдарламалар мен технологияларды қолдану мақсатындағы дағдыларды алға тарту, ұсыну; - компьютерлік лингвистика, информатика, теориялық және қоллданбалы лингвистика салаларында қолданылатын терминдердің метатілдік мазмұнын лингвистикалық ақпараттық жүйелер, ақпараттық және компьютерлік қызметтерді лингвистикалық қамтамасыз ету, ақпараттық іздеу үдерісіндегі жаңа ақпараттық технологиялар, машиналық аударма, сөздік құрастыру мәселелерінде тоғыстыру; - компьютерлік лексикография жағдайы мәселелерін талдау және дәйектеу; - лингвистикалық мәселелер шешімінде білімнің практикалық қолданысына байланысты дағдыларды нақты мысалдармен көрсету. Пәнді оқыту үдерісінде келесі мәселелер қарастырылады: тілдік мәліметтерді компьютерлік өңдеу құралдарын пайдалану, ойлауды компьютерлік моделдеудің жалпы қағидалары, компьютерлік білім теориялары, жасанды интеллект және оның лингвистикада қолданылуы, табиғи тілдің автоматтық талдауы, машиналық аударма және ақпараттық іздеу, ақпараттың дыбыстық енгізілуі, оқыту және анықтамалық тілдік ресуртарды құру, тілдік мәліметтерді тірек ететін кез келген функционалдық қосымшалардың талдамасы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Тарихи фонетика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: тілдің дыбыстық құрамын тарихи тұрғыдан сипаттай алу қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - дыбыстық жүйедегі өзгерістерді зерттеу, бұл өзгерстердің қалай орындалғанын, қандай тілдік бірліктердің басқаларының алдында болғанын, қазақ тіліндегі дыбыс ретінің қалай өзгеріп отырғандығын талдау қабілеттерін бекіту; - тіл дамуындағы дыбыстық сипаттарды, фонетикалық бірліктер мен олардың қасиеттеріндегі бірізді өзгерістерді талдау; - қазақ тілінің дауысты дыбыстар жүйесі мен тарихи құрамын білу; - қазақ тілінің дауыссыз дыбыстар жүйесі мен тарихи құрамын білу; - бастапқы жүйенің просодикалық белгілерін түсіну; - тілдің фонетикалық құрамын талдай білу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: қазақ тілінің тарихи фонетикасы тілдің функционалдылық және стилистикалық жүйесі тұрғысынан қарастырылады. Қазақ тілінің дыбыстық құрылымының қалыптасуы парадигматикалық жүйе мен оның синтагматикалық жүйемен (бастапқыда дауыстылар мен дауыссыздардың барлық негізгі белгілері топталып көрсетілгенде) айырым белгілерінің бірлігімен қарама-қарсы қойылу аспектісінде қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Лингвистика және семиотика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарға лингвистика ғылымының саласы болып табылатын семиотиканы таңба және таңбалар жүйесі туралы ғылым ретінде таныту; тілдің әмбебап таңбалық қасиеттері, таңбалардың алуан түрлері және семиотика мен лингвистика байланысы туралы терең білімді қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі қабілеттерге ие болады: - тілді таңбалық жүйенің бір түрі ретінде түсіну, семиотика және лингвистика арасындағы байланысты тұжырымдау: - семитика, таңба, таңбалық жүйе, тілдер жіктемесі, иконалық, индексалды, символды таңбалар, көркем әдебиет семиотикасы сияқты ұғымдарды із жүзінде зерттеу үдерістерінде қолдану; - таңбалар түрлерін жіктемелеу; - қоршаған ортадағы, сонымен қатар, көркем мәтіндердегі таңбаларды іріктеу және басшылыққа алу; - таңбалар сипаттамаларын интерпретаттау; - өз таңбаларын құру, сөйлеу үдерісінде әдеп таңбалары ретінде қолдану. Пәнді оқыту үдерісінде келесі мәселелер қарастырылады: ғылымының қалыптасуы мен дамуы, таңба туралы теориялық ілімдер, тілдік таңбалар табиғаты туралы Ф.де Соссюр, Г. Фреге, Ч. Пирс, Ч. Моррис т.б. және семиотиканың семантика, прагматика, синтактика сияқты бөлімдері, иконалық таңбалар, индекстер, символдар, көркем мәтін семиотикасы, таңбалар жүйесі туралы ғылыми ақпараттар қамтылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Лингвистикалық зерттеудің ғылыми ұйымдастыруы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаттары мен міндеттері: «Лингвистикалық зерттеудің ғылыми ұйымдастыруы» пәнінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру негіздерін, ғылыми зерттеу әдістерін оқыту магистрант мамандар үшін маңызы зор. Біріншіден, тұтастай ғлыми зерттеудің негізгі әістерімен танысуғ жәе білім экстраполяциялық мүмкіншіліктері мен тіл теориясына ғылыми талдау әдістемесін қалыптастырады. Екіншіден, магистрлік диссертацияны жазу қажеттілігі (ғылыми мазмұндағы кваликацияланған соңғы жұмысы) диссертация жазудың әдіс-тәсілдерін жетік меңгерген мамандарды қажет етеді. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі қабілеттерге ие болады: – Құзыреттері (оқытудың нәтижелері): ғылыми мәліметті талдаудағы лингвистикалық ойлауды пайдалану біліктілігін көрсету; ғылыми парадигмалардың әр түрлі типтерін тану; аталмыш пәннің репрезентативті әдістерін таңдай және түсіндіре білу; – Интернет-ресурстармен жұмыс істеу қабілетін дамыту.  тұжырым жасай білу, кәсіби кейпін және сипатын өзгертуге психологиялық және әдіснамалық тұрғыда дайын болу; – жүйелеу, жинақтай алу, ғылыми ақпараттарға (лингвистиканың терминологиялық аппаратының теориялық-методологиялық қағидалары, қазіргі ғылыми парадигма аясындағы өзекті лингвистикалық бағыттарды); гуманиатрлық білімді жүйелі пайдалану негізінде оқу, кәсіби міндеттерді басқару икемдігі Пәнді оқыту үдерісінде келесі мәселелер қарастырылады: магистрант ғылыми зерттеудің барлық кезеқдері мен процесдурасын білуі тиыс, сонымен қатар тұлғаның дамуындағы ғылыми зерттеулердің рөлі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жеке тұлға мен қоғам психологиясы және тілдегі көрініс
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: тіл, ойлау, сана қарым-қатынасын сипаттау мен талдау қабілеттерін қалыптастыру Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - тіл табиғатын түсінудің негізін психика феномені ретінде көрсету; - сөйлеуші мен айтушы, жазушы мен оқушы арақатынасына талдау; - тілді, білімді таңбалық жүйе ретінде рәсімдеу мен жеткізудің ұстанымдарын оқып білу; - әлеуметтік қарым-қатынас, сөйлеуді дамыту үрдістері, қызметінің ерекшеліктері ұғымдарын жүйелеу; - тілдік мәліметтер негізінде ассоциативті байланыс пен ассоциативті өріс ұғымдарын талдау; - психолингвистиканың негізгі ұғымдары категорияларын ажырата білу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: адамның сөйлеу әрекетінің психологиялық, лингвистикалық, тілдік қарым-қатынас пен индивидуалды сөйлеу-ойлау әрекетіндегі тілді қолданудың әлеуметтік, психологиялық аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Лингвистикалық ілімдер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: лингвистика ғылымының дамуы үдерісінде аталған ғылым ішінде ғылыми теориялардың жүйелену, каталогтану қағидалары туралы білімді тереңдету. Тіл туралы ғылым белгілерінің ежелгі дәуірлерде пайда болуы мен кейінгі кезеңдердегі дамуы туралы және түрлі тарихи кезеңдердегі лингвистикалық мектептер мен ағымдар, бағыттар, сондай-ақ түрлі елдердегі ойшылдар мен лингвист ғалымдардың ғылыми концепциялары және олардың лингвистика ғылымындағы орны туралы терең білім мен лингвистикалық талдау жасау қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі қабілеттерге ие болады: - әлемдік және отандық тіл білімі ғылымының қалыптасуы мен даму кезеңдерін жүйелеу; - тіл теориясы мен тіл білімі тарихындағы аса маңызды мәселелер бойынша білімді иллюстрациялау; - ғылыми танымның дамуы мен әдіснамалық білімнің өңделуін алға тарту; - түрлі лингвистикалық мектептер мен үйірмелердің қызметтеріне талдау жасау; - ғылыми лингвистикалық білім қалыптасуының тарихи кезеңдерін сәйкестендіру; - лингвистикада жаңа ғылыми тұжырымдардың пайда болуының жалпы және лингвистикалық алғышарттарын қайта жаңғырту; - лингвистикадағы түрлі теориялар мен концепцияларға сыни тұрғыдан талдау; - түрлі лингвистикалық мектептер мен бағыттарға баға беру. Пәнді оқыту үдерісінде келесі мәселелер қарастырылады: әлемдік және отандық тіл білімінің жалпы теориялық мәселелері; көне дәуір, орта ғасыр және Қайта өрлеу дәуірлеріндегі тіл білімі тарихы; салыстырмалы-тарихи, құрылымдық-жүйелік және типологиялық тіл білімдері; негізгі лингвистикалық мектептер (натуралистік бағыт. Жас грамматистер, эстетизм, неолингвизм, социологиялық мектеп, структурализм, генеративтік грамматика, трансформаиялық грамматика, этнолингвистика және т.б.); теориялық және қолданбалы тіл білімі ғылыми әдістерінің қалыптасуы мен білімнің толығуы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Дәстүрлі грамматиканың өзекті мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: тіл құрылымын сипаттау үшін құрылым мәнін түсіну қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - грамматиканың дәстүрлі сипатын түсінудің, грамматиканың формальды зерттеулерінің теория-методологиялық негізін білу; - сөздердің сөз таптарына жіктелуін, синтиксис ережелерін, сипаттау грамматиканы, ережені басқаруды түсіну; - белгілі бір тілде сөйлеушінің жасырын түрде нені білетіндігіне (құзыреттілік), нені иелетіндігіне (тілді қолдану) сараптау жүргізу; - сөйлеушінің өз тіліндегі қисынсыз сөйлемдерді түсіну, белгілі бір жағдаятқа қатысты сөйлемдерді құру қабілеттерін түсіндіру; - айтушы-тыңдаушы құзыреттілігін сигналды өзінің семантикалық интерпретациясымен байланыстыратын ережелер жүйесі ретінде талдау; - дәстүрлі грамматиканың негізгі мәселелерін айқындай білу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: дәстүрлі грамматиканың зерттеу жолының бағыты ретіндегі сипаттық ерекшелігін оқып білу: тілден/сөйлеуден қорытындыға, тіл/сөйлеу материалдарын бақылаудан жалпылауға. Дәстүрлі грамматикадағы құрылымдық белгілер тұлға құралы мен категориалды семантиканы анықтаудың құралы болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Діни дискурстың мәні, қазіргі мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: діни дискурсты институционалды дискурстың ерекше түрі ретінде сипаттау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - құдіретті күштің бар екендігі туралы сенімге негізделген діни дискурстың, культтық іс-әрекеттердің сипаттары; - діни салаларда қолданылатын сөйлеу әрекеттерінің бірлігі; - адамның діни сенімге бағытталған тілдік бірліктері, коммуниканттардың қарым-қатынасымен қатар жүретін сөйлеу әрекеті кешендерінің бірлігі; - діни дискурстың конститутивтік белгілерін анқытау; діни дискурстың негізгі қызметін белгілеу мен сипаттау; - діни дискурстың негізгі құндылықтарын анықтау мен базалық концептілерін сипаттау; - діни дискурсты басқа дискурс түрлерінен ажырата білу. Пәнді оқу нәтижесінде магистрантов төмендегі мәселелерді қарастырады: діни дискурс институционалды қарым-қатынасты көрсетеді. Оның мақсаты – діндегі тілдесім, Жаратушыға деген сенімді күшейту. Келесідей конститутивті белгілерге ие: оның мазмұнын қасиетті мәтіндер мен олардың діни түсіндірмесі, діни ғұрыптар құрайды. Діни дискурстың қызметі дискурс типтеріне қарай дискурстық және сипаттық түрлерге бөлінеді. Бірақ діни қарым-қатынаста арнайы белгіленетін (репрезентативті, коммуникативті, аппелятивті, экспрессивті, фатикалық, ақпараттық) және институционалды, сипаттық түрлері берілген қарым-қатынас типіне ғана тән (діни қоғамның өмір сүруін, ондағы қоғам мүшелерінің қарым-қатынасын, қоғам мүшелерінің іштей дүниені сезінуін реттейтін).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Коммуникативті грамматика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: грамматиканы оқытудағы коммуникативтік жолдарды түсіну қабілетін қалыптастыру Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - мазмұн межесі мен тұрпат межесінен тұратын грамматикалық бірліктердің табиғатын түсінудің теория-методологиялық негіздерін білу; - грамматикалық форма мен құрылымды коммуникативтік құзыреттіліктің тұрпат межесі ретінде талдау; - тілдің маңызды бірліктерін сөйлеушінің коммуникативтік әрекетімен байланыста қарастыру; - нақты мәтін мен оның бөліктерін түсіндіру, грамматикалық жүйені түсіндіру модельдерін құру; - әрбір грамматикалық бірліктердің функционалды-семантикалық ерекшеліктерін анықтау, тілдің грамматикалық жүйесін ұйымдастырудағы функционалды-семантикалық ұстанымдарды түсіну. - негізгі коммникативтік актілерді ажырата білу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: коммуникативтік грамматиканың негізгі идеяларын оқып білу: тілдік таңбаның үшөлшемділігін нақтылау (мағына, форма, функция бірлігі); синтаксема түсінігін минималды үшөлшемді синтаксистік бірлік ретінде енгізу (сөздің синтаксистік формасы); изосема түсінігін лексемалардың семантикалық топтары мен берілген лексемаларды рәсімдейтін сөзформалардың сөз табындағы мағыналарымен қатынасын енгізу; синтаксистік құрылымды негізгі (изосемалық, орталық) және туынды (изосемалық пен перифериялықтың түрленімі); дара предикативті (жалаң, күрделенбеген) және көп предикативті деп бөлетін сөйлемнің синтаксистік өрісі түсінігін енгізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Лингвистика әдістері мен тәсілдері
  Несиелер: 5

  Мақсаты: лингвистиканың зерттеу әдістері мен тәсілдері, лингвистикалық талдаудың (бақылау, интроспекция, семантикалық дифференциал әдісі, безбендеу әдісі, гештальт-әдіс және т.б.) түрлі әдістемелері мен техникаларын қолдану және апробация туралы білімді қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі қабілеттерге ие болады: - тіл және қоғам арақатынасындағы күрделі мәселелер шешімінде жүйелі, креативті және бірегей әрекет етуге қабілеттілігін таныту; - толық мәліметтер жетімсіздігі жағдайында шынайы, негізді тұжырымдар жасау және өз идеяларыы мен ой қорытындыларын мамандар алдында, сондай-ақ сәйкес кәсіби даярлығы жоқ аудитория алдында қисынды әрі анық баяндау; - ынталылық пен жауапкершілікті талап ететін саяси, білім бері және әлеуметтік-мәдени салаларда, сонымен бірге жұмысқа сәтті орналасуы үшін қажетті жеке қасиеттері мен дағдыларын алға тарту магистранттың зерттеу мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес лингвистикалық талдау әдістерін дұрыс қолдана алуы; - лингвистикалық талдау амалдары мен техникасын білу; - лингвистикалық ғылым дамуының қазіргі кезеңдері мен тарихы негізінде алынған білімге сүйене отырып, ғылыми тұжырымдар жасау; кәсіби қызмет сипаты мен түрінің өзгеруі жағдайында психологиялық және әдіснамалық тұрғыдан бағалау және даяр болу. Пән мазмұнында келесі мәселелер қамтылады: «Лингвистика әдістері мен тәсілдері» пәнаралық ғылым ретінде; тіл және ойлау; лингвистиканың теориялық және практикалық әдістері; эксперименталды әдістер (зерттеуші (экспериментатор) жоспарына сәйкес мақсатқа бағытталған бақылауды ұйымдастыру; талдау әдістері (бақылау, интроспекция, семантикалық дифференциал әдісі, безбендеу әдісі, гешталь әдісі т.б.).

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Макроәлеуметтік лингвистика
  Несиелер: 5

  Мақсаты: тілдік және әлеуметтік құрылымдардың байланысының теориялық және әдіснамалық негіздемесі, сонымен қатар тіл-адам, тіл-тұлға, тіл-қоғам, тіл-этнос, тіл-мемлекет сияқты қатынастар туралы білімді қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі қабілеттерге ие болады: - қазіргі тілде орын алған өзгерістер туралы терең жүйелі білімді талқылау (интерпретатция); - әлеуметтік лингвистика дамуы барысындағы мәселелер, бағыттар мен үрдістерді сыни зерттеу; - әлеуметтік лингвистика пәні туралы біліктілікті, оның ұғымдық категориялар аппаратын қолдана отырып, әлеуметтік зерттеулерді жүзеге асыру; - магистрлік диссертациялардағы зерттеу тақырыптары бойынша өзіндік бақылаулар нәтижелерін сипаттау тәжірибесінде қолдану мақсатында қоғамда орын алған экстралингвистикалық үдерістермен байланысты әлеуметтік ғылым жағдайын бағлаудағы әдіснамалық негіздер қатарын құру; - казіргі тілдік жағдаят, тілдік саясаттағы өзгерістерге сыни тұрғыдан сараптау және талдау; - макросоциолингвистика пәнінің зерттеу әдістерін меңгеріп, оны әлеуметтік-тілдік зерттеулер барысында қолдану қабілеттілігі. Пән мазмұнында келесі мәселелер қамтылады: өзара себеп-салдарлық ықпалдастықтағы тіл және қоғам; тілдің синхрония және диахрония, микро- және макролингвистика тұрғысынан зерттелуі; адамдар қарым қатынасы тұрғысынан тілдің әлеуметтік қызметтері; тіл арқылы адам және қоғамға ықпал ету механизмдері; әлеуметтік коммуникативтік жүйе (кодтар және субкодтар); әлеуметтік коммуникативтік жүйенің қарым қатынас салалары бойынша жіктелуі; тілдер қызметтерінің шектелуі; тілдік интерференция және оның типтері және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Бірінші және екінші тіл: мәдениаралық қатынас негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: шетел тілін оқыту үдерісінде оның бірінші тілмен қабаттасуы барысындағы мәдениаралық құзыреттілік мәселелері туралы білімді қалыптастыру және кәсіби ағылшын тілі саласында коммуникативтік, мәдениаралық құзыреттілікті жетілдіру, түрлі мәдениаралық ортада коммуникацияғаа қабілетті «екінші тілдік тұлғаның» дамуына ықпал ету. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі қабілеттерге ие болады: - ана тілін және шет тілін оқыту, тілді онтогенезде дамыту, мектепке дейінгі сөйлеу тәрбиесі және логопедия мәселелерін табиғи тілдік ортадағы жағдайлармен салыстыру; - меңгерілген өзге тілде немесе шетел тілінде қалыптасқан көсемсөз дағдыларын алға тарту, дискуссия жүргізуге, түрлі тақырыпта пікір таластыруға қабілеттілік; - бірінші тіл және екінші тілдер қабаттасуынада қалыптасқан мәдениетаралық құзыреттілік қабілеті мен білімін түрлі қақтығыстар шешімінде және келіссөздерде жүзеге асыру; - орталық-ми сөйлеу ақауларының емханасы, насихаттаудағы, жарнама және бұқаралық ақпарат құралдарындағы сөйлеу әсері мәселелеріне баға беру; - тіл иеленушілердің ұлттық мәдени ерекшеліктеріне сәйкес вербалды және бейвербалды қарым қатынастарды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін дағдылар мен білімді интерпретаттау; - әлеуметтік және мәдени айырмашылықтарды толерантты дәйектеу; - мәдениаралық қарым қатынас үдерісіндегі бірқатар практикалық міндеттерді игеруі, лингвистикалық талдау жасауы. Пәнді оқыту үдерісінде келесі мәселелер қарастырылады: мәдениаралық қарым қатынастың қалыптасу тарихы; мәдени код – түрлі халықтар, нәсілдер және этникалық топтар өкілдері тілдік сөйлеу дағдылары мен мәдениетіндегі айырмашылықтар (бейвербалды кодтар, дүниетаным, рөлдік өзарақарым қатынас, ойлау моделдері); Э. Холл және Г. Хофстед бойынша мәдениет категориялары; әлемнің тілдік бейнесі; коммуникативтік құзыреттілік және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Іскери коммуникация негіздері
  Несиелер: 5

  Мақсаты: магистранттардың іскери-кәсіби коммуникация тұрғысындағы білімдері мен дағдыларын қалыптастыру үшін іскери коммуникация теориясы мен практикасы туралы білімдерін тереңдету, коструктивті іскери қарым қатынас дағдыларын жетілдіру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі қабілеттерге ие болады: - коммуникативтік ықпалдастық теориялары мен тұжырымдарын, іскери қарым қатынас негіздерін туралы білімді түрлі келіссөздердің сәтті жүзеге асуының факторы ретінде қарастыру; - іскери коммуникацияны ұйымдастыру қағидалары мен әдістерін жіктеу; - іскери қарым қатынастың негізгі формалары, іскери сұхбаттың нормалары, түрлі іскерлік жағдаяттардағы іскерлік этикет (әдеп) ережелері мен ерекшеліктерін іс жүзінде қолдану; - коммуникативтік үдерістерге талдау жасау, қарым қатынастың түзілу формаларына баға беру; - қазіргі коммуникативтік құралдарды пайдалана отырып, келіссөз жүргізу үдерісін ұйымдастыру; түрлі іскери жағдаяттардаіскери әдеп ережелері мен нормаларын жоспарлау; - іскери коммуникация дағдыларын келіссөздер үдерістерінде қолдану; - мекемелердегі коммуникативтік үдерістерді рецензиялау және оларды оңтайландыру, тиімділендіру тұрғысынан ұсыныстар талдамасын жасауға қабілеттілік; - іскери коммуникация барысында туындаған түрлі жағдайларға бағдар жасау. Пән мазмұнында келесі мәселелер қамтылады: іскери қарым-қатынас және оны ұйымдастыру мен жүзеге асыру (пікір алмасу түрлері, іскери қарым қатынас қызметтері, құжат түзу, презентация жасау, аудитория алдында сөйлеу мәселелері); іскери келіссөздер мен мәжіліс ұйымдастыру ерекшеліктері; қазіргі әлемдік іскери мәдениаралық қарым-қатынастың сипаттары мен мәселелері; сөйлеу нормалары және іскери сөйлеу нормаларынан ауытқулар; өзге мәдениеттің іскери қарым қатынас мәселелері және этноцентризм; іскери қарым қатынас мәдениетін меңгеру мәселелері; імкери қарым қатынас мәдениетін меңгерудің психологиялық механизмі; іскери қарым-қатынастың тілдік теориялық және методологиялық мәселелері, іскери қарым-қатынастың үрдістері мен қызметі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Лингвомәдениеттану
  Несиелер: 5

  Мақсаты: лингвомәдениеттанудың негізгі постулаттары, зерттеу әдістері, әмбебап және мәдени-спецификалық, этностың рухани-мәдени құндылықтары туралы терең білім қалыптастыру, тілді лингвомәдениеттану қағидалары тұрғысынан зерттеудің теориялық негізін қалыптастыру және ұлттық менталды-лингвалды кешенді зерттеудегі мүмкін амал-тәсілдерді, талдау дағдысын жетілдіру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі қабілеттерге ие болады: - қазіргі бағыттарды және лингвомәдени тарихи мәселелермен байланысты концептуалды жағдайларды категориялау; - тарихи материалдарға және отандық, сондай-ақ шетелдік лингвомәдениеттану қалыптасуының кезеңдеріне сыни тұрғыдан шолу жасау п, іріктеп, халықтың я ұлттың ділі мен мәдениетін оның тілі арқылы зерттеуді меңгеру; - лингвомәдениеттану пәнін этникалық материалдық және этникалық рухани құндылықтардың тілдегі көріністерін сараптау; - тілдегі метафора, фразеологизмдер, символдар, мақал-мәтелдерді этностың, халықтың әлем бейнесі туралы түсініктерінің тілдік дерегі ретінде талдау; - тілдік таңба семантикасындағы мәдени ақпаратты дәйектеу: - тілдік мағына мен мәдени код арасындағы қатынасты талдау және синтездеу; - мәдени концептінінің диахрония және синхрония тұрғысынан тілдің барлық қабаттарында кешенді репрезентациясын ұсынуы. Пәнді оқыту үдерісінде келесі мәселелер қарастырылады: лингвомәдениеттанудың қалыптасу тарихы; әлемнің қарапайым, ғылыми, тілдік және концептуалдық бейнесі; халық мәдениеті мен менталдылығының тілдегі көріністері; мәдениеттің тілдегі деректерін зерттеу үдерісінде ғылыми және тарихи, әдеби дереккөздерді (мақал-мәтелдер, фразеологизмдер, метафоралар мен символдар және т.б.) пайдалану әдістемесі; мәдениет пен тілдік тұлға ойлауының арақатынасы; мәдениеттің сақталуы мен ұрпақтарға жеткізілуіндегі тілдің қызметі; өркениет және тіл; ұлттық менталитет және тіл арақатынасы; тілдегі мәдени концептілердің синхрониялық және диахрониялық аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Контрастивтік лингвистика және екінші тілді үйрену
  Несиелер: 5

  Мақсаты: контрастивтік лингвистика және екінші тілді меңгеру теориясы мәселелерін түсіндіру және әдістерін меңгерту, магистранттарды контрастивтік лингвистика негіздерімен таныстырып, контрастивтік талдауды екінші тілді меңгеру үдерісінде қолдану туралы білімін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі қабілеттерге ие болады: - лингвистикалық көзқарас тұрғысынан мәдениаралық түйісу аймақтарының мәселелерін анықтау, сипаттау және жаңғырту; - контрастивтік лингвистика және екінші тілді меңгеру теориясының негізгі мәселелерін сараптау және рәсімдеп көрсету; -контрастивтік лингвистика және екінші тілді меңгеру теориясы негіздерінде қоғамды ізгілендіру мәселелерін шешу және қолдану; - ана тілі немесе бірінші тіл және оқытылатын екінші тілдердің контрастивтік жүйесі, құрылымы туралы іргелі білімді қолдана алуы; - метақұзыреттілікті қалыптастыру үшін ақпараттық технологияларды, компьютерлік әдістерді негіздеу және қолдану; - оқытылатын тіл бойынша филологиялық және басқа да ақпараттарды жинау, сақтау және өңдеуге қабілеттілік; - тілдердің контрастивтік сиппатамасы үшін лингвистикалық классификацияны пайдалану. Пән мазмұнында келесі мәселелер қамтылады: контрастивтік лингвистика негіздері; контрастивтік лингвистика және екінші тілді меңгеру теориясы әдістері; лексика, фразеология, сөзжасам, морфологиия, синтаксис; салғастырмалы фонетика мен фонологиядағы конгруэнттілік; лексикалық полисемия, эврисемия және синонимиия мәселелері; контрастивтік лингвистика және екінші тілді меңгеру теориясы зерттеу нәтижелерінің қолданбалы салалардағы орны; ана және шетел тілдерінің контрастивтік жүйесі, құрылымы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Сөйлеу қарым-қатынас
  Несиелер: 5

  Мақсаты: пән нәтижелі сөйлеу актісін құрып, жалпы табысты сөйлеу қарым-қатынасын орнатуға қабілетті коммуникативтік тұлға қалыптастыру мақсатында ықпалды сөйлеу әрекеті туралы білімді меңгертуді көздейді. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі қабілеттерге ие болады: - тіл және қоғам арақатынасындағы күрделі мәселелер шешімінде жүйелі, креативті және өз бетімен әрекет етуге қабілеттілігін таныту; - иномәдени социумда, әлеуметтік жағдаят моделдеріндегі, өзара ықпалдастық құрылған типтік сценарийлерде қабылданған этикалық және мінез-құлық нормалары туралы таным-түсініктерді жүйелеу; - ағымдағы коммуникативтік контекст (уақыт, орын, мақсат, өзара ықпалдастық шарттары) ерекшеліктерін ескере отырып, коммуникативтік мақсатты жүзеге асырудағы негізгі дискурсивтік амалдарды қолдануы; - сөйленіс бөліктері – мәтіннің композициялық элементтері арасындағы семантикалық, коммуникативтік және құрылымдық сабақтастылықтың білдіру амалдары мен тәсілдерін жіктеу; - түрлі мәдениеттер мен социум өкілдері арасындағы сөйлеу жағдаятының мүмкін моделін құрастыру. Пән мазмұнында келесі мәселелер қамтылады: сөйлеу коммуникациясы теориясы мен практикасының ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуы; сөйлеу қарым-қатынасының теориялық және практикалық аспектілері; елтанымдық және кросс-мәдени мәліметтер; мәдениаралық және кросс-мәдени қарым-қатынастардың әдістері мен тәсілдері; диалог сөзінің нормалары; табысты сөйлеу қарым-қатынасының негізгі қағидалары мен постулаттары; түрлі мәдениеттер диалогы жағдаятындағы сөйлеу әдеп-дағдылары мен нормалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Психолингвистика теориясы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: тіл, сөйлеу және танымдық үдерістер, сонымен қатар тіл жүйесімен сәйкестіктікте табылатын психикалық үдерістермен байланысты жүретін сөйлеу әрекеті арқылы ақпаратты жеткізу тұрғысынан терең білімді қалыптастыру, сөйлеудің құрылуы және оны қабылдау үдерістері, сондай-ақ адамның қатынас жасау және ойлау психологиясы саласындағы мәселелер туралы білімді жетілдіру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі қабілеттерге ие болады: - қазіргі тілде көрініс тапқан өзгерістер туралы жүйелі білімді категориялау; - психолингвистика дамуындағы бағыттар мен үрдістерді, мәселелерді сыни талқылап, бағалау; – ынталылық пен жауапкершілікті талап ететін саяси, білім бері және әлеуметтік-мәдени салаларда, сонымен бірге жұмысқа сәтті орналасуы үшін қажетті жеке қасиеттері мен дағдыларын алға тарту; – әлеуметтік лингвистика және психолингвистика бағыттары бойынша гранттар жеңіп алу үшін таңдалған тақырыпта эссе жазу; – монолингвтер мен билингвтердің тілдік дағдысы және тілдік код ауыстыруы жағдайындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды анықтау; – ҒЗЖ орындау барысында психолингвистикалық эксперименттер жүргізіп, оның нәтижелерін тұжырымдау; - магистрлік диссертацияның зерттеу тақырыбы бойынша жинақтаған жеке бақылауларын сипаттау тәжірибесінде қолдануы мақсатында психолингвистика ғылымының қоғамда жүріп жатқан экстралингвистикалық үдерістермен байланысты жағдайын бағалаудағы әдіснамалық негіздердің құрастырмасын жасау. Пән мазмұнында келесі мәселелер қамтылады: психолингвистика ғылымының қалыптасуы мен даму тарихы; отандық және шетелдік психолингвистика; психолингвистикалық зерттеулердің әдістері мен тәсілдері; тіл және сөйлеу әрекеті; әрекеттік психолингвистика; онтогенез, сөйлеудің туыы мен қабылдануы; психолингвистикалық эксперименттер; адам санасындағы сөз; мәтін прагматикасы; қазіргі психолингвистика үрдістері және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Дискурсивті лингвистика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: дискурсивті лингвистиканың ұстанамыдары туралы түсінік қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - дискурсивті талдау дағдыларын игеру, дискурс типтерге жіктеу (саяси, оқыту, жарнама, ғылыми, т.б.); - дискурс категорияларын оқу: тақырыптық, стилистикалық пен құрылымдық бірлік, салыстырмалы мағыналық аяқталушылық, бағытталушылық, автор образы, мәтінішілік бағдарлау, қарым-қатынастың әлеуметтік мәдени шарттастығы; - бір-бірімен мағыналық байланыста орналасқан сөйлемдердің логикалық бірізділігінің бірлігін түсіну, - дискурстың лингво-когнитивті құрылымдарды қарастыру; - коммуниканттардың конгитивті ерекшеліктерін дискурс құрылымын ескере отырып талдау; - дискурсивті лингвистиканың негізгі категориялпры мен ұғымдарын ажырата білу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: дискурсивтік лингвистиканың негізгі құрылымын оқып білу: мәтінде көрінетін идея құрылымы; сөйлеушінің ойлау процестерінің құрылымы; сөйлеуші қолданатын тілдік құрылымдар; сөйлеу жағдаятының құрылымы (сөйлеуші мен тыңдаушының қарым-қатынасы).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ұлттық паремиологиялық қоры: генезис және прагматика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: халық дүниетанымының көрінісі ретіндегі тілдің паремиологиялық қорын сипаттау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - паремияны халықтың ұлттық мінезі, құндылығы, ділінің көрінісі ретінде тану; - фразеологизмдер интерпретациясындағы мәдени маңызды деректемелерді түсіну; - паремияларды ұлттық санасезімді айқындайтын мәдени компонеттер ретінде тану; - зерттеліп отырған тілді тұтынушы ұлттың психологиясы мен ділін тереңірек түсінуге мүмкіндік беретін тілдің паремиологиялық құрамын қарастыру, - қазіргі түркі тіл біліміндегі мәселелерге қатысты концепциялар мен көзқарастарды талдау мен жалпылау; - паремиологиялық қордың генезисі мен прагматикасын түсіну. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: дүниенің мақал-мәтелдегі бейнесі өз негізіндегі когнитивті құрылым ретінде. Мұнда когниция үрдісімен мәдени, әлеуметтік, гендерлік факторлардың өзара қарым-қатынасы көрінеді. Тілдің паремиологиялық қорында адамның дүние мен өзін тануын анықтайтын, базалық универсалды категориялармен байланысты негізгі концептілер белгіленеді. Дүниенің паремиологиялық бейнесі когниция нәтижесі – бағасы – эмотивтілігі қатынасында көірінс табады. Паремияларда мақал-мәтелдегі діл деп атауға болатын халық ділі көрінеді. Мақал-мәтелдегі діл халық ділінің тұрақты, терең сипаттарында болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Медиалингвистика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: баспа, дыбыс-бейне, желі арқылы берілетін медиа саласы мен қазіргі бұқаралық қарым-қатынастағы тілдің қызметін түсіну қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - БАҚ-тыңдискурстық талдау негіздерін білу; - газет, радио, теледидар тілі, медиалық сөзтаным, сөйлеу тәртібі, тілдік және тілдік емес факторлар, медиамәтіндердің фактурасы мен жанрлары ұғымдарын айырып тану; - тілдік үрдістердің динамикасын, медиалық сөйлеудің функционалды-стилистикалық дәрежесін түсіну; - медиамәтіннің негізгі типтерін, олардың құрылымы мен динамикасын қарастыру; - жаңалық, ақпараттық-аналитикалық, публицистикалық, жарнамалық мәтін мен медиамәтіндердің мәдениетаралық қарым-қатынас аясындағы лингво-форматтық белгілерін талдау; - медиалингвистиканың негізгі категориялары мен ұғымдарын білу. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: медиалингвистиканың негізгі бөлімдерін оқып білу: 1. БАҚ тілінің ішкі лингвистикалық дәрежесін анықтау; 2. Мәтінді топтастырудың функуионалды-стильдік ерекшеліктері; 3. Жанрлық-түрлік топтастыру; 4. Медиамәтіндер типтерінің негізгі лингвистикалық ерекшеліктері; 5. Медиамәтіннің экстралингвистикалық құрылымы; 6. Жеке және әлеуметтік санаға әсердің лингвомедиалық технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Саяси лингвистика
  Несиелер: 5

  Мақсаты: тіл біліміндегі жаңа бағыттардың бірі ретіндегі «Саяси лингвистика» пәнінің тіл мен саясат арасындағы интегративтік сипаты, сонымен қатар пәннің әдіснамалық мәртебесі, онтологиялық ерекшеліктері туралы ғылыми білімді қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі қабілеттерге ие болады: - арнаулы терминологияны (пәннің метатілін) іс жүзіндегі мәселелер шешімінде қолдану, саяси лингвистика қағидаларын саралау; - тілдік материалдарды ғылыми талдау үшін сыни тұрғыдан қолдану; - саясаткердердің сөйлеу мәнеріне талдау жасауда қазіргі лингвистиканың қол жеткізген жетістіктері мен дәстүрлі әдістері мен тәсілдерін бағалау; - зерттеу материалдардың шынайылығын анықтай білу; - түрлі мәдениеттер өкілдерімен саясат, экономика, мәдение салаларда қарым қатынас орнатуға қабілеттілік; - ҚР тілдік саясаты бойынша бағдарламалардың жүзеге асырылуына ықпалдастық таныту; - билік өкілдерінің түрлі саяси маркерленген қарым қатынас салаларында тілдік және мемлекеттік сәйкестілік индикаторы ретінде мемлекеттік тілдің қызмет етуі мен қолданылуын өзара сәйкестендіру; - біртілді және қостілді саяси тұлғалар сөзіндегі психолингвистикалық процестерді үйренуде арнайы компьютерлік бағдарламаларды қолдана білу. Пәнді оқыту үдерісінде келесі мәселелер қарастырылады: саяси лингвистика ерекше ғылыми бағыт ретінде; қазақстандық саяси лингвистиканың қалыптасуы мен даму кезеңдері, саяси лингвистиканың зерттеу әдістері және саяси қарым-қатынас (коммуникация) қызметтері; қостілді коммуникативтік кеңістік; Қазақстан Республикасы көптілді тілдік жағдай шарттарындағы саяси қарым қатынастың ерекшеліктері; саяси билік үшін күресудің тілдік аспектілері; саяси коммуникацияда билікті бөлу (сайлау, тағайындау, қоғамдық пікір тудыру және т.б. жолдар арқылы) және оны қолдануға (заңдар қабылдау, жарлықтар, қаулылар шығару және т.б.) тікелей немесе жанама ықпал етудегі тілдің орны; мемлекеттік тілдің түрлі саяси маркерленген жағдаяттар мен қарым-қатынас барысында билік өкілдері тарапынан қолданылуы; тілдік және мемлекеттік сәйкестілік индикаторы ретінде мемлекеттік тілдің орны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Рефлексивтік лингвистика
  Несиелер: 5

  Мақсаты: рефлексияны тілде зерттеудің концептуалдық алғышарттары, онтологиясы мен әдіснамасы және рефлексивтік лингвистиканың пәні мен нысаны, категориялық ұғымдық аппараты, талдау әдістері мен бірліктері туралы жүйелі білім қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант келесі қабілеттерге ие болады: - рефлексивті лингвистика теориясының концептуалдық алғышарттары талдамасын сараптау және тұжырымдау; - рефлексивті лингвистика теориясы бірліктеріне талдау жасау, талдау әдістері мен бірліктерін іс жүзінде қолдану; - сыни ойлау үдерісінде концептуалды моделді қалыптастыру, түзу; - рефлексивті лингвистика әдіснамалық мәртебесіне орай іс жүргізу; - әрекет ету ой, сана-сезім дамуының онтологиясына талдау жасау; - концептуалдық талдау жүргізу арқылы адамзат білімі мен ой-санасының даму ерекшеліктерін салыстыру және сәйкестендіру; - адам сана-сезімі мен білімінің жетілуі, ассоциациялану, метафоралау т.б. механизмдерін зерттеу әдістемесін рефлексивті мәселелер шешімінде қолдану; - өз бетімен талдау, өзіндік интерпретация, рефлексия қабілеттеріне баға беру; - ойлаудың түрлері мен танымдық үдеріс механизмдері туралы жаңа идеялар тудыру. Пән мазмұнында келесі мәселелер қамтылады: рефлексивтік лингвистика және оның қалыптасуының концептуалды алғышарттары; тілдегі рефлексияны зерттеу онтологиясы мен әдіснамасы; таным және өзіндік таным түрлері; сыни ойлау үдерісіндегі концептуалды медельдер; рефлексия түрлері; мақсаты мен мазмұны бойынша рефлексияның түрлері; қызметі мен әрекет ету ерекшеліктеріне қарай рефлексияның түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  Ғылыми зерттеудің гипотезасын, мәселелерін, мақсаттары мен міндеттерін құрастыра алу, ғылыми-зерттеу жұмыстарын дайындау жағдайында лингвистикалық үдерістердің себеп-салдарлық байланысын талдау, өзгеріп жатқан ғылыми үрдістерді ескере отырып, ұғымдық-терминологиялық аппаратты өз ғылыми-зерттеу қызметінде қолдану.

 • Код ON2

  Бағдарламалық қамтамасыз етуді тіл үйренуде қолдана білу, оқу үдерісінде компьютерлік бағдарламалар мен технологияларды қолдану дағдыларын көрсету; магистратура жағдайында оқу үдерісіне сәйкес оқытудың мақсаттары мен міндеттерін нақтылау; оқу үдерісін тиімді қамтамасыз ету үшін оқу-әдістемелік құжаттаманы құрастыру.

 • Код ON3

  Мәліметтердің жеткіліксіздігі жағдайында тілдерді оқыту және мамандардың, сондай-ақ, сәйкес кәсіби лингвистикалық дайындығы жоқ аудитория алдында өз идеялары мен пайымдауларын нақты жеткізе білу; білім алушылардың оқу жетістіктерін сыни бағалаудың ерекшелігін анықтау.

 • Код ON4

  Лингвистикалық зерттеу процедурасына сәйкес алынған мәліметтерді жинақтау, өңдеу және түсіндіру жұмыстарын жүргізу; қазіргі лингвистика саласында сенімді дереккөздермен жұмыс істеу.

 • Код ON5

  Тіл мен қоғам арақатынасының қазіргі жағдайында қазақ грамматикасының, орфографиясы мен графикасының жаңа ережелерін қолдану, еңбек нарығының сұраныстарына байланысты алынған білім мен қабілетті қолданудың тиімді салаларын анықтау.

 • Код ON6

  ҒЗЖ-ның шынайы және сенімді нәтижелеріне сүйене отырып, өз көзқарасын қорғап, қарсыласын сендіре білу, сәтті жұмысқа орналасуға қажетті дағдылар және тұлғалық қасиеттерін (тілдерді меңгеру, қарым-қатынас дағдысы, төзімділік, жалпы және функционалды сауаттылық, көшбасшылық қасиеттер, топта жұммыс істеу, баяндама жазу, сөз сөйлеу, компьютерлік технологияларды меңгеру) және саяси білім беру, әлеуметтік-мәдени салаларда бастамашылдық пен жеке жауапкершілікті қажет ететін дағдыларын көрсету.

 • Код ON7

  Тәуелсіз ғылыми талдауға, біртілді, екітілді, үштілді терминологиялық және түсіндірме сөздіктер құрастыруға, мектептер мен ЖОО-лар үшін оқу-әдістемелік бағдарламаларды енгізуге қажет ең тиімді компьютерлік технологияларды таңдау.

 • Код ON8

  Ғылыми мәтіндерді сапалы әрі сауатты аудару үшін тілдерді контрастивті сипаттау мен тілді меңгеру саласындағы соңғы жетістіктерді қолдану; жаңа педагогикалық технологияларды, әкімшілік басқару әдістерін қолдана отырып, аударма компанияларының, тілді оқыту орталықтарының жұмысын ұйымдастыру.

 • Код ON9

  Қазақстан Республикасының орта, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесінде мемлекеттік тілді, орыс тілін және шет тілдерін оқытудың қолданыстағы бағдарламаларының тиімділігін қазіргі тілдік саясат пен тілдік жағдайға сәйкес бағалау.

 • Код ON10

  Ақпаратты жалпы және жеке талдау, модельдеу және генерациялау әдістерін қолдана отырып, лингвистикалық сараптама жасау және сәйкестендірулер жүргізу, әлеуметтік-экономикалық жағдайды талдау.

 • Код ON11

  Қиындығына, жүйелілігіне, көлеміне, тілдік деңгейлеріне, мәтіндік материалына байланысты басқа тілдік корпустармен салғастыра отырып, қазақ тілінің корпусын құрастыру.

 • Код ON12

  Әртүрлі педагогикалық әдістер арқылы сабақ түрлерін құрастыру, жоспарлау, ғылымның, білім мен инновацияның тығыз интеграция қағидаттары бойынша жаңа формацияның жоғары білікті оқытушы құрамын даярлаудың сапасын қалыптастыру және көрсету.

Top