Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D02306 Шетел филологиясы (батыс тілдері) в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Ғылыми танымның әдістемелігі жайлы білімін айшықтауға, зерттеу аясындағы теориялық концепцияларды негіздеуге қабілетті, мамандарды университеттік дайындық мәселелері бойынша ғылыми және ғылыми –педагогикалық саласындағы құзіретті, аналитикалық және эксперименттік ғылыми іс-шараларда критикалық талдау дағдыларына ие, жоғары деңгейдегі мамандарды дайындау.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D059 Шетел филологиясы
 • Дайындық бағыты 8D023 Тілдер және әдебиет
 • Тілдік ықпал және лингвопрагматика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – тілдік әсер ету мен лингвопрагматика пәндері аясында лингвистикалық мәселелерді шешу және контекстік анализ жасау арқылы түрлі мәдениетаралық пәндермен жұмыс жасау дағдыларын меңгеру. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар келесі құзыреттіліктерді меңгертін болады: 1. Алынған теориялық білімдерді тілдік, вербалды емес, мәдениетаралық және тұлғааралық қарым-қатынастың қолданбалы салаларында әрекеттің жаңа талаптарын ескере отырып, алынған білімдер, дағдылар және құзыреттіліктері шығармашылық түрде қолдана отырып, категорияларға бөлу; 2. жарнамалық мәтін немесе журнал және газет мәтіндеріне имплициттілік теориясы, сөйлеу актілері теориясы, пресуппозиция теориясы, сыпайылық теориясы аясында прагмалингвистикалық талдау жүргізу; 3. бұқаралық қарым-қатынас мәтіндерінің қыр-сыры мен тілдік ерекшеліктерін анықтау және заманауи БАҚ мәтіндерін дұрыс қабыдау және өндіруді көрсету; 4. БАҚ мәтіндерін лингвистикалық талдау дағдыларын, бұқаралық қарым-қатынас мәтіндерімен жұмыс істеу дағдыларын, әсіресе бірегей газет мәтіндерін, телевизиялық сұхбаттарын жасау және өңдеу дағдыларын көрсету; 5. негізгі прагмалингвистикалық концепцияларды, олардың авторларын, прагмалингвистиканың негізгі терминологиясын, БАҚ пен жарнама тілінің стилистикалық және лингвистикалық ерекшеліктерін түсіндіру; 6. ойлау мәдениетін, БҚ және жарнама мәтіндерін талдауға қабілеттіліктерін меңгеру және білімді ұсынатын негізгі ақпараттық-іздеу жүйелерімен, әртүрлі электронды ресурстармен, шетел баспасымен пән аясында лингвистикалық міндеттерді шешу және контекстуалды талдау жасау үшін жұмыс істеу дағдыларын көрсету. Пән мақсаты. «Тілдік ықпал және лингвопрагматика: БАҚ тілі» пәні докторанттарда бұқаралық ақпарат құралдарының ерекшеліктері туралы теориялық түсініктер жүйесін қалыптастыруға бағытталған. Пәннің оқытылуы кезінде келесідей аспектілер қарастырылады: Бұқаралық қарым-қатынас мәтіндерінің қыр-сыры мен тілдік ерекшеліктері. Заманауи БАҚ мәтіндері. БАҚ мәтіндерінің лингвистикалық талдауы. Бірегей газет мәтіндері. Масс-медиа жанрлары. Лингвопрагматика. Телевизиялық сұхбат. Газет мәтіндерін жасау және өңдеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шеттілдік филологиялық зерттеудің ғылыми парадигмасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – филологияның негізгі парадигмалары мен ғылым мәселелерін дәлелді әрі кеңейтілген анализ жасау қабілеттерін қалыптастыру Аталған модулді сәтті аяқтағаннан соң докторанттар тіл мен ойлаудың, тіл мен қоғамның, тіл мен мәдениеттің өзара әрекеттестігінің іргелі заңдылықтарын жүйелеу; филологияның негізгі әдістері мен жалпы ғылыми парадигмаларды талдау, шетел филологиясының нақты және теориялық білімдерін, ғылыми идеяларын, концепциялары мен теориялық құрылымын сын көзбен зерделеу; ғылымның әдістемесі және филологияның негізгі парадигмалары бағытында әр түрлі мәселелер бойынша дәлелді және кең түрде талдау; шетел филологиялық ғылым, лингвистикалық парадигмалар дамуының теориялық негіздерінің заманауи жағдайын жүйелеу және түсіндіру; зерттеудің таңдалған тақырыбы бойынша филологиялық зерттеудің тиімді әдістерін қолдану; заманауи әдістерді және көркем, ғылыми, публицистикалық, сыни және т.б. мәтіндерді талдау әдіснамасын қолдана отырып кешенді іздеуді жүзеге асыруға құзіретті болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мета сөздік және лингвистикалық терминология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – докторанттарда терминологияның тіл білімінің негізгі компоненті ретіндегі маіызды мәселелерін түсінуді, термин мағынасының тұжырымдамалық моделін құрастырудың негіздері туралы түсінік қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар келесі құзыреттіліктерді меңгертін болады: 1. гендерлік лингвистика, әлеуметтік лингвистика, мәдениеттану, негізгі концептуалды аппаратын, негізгі үдгілерін, дискурсивті сипаттамасын, сонымен қатар сөз қолданымның ерекшеліктерін, тіл иелерінің сөйлеу әрекетінің функционалды-стилистикалық ерекшеліктерін жүйелеу; 2. тілдік құралдарды орынды қолданумен байланысты лингвистикалық және мәдениеттану білімдері, дағдылар мен іскерліктер көлемін арттыру, қарым-қатынастың міндеттеріне сәйкес сөйлеу құралдарын саналы түрде қолдану, өз әрекеттеріңді жоспарлау және реттеу үшін тілдік варианттылықты ескере отырып, тілдің әртүрлі даму кезеңдерінің мәтіндерін лингвистикалық талдау жүргізу; 3. тіл біліміндегі ғылыми парадигмалардың типтерін жалпылау және топтастыру; 4. әртүрлі лингвистикалық мектептер мен бағыттарды ажырату, осы мектептердің өкілдері мен негізгі постулаттарын білу; 5. философия мен тіл білімінің өзарабайланысын түсіну; жалпы ғылымның және лингвистиканың эпистемологиялық проблемаларын түсіну; 6. жалпы ғылыми және лингвистикалық зерттеу әдістерін және теориялық және қолданбалы лингвистиканың терминдерінің метатілдік мазмұны туралы білімдер қолдану. «Мета сөздік және лингвистикалық терминология» пәні докторанттарда лингвистиканың метатілінің негізгі компоненті ретінде терминология мәселелерін түсінуді қалыптастыруға, термин мағынасының концептуалды үлгісін құрастыру негіздеріне бағытталған. Пәнді меңңгеру барысында келесі аспектілер қарастырылады: Терминденудің когнитивті механизмі. Термин туындау және терминофиксация. Метатілдің лингвистикалық мәртебесі. Термин және терминэлементтің линвгистикалық мәртебесі. Терминологиялық жүйенің айқындау элементтері. Линвгистиканың терминологиялық аппараты. Кәсіби қарым-қатынас. Коммуникативті белсенділік. Терминнің ақпараттық сыйымдылығы. Терминнің қарым-қатынас үдерісіндегі делдал ретіндегі рөлі. Лингвистикалық терминдердің құрылысы мен семантикасы. Сөздікте лингвистикалық терминдерді теріп алу қағидалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қолданбалы лингвистика және лексикографиялық жұмыстардың автоматизациясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - автоматтандырылған лексикографиялық жүйелерді ғылыми-зерттеу жұмысында қолдану қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттың мәтіндегі анық және жасырын ақпаратты алуға бағытталған когнитивті-дискурсивті дағдыларды көрсетуге; лингводидактикада (шет тілін оқыту әдістемесін әзірлеу туралы ғылым), терминологияда (ғылыми-техникалық терминдерді жүйелеу және стандарттау туралы ғылым), аударма ісінде (аударма теориясы) және компьютерлік лингвистикада қолданылатын зерттеу әдістеріне талдау жасауға; табиғи тілдерді өңдеу жүйелері үшін компьютерлік сөздіктер құрастырудың теориялық және практикалық аспектілерін талдауға; дәстүрлі сөздіктердің машиналық нұсқасы болып табылатын сөздіктердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтауға; әр түрлі лексикографиялық жүйелерді жүргізу үшін компьютерлік құралдарды және табиғи тілді өңдеу саласында мамандандырылған технологияларды қолдануға қабілеті артады. Зерттелетін болады: лингводидактикада, терминологияда, компьютерлік лингвистикада қолданылатын зерттеу әдістерінің жіктелуі, сөздік түрлері, лексикографиялық жүйелерді жасауға арналған компьютерлік бағдарламалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеудің әдістері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - заңдарды, принциптерді, терминологияны, ғылыми зерттеулерді ұйымдастырудың және басқарудың өзіндік ерекшеліктерін, отандық және шетелдік ғалымдардың заманауи жетістіктері негізінде ғылыми зерттеулер жүргізудің практикалық әдістері мен әдістері туралы білімді қалыптастыру.Оқытылады: ғылыми зерттеудің әдіснамалық принциптері, ғылыми зерттеудің дайындық, негізгі, қорытынды кезеңдері, ғылыми мәтіннің жанрлары, ғылыми зерттеудің мақсаты мен міндеттері, зерттеу тақырыбының проблемалық өрісі туралы түсінік, нақты материалды іздеу және жинақтау, эксперимент түрлері, кезеңдері мен ережелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аударматанудағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - аударма ісінде жаңашылдықтың заманауи теориялық және әдіснамалық аспектілерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант: инновациялық технологияларды қолдана отырып, аударма техникасы туралы білімдерін көрсетуге; заманауи технологияларды қолдану арқылы инновациялық процесті модельдеу әдістеріне талдау жасауға; лингвистикалық зерттеулерде қолданылатын негізгі компьютерлік бағдарламаларды әр түрлі мақсаттарда қолдануға (лингвистикалық терминдердің анықтамаларын салыстырмалы талдау, терминологиялық корпус құру), зерттеу бағдарламаларын (SPSS, CLAN, PRAAT, SOLO) автоматты түрде ағылшынша-орысша және орысша-ағылшынша (PROMT, Translation Memory, ABBYY Lingvo), орысша-қазақша және қазақша-орысша аударуға (SOZDIK); машиналық аударманы қолдана отырып ғылыми зерттеулерді редакциялауға; ғылыми зерттеулерде нәтежиелі әрі инновациялық технологияларды, дәлелді пайымдар мен тұжырымдарды қолдануға құзіретті болады.Зерттелетін болады: инновациялық технология әдістері, лингвистикалық терминдердің анықтамаларына салыстырмалы талдау, терминологиялық корпус құру, зерттеу бағдарламалары (SPSS, CLAN, PRAAT, SOLO), ағылшын-орыс және орыс-ағылшын (PROMT, Translation Memory, ABBYY Lingvo), орыс-қазақ және қазақ-орыс автоматтандырылған аударма бағдарламалары (SOZDIK)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиеттанудағы компаративизм
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – заманауи әдебиеттанудың теориялық және әдіснамалық бағыттарына талдау жасауға бейімдеу, компаративистика өкілдерінің негізгі еңбектері, ұғымдар мен терминдерді зерттеу, сондай-ақ осы ғылыми бағыттың даулы мәселелерін қарастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар көркем шығарманың тарихи-әдеби контекстке байланысты өзіндік ерекшелігін, әдебиеттанудың негізгі ұғымдары мен терминдерін, эстетикалық табиғаты әртүрлі мәтіндердің интерпретациясы мен талдауының әдістері мен тәсілдерін қолдана отырып көрсетуге; жинақталған материалдардың спецификасы мен өзіндік зерттеу мақсаттарын ескере отырып, саналы түрде зерттеу ұғымдары мен әдістерін синтездеуге; нақты ауызша көркем мәтінді талдауда салыстырмалы тарихи әдіснаманың принциптерін қолдануға; салыстырмалы тарихи зерттеулердің ұғымдық әрі терминологиялық аппаратын және де нақты ғылыми зерттеу тапсырмасын шешудегі шыққан нәтежиесін қолдануға; жергілікті зерттеулер аясында негізделген тұжырымдар мен пайымдауларды қалыптастыруға құзіретті болады. Пәнді оқу кезінде келесі аспектілер ескеріледі: Қазіргі әдебиеттану әдістемесі; поэтика әдеби шығармалардағы өрнек құралдары жүйесінің ғылымы ретінде; әдебиеттанудағы салыстырмалы-тарихи әдіс; психо-поэтика, мифопоэтика; әдеби қызметтің түрлері; әдеби шығарманы түсіндіру. Зерттелетін болады: қазіргі әдебиеттану әдістемесі; поэтика әдеби шығармалардағы өрнек құралдары жүйесінің ғылымы ретінде; әдебиеттанудағы салыстырмалы-тарихи әдіс; психо-поэтика, мифопоэтика; әдеби қызметтің түрлері; әдеби шығарманы түсіндіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты - академиялық және ғылыми-зерттеу мәтіндерін, рефераттар, жоспарлар, рефераттар, рефераттар, аннотациялар, шолулар, әдебиеттерге шолу, ғылыми конференцияға рефераттар, ғылыми мақалалар жазу қабілетін қалыптастыру Оқытылады: академиялық жазудың негізгі ұғымдары мен түрлері, академиялық мәтіндердің тыныс белгілері мен орфографиясы, қысқартулар мен фразеологиялық бірліктерді қолдану, дискурстық эсселерде, баяндамалар құрылымында, мақалалар мен рефераттарда қысқаша сілтеме жасау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі линвгистикадағы макроәлеуметтік лингвистикалық зерттеулер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – әлеуметтік лингвистиканы тілдік құбылыстардың шарттары мен тілдік бірлікті әлеуметтік факторлармен зерттейтін тіл білімінің бөлімі ретінде білім қалыптастыру Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар келесі құзыреттіліктерді меңгертін болады: 1. әлеуметтік лингвистиканың негізгі категориялары мен базалық әлеуметтік лингвистикалық түсініктерін жүйелеу; 2. әлеуметтік лингвистиканың мазмұны мен негізгі қағидаттарын, бағыттары және оның тарихындағы есімнамаларды интерпретациялау; 3. әлеуметтік лингвистиканың негізгі әдістерін талдау; 4. микроәлеуметтік лингвистика және лингвопрагматиканың нақты мәселелерін туындау табиғатын түсіндіру; 5. микроәлеуметтік лингвистика және лингвопрагматиканың нақты мәселелерін талдау үшін әдіснама таңдуды негіздеу; 6. әлеуметтік және лингвисткалық деректер негізінде алынған теориялық білімді практикада қолдана білу. «Макроәлеуметтік лингвистика және лингвопрагматика» пәні докторанттарда тілдік құбылыстардың және тілдік бірліктерді әлеуметтік факторлармен, сонымен қатар лингвистика, әлеуметтану, әлеуметтік психология, этнографияның және т.б. тоғысында тұрған макроәлеуметтік лингвистика және лингвопрагматиканың шарттастығын зерттейтін тіл білімінің бөлімі ретінде әлеуметтік лингвистика туралы түсініктер қалыптастыруға бағытталған. Пәнді меңгеру барысында келесі аспектілер қарастырылады: Макроәлеуметтік лингвистика. Лингвопрагматика. Әлеуметтік лингвистика тіл білімінің бөлімі ретінде. Әлеуметтік лингвистиканың тарихы мен негізгі концепциялары. Әлеуметтік лингвистикадағы зерттеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON3

  Филология концепцияларын, ғылыми идеяларды сыни тұрғыдан талдау, жаңа идеяларды синтездеу, жаңа білімді белсенді әрі нәтежиелі түрде қолдану және онымен бөлісу.

 • Код ON5

  Заманауи шетел филологиясы жүйесіндегі мета тіл мен мета сөздікті; дәстүрлі, жаңа, басым филологиялық бағыттар мен концепцияларды, филология саласына бағытталған ғылыми мектептерді, теориялық және әдістемелік принциптерді талдау.

 • Код ON11

  Зерттеулер негізінде алынған есептер, баяндамалар, ғылыми жарияланымдар түрінде нәтижелерді ұсыну.

 • Код ON1

  Әдістеме және қазіргі әдебиеттану тарихы бойынша терең білімдерін ғылыми зерттеу жұмыстарында қолдана білу

 • Код ON7

  БАҚ, оқу, мәдениет, басқарма ұйымдарында, мәдениетаралық байланыс және басқа да әлеуметтік-гуманитарлық салаларда филологиялық білімді қолдануға байланысты кәсіби қызметті жүзеге асыру.

 • Код ON2

  Ғылыми жұмыс пен білім алуда дәстүрлі және инновациялық технологияларды қолдану

 • Код ON6

  Лингвистикалық/әдеби зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру қабілетін тәжірбиеде қолдану, академиялық реферат, библиографиялық жазбалар жазу және ғылыми мақалаларға түсініктеме беру, ғылыми жұмыстарға негіздемелер жасау.

 • Код ON9

  Әр түрлі лексикографиялық сөздіктерді, мета-сөздіктер мен терминдерді сақтау үшін табиғи тілдерді талдау және өңдеу саласында инновациялық технологияларды қолдану

 • Код ON10

  Заманауи компьютерлік технологияларды, лексикографиялық дереккөздерді қолдана отырып, шетел филологиясы саласында ғылыми жұмыс (мақала, тезис, түсініктеме, жоба, диссертация) жасай отырып, оны бағалау және маңыздылығын анықтау.

 • Код ON4

  Үздік отандық және шетелдік тәжірбиені, эксперименттер мен бақылаулар нәтежиелерін, филологиялық және ғылыми-техникалық ақпараттарды жинау, өңдеу, талдау және қорытындылау

 • Код ON8

  Заманауи компьютерлік технологияларды, оқытудың интерактивті әдістерін және т.б. қолдана отырып, жоғары оқу орындарында тіл / әдебиетті оқытудың кәсіби және тәжірибелік дағдыларын көрсету

 • Код ON12

  Ақпараттарды іздеу (ақпараттық жүйелер мен мәліметтер базасын қолдану) және жүргізіліп жатқан зерттеу тақырыбы бойынша ақпаратты сыни талдау дағдыларына ие болу, мәтінді, академиялық жазудың әртүрлі жанрларын стилистикалық талдауға арналған ғылыми аппаратты меңгеру.

Top