Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02204 6B02204-Тарих в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Ежелгі дүние тарихы
  Несиелер: 5

  «Ежелгі дүние тарихы» ұғымы. Оның дүниежүзілік тарихтағы орны. Дүниежүзілік тарихтың қазіргі концепциясы. Отандық ғылымдағы Ежелгі дүние тарихын зерттеу. Ежелгі дүние тарихының хронологиялық және географиялық шеңбері. «Ежелгі Шығыс тарихы» түсінігі, оның географиялық және хронологиялық шектері. «Классикалық Шығыс» термині. Географиялық ортаның жалпы сипаттамасы, оған тән аймақтарды бөліп көрсету. Ежелгі Шығыстың халықтары мен тілдік отбасылары. Ежелгі Шығыс қоғамдары, олардың ішкі құрылымдарының ерекшелігі,

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстанның ежелгі тарихы
  Несиелер: 6

  Тарих ғылымының пәні мен міндеттері. Қазақстан тарихы-дүниежүзілік тарихтың құрамдас бөлігі. Қазақстан аумағындағы тарихи-мәдени процестерді зерттеудің өзектілігі. Дүниежүзілік-тарихи үрдісті зерттеудің синхронды және диахронды әдістері. Дәуірлеу тарихы. Қазақстанның ежелгі тарихын зерттеудегі жаңа теориялық-тұжырымдамалық тәсілдер: формациялық, өркениеттік және басқа да тәсілдер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ортағасырлық Қазақстан тарихы
  Несиелер: 4

  Түркі қағанатының саяси тарихы, оның негізінде Батыс Түркі және Шығыс-Түркі қағанаттарының пайда болуы, Қытай империясымен күрес және түргештердің өрлеуі-ерте орта ғасырлық Қазақстанның ажырамас бөлігі болып табылады. Қимақтар мен қыпшақтардың басшылығымен түркітілдес көшпенділердің көшпелі мемлекеттілікті дамытуға қайталанбас үлес қосуы, ал кейінірек оның негізінде қазақ халқының қалыптасуы. Моңғол жаулап алуы, моңғолдан кейінгі даму, Қазақ хандығының құрылуы, Орта Азия хандықтарымен және Ресеймен өзара қа

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ортағасырлар тарихы
  Несиелер: 4

  Ортағасырлар тарихын кезеңдеу мәселесі; мемлекеттердің қалыптасу және даму тарихы. Еуропа, Азия және Африка аумағындағы ортағасырлық мемлекеттердің негізгі тарихи кезеңдері, ортағасырлық мемлекеттердің саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуы. Әлеуметтік құрылымы және оны қалыптастырушы негізгі факторлар; деректер мен тарихнамасы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Архивтану
  Несиелер: 4

  Курстың пәні, мақсаты мен міндеттері. Архив мекемелері қызметінің мазмұны және олардың тарихшы-зерттеуші және тарихшы-тәжірибешінің зерттеу қызметіндегі орны. Түрлі деңгейдегі архив мекемелерінің жұмыс принциптері мен әдістері. Архив қорларында құжаттарды сақтау ережелері. Тарихшының зерттеушілік және тәжірибелік қызметінде архив құжаттарының рөлі мен орны. Отан тарихы бойынша тарихи зерттеулер жүргізуде архив деректерінің маңызы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тарихи өлкетану
  Несиелер: 5

  Тарихи өлкетанудың қалыптасуы мен дамуы. Өлкетану негіздері. Археологиялық деректер және жазба ескерткіштері, оларды өлкетану жұмысында қолдану. Сәулет өнері ескерткіштері. Туған өлкені зерттеудегі ауызша деректер. Қазақстандағы өлкетанудың қалыптасуы мен дамуы. Тарихи-өлкетану музейлерінің құрылу тарихы. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік архивтерінің құжаттық материалдары. Мектептегі өлкетану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері, Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау туралы білім мен түсініктерді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қосалқы тарих пәндері
  Несиелер: 4

  Қосалқы тарихи пәндердің негізгі тарауларының қалыптасуы және даму тарихы: палеография, хронология, генеалогия, тарихи метрология, нумизматика, тарихи ономастика, геральдика, сфрагистика. Қосалқы тарихи пәндердің тарихи деректі зерттеудегі орны мен рөлі. Тарихи деректермен жұмыс жасауда қосалқы тарихи пәндер бойынша білімдерді қолдану әдістемесі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР Құқық қорғау органдары мен соты. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық негіздері. ҚР Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстанның архив мекемелерінің тарихы
  Несиелер: 4

  Қазақстанның архив мекемелерінің қалыптасу және даму тарихының негізгі кезеңдері. Отандық архивтердің қалыптасуы және дамуы, олардың әлемдік тарихи-мәдени мұраны сақтаудағы рөлі. Түрлі деңгейдегі архив мекемелерінің жұмыс принциптері мен әдістері. Архив қорлары, олардағы құжаттардың түрлері, мазмұны. Қазақстан тарихы бойынша тарихи зерттеулер жүргізуде архив деректерінің маңызы. Архив құжаттарымен жұмыс жасаудың дағдыларын қалыптастыру жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қолданбалы бизнес
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тарихи география
  Несиелер: 5

  Тарихи географияның пәні, әдістері және көздері. Тарихи географияның қалыптасу және даму тарихы. Қазақстандағы тарихи географияның дамуы. Адамзат баласының орналасу ареалы. ХV- ХІХ ғ.ғ. қазақтардың орналасу географиясы және шаруашылығы. ХV- ХІХ ғ.ғ. қазақтардың мәдени географиясы. ХХ ғ. Қазақстанның саяси географиясы Қазақстанның экономикалық географиясы. ХХ ғ. Қазақстан Республикасының тарихи географиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстан мен қазіргі кезеңнің тарихи тәжірибесінің жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану әлеміндегі қазақстандық бірлік. Жаңғырту үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың бәсекеге қабілеттілігі мен болжамдық құндылықтары. Меритократикалық қоғам және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Этнология
  Несиелер: 4

  Этнология: ғылымының қалыптасуы, пәні, әдістері. Этнологиялық ойлар тарихы: эволюционизм, диффузионизм, әлеуметтік мектеп. Тарихи этнологияның Американдық мектебі, этнопсихологиялық мектеп. Этнологиялық ойлар тарихы: функционализм, структурализм, мәдени релятивизм, когнитивтік антропология, постмодернизм және постструктурализм. Этникалық қауымдастық жіктеулері. Этникалық тарих және этногенез. Этникалық мәдениет. Этносаралық коммуникация. Қазіргі әлемнің этникалық бейнесі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақстанның мәдени мұрасын қорғау
  Несиелер: 6

  «Қазақстанның мәдени мұрасын қорғау» пәні, мақсаты мен міндеттері. Мәдени мұраны қорғау жөніндегі заңнамалық актілер. Қазақ халқының ұлттық мәдени құндылықтары, олардың өзіндік көшпелі дәстүрге қатысты салт-дәстүрлері, мәдени мұраның құндылық түрлері, күнделікті тұрмысы, материалдық және рухани мәдениет ескерткіштері, қолөнер туныдылары. Мәдени мұра нысандарының жағдайы, деректерді анықтау және қолдану әдістері. Кәсіби терминология аппараты. Ақпаратты, ғылыми идеяларды, оларды шешудің проблемалары мен тәсіл

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мұражайтану
  Несиелер: 6

  «Мұражайтану» пәні, мақсаты мен міндеттері. Зерттеу нысаны. Мұражайдың негізгі қызметі мен әдістемесі. Қазақстан аумағындағы алғашқы мұражайлардың ғылыми мекеме ретінде қалыптасуы. Мұражай қоры, құрылымы мен экспозициясы. Мұражайтанудың заңдылық негіздері. Мұражай жүйелігі мен классификациясы. Кеңестік дәуірдегі мұражайлар жүйесі және Тәуелсіз Қазақстанның мұражайларының тарихы. Қазақстан Республикасының Орталық мұражайы. Дүниежүзілік мұражайлар. Өлкетану жұмыстарында мұражайдың қызметі. Әзірет сұлтан қорық

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы
  Несиелер: 5

  Еуропа мен Америка елдерінің жаңа заман тарихы пәні, мақсаты мен міндеттері. Жаңа замандағы Америка мен Еуропа елдерінде орын алған тарихи оқиғалар мен фактілердің көрші мемлекеттер тарихымен байланысы. Англия, Франция, Германия, АҚШ, Италия, Испания, Скандинавия елдерінің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы. Ағылшын буржуазиялық революциясы (1640-1660), ХVІІІ ғ. Англиядағы өнеркәсіптік төңкеріс, 1789-1795 жж. Ұлы Француз буржуазиялық революциясы, АҚШ-ның құрылуы және Тәуелсіздік жолындағы күрес. Напол

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • ХХ ғасырдағы Қазақстандағы саяси партиялар мен қозғалыстардың тарихы
  Несиелер: 6

  Отандық және шет ел тарихнамасының мәселелері. ХХ ғасырдағы қоғамдық-саяси қозғалыстар мен бағыттар. Саяси партиялар, олардың маңызы мен рөлі: ресейлік пролетарлық емес партиялар, эсер партиясы, «Алаш», «Үш жүз» партиялары. Ұлттық интеллигенция тағдыры мен қызметі. Қоғамдық қозғалыстар мен саяси партиялардың қалыптасуындағы мерзімді баспасөздің рөлі мен маңызы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • «Алаш» қозғалысы тарихы
  Несиелер: 6

  ХХ ғ. басындағы Қазақстандағы саяси-иедологиялық ағымдар және қазақ зиялыларының қалыптасуы. Алаш қозғалысының мерзімді баспасөз құралы. Алаш қайраткерлері еңбектеріндегі тәуелсіздік идеясы. Азамат соғысы жылдарындағы Алаш қайраткерлерінің қызметі. Алаш автономиясы мен Алашорданың құрылуы. Алашорда және 1920-1940 жж. кеңес үкіметі. Алаштың көрнекті қайраткерлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақстанның жаңа заман тарихы
  Несиелер: 6

  Отан тарихының жалпы курсындағы Қазақстанның жаңа заман тарихының рөлі мен орны. Қазақстан территориясында жаңа заманда орын алған тарихи оқиғалар, құбылыстар, фактілер. Қазақстанның Ресейге қосылуы. Қазақстан аумағындағы ұлт-азаттық қозғалыстар. Материалдық және рухани мәдениет. 1860-1890 жж. әкімшілік-аумақтық реформалар

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақтар этнографиясы
  Несиелер: 5

  «Қазақтар этнографиясы» түсінігі. Пәні, түпдеректері, тарихнамасы. Көшпелі қоғамның қалыптасуы және дамуы. Әлеуметтік құрылымы, саяси құрылысы, дәстүрлі өмір салты. «Қазақ» ұлтының этникалық құрамы, географиялық орналасуы, шаруашылық түрлері, күнделікті тұрмысы, материалдық және рухани мәдениеті, отбасылық қатынастары. Қазақ халқы және оның орналасқан территориясы, этникалық құрамы, шаруашылық түрлері, мәдениеті, отбасылық қатынастары және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан тарихи білім берудің даму кезеңдері
  Несиелер: 5

  Қазақстанда тарих пәнін оқыту әдістемесінің пайда болуы мен дамуы. Ш. Уәлиханов, А. Құнанбаев, Ы. Алтынсаринның педагогикалық көзқарастары мен еңбектері. Мектептегі білім беруді ұйымдастыру мәселесі бойынша қазақ зиялыларының еңбектері: А. Байтұрсынов, М. Дулатов, Ж. Аймауытов, С. Асфендияров, Е. Бекмаханов, т.б. XX ғасырдың 20 жылдарынан бастап 90 жылдардың басына дейін мектептерде тарих пәнінен білім беру және тарих пәнін оқыту әдістемесінің дамуы. «Қазақстан тарихы» курсының жалпы білім беру мектептеріні

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тарихты оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Тарих пәнін оқыту әдістемесінің мақсаты мен міндеті. Қазақстанда тарих пәнін оқыту әдістемесінің қалыптасу мен дамуы. Қазақстан Республикасындағы мектептерде тарих пәнінен білім беру дамуының заманауи стратегиясы, нормативті құжаттары. Тарих пәнін оқытудың әдістері.Оқыту әдістерін топтастыру. Көрнекілік құралдары: түрлері, қызметі мен мәні. ОТҚ және компьютер мүмкіндіктерін пайдалану. Тарих пәні бойынша оқу жұмысын ұйымдастыру формасы. Сабақ – оқу жұмысын ұйымдастырудың негізгі формасы ретінде. Қазіргі тари

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагогикалық психология
  Несиелер: 5

  Педагогикалық психологияның қызметінің міндеттері мен құрылымын және қазіргі қоғамдағы қайта құрылу жағдайындағы оның дамуының негізгі бағыттары, дәстүрге, салт, қоғамдық нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтар. Психологиялық бет-бейне тұлға теориясы, қызмет теориясы, білім беру саласындағы құқықтық және тұжырымдылық құжаттардың негізгі ережелері, білім беру кәсіптік қызмет жүйесі ретінде және құзіретті маманнның қалыптасу нәтижесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан Республикасы әлемдік қауымдастықта
  Несиелер: 5

  Қазақстан және БҰҰ, ЕҚЫҰ және НАТО, Қазақстан және аймақтық ұйымдар, Қазақстан және Тәуелсіз мемлекеттер достастығы, Қазақстанның Ресей Федерациясымен, Украинамен, Беларусь Республикасымен қарым-қатынасы, ҚР Орталық Азия елдерімен өзара қарым-қатынасы, Қазақстанның Таяу және Орта Шығыс елдеріндегі сыртқы саясаты, араб әлем елдерімен байланысы, Қазақстанның АҚШ-мен қарым-қатынасы, Қазақстан және Еуропалық Одақ. Қазақстанның аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, экологиялық проблемалар, Каспий аймағы, қазақс

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ диаспорасының тарихы
  Несиелер: 5

  Диаспораның қалыптасу мен дамуының теориялық аспектілері. XVI -XIX ғғ. қазақ ирриденттері мен дисапораларының қалыптасу кезеңдері. XIX ғ. соңы - XX ғ. бірінші жартысында қазақ диаспорасының қалыптасуының кезеңдері. ХХ ғ. екінші жартысында қазақтардың диаспоралық орналасу тарихы, қазақ диаспорасының қазіргі жағдайы, әлем елдеріндегі қазақ диаспоралары, қазақ диаспорасының ХХ ғ. екінші жартысында еңбек иммиграциясы, қазақтардың тарихи Отанына оралу үдерісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Психология және адам дамуы
  Несиелер: 5

  Курстың пәні, мақсаты мен міндеттері. Жаратылыстану және гуманитарлық ғылыми пән ретінде психологияның мәні. Субьектінің іс-әрекеті, танымы және қарым-қатынасы ретінде адамды психологиялық тұрғыдан талдау мәселесі. Негізгі психологиялық ұғымдар және оның анықтамалары. Даму психологиясы саласындағы зерттеулерді құрудың әдіснамалық, теориялық және әдістемелік негіздері. Тұлға теориясы, қызмет теориясы, білім беру саласындағы құқықтық және тұжырымдамалық құжаттардың негізгі ережелері, білім беру кәсіптік қызме

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Әлем халықтарының этнографиясы
  Несиелер: 5

  Этнографиялық зерттеулерге қатысты мәселелер бойынша өз ұстанымын білдіреді және негіздейді. Далалық ғылыми зерттеу жағдайында этнографиялық материалдарды жинау және интерпретациялау кезінде теориялық білім алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақстан диаспорасы
  Несиелер: 5

  Қазақстан диаспорасының қалыптасу мен дамуының теориялық аспектілері. Қазақстан аумағында диаспоралардың орналасу тарихы (орыс, украин, неміс, грузин, армян, ұйғыр және т.б.). Қазақстан диаспораларының қазіргі жағдайы. Қазақстан халықтар Ассамблеясының құрылуы және оның атқаратын қызметі. Ұлтаралық келісімді дамытудағы рөлі мен маңызы. Ұлттық-мәдени орталықтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақтардың көшпелі өркениеті
  Несиелер: 5

  «Көшпелі өркениет» ұғымы. Курстың пәні: кезеңдестіру, деректану және тарихнама мәселелері. Қазақтардың көшпелі өркениетінің мәні мен белгілері. Көшпелі қоғамдардың қалыптасуы және дамуы, әлеуметтік құрылымы, қоғамдық-саяси жүйесі, дәстүрлі өмір салты. Көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуы мен дамуы. Ежелгі дәуір, ортағасыр және жаңа замандағы отырықшы мемлекеттермен өзара байланыс. Көшпелілер қоғамының мәдениеті мен тарихының ерекшеліктері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Теориялық деректану
  Несиелер: 4

  Зерттелуші пәннің теориялық және әдістемелік негіздерін зерттеу. Деректанулық зерттеудің техникасы мен әдістемелік білімін жасақтау. Тарихи методология мен жалпы ғылымидан тарихи деректерді зерттеу әдістерінің тәуелділігін ашып көрсету; типтік және түрлік сыныптау көзқарасы тұрғысынан отандық және шетелдік тарих бойынша деректердің негізгі топтарын қарастыру. Деректерді талдау әдістерін және оларды тәжірибеде қолдану мүмкіндіктерін айқындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Иврит тілі
  Несиелер: 5

  Иврит тілі оқу пәні ретінде сипатталады: - пәнаралық (шет тіліндегі сөйлеу мазмұны білімнің түрлі салаларынан, мысалы әдебиет, өнер, тарих, география, матемаика және т. б. мәліметтер болуы мүмкін); - көп деңгейлі (бір жағынан тіл аспектілеріне сәйкес келетін әр түрлі тіл құралдарын меңгеру қажет: лексикалық, грамматикалық, фонетикалық, екінші жағынан – сөйлеу әрекетінің төрт түрлеріндегі іскерлікпен); - көп функционалды (оқытудың мақсаты ретінде және білімнің әр түрлі салаларындағы мәліметтерді меңгеру құра

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Араб тілі
  Несиелер: 5

  Курстың пәні, мақсаты мен міндеттері. Грамматика, лексиканы меңгеру. Жалпы ғылыми және арнайы терминология, теориялық білім негіздері. Сөйлеу тіл дағдысын жақсарту әдістемесі, тілдің грамматикасы және оны тәжірибеде қолдану, сөйлеу мәнерін жетілдіру және тілдік кедергіні жою жолдары. Күнделікті қарым-қатынас үшін қажетті лексика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Азия мен Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  XIX ІІ жартысы – ХХ ғ. басындағы Цин империясының әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы. ХХ-ХХІ ғғ. Қытай. XVII ғ. аяғы – ХХІ ғғ. Жапония. XVII ғ. ортасындағы- ХХІ ғғ. Үндістан. ХІХ ғ. аяғы -ХХІ ғ. Иран. XVIғ. Осман империясы – ХХ ғ. Түркия. Жаңа және қазіргі заман кезеңіндегі Азия және Африка елдері. Оңтүстік-Шығыс Азия елдері. Батыс Африка. (XVII ғ. орт. - XXІ ғ.басында).

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Еуропа және Америка қазіргі заман тарихы
  Несиелер: 5

  Отан тарихының жалпы курсындағы Қазақстанның жаңа заман тарихының орны мен рөлі. Жаңа заман кезеңіндегі Қазақстан аумағында болған тарихи оқиғалар, құбылыстар мен фактілер. Қазақстанның Ресейге қосылуы. Қазақстан аумағындағы ұлт-азаттық қозғалыстар.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тарихи үрдіс және тарихи таным теориясы
  Несиелер: 6

  Курстың мәнi, мақсаты мен мiндеттерi. Қазақстан тарихын дәуiрлеу: принциптерi. Көшпелілер мемлекеті мен мемлекеттігі: тарих және теория. Тарих ғылымының функциялары. Тарихи танымның принциптері. Тарихи заңдылықтар. Зерттеу бағдарламасы және тарихи зерттеудің негізгі кезеңдері. Тарихи танымның ерекшелігі. Тарихи оқиғалар мен үрдістің құнды өлшемдері мен бағалануы. Тарих ғылымын дамытуға үлес қосқан зерттеушiлер еңбектері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тарих методологиясы
  Несиелер: 6

  Методологияның қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері. Тарихи таным принциптері мен әдістері, тарихи зерттеу мәні. Тарихи зерттеулердің генезисі, әдістері, тәсілдері мен принциптері туралы іргелі білімдер. Тарихи таным спецификасы. Танымның эмпирикалық және теориялық деңгейлері, тарихи фактінің орны мен рөлі. Тарих ғылымының нысаны мен пәні. Тарихтың әлеуметтік рөлі мен деректерді жіктеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақстан тарихының деректануы
  Несиелер: 4

  Отандық тарих бойынша деректік корпусты сыныптау ерекшеліктерін сипаттау және деректердің түрлі топтарымен жұмыс әдістемесін меңгерту. Деректерде әлеуметтік шындықтың бейнелену заңдылықтары, тарихи деректерді сыныптау, деректерді зерттеудің негізгі кезеңдерінің реттілігін сақтау мен олардың мазмұнын зерттеу, олардан қоғамдық құбылыстар мен процестер туралы шынайы ақпараттық мәліметтер алу мақсатында деректерді зерттеудің негізгі кезеңдерінің реттілігі мен мазмұны ол мәліметтерді тарихшының қабылдау заңдылы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тарихи антропология
  Несиелер: 5

  Дәстүрлі тарихи және этнологиялық зерттеулер аясында шешілмеген мәселелер терең зерттеледі. Тарих ғылымы тұрғысынан бұл проблеманы "тарихтағы адам" мәселесі ретінде және "мәдениеттегі адам" мәселесі ретінде этнологиялық ғылым тұрғысынан тұжырымдауға болады. Тарихи антропология үздіксіз тарихи процесті, тұрмыстың әр түрлі көріністерін тануға арналған сала. Сондықтан да тарихи антропология адамдар мәдениетінің түсінігін кеңейте түседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тарихи демография
  Несиелер: 5

  Демографияның ғылым ретінде тарихы, ежелгі және ортағасырдағы демографиялық түсініктер, жаңа және қазіргі заманда демографияның ғылым ретінде қалыптасуы және дамуы. Демографиялық мектептер мен тұжырымдамалар. Демография ғылымы туралы шетелдік және отандық тарихнама. Миграция, туу, өлім, неке, халық өсімі және артуы мәселелері. Демографиялық болжамдау және саясат. XIX - XXI ғғ. Қазақстандағы этнодемографиялық үдерістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тарихнама
  Несиелер: 5

  Тарихнама пәні – тарих ғылымының қалыптасуы және дамуы. Тарих ғылымының әр кезеңдердегі дамуының әлеуметтік жағдайы зерттеледі. Қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық өзгерістерді, ұлт-азаттық қозғалысты, ежелгі және орта ғасырлар тарихы, Еуропа елдері және Америка тарихының қалыптасуы мен дамуы, Қазақстан тарихының әр кезеңдерін сараптайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Этнопедагогика
  Несиелер: 5

  Этнопедагогиканы зерттеу, оқыту мен тәрбиелеудің ұлттық жүйесінің қалыптасуы мен даму тарихы, ұлттық педагогикалық ойдың өткен және қазіргі уақыттағы теориясы мен тарихы мәселелері. Этникалық тәрбиенің ерекшеліктері және оларды анықтаушы факторлар, мақсаты, мазмұны, әдістері және халықтық тәрбие құралы. Ұлттық оқыту мен тәрбиелеудің тәжірибесін қазіргі заманғы жағдайына қолдану, педагогикалық бақылаулар, ұжым құрамын анықтау үшін, оның көшбасшылары, және т. б. Ұлттық педагогтық зерттеулердің талаптары мен ә

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Түрік халықтарының мәдениеті
  Несиелер: 5

  Курстың пәні, мақсаты мен міндеттері. Жалпы түрік тарихының тарихнамасы, көшпелі халықтар мәдениеті. Түрік және Батыс Түрік қағанаттары, қарлұқтар, оғыздар, қимақтар, қыпшақтар және қарахандар мемлекеттері. Материалдық мәдениет: баспана, тұрмыстық заттары, үй-іші жабдықтары, киім-кешек, зергерлік бұйымдар, қолөнер. Рухани мұра: салт-дәстүрлер, діни наным сенімдер, халық ауыз әдебиеті, ойшылдардцың ғылыми және әдеби шығармалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Педагогиканың ғылымдық мәні, арнайы ғылым-білім саласына бөлініп шығуы және оның көрнекті өкілдері. Педагогикалық теориялардың әдіснамалық негіздері, басқа ғылымдармен байланыстары және зерттеу әдістері. Педагогикалық қызмет ретінде тәрбиенің мәні, оның жалпы заңдылықтары мен принциптері. Тәрбие мақсаты мен міндеттері. Тәрбие процесі: жүйесі, құрылымы, заңдылықтары, жалпы мазмұны. Тәрбие принциптері, әдістері, олардың жіктелуі. Дидактика – білім беру мен оқыту теориясы. Оқыту процесінің мәні, оның ерекшелік

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстандағы тоталитаризм және саяси репрессиялар тарихы
  Несиелер: 5

  «Тоталитаризм» ұғымы. Қазақстанда тоталитарлық режимнің қалыптасуы. Большевиктік террор. Ұлттық зиялы қауым өкілдерін қуғындау. Қазақстан территориясында лагерьлер жүйесінің қалыптасуында оның көрініс табу спецификасы. ХХ ғ. І-ші жартысындағы саяси репрессиялар. Халықтарды депортациялау: ХХ ғ. 70-80 жж. тоталитарлық жүйеге қарсылық. Тоталитарлық жүйенің күйреуі. Саяси, әлеуметттік-экономикалық саладағы өзгерістер: қиыншылықтар мен қарама-қайшылықтар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Орталық Азия және Қазақстан мәдениеті
  Несиелер: 5

  Тарихи дамудың түрлі кезеңіндегі Орталық Азия мен Қазақстанның халықтарының жалпыәлемдік мәдениетке қосқан үлесі, жалпы даму тенденциялары мен мәдениеттің аймақтық спецификалық ерекшеліктері. Қола дәуірі, ерте темір ғасыры, түркі дәуірі, моңғол және моңғолдардан кейінгі кезең сипаттамасы. Қазақ хандығы және ХV-ХVІІІ ғғ. Орталық Азия мемлекеттерінің мәдениеті. Отарлау кезеңіндегі, кеңестік дәуірдегі және қазіргі кезеңдегі мәдениет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлеуметтік антропология
  Несиелер: 5

  Әлеуметтік антропология үздіксіз тарихи процесті, тұрмыстың әр түрлі көріністерін тануға арналған сала. Сондықтан да әлеуметтік антропология адамдар мәдениетінің түсінігін кеңейте түседі. Зерттеудің негізгі әдістерін меңгеруге қатысты әлеуметтік-антропологиялық көзқарастың негізгі принциптері, оның категориялық аппаратын меңгеру және қазіргі қоғамның әлеуметтік институттарын дербес талдау жолдары. "Әлеуметтік антропология" курсы қоғамдық құрылыстың әр түрлі (хронологиялық және типологиялық) нысандарында бас

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақстан тарихының Отандық тарихнамасы
  Несиелер: 5

  Тарих ғылымының қалыптасуы және дамуы. Тарих ғылымының әр кезеңдердегі дамуының әлеуметтік жағдайы зерттеледі. Қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық өзгерістерді, ұлт-азаттық қозғалысты, ежелгі және орта ғасырлар тарихы, Еуропа елдері және Америка тарихының қалыптасуы мен дамуы, Қазақстан тарихының әр кезеңдерін сараптайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Демография және халық статистикасы
  Несиелер: 5

  Ғылым ретінде демографияның тарихы, халық, саны және халықтың құрамы, туу, өлім, тұрғындардың өмір сүру ұзақтығы, некеге тұру және ажырасу, халықтың миграциясы туралы берілгендердің деректері. Отбасы демографиялық зерттеудің объектісі ретінде. Демографиялық болжамдау және саясат, әлем халықтарының дамуы. XIX – XXI ғғ. Қазақстандағы этнодемографиялық үдерістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мемлекеттік лагерьлерді басқару жүйесі және Қазақстан трагедиясы
  Несиелер: 5

  Кеңес мемлекетінде жазалау саясатының қалыптасып дамуы. Қазақстан территориясында лагерьлер жүйесінің қалыптасуы. Басқа ұлт өкілдерін қазақ жерлеріне депортациялау. Үлкен террордың басталуы. 1937-1938 жж. жаппай қуғын-сүргін. Зиялы қауым өкілдерінің саяси қуғынға түсіп, тоталитарлық жүйенің құрбанына айналуы. Мәдениет саласындағы саяси қуғындаулар мен цензура. Тоталитарлық тәртіптің толық орнауы және соғыстан кейінгі қоғамдық-саяси ахуал.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Біртұтас жүйе ретінде қоғам және адам туралы, қазіргі қоғамдағы рухани процестердің рөлі, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғау саласындағы тараптардың құқықтық мүдделері, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың экономикалық және әлеуметтік жағдайлары, адамға және табиғи ортаға зиянды және қауіпті факторлардың әсері туралы білімді қолданады.

 • Код ON2

  Өзінің кәсіби қызметінде қазіргі қоғамның бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, өзара түсіністік, төзімділік және демократиялық құндылықтарының басымдықтары негізінде өзінің азаматтық ұстанымын бекітеді.

 • Код ON3

  Деректік және оқу материалдары негізінде ежелгі және орта ғасырлардағы тарихи оқиғалардың барысын, себеп-салдарын, өзара байланысын біледі және бағалай алады.

 • Код ON4

  Деректермен жұмыс істеудің методологиялық принциптері мен сатыларын, ғылыми-зерттеу әдістерін біледі және қолданады.

 • Код ON5

  Әлем халықтары өмірінің түрлі салаларын, олардың тұрмысы мен мәдениетін біледі. Тарихи өлкетану мен зерттеулерге қатысты мәселелер бойынша өз ұстанымын бекітеді және негіздейді.

 • Код ON6

  XX ғасырдағы қоғамдық-саяси қозғалыстардың, қоғамдық ұйымдардың, саяси партиялардың қалыптасу процесін талдайды; жаңа және қазіргі уақыттағы тарихи ақиқаттың жалпы көрінісін қайта жаңғыртады; дүниежүзілік және отандық тарихтың бүкіл кезеңдерін зерделеу барысында тарихи пәндер бойынша білімін пайдаланады.

 • Код ON7

  Қосалқы тарихи пәндерді, Орталық Азия мен Қазақстан халықтарының мәдениетін біледі, түркі халықтарының тарихын өркениеттік көзқарас тұрғысынан бағалайды.

 • Код ON8

  Демографиялық болжаудың теориялық негіздерін ажыратады; демографиялық зерттеудің заманауи формалары мен әдістерін меңгереді.

 • Код ON9

  Теориялық білімді ғылыми зерттеулер жүргізуде, тәжірибе барысында тарихи-мәдени, статистикалық материалдарды жинау және интерпретациялауда, тілді меңгеруде қолданады.

 • Код ON10

  Білім беру ұйымдарында педагогикалық үдерісті жүзеге асыру әдістемесінің заңдылықтары мен қағидаттары, тәрбие механизмдері, формалары, әдістері мен құралдары туралы білімдерін, жаңартылған бағдарламаларды, тұлғалық-бағдарлы және технологиялық тәсілдерді қолданады.

 • Код ON11

  Тарих методологиясының рөлі мен маңызын, тарихи ғылымның әлеуметтік функцияларын түсіндіреді, антропологиялық зерттеулерді, тарихи дереккөздердің ішкі және сыртқы сынын жүргізеді; деректану және тарихнамалық зерттеулерді бағалайды және қорытады.

 • Код ON12

  Мұрағаттық құжаттардың, музей экспонаттарының түрлерін, мерзімін және мәдени құндылығын, функционалдық мақсатын анықтау бойынша типтік міндеттерді шешудің негізгі әдістерін біледі және оларды практикалық қызметінде қолданады. Қазақстанның мұрағат ісі саласындағы қолданыстағы нормативтік актілерді басшылыққа алады.

Top