Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01803 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану (ОрФУ) в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты БББ мақсаты – Тұлғаның әлеуметтік және жеке дамуына мүмкіндік туғызатын, превентология, педагогикалық ғылымдар тұжырымдамасы мен жаңа білімдер әдіснамасы негізінде өзін-өзі тануды оқытуды, сонымен қатар, әлеуметтік-педагогикалық, превентологиялық қызметті жоғары деңгейде жүзеге асыра алатын білім беру, ғылым және әлеуметтік салаға ғылыми-педагогикалық кадрларды сапалы дайындау. Әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекет пен және "Өзін-өзі тануды" оқытуды жоғары деңгейде жүзеге асыруға қабілетті білім беру мен ғылыми сала үшін ғылыми-педагогикалық кадрларды педагогикалық ғылым мен өзін-өзі танудың жаңа тұжырымдамалары мен әдіснамасын білу негізінде сапалы даярлау; білім алушылардың тұлғалық және әлеуметтік дамуына, білім беру мекемесінің әлеуметтік саласын үйлестіруге ықпал ету; білім алушылардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, оқушыларды рухани-адамгершілік дамытуға және қоғамға қызмет етуге ықпал жасау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: магистранттардың бойында кәсіби іс-әрекеттің тиімділігін арттыруға қажетті психологиялық ғылым мен практиканың негіздері арқылы қазіргі ғылыми ақпараттарды қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-педагогикалық және кәсіби іс-әрекетте туындайтын психологиялық заңдылықтар мен феномендерді түсіну; 2. психологиялық көзқарас бойынша өмірлік және кәсіби жағдаяттарды сыни талдау, даму мүмкіндіктері мен ресурстарының, тұлға және ұжым іс-әрекетінің нәтижесі мен мінез-құлқы арасындағы өзара байланысты көре білу; 3. жалпы білім беруде өзі және өзгелер туралы психологиялық ақпаратты біріктіру және негiзделген пікірлерді тұжырымдау; 4. тиімді шешім қабылдау үшін психологиялық білімдерді қолдану, кәсіби іс-әрекет пен жеке өмірде сәтті коммуникативті стратегияны жүзеге асыру; 5. ұжым мен өзінің потенциалын дамыту үшін психологиялық білімдерді тиімді қолдану. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Психологияның пәні, салалары, әдістері, психикалық процестердің қызметі мен даму заңдылықтары, тұлғаның күйлері мен қасиеттері, қарым-қатынас, тиімді өзара әрекеттің негіздері және конфликтіні шешу, магистранттардың кәсіби және ғылыми-педагогикалық іс-әрекетін есепке ала отырып өзін дамыту және презентациялау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дағдарыс орталығында әлеуметтік-педагогикалық жұмыс
  Несиелер: 5

  Мақсаты - дағдарыс орталықтарында әлеуметтік-педагогикалық жұмыс қабілетін қалыптастыру; жұмыстағы дағдарыс жағдайларының алдын алу мәселелері туралы көзқарастың қалыптасуы; әлеуметтік педагогтың девиантты мінез құлықты, тәуекел тобындағы балалармен жұмыс қызметін оқып үйрену, негізгі міндеттерімен, мекеменің принциптері мен әдістерімен танысу. Пәнді меңгеруден кейін магистрант: дағдарыс орталықтардағы әлеуметтік педагогтың жұмысының ерекшеліктерін біледі; әлеуметтік педагог жұмысының «тәукел тобындағы» балаларымен жұмыс істеу ерекшеліктерін біледі; дағдарыс орталықтарындағы әлеуметтік педагогтың жұмыс әдістерін қолдана алады; дағдарысты орталықтардағы қайта қалпына келтіруді ұйымдастыруды меңгереді. Курс дағдарыс орталықтарының қызметінің ерекшеліктерімен, принциптерімен, әдістерімен және дағдарыс жүмыстарының негізгі формаларымен, сонымен қатар қиын өмірлік жағдайға тап болған балаларға әлеуметтік – педагогикалық және қалпына келтіру көмек көрсету және қолдау жұмыстарының түрлерімен таныстырады. - дағдарыс орталықтардағы әлеуметтік педагогтың жұмысының ерекшеліктерін біледі; - әлеуметтік педагог жұмысының «тәукел тобындағы» балаларымен жұмыс істеу ерекшеліктерін біледі; - дағдарыс орталықтарындағы әлеуметтік педагогтың жұмыс әдістерін қолдана алады; - дағдарысты орталықтардағы қайта қалпына келтіруді ұйымдастыруды меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік педагогтың дарынды балалармен қызметінің технологиясы
  Несиелер: 5

  Мақсаты - балалардың дарындылығын талдауға және бағалауға қабілеттерін дамыту; дарындылық теорияларын білуге негізделген даму технологияларын қолдану, дарындылықтың жеке табиғи алғышарттарының ерекшеліктерін түсіну. Пәнді меңгеруден кейін магистрант: -дарынды балалардың тәрбиесінің қазіргі негізгі тұжырымдамаларын білетін болады; -дарынды балалардың психологиялық ерекшеліктерін; дарынды балаларды оқытудағы қазіргі замандағы ізденістерді қолдану; -дарындылықтың бастапқы кезеңінде диагностикалауды білетін болады; -дарынды балаларды оқытуда білім беру мазмұнынын моделін қолдана алатын болады. Курс барысында дарындылық түрлері, дарынды балалармен психологиялық-педагогикалық, психоәлеуметтік сипаттамалары, аталған санаттағы балалардың мәселелері қарастырылады; әлеуметтік педагогтың дарынды балалармен жұмыс бағыттары ұсынылған; әлеуметтік педагогтың дарынды балалармен жұмысының технологиялары, олардың талдамалары қарастырылған; дарынды балалармен жүргізілетін әлеуметтік –педагогикалық қызмет кезеңдері көрсетілген. Болашақ мамандарды жеке ерекшеліктердің психологиясы мәселелерімен, дарындылықтың жеке табиғи алғышарттарының ерекшеліктерін түсіне білу, дарынды балаларды тәрбиелеу мен оқытуда дамыту жүйесі туралы қөзқарастың болуы туралы таныстырады. Пәнді меңгеруден кейін магистрант: -дарынды балалардың тәрбиесінің қазіргі негізгі тұжырымдамаларын білетін болады; -дарынды балалардың психологиялық ерекшеліктерін; дарынды балаларды оқытудағы қазіргі замандағы ізденістерді қолдану; -дарындылықтың бастапқы кезеңінде диагностикалауды білетін болады; -дарынды балаларды оқытуда білім беру мазмұнынын моделін қолдана алатын болады. Курс барысында дарындылық түрлері, дарынды балалармен психологиялық-педагогикалық, психоәлеуметтік сипаттамалары, аталған санаттағы балалардың мәселелері қарастырылады; әлеуметтік педагогтың дарынды балалармен жұмыс бағыттары ұсынылған; әлеуметтік педагогтың дарынды балалармен жұмысының технологиялары, олардың талдамалары қарастырылған; дарынды балалармен жүргізілетін әлеуметтік –педагогикалық қызмет кезеңдері көрсетілген.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Балалық шақты зерттеу
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - балалық шақ мәселелерін әлеуметтік педагогикалық зерттеудің теориясы мен практикасымен таныстыру; балалық шақ заманауи проблемалар теориясы мен практикасы саласындағы ғылыми-зерттеу қабілеттерін дамыту. Курс әлеуметтік педагогтың зерттеу обьектісі болып табылатын түрлі санаттағы балаларлы әлеуметтік педагогикалық зерттеудің әдістері мен әдіснамасының мәселелеріне арналған. Пәнді меңгеруден кейін магистрант: әлеуметтік-педагогикалық зерттеулердің әдістемелері мен теорияларын біледі; әлеуметтік-педагогикалық зерттеулердің математикалық, арнайы, эмперикалық, теориялық әдістерін біледі; тұлғаның мәселелерін шешу жолдары, социумның педагогикалық әлеуетін зерттеу әдістері мен тәсілдерін және жолдарын анықтай алады; балалық шақтағы мәселелерді әлеуметтік-педагогикалық зерттеулер нәтижесі бойынша педагогтар мен ата аналарға кеңестер беруді иегереді; түрлі мәселелері бар балалардың мінез-құлқын түзетудің жеке бағдарламаларын, психологиялық педагогикалық сипаттама, диагностикалық құралдардарды құрастыру дағдыларын меңгереді. Курс барысында тәуекел тобындағы, девиантты мінез құлықты, «көшедегі балалар» зерттеу және оларға қолдау көрсету мен сүйемелдеу ерекшеліктерін оқып үйренеді. Курста түрлі топтағы балаларға қолданатын жалпы әдістер мен жеке әдістер, сәтсіз отбасынан шыққан балаларды зерттеу үдерісінде қолданатын әдістер қарастырылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерді игереді: әлеуметтік- педагогикалық зерттеулердің әдістемелері мен теорияларын біледі; әлеуметтік-педагогикалық зерттеулердің математикалық, арнайы, эмперикалық, теориялық әдістерін біледі; тұлғаның мәселелерін шешу жолдары, социумның педагогикалық әлеуетін зерттеу әдістері мен тәсілдерін және жолдарын анықтай алады; балалық шақтағы мәселелерді әлеуметтік-педагогикалық зерттеулер нәтижесі бойынша педагогтар мен ата аналарға кеңестер беруді иегереді; түрлі мәселелері бар балалардың мінез- құлқын түзетудің жеке бағдарламаларын, психологиялық педагогикалық сипаттама, диагностикалық құралдардарды құрастыру дағдыларын меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Интеллект теориясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - Магистранттарды түрлі интеллект теорияларымен таныстыру, осы теорияларды практикалық қызмет барысыда қолдана білу дағдыларын қалыптастыру; білімге зияткерлік диагностика жасау қабілеттерін қалыптастыру. Пәнді меңгеруден кейін магистрант қабілетті: • интеллект теорияларын біледі және түсінеді – феноменологиялық, генетикалық, әлеуметтік мәдени, білім берушілік, қызметтік-деңгейлік, реттеушілік тұғырлар; интеллектік психометриялық теориялары; • Г. Айзенк және т.б. диагностикасын қолдана алады; • тұлға интеллектісін бағалау технологияларын жобалай алады; • әдістерді қолданады: кластер әдісі, миға шабуыл, интеллект-карта, орналастыру әдісі, ілгіш-сөздер, кілтті сөздер, ұйымдастырушы сызбалар, акронимдер және акро өлеңдер. • танымдық үдерістер мен интеллекті бағалау бойынша диагностикалық құралдарды игереді. Курс дәстүрлі тестологиялық және эксперименталды психологиялық интеллект теориясын қарастыру, сонымен қатар, тұлғаның ақыл ой және жеке тәжірибесін ұйымдастыру ерекшеліктері контекстінде инттелект табиғатын зерттеудегі жаңа тұғырлар және интеллект психологиясының өзекті мәселелеріне; интеллектуалды дарындылықтың түрлері мен интеллектуалды мүмкіндіктердегі жеке айырмашылықтар тетіктерін оқып үйренуге арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: магистранттарды ғылыми-зерттеу қызметінің ерекшеліктерімен таныстыру және ғылыми зерттеу әдістерін қолдану дағдыларын меңгеру, шығармашылық еңбекті ұйымдастыру және жоспарлау. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. зерттеу тақырыбы бойынша отандық және шетелдік тәжірибені талдай отырып, жаңа ғылыми-техникалық ақпаратты іздеуде қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, зерттеу қызметінде кәсіби-практикалық іскерліктер мен дағдыларды қолдану; 2. зерттеу процесін ұйымдастыру заңдылықтары мен принциптері, әдістемесінің негіздерін ескере отырып, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу; өнеркәсіптің түрлі салаларында қолданылатын негізгі жылутехникалық жабдықтар үшін жылуфизикалық өлшеулер мен есептерді орындау; 3. эксперименттік зерттеулерді метрологиялық қамтамасыз етуді жүзеге асыру; 4. қол жеткізілген нәтижелерді өңдеудің аналитикалық әдістерін қолдану; ғылыми зерттеулердің нәтижелерін түсіндіру және қорыту, алынған нәтижелерді өндіріске енгізу бойынша практикалық ұсынымдарды ұсына отырып, есептер, презентациялар және ғылыми жарияланымдар дайындау; өнертабысқа өтінім ресімдеу; 5. қойылған ғылыми мақсатқа жету үшін инновациялық жобаны әзірлеу кезінде шығармашылық ұжымның жұмысын басқару. Пәнді оқу кезінде магистранттар келесі аспектілерді зерттейді: Ғылым концепциясы. Ғылым классификациясы. Ғылым саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі қағидалары. Ғылыми-зерттеу мекемелері мен зерттеу орталықтары. Ғылыми қызмет нәтижелеріне зияткерлік меншік құқығы. Ғылыми зерттеу және оның кезеңдері. Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы. Ғылыми зерттеулердің бағытын таңдау және жоспарлау. Ғылыми ақпарат және оның көздері. Latex пішімдеу. Ғылыми зерттеулерді өндіріске және оқу процесіне енгізу. Ғылыми зерттеулердің тиімділігі. Зерттеу жұмысына қойылатын жалпы талаптар. Магистранттардың ғылыми жұмысын жазуға, ресімдеуге және қорғауға қойылатын негізгі талаптар. Ғылыми жарияланымдар мен ғылыми баяндаманы дайындау. Ғылыми-техникалық кадрларды даярлау. Зерттеушілердің біліктілігін арттыру түрлері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
  Несиелер: 5

  Мақсаты - студенттердің жеке басын педагогикалық кеңес беру, бақылау және әлеуметтік-мәдени имитациялау қабілеттерін қалыптастыру, қадағалау рәсімін игеру, мұғалімдердің қадағалауды жүзеге асыру ережелерімен танысу. Курс әлеуметтік педагогтың кеңес берудің теориясы мен супервизияның қызметін, супервизияның тиімді әдістерін пайдалануды айқындап көрсетеді. Пәнді меңгеруден кейін магистрант қабілетті болады: • кеңес беру мен қолдаудың басқа да кәсіби тәжірибелерін талдау; • әлеуметтік-мәдени имитацияның негізгі әдістерін және технологияларын қолданады. • білім беру, демалыс, спорт, оңалту және басқа салалардағы әлеуметтік-мәдени жобалар мен бағдарламаларды әзірлеу мен жүзеге асыруда әлеуметтік-мәдени имитацияның технологиялық әлеуетін пайдалану; • күндізгі эквивалентті бақылау жағдайындағы қадағалау дағдылары; • интервью түрінде күндізгі және сырттай бақылау жүргізу (бейне-аудио жазбалар және жазбаша хаттамалар арқылы); - жеке адам мен микро орта арасындағы қарым-қатынасты қамтамасыз ету, микроөнеркәсіпке білім әсерін тигізу, топтық қарым-қатынасқа әсер ету; клиенттермен кәсіби және этикалық қарым-қатынас орнату Курс cупервизиялық қызметтің теориясы түсінігі және негізгі категорияларын; супервизия моделінің айырмашылықтары мен құрылымын; супервизор ретінде әлеуметтік педагогтың кәсіби даму заңдылықтарын; әлеуметтік тәрбиедегі әлеуметтік-мәдени имитация көпмәндігі және көпбейнелілігі, әлеуметтік- мәдени имитацияның дамуы және пайда болу тарихы, мазмұны мен мәні; қарым қатынас және бағыт, нормалар мен қазіргі қоғамның рухани құндылықтары арналған жүйелерді; әлеуметтік-мәдени имитация субьктілері ретіндегі әлеуметтік- мәдени институттар жүйелерін оқып үйренеді (мекемелер, бірлестіктер, ұйымдар т.б.тұлға мен микроортада байланыс орнатуды қамтамасыз ету, микросоциумға тәрбиелік іс-әрекет көрсету; топтық қарым- қатынасқа әсер ету; клиенттермен кәсіби этикалық қарым- қатынас орната білуді иегереді; қолдау мен кеңес беруде өзінің және өзгенің кәсіби тәжірибесін өз бетінде талдай білуді меңгереді; әлеуеметтік- мәдени имитацияның негізгі технологияларымен және әдістерімен қолдануды меңгереді; әлеуметтік- мәдени имитация және супервизия мәдениетін; білім беру, спорт, сауықтыру, бос уақыт және т.б салаларда бағдарламаларды және әлеуметтік- мәдени жобаларды меімеігеремеімеңге меңгеруге бағытталған, жүзеге асыру мен жасауда әлеуметтік-мәдени имитацияның техн меіологиялық әлеуметін қолдану дағдыларын меңгереді; күндізгі эквиваленттік супервизия жағдайындағы супервиязы дағдыларының базаларын; интервизия түрінде сыртқы және ішкі супервизия өз бетінше жүрзігудің дағдыларын (видео аудиобейне және жазбаша хаттама бойынша); әлеуметтік педагогикалық қызметтегі аспектілердің этикалық реттеушісі қызметін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жаратылыстану, гуманитарлық және әлеуметтік мамандық саласында оқитын магистранттарды ауызекі сөйлесуде, тұрмыста күнделікті өмірде, өз мамандығы саласында, кәсіби қарым-қатынас жасауда шетел тілін белсене қолдана білу дағдыларына үйрету. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. қажетінше жылдам әрі ойланбастан күнделікті және кәсіби тақырыптарда сөйлеуді үйренуге; 2. жалпы және кәсіби тақырыптарда адамдармен пікір таластыруға; 3. әртүрлі тақырыптарға, онымен қоса кәсіби тақарыптарда баяндамалар мен презентациялар дайындауға; 4. таныс тақырыптардағы дәірстерді тыңдауға және бір тыңдағаннан оқу мәтінін түсінуге. 5. мамандыққа байланысты түпнұсқадағы мәтіндерді оқу және шет тілінен ана тіліне сөздік пен анықтамалардың көмегімен аударуға; 6. жалпы және кәсіби тақырыптарда өз пікірін дәлелдей отырып эссе және баяндама жазуға, қызықтырған сұрақтар бойынша тереңдетілген хабарламалар жазуға. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: «Шет тілі (Кәсіби)» пәні магистранттардың бойында, мамандық бойынша түпнұсқа әдебиетті оқып аудару, терминологиялық сөздікті қалыптастыру, баяндамалар жазып, конференцияларда сөз сөйлеу, күнделікті кәсіби қарым-қатынас саласында және т.б. үшін қажетті коммуникативтік құзыреттер мен дағдыларды дамытуды көздейді. ағылшын тілін үздіксіз оқыту циклінің интегративті бөлігі. Бұл курс коммуникативтік (оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу) және тілдік (айтылу, лексика, грамматика), жалпы мәдени және тұлғааралық құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. «Шет тілі (Кәсіби)» курсы магистранттарды шетел тілін мамандық саласында жүйелі білімін жетілдіру, тереңдету, кеңейту, өз бетінше кәсіби біліктілігін арттыру құралы ретінде пайдалана білуге баулуға бағдарланған. Пәндерді оқыту кезінде келесі аспектілер қарастырылады: оқу, жазу, тыңдау, сөйлеу және тілдік соның ішінде: айтылу, лексика, грамматика, баяндамалар жазып, конференцияларда сөз сөйлеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік педагогикалық қызметтегі қамқоршы, қорғаншы және патронат
  Несиелер: 5

  Ата-ананың қарауынсыз қалған патронаттық ұйымдардық және мемлекеттік мекемелердегі балалармен, балаларды асырап алушы отбасыларға әлеуметтік педагогикалық сүйемелдеу көрсету (патронат, асырап алушы отбасы, т.б.) асырап алушы, қамқоршы, қорғаншы отбасыларға кеңес беру, диагностикалық қызметктің әдіс-тәсілдерін меңгеретін әлеуметтік педагогикалық қызметке дайындайды. Пәнді меңгеруден кейін магистрант қабілетті болады: «жетім», «әлеуметтік жетім», «қамқоршы», «қорғаншы», «патронат», «асырап алушы отбасы», «бала асып алу», «орнын басушы отбасы», «депривация» ұғымдарының мәнімен танысады; замануи жағдайда қамқоршының негізгі түрлеріне сипаттама береді; мемлекеттік қамқоршы мекемелердегі, отбасының орнын басушы әлеуметтік педагогикалық қызметкердің жұмысының әдістерін, кезеңдерін және қызметін біледі; әлеуметтік жетімдіктің алдын алу, жетім балаларды қалпына келтіру және әлеуметтік бейімделу мәселелері бойынша өз қөзқарасын негіздей және қалыптастыруды меңгереді; ата ананың орнын басушылардың құзіреттіктерін және әлеуметтік жетім мәселелерін бойынша педагогикалық жағдаят міндеттерді талдай білуді және құрастыра білуді меңгереді; әлеуметтік қамқоршы мекемелердегі және орнын басушы отбасылармен әлеуметтік педагогикалық қызметкердің қызметін ақпараттық әдістемелік қамтамасыз ету және жоспарлай білуді меңгереді; болашақ кәсіби қызметіндегі әлеуметтік жетімдіктің мәселелерін шешуге өз еркімен қатысу және дайындықты меңгереді. Курс ата-ананың қарауынсыз қалған патронаттық ұйымдардық және мемлекеттік мекемелердегі балалармен, балаларды асырап алушы отбасыларға әлеуметтік педагогикалық сүйемелдеу көрсету (патронат, асырап алушы отбасы, т.б.) асырап алушы, қамқоршы, қорғаншы отбасыларға кеңес беру, диагностикалық қызметктің әдіс тәсілдерін меңгеретін әлеуметтік педагогикалық қызметке дайындайды. Курстың өзегі қазіргі заманғы әлеуметтік жетімдер мәселелері-мен, оларды шешу жолдарымен, ата ананың қарауынсыз қалған балалар мен жетім балаларды отбасыларға орналастырудың түрлі мемлекеттік және отбасылық үлгілерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өзін-өзі танудың теориялық-әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 5

  Мақсат - өзін-өзі тану және рухани-адамгершілік тәрбиелеу мәселелерін зерттеу қабілетін дамыту; рухани-адамгершілік білім берудің теориялық-әдіснамалық негіздерін түсіну, өзін-өзі танудың теориялық және әдіснамалық негіздерін ғылыми білім саласы ретінде меңгеру, ғылым және білім беру қызметінде жалпыға ортақ құндылықтарды қолдану саласында білім алушының құзыреттілігін дамыту. Курсты оқу барысында магистранттердің мынадай қабілеттерін қалыптастыру: -өзін-өзі тану және жалпы рухани-адамгершілікке тәрбиелеудің философиялық, психологиялық, педагогикалық және аксиологиялық мәселелерін білу және талдау; -ғылым саласы ретінде өзін-өзі танудың мазмұны мен құрылымын, теориялық және әдіснамалық маңыздылығын жүйелендіру; -білім беру мен тәрбиелеуге әртүрлі әдістемелік тәсілдерді талдау және ажырату; -жеке бағдарланған, аксиологиялық, белсенділік, антропологиялық тәсілдерді қолданудың мазмұнын және бағытын талдауды меңгеру; -пәннің категориялы және тұжырымдамалық аппаратын талдау және жаңасын синтездеу; -әмбебап құндылықтардың мәнін білу және оларды өмірде қолдану; -моральдық және рухани тәрбие идеяларын тұтас педагогикалық үдерісіне біріктіру үшін алынған білімді пайдалану; -интуитивті және дискриминациялық ойлауды дамытумен, қоғамға деген қайырымдылық қызмет дағдыларын қалыптастыруға құзыретті болу Курстың мазмұны жалпыадамзаттық құндылықтардың мазмұнын білу, оны зерттеулерде және жеке өмірде қолдана білу, сондай-ақ, біріктіру бастамасын табу мүмкіндігі туралы білімді меңгеруге бағытталған; әлемдегі және ҚР-да рухани білім берудің тарихын білу; студенттердің бойына интуитивті ойлауды дамытатын қоғамға деген адал қызметтің дағдысын, құзыреттілікті қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: ғылыми білім өндіруге бағытталған ерекше қызметтің заңдылықтары мен даму тенденциясын зерттеу. Ол тарихи динамика негізінде және тарихи өзгермелі әлеуметтік-мәдени контексте қарастырылады. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылымның табиғатын, құрылымын, ұйымдастыру және қызмет ету принциптерін; ғылымның генезисі мен тарихын оның үлгілерінің, бейнелерінің және ойлау түрлерінің қалыптасуы тұрғысынан түсіндіруге; 2. ғылыми ізденіс қызметінде туындайтын және терең кәсіби білімдерді қажет ететін міндеттерді тұжырымдауға және шеше білуге; 3. зерттеудің қажетті әдіс-методтарын таңдауды, бұрынғыларын жетілдіруді және нақты ізденістің міндеттерінен туындайтын жаңа әдіс-тәсілдерін жасауды жүйелеуге; 4. ғылымның тарихы мен философиясының, жаратылыстану, әлеуметтік-гуманитарлық және техникалық білімдер методологиясының негізінде қазіргі заманғы теория мен практиканың шындығын сараптауға және түсінуге; 5. әдістемелік және әдістік білімдерді ғылыми ізденісте, педагогикалық және тәрбие жұмыстарында қолдануды түсіндіруге. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылымның тарихы және философиясының пәні, Ғылымның көзқарастық негіздемелері, Ғылымның қызметтері, Ғылымның пайда болуы және қалыптасуы. Ежелгі дүниедегі, Орта ғасырдағы және Қайта Өркендеу дәуіріндегі ғылым, Жаңаеуропалық ғылым – ғылымның дамуының классикалық кезеңі, Ғылымның дамуының классикалық емес және постклассикалық емес кезеңінің негізгі концепциялары және бағыттары, Ғылыми танымның құрылымы мен деңгейлері, Ғылымның мамандық ретінде қалыптасуы. Ғылымның идеалдары мен нормалары, Ғылымның философиялық негіздемелері және дүниенің ғылыми бейнесі, Ғылыми дәстүрлер және ғылыми революциялар, Жаратылыстану ғылымдары мен техникалық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Әлеуметтік және гумантарлық ғылымдардың тарихы мен философиясы, Қазіргі заманғы жаһандық өркениет дамуының философиялық мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 5

  Мақсат - болашақ мұғалімдердің гуманистік дүниетанымын дамыту; білім беру және әлеуметтік жағдайларды талдау, әлеуметтік педагогикалық қызметті жобалау және енгізу кезінде әлеуметтік педагогиканың теориясы мен әдіснамасы бойынша магистранттардың қабілетін дамыту. Курсты оқу барысында магистранттердің мынадай қабілеттерін қалыптастыру: • әлеуметтік педагогиканың гносиологиялық,технологиялық,ғылыми-әдістемелік негіздері туралы хабар алады; • әлеуметтік педагогиканың функциялары мен құрлымысын ажырата алатын болады; • теоретикалық және әдіснамалық білімдерін тәжірибеде көрсете алатын болады; • ҚР және дамыған мемлекеттердегі ғылыми зерттеулерді басқару, ҚР ғылымның орнығу тарихы және іс-әркет дағдыларын білетін болады; • педагогикалық зерттеудің құрлымдық аппаратын құрастыра алатын болады; • педагогтың ғылыми зерттеу іс-әрекетінің дағдылары мен тәсілдерін меңгеру, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жобалау дағдылары мен тәсілдерін меңгереді; • әлеуметтік педагогиканың қолданбалы мәселелреді шешу дағдыларын меңгереді; • әлеуметтік педагогиканың теориялық сұрақтары мен әдіснамалық мәселелер анализін білетін болады Әлеуметтік педагогиканың ғылыми-әдіснамалық және әдіснамалық негіздері, әлеуметтік педагогиканың ғылым кешен ретінде, оқу пәні ретінде, білім беру кешені ретінде мазмүны, функциясы, ғылыми қызметтің заңдылықтары, болашақ кәсіби қызметте ғылыми-зерттеушілік құрылымы, ғылымдағы негізгі заңнамалар, дамушы елдердегі және ҚР ғылыми зерттеулерді басқару және ҚР ғылымның даму тарихы қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлеуметтік бағдарламаларды құрастыру және жүзеге асыру
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты: білім алушыларға әлеуметтік бағдарламалардың теориялық және практикалық мәселелері туралы, әлеуметтік бағдарламаларды жоспарлау және олардың технологиялары туралы білім, білік, дағдыларын меңгерту. Курсты оқу барысында магистранттардың төмендегідей қабілеттерін қалыптастыру: -әлеуметтік бағдарламаларды жасау және жүзеге асыру; -әлеуметтік бағдарламалардың технологиясын меңгереді; -әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыру әдістерін қолданады; -әлеуметтік бағдарламаларға мониторинг және сарапта жасау дағдыларын меңгереді; - замануи әлеуметтік бағдарламалардың тиімді моделін құрастырады; -әлеуметтік бағдарламаларды жасау және жүзеге асырудағы этикалық нормаларды игереді. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - әлеуметтік бағлардамаудың теориялық мәселелерін; - әлеуметтік бағдараламау: ұғымы, түрлерін; - әлеуметтік және мемлекеттік бағдарламаларды; - әлеуметтік бағдарламалардың технологиялық үдерісін; - әлеуметтік бағдарламалардың дайындық кезеңін; - әлеуметтік бағлардамалардың индикаторларын; - әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыру әдістерін; - әлеуметтік бағдарламаларды есебін презентациялау; - әлеуметтік бағдарламаларды мониторингілеу, бағала, сараптау; - заманауи әлеуметтік бағдарламалдардың тиімді моделін; - әлеуметтік бағдарламаларды мониторингілеу түрлерін.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Гуманды педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - білім беру мен тәрбиелеудегі гуманитарлық педагогиканың теориялық-әдіснамалық негіздерімен магистранттарды таныстыру,гуманитарлық педагогикада білім беруді және кадрларды даярлауды ұйымдастыруды және жоспарлауды және мұғалімді білім берудегі гуманистік тәсілдерді іске асыруға дайындау. Бұл пәнді магистранттар адамгершілік педагогиканың теориялық және әдіснамалық негіздерін, адамгершілік педагогиканың ғылым ретінде қалыптасу тарихын, рухани-адамгершілік тәрбиелеудің және тәрбиелеудің педагогикалық теорияларын түсінуге, адамның рухани гуманизмінің педагогикасын және адамның тәрбиесінің негізгі адами аспектілерін түсінеді. Сонымен қатар магистранттар гуманистік көзқарастар негізінде гуманистік көзқарастар, гуманистік педагогиканың әдіснамасын қолдану дағдылары және студенттерге зерттеуге гуманистік көзқарастарды қолдануда құзыреттілікті қалыптастыру дағдылары мен дағдыларын меңгереді деп есептейміз. Күтілетін нәтижелер: Осы модульді сәтті аяқтағаннан кейін магистранттар қабілетті болуы керек: - Гуманды педагогиканың ғылыми, теориялық, әдістемелік және әдіснамалық мәселелерін талдау; -осы пәннің категориялық және тұжырымдамалық аппараттарына бағдарлау; -Гуманды педагогтардың жетістіктерін білу, педагогикалық мұраны шығармашылық түрде көрсету және оны кәдімгі балалық шақта саналы түрде қолдану; -әртүрлі гуманистік көзқарастар мен тәсілдерді жүйелі талдауда дағдылар мен қабілеттерін пайдалану; -гуманды педагогиканы ғылым ретінде қалыптастыру мен дамыту мәселелерін талдау; - кәсіби тәжірибеде заманауи гуманистік концепциялар мен әдістерді қолдану; -кәсіби және жеке өмірде педагогикалық мәдениетті көрсету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектептің педагогикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: жоғары мектеп мұғалімінің кәсіби және педагогикалық мәдениетінің негіздерін игеру, болашақ педагогтарды жалпы мәселелермен таныстыру, жоғары мектеп педагогикасының әдістемелік және теориялық негіздері, заманауи талдау технологиялары, оқыту мен білім беруді жоспарлау және ұйымдастыру, оқытушы мен студенттің арасындағы оқу-пәндік өзара әрекеттесудің коммуникациялық технологияларын меңгеру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. жоғарғы мектептің мұғалімінің кәсіби және педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгеру; 2. Қазақстандағы жоғары кәсіби білім беру жүйесін талдау; 3. жоғары білім мазмұнын анықтау; 4. білім беруді ұйымдастырудың дәстүрлі және инновациялық әдістерін және нысандарын, жоғары білім берудегі жаңа білім беру технологияларын қолдану; 5. университеттің оқу үдерісіндегі оқытушы және студент арасындағы өзара қарым-қатынасының коммуникациялық технологияларын бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Жоғары білім берудің қазіргі парадигмасы. Қазақстандағы жоғары кәсіби білім беру жүйесі. Педагогика ғылымының әдіснамасы. Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық аппараты. Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби біліктілігі. Жоғары мектеп оқытушысының коммуникативтік біліктілігі. Жоғарғы мектептегі оқыту теориясы (Дидактика). Жоғары мектепте оқытудың қозғаушы күші және ұстанымдары. Жоғары білім беру мазмұны. Кредиттік жүйе негізінде жоғары мектепте оқыту үдерісін ұйымдастыру. Оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі әдістері мен түрлері. Болашақ мамандарды даярлаудағы оқытудың белсенді әдістері мен түрлері. Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары. ЖОО-ғы эдвайзер, тьютор және офис-регистратордың қызметі. Кредиттік технология жағдайында студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру. Жоғары мектептің ғылыми іс-әрекет теориясы. СҒЗЖ. Оқу-әдістемелік материалдарды құру технологиясы. Жоғары мектеп маман тұлғасын тәрбиелеу мен қалыптастырудың әлеуметтік институты ретінде. ЖОО тәрбие жұмыстарының мәні мен негізгі бағыттары. Жоғары мектептегі куратор. Білім беру менеджменті.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өзін-өзі танудың қазіргі заманғы тұжырымдамалары мен технологиялары
  Несиелер: 5

  Мақсаты - адамның өзін-өзі танудың заманауи теориялық тұжырымдамаларының мазмұнын зерттеу қабілеттерін дамыту; магистранттарға өзін-өзі тану бойынша заманау тұжырымдамалардың басымдықтарын, оның өзекті теориялық әдіснамалық аспектілерін талдауды, өзін өзі тануды дасыту үдерісін салыстырамалы түрде сипаттама беру, өзін-өзі тану бойынша отандық және шетедік тұжырымдамалармен таныстыру; қазіргі кезеңдегі өзін өзі танудың замануи мәселелерін жасай білу туралы қөзқарас қалыптастыру және сонымен қатар, тұлғаның әлеуметтенуінің өмірлік негіздерін үйрету. Курсты оқу барысында магистранттердің мынадай қабілеттерін қалыптастыру: • өзін-өзі танудың өзекті мәселелерінің пайда болу себептерінің құрылымын біледі; • өзін-өзі тану бойынша отандық және шет елдік тұжырымдамаларды білетін болады; • өзін өзі тану бойынща өзекті мәселелерді құрастыру дәне анықтай білу біліктіліктерін меңгереді; • өзін өзі тану бойынша заманауи мәселелердің даму үдерістеріне салыстырмалы талдау жасай біледі; • тұлға әлеуметтенуінің өмірлік мәселелері бойынша мониторинг жүргізу және құралдарды таңдай алу дағдыларын меңгереді. Курс рухани-адамгершіліктік білім беру мақсатында заманауи өзін-өзі тану тұжырымдамалары туралы білімді игеруге бағытталған; зерттеушілік және тәжірибелік жұмыста өзін-өзі тану тұжырымдамаларын қолдану; педагогтың рухани-адамгершіліктік позициясын қалыптастыру жас ұрпаққа рухани-адамгершіліктік тәрбие берудің маңызды факторы ретінде

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Бакалавриат білім беру бағдарламасын жобалау
  Несиелер: 5

  Мақсаты - бакалавриаттың, құзіреттілік тұғырды негізделген және білім беру дизайнының басқа да теорияларының дидактикалық принциптері негізінде бағдарламаларды құрастыру қабілетін дамыту. Курсты оқу барысында магистранттердің мынадай қабілеттерін қалыптастыру: • әлемдік білім беру бағдарламаларын зерттейді; • білім беру бағдарламаларын, модульдерін, құзіреттіліктерін жобалайды; • білім беру бағдарламаларын салыстырады; • «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» бағыты бойынша бакалавриат және магистратура мамандығы бойынша оқу мекемелерінде әдістемелік көмек көрсетеді; • білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады Білім беру мазмұнында «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» мамандығы бойынша бакалавриаттың білім беру бағдарламаларының ерекшелігі мен мазмұны, құрылымы қарастырылады. Магистранттар негізгі оқу жоспарларын, «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» areas бойынша білім беру бағдарламаларын жасайды, білім беру бағдарламаларын салыстырады; білім беру бағдарламаларының модулін құрастырады,құзіреттіліктерін жобалайды; «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» мамандығы бойынша бакалавриаттың және магистратураның білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады; білім беру мекемелеріне әдістемелік көмек көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Оңалту және алдын-алу бағдарламаларын жасау мен жүзеге асыру
  Несиелер: 5

  Мақсаты - әлеуметтік-педагогикалық оңалту бағдарламаларын жобалау және жүзеге асыру қабілеттіліктерін қалыптастыру; магистранттарды оңалтудың практикалық іс- әрекеттегі білім, білік, дағдыларымен қаруландыру, кәсіби құзыреттіліктерін дамыту. Курс оңалту және алдын алу жұмыстарының бағдарламасының негізгі ұстанымдарын, құрылымын, мәнін, түрлерін және формаларын меңгертуге бағытталған. Курсты оқу барысында магистранттардың мынадай қабілеттіліктері қалыптасады: · оңалту және алдын алу жұмыстарының бағдарламасының негізгі ұстанымдарын, құрылымын, мәнін, түрлерін, формаларын санамалап айта алу; · оңалту және алдын алу мекемелерінің жоспарларын салыстыра білу ; · әлеуметтік білім беру ұйымдарындағы оңалту кеңес беру жұмыстарының мәнін сипаттай алу ; · сауықтыру педагогикасының құралдарын меңгеруге көмектесетін сауықтыру жұмыстарының ұстанымдарын, сауықтыру педагогикасының негізгі бағыттарын, педагогикалық- сауықтырушылық ойлардың типологиясын түсіндіре білу. Курстың мазмұнында келесі негізгі мәселелерді қамтиды: реабилитациялық жұмыстың құралдарын, әдістемелері, технологияларымен, әлеуметтік педагогикалық мекемелерде профилактикалық және реабилитациялық жұмысын ұйымдастыру жоспарларын құру дағдыларын қалыптастыруға, әлеуметтік білім беру мекемелеріндегі басқару мен кеңес берушілік-реабилитациялық жұмыстың мәні, құрылымы мен әлеуметтік маңыздылығы. сауықтыру-педагогикалық ойдың типологиясы, сауықтыру жұмыстарының принциптер, сауықтыру педагогиканың негізгі бағыттары, сауықтыру педагогикасының құралдарын меңгертеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Әлеуметтік-педагогикалық виктимологиядан кеңес беру
  Несиелер: 5

  Болашақ мамандарға балалар мен ата аналарын қоса отырып, тұрғындардың түрлі виктимдік топтардың кеңес беруді жүзеге асырудың ерекшеліктеріне ғылыми қөзқарастар жүйесін қалыптастыру. Пәнді меңгеруден кейін магистрант: халықтың әртүрлі виктимогендік топтарын әлеуметтік қолдау саласындағы ұлттық заңнаманың Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатының негізгі бағыттарын; виктимді топтар орналастырылған мемлекеттік саясаттағы Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасының негізгі бағыттарын білетін болады; жасөспірімнің әрқайсысына жеке жүйелі түрде мәселесін шешеді, әлеуметтік-педагогикалық қызметтегі нәтижелерді болжамдай алады; әлеуметтік ортада адамдардың қолайсыз жағдайлардың алдын-алу жұмыстарын шеше алатын дағдыларға ие болады. Берілген курста виктимдік балалармен әлеуметтік педагогикалық жұмыстың теориялық негіздері қарастырылады, әлеуметтік педагогтың виктимдік балалармен жұмыс ерекшеліктері және әлеуметтік, психологиялық құбылыс ретінде балалардың виктимділік мәселелері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Әлеуметтік педагогтың диагностикалық қызметі
  Несиелер: 5

  Мақсаты - маманның әлеуметтік-педагогикалық диагностикалық құзыреттілігін дамыту; теориялар мен диагностикалық құралдар негізінде әлеуметтік-педагогикалық диагноз қою қабілетін қалыптастыру. Курс баланың бойындағы кемшілктерді айқындауға, «тәуекел тобындағы» балаларға диагностикалаудың әдісіне бағытталған. Курсты оқу барысында магистранттердің мынадай қабілеттерін қалыптастыру: - диагностикалардың классикалық, замануи психологиялық және әлеуметтік- педагогикалық тұжырымдамаларын қолдану; - әлеуметтік- педагогикалық диагностика саласындағы замануи ғылыми ізденістерде қолданатын техникалар мен әдістерді жобалау; - әлеуметтік- педагогикалық қызмет саласындағы дианостика әдістері мен дәстүрлі және жобалық әдістерді оқып үйренеді; - әлеуметтік- педагогикалық диагностика үдерісінде этикалық және мәдени реттеуді біледі; - диагностикалық зерттеулер нәтижесі бойынша ауызша және жазбаша есептер жасай білуді меңгереді; - диагностикалық әдістер мен әдістемелердің нәтижелерін интерпритациялай біледі; - диагностикалық зерттеулер мен психологиялық педагогикалық дәлелдемелерді ұсына білуді; - замануи ғылыми әлеуметтік педагогикалық және әлеуметтік психологиялық зерттеулер мен теорияларды сыни тұрғыдан бағалау білуді иегереді; - - әлеуметтік педагогикалық көмек көрсету бойынша диагностикалық құралдарды қолдану дағдаларын меңгереді; диагностикалық қызметтің замануи жағдайын бейнелейтін тенденциялар мен тұғырлар және мәселелді бағалау дағдыларын меңгереді. Курс магистранттарды әлеуметтік-педагогикалық және білім беру мекемелерінде, ұйымдар мен әлеуметтік қызметте, түрлі халық топтарымен диагностикалық, өзін қоршаған микроорта тұлғаларымен, әлеуметтік – педагогикалық алдын алу жұмыстарын, түзетулер және қайта қалпына келтіру жұмыстарын, әлеуметтік жоспарлау және басқару жұмыстарын жүргізудің теориясымен және практикасымен таныстырады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • ЖОО әлеуметтік педагогиканы және өзін-өзі тану пәнін оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Мақсаты - әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану курстарын, сондай-ақ мұғалімнің әдістемелік және жобалық құзыреттіліктерін үйрету қабілетін дамыту. Кәсіби білім беру үдерісіндегі әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану курстың миссиясы мен мәнін айқындауға тұжырымдамалық тұғырларды қарастыру; өзін өзі тану үдерісінің мәнін ашу; болашақ маманның әдістемелік және технологиялық негіздерін қалыптастыру; тұлғалық және кәсіби өзін өзі дамытудың тәжірибелік біліктіліктері мен теориялық білімдер жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистранттердің мынадай қабілеттерін қалыптастыру: - қоғамдағы мәселелерді шешу мақсатында ғылыми ақпаратты сыни тұрғыдан қабылдап және өзін өзі тану мен әлеуметтік педагогиканы оқытуда пайдалану; - осы курсты оқыту әдістемелері мен технологияларын бағалау әлеуетін тексеруге бағытталған дағдыларды мңгеру; осы пәнді оытудағы инновациялық және интерактивті технологияларды құрастыру дағыдларын қалыптастыру; - университетте әлеуметтік педагогиканы оқыту процесін, мектепте және колледжде өзін-өзі тану үрдісін құру, университетте дәйекті түрде. Курстың мазмұны әлеуметтік педагогика және өзін-өзі танудың оқыту әдістерінің пәні мен міндеттерін, осы курсты оқытудың тұжырымдамалық, материалдық, процессуалдық ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған; өзін-өзі танудың психологиялық-педагогикалық технологиялары, өзін-өзі дамыту, әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану маманы ретінде өзін-өзі жетілдіру; әлеуметтік педагогика мен өзін-өзі танудың әдістемелік принциптері; Әлеуметтік педагогика мен рухани-адамгершілік тәрбиенің әдістерінің, әдістерінің және технологиясының ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Әлеуметтік-педагогикалық акмеология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - акмелогиялық білімдер жүйесіндегі феноменологияы, заңдылықтар және механизмдердің жетістіктерін білу; әлеуметтік педагогтың кәсіби, жеке, тұлғалық даму, жас ерекшелік акмеологиялық міндеттердің кең спектерін шеше білуді қалыптастыруға мүмкіндік туғызу. Пәнді меңгеруден кейін магистрант: әлеуметтік-педагогикалық акмелогияның қалыптасу кезеңдерін, оның мақсаттарын, нысанын, пәнін, акмелогиялық ғылымның әдіснамалық негіздерін, акмеологияның категориялық ұғымдық аппаратын, акмеологиялық әдістер мен модельдерді, кәсіби дамудағы акмеологиялық тұжырымдамаларды біледі; практикалық қызметте ғылыми зерттеулердің акмеологиялық әдістерін қолдануды; дамудың акмеологиялық тұжырымдамадарын жасауда факторлар мен акмеологиялық шарттарды есепке алатын болады. Курс кәсіби және тұлғалық дамудың шыңына жетуде өзін өзі жүзеге асырудың тиімді жолдарын жеткізетін, қарым қатынаста, қызметте, өмір жолында, еңбек суьбектісі, жеке индивид ретінде тұлғаның өзін өзі жетілдіру тетіктері мен заңдылықтарының үдерістерін үйренуге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар келесі құзыреттіліктерді игереді:әлеуметтік-педагогикалық акмелогияның қалыптасу кезеңдерін, оның мақсаттарын, нысанын, пәнін, акмелогиялық ғылымныңәдіснамалық негіздерін, акмеологияның категориялық ұғымдық аппаратын, акмеологиялық әдістер мен модельдерді, кәсіби дамудағы акмеологиялық тұжырымдамаларды біледі; практикалық қызметте ғылыми зерттеулердің акмеологиялық әдістерін қолдануды; дамудың акмеологиялық тұжырымдамадарын жасауда факторлар мен акмеологиялық шарттарды есепке алатын болады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Цифрлық ұрпақ және балалардың денсаулығын психологиялық қолдау
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу кезінде студенттер келесі аспектілерді зерттейді: - цифрлық ұрпақ теориясы және олардың психикалық денсаулығын сақтау; - цифрлық ұрпақтың психологиялық-педагогикалық қолдаудың мәні мен кезеңдері; - цифрлық буын балаларына психологиялық-педагогикалық қолдау түрлері; - Интернетке тәуелділіктің диагностикалық әдістері, , цифрлықаутизм және т.б .; - қолдау технологиялары және цифрлықаутизм, Интернетке тәуелділік және т.б. - студенттердің цифрлық ұрпағының денсаулығын психологиялық-педагогикалық қолдау мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Цифрлық білім беру ресурстарының дизайны
  Несиелер: 5

  Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: - цифрлық құзіреттіліктің құрылымы, цифрлық буынның ерекшеліктері, мұғалімнің рөлі (DJ) - ЦБP тұжырымдамасының мәні, ЦБP классификациясы, оқу дизайнының түрлері. - байланыстыру теориясы, актерлік-желілік теория, ризоматикалық педагогика, ағым теориясы, эвтогогика, педагогика 3.0 және білім беру 3.0 және басқалар; - білім беру мүмкіндіктері мен әртүрлі платформалардың ресурстары, ережеге негізделген білім беру дизайны; оқиғаларға бағытталған нұсқаулық жобалау; стратегиялық бағытталған білім беруді жобалау; рөлдік оқыту дизайны; - динамикалық оқу ортасын, электронды оқулықтар мен оқу құралдарын жобалаудың дидактикалық негіздері, ЦБР; - оқу процесінде қолданылатын цифрлық білім беру ортасының түрлері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON1

  1. ғылымның тарихи философиялық білімін, ғылыми зерттеу ұстанымдарын, ғылыми білімді құру және жетістіктер тәсілдерін креативті қолдану мен талдауға;

 • Код ON2

  2.әлеуметтік педагогикалық әдістеменің түсінікті аппаратымен алдын алу, тұжырымдамаларды қолдану, әдістемелік амалдарды, ұстанымдар мен әлеуметтік педагогика мен өзін -өзі танудағы басқа да әдістерді қолдану, жоспарлау және ұйымдастыруға;

 • Код ON3

  3. кеңес беру, тәрбиелеу, қамқорлыққа алу бойынша әлеуметтік педагогикалық, превентологиялық жұмысты жүзеге асыру және оны талдауға; күрделі қиын жағдайда қалған тұлғаларға алдын алу мен әлеуметтік педагогикалық қалпына келтірудің жалпы және жеке бағдарламаларын жобалауға;

 • Код ON4

  4. қиын жағдайда тұлғаны дамыту, әлеуметтік –педагогикалық сауықтыру, алдын-алу бойынша жалпы және жек, бағдарламаларын жобалау, превентология саласында қамқоршылық, қорғаншылық және патронаттық тәрбие беруге қолдау көрсету, кеңес беру бойынша әлеуметтік–педагогикалық жұмысты талдауға;

 • Код ON5

  5. превентологияның конституциялық-құқықтық және заңнамалық негіздерін қолдану дағдыларын тұрақты дамытуға;

 • Код ON6

  6. жастар мен жасөспірімдер арасында тәуелділіктің алдын алу, салауатты өмір салтын қалыптастыруға бағытталған бағдарламалар мен жобаларды ендіру және жасауға;

 • Код ON7

  7. кредиттік оқыту жүйесі негізінде жоғары мектеп теориясы мен дидактикасы білімінің негізінде жоғарғы оқу орындарында педагогикалық үрдісті жобалау және жүзеге асыруға;

 • Код ON8

  8. акмеология бойынша және өмірлік дағдыны, әлеуметтік құзіреттіліктер мен эмоционалды тұрақтылықты дамыту бойынша кеңестер беру, кәсіби әңгімелесулер жүргізу, тренингтер жүргізуге;

 • Код ON9

  9. жастар субмәдениетінде тұлғаның әлеуметтік-педагогикалық сипаттамасы бойынша маңызды диагностикалық зерттеулерді үлгілеуге;

 • Код ON10

  10. түрлі категориядағы отбасылармен өзара әрекеттесуде әлеуметтік-педагогикалық технологияларды игеруге және жоспарлауға;

 • Код ON11

  11. білім беру саласындағы зерттеулер жүргізу, қазіргі заманғы әдістерді қолдана отырып, әлеуметтік-педагогикалық зерттеулердің нәтижелерін әзірлеу және бағалау үшін жаңа модельдерді, жүйелерді ұсыну және қолданбалы өтініштерге қорытындылар мен ұсыныстарды беруге;

 • Код ON12

  12. әрі қарай оқу және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін өз бағдарламаларын құруға, ғылыми-педагогикалық ақпаратты сындарлы бағалау және оны синтездеу; халықаралық қоғамдастықта қарым-қатынас жасау, олардың ғылыми жетістіктерін көрсету және талқылау.

Top