Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B11302 6B11302-Логистика (салалар бойынша) в ҚарМУ Е.А.Бөкетов

 • Өндіріс негіздері
  Несиелер: 6

  Пән логистикалық тізбектегі өнімді басқаруға, материалдарды сатып алуға, жеткізуге, тасымалдауға, сатуға және сақтауға, сондай-ақ ақпараттық және қаржылық ағынды оңтайландыруға, шығындар мен өндірісті оңтайландыруға мүмкіндік беретін болашақ маманның ой-пікірін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микро және макроэкономика
  Несиелер: 5

  Микроэкономика мен макроэкономикаға кіріспе, микро және макроэкономикалық көрсеткіштер, макроэкономикалық тұрақсыздық, жұмыссыздықтың экономикалық циклдеріне кіріспе. Инфляция, Ұлттық табыс: өндіріс, бөлу және тұтыну, жиынтық сұраныс, жиынтық ұсыныс, тауар-ақша нарығындағы Макроэкономикалық тепе-теңдік және ашық экономика.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Логистика негіздері
  Несиелер: 6

  Пәннің мақсаты - студенттерге логистикалық қызметтің заманауи тәсілдерін, формалары мен әдістерін үйрету; баламалы логистикалық шешімдерді кәсіби бағалаулар әдісі, нақты нарық жағдайына қарай материалдық қозғалыстың логистикалық негіздерін және онымен байланысты ақпараттар мен қаржы ағындарын зерттеуге негізделген ең жақсы таңдауды таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экономикадағы математика
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - студенттердің теориялық және практикалық экономикалық есептерді шешуге қажетті математикалық аппараттың негіздерін меңгеру; логикалық және алгоритмдік ойлау дағдыларын дамыту; өз бетінше талдау дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру, экономикалық мәселелерді зерттеу, өз жұмысын жетілдіру жолдарын ғылыми іздестіруге ұмтылысын дамыту.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жабдықтау логистикасы
  Несиелер: 3

  Курстың мазмұны: сатып алудың негізгі ұғымдары мен терминологиялары; логистикалық ұсыныстың мақсаттары мен міндеттері; сатып алу қызметiнiң объектiлерi мен сатып алынған ресурстардың жиынтығы; сатып алу қатысушылары мен іскерлік қатынастар түрлері; жабдықтау логистикасының стратегиялық аспектілері; бұйрықты басқару; сатып алу қызметін компанияның активтерінің кірістілігіне әсері; стратегиялық сатып алуды жоспарлау; тәуекелдерді сәйкестендіру және жеткізушілермен есепке алу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология жәні тіршілік қауіпсіздік негіздері
  Несиелер: 5

  қоғам мен табиғатты дамытудың негіздері, Табиғи ресурстарды ұтымды пайдаланудың қазіргі заманғы тәсілдері, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін құқықтық реттеу, жағымсыз әсерлердің дамуын болжау және төтенше жағдайлардың салдарын бағалау туралы білім мен түсініктерді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ халқының рухани мұрасы
  Несиелер: 5

  Қазақ халықының рухани мұрасының қалыптасу, даму тарихының күрделі кезеңдерін қамтиды. Ежелгі мәдени құндылықтарды және қазақ халық ауыз әдебиеті терең талданады. Әдебиет пен өнердің түрлі кезендері туралы білімдерін, өзекті теориялық мәселелерін қазіргі ғылымының озық жетістері негізінде жан-жақты, тарихи тұрғыдан қарастырады. Көркем шығармашылықты талдау үшін қажетті терминдер мен түсініктер жүйесі қамтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазақстан мен қазіргі кезеңнің тарихи тәжірибесінің жаңғыруы. Ұлттық сана ерекшеліктері мен қалыптасуы. "Мәңгілік ел" ұлтжандылық және ұлттық сана үшін оның мәні. Қазіргі заманғы жаһандану әлеміндегі қазақстандық бірлік. Жаңғырту үдерістеріндегі рухани мұра және оның рөлі. Қазіргі заманғы қоғамдық сананың бәсекеге қабілеттілігі мен болжамдық құндылықтары. Меритократикалық қоғам және оның құндылықтары. Қазақстан "білім қоғамы". Қазақстан "ақпараттық қоғам" мен "сандық технологиялар"қоғамы. Рухани жаңғы

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қолданбалы бизнес
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік құрылымдардың экономикалық, ұйымдастырушылық және құқықтық қатынастар жүйесі ретінде кәсіпкерліктің теориясы мен практикасын зерттеу негізінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың практикалық дағдыларын алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық, мемлекеттік-құқықтық құбылыстар туралы негізгі ұғымдар. ҚР конституциялық құқық негіздері. ҚР Құқық қорғау органдары мен соты. ҚР мемлекеттік билік органдары. ҚР Әкімшілік құқық негіздері. ҚР Азаматтық және отбасылық құқық негіздері. ҚР Еңбек құқығы және әлеуметтік қамсыздандыру құқығы. Сыбайлас жемқорлық әрекеттері үшін құқықтық жауапкершілік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Маркетинг
  Несиелер: 6

  Корпорациядағы басқару қызметімен, маркетинг принциптерімен, пайдалану мақсаттарымен, құралдарымен және әдістерімен танысу. Маркетинг аспектілерін зерттеу, оның мақсаттары, құралдары, әдістері, бағыттары және кәсіпорын қызметінде қолдану келешег

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Салалардағы статистика
  Несиелер: 6

  Қазіргі кезеңдегі статистиканың зерттеу аясы, тәсілі, міндеттері. Қазақстан Республикасында мемлекеттік статистиканы ұйымдастыру. Статистикалық байқау. Статистикалық қорытынды, топтау және кестелер. Абсолютті және салыстырмалы шамалар, олардың графикалық көрінісі. Орташа құндылықтар мен вариация көрсеткіштері. Селективті бақылау. Әлеуметтік құбылыстардың динамикасын статистикалық зерттеу. Индекстер. Әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың өзара байланысын статистикалық зерттеу. Әлеуметтік-экономикалық статист

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тауартану
  Несиелер: 5

  Курс келесі сұрақтарды қарастырады: тауар туралы ақпарат түрлері мен қалыптары, тауар туралы ақпарат құралдары, азық-түлік және азық-түлік емес тауарлардың нарығының ағымдағы жай-күйі, олардың сапасы, стандарттары мен тағамдық құндылығы, өндіру және сақтау ерекшеліктері, буып-түю және тасымалдау жөніндегі ілеспе және жедел құжаттар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қойма логистикасының негіздері
  Несиелер: 5

  Курс логистикалық жүйенің элементі ретінде қойманы қарастырады: қойма логистикасының проблемалары және олардың шешілуінде өзара үйлестірудің рөлі; Логистикалық қойма проблемаларын шешуге жүйелі тәсілдерді қолдану әдістемесі; қойма желісін қалыптастыру; қойма және қойма алаңдарын жобалау; сақтау жүйесін дамыту; қоймаларды басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы; жүк тиеу процесі және оның ұйымдастырылуында

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік қызмет негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттердің бәсекеге қабілетті ортада кәсіпорындардың кәсіпкерлік қызметін ұйымдастырудың теориялық негіздері мен тәжірибелік дағдыларын үйрету, кәсіпкерліктің теориялық және әдіснамалық негіздерін қарастыру; кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру және оның тиімділігін бағалау мәселелерін зерттеу

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Менеджмент
  Несиелер: 5

  Ұйымды басқару саласындағы негізгі ұғымдар мен анықтамаларды анықтайды, менеджерлердің кәсіби құзыреттілігіне қойылатын талаптар, басқару жүйесіне жүйелік көзқарас негіздері, басқарудың дамуына елеулі үлес қосқан негізгі тәсілдер. Басқаруды ұйымдастыруға, басқарудағы мақсаттық тәсілді, ұйымның ішкі және сыртқы ортасына, сондай-ақ басқарудың ұйымдық құрылымына және басқарудың қалыпты жағдайына көп көңіл бөлінеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қызмет көрсету саласындағы логистика
  Несиелер: 5

  Курс экономикадағы қызметтердің рөлін зерделейді, көтерме сауда нарығында қызметтерді логистикада шешімдер қабылдау дағдыларын қалыптастырады, қызметтерді тарату процесіне қызметтердің ынталандырушы әсер ету механизмін көрсетеді, қызмет көрсету секторының сипаты мен мазмұнын зерттейді; Логистика саласында қызметтерді тиімді пайдалану дағдыларын игеру; логистикалық қызметтерді ұйымдастыру әдістерін меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тауарларды сараптау
  Несиелер: 5

  Курс сараптаманың негізгі мәселелерін, техникалық реттеуді қарастырады: тауардың коммерциялық қызмет объектісі ретінде сипаттамалары; айналым саласындағы оның санын және сапасын қамтамасыз ету; тауарларды сәйкестендіру және оларды ақпараттық қолдау; тауарларды сараптаудың тәртібі мен ерекшеліктері, стандарттау үдерістерін құқықтық реттеу, сәйкестікті бағалау, тауарларды сертификаттау; зерттеу әдістері; сараптама барысында пайдаланылатын зерттеудің негізгі құралдары; азық-түлік емес тауарлардың кейбір топтар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Саудадағы логистика
  Несиелер: 5

  Бұл пәнді енгізу бүгінгі күні дұрыс өнімнің қол жетімділігін қажетті жерде, қажетті уақытта, қажетті мөлшерде, минималды шығындармен және қол жетімді бағамен қамтамасыз етуге қабілетті жоғары тиімді тарату жүйелерін құру фактісі болып табылады. Бұл жүйелер қоршаған ортаның өзгеруіне бейімделу қабілетіне ие болуы керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Логистиканың экономикалық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнде мамандандырылған логистикалық қызметтер фирмаларына және өндірістік кәсіпорындардың логистикалық жүйелеріне қатысты логистикадағы экономикалық мәселелердің кең ауқымы берілген. Логистикалық жүйелердің бәсекеге қабілеттілігін бағалау мәселелері; баға белгілеу әдістерін және жеткізу тізбектеріндегі стратегияларды; логистикалық шығындар мен оларды талдау әдістері, бухгалтерлік есеп және реттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Логистикадағы баға саясаты
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты студенттер арасында баға теориясы мен практикасын дамытудың қазіргі заманғы үрдістері, компанияның бағалық саясат қағидаттары, баға белгілеу әдістері мен құралдары және баға белгілеу саласында басқару шешімдерін эмпирикалық бағалау туралы білім жинағын дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Салықтар және салық салу
  Несиелер: 4

  Салық салудың ұйымдық – экономикалық және әлеуметтік негіздерін, салықтарды, алымдар мен міндетті сипаттағы басқа да төлемдерді, олардың элементтерін, Қазақстан Республикасында салық жүйесін қалыптастырудың тарихи аспектілерін, салық жүйелерін құрудың негізгі принциптерін, салық реформасын жүргізудің ерекшеліктері мен аяқтау перспективаларын, Қазақстанда және нарықтық экономикасы бар жетекші елдерде пайдаланылатын маңызды өлшемдер мен ұғымдарды баяндау.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономиканы мемлекеттік реттеу
  Несиелер: 5

  Курс: нарықтық экономикаға мемлекеттік араласудың қажеттілігі мен мүмкіндіктері; экономиканы мемлекеттік реттеудің тұжырымдамалары мен модельдері; мемлекеттік органдардың экономиканы реттеудің әдістері мен құралдары; экономиканы мемлекеттік реттеу деңгейлері; мемлекеттік экономикалық саясатты мемлекеттің реттеуші функцияларын жүзеге асыру тәсілі ретінде; бизнесті реттеуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Операциялық менеджмент
  Несиелер: 5

  Курс кедендік рәсімдер: тұжырымдамасы және жіктелуі; ішкі тұтыну үшін кедендік рəсімдеу тәртібі; экспорттық кедендік рәсім; кедендік транзит кедендік рәсімі; тауарларды уақытша әкелудің кедендік рәсімі; кедендік тазартуды төлеу тәртібі; транзиттік декларацияларды тіркеуді қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Бухгалтерлік есеп және 1С-Бухгалтерия
  Несиелер: 4

  Пән студенттердің теориялық және практикалық білімдері мен дағдыларын есепке алу, есеп беру негіздері, кәсіпорынның есеп саясатын қалыптастыру, шаруашылық субъектісінің шаруашылық басқару жүйесіндегі бухгалтерлік есеп ролін меңгеру, қордың барлық түрлерін пайдаланудың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және оның мақсаттылығын қамтамасыз ету саласындағы міндеттерін игеруге бағытталған.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жеткізу тізбектерін басқару
  Несиелер: 6

  Курс мына сұрақтарды қамтиды: жеткізу және жеткізу тізбегін басқару эволюциясы; жеткізу тізбектерінің классификациясы мен конфигурациясы; жеткізу тізбегін оңтайландыру; жеткізу тізбегін жоспарлау және жобалау негіздері; жеткізу тізбегі стратегиясын әзірлеу; корпоративтік стратегия және жабдықтауды басқару; жабдықтауды басқару: кәсіби білім мен дағдыларды дамыту; жабдықтау тізбегін басқару: ұйымдық құрылым; жаңа өнімдерді әзірлеуге жеткізушілерді тарту; экологиялық және этикалық мәселелер

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көлік логистикасы
  Несиелер: 6

  Курс логистиканы және жеткізу тізбегін басқару жүйесіндегі орынды қарастырады; көлік дамуының тұжырымдамасы; көлік және тасымалдау қызметтері; көлік құралдарын таңдау және көлік құралдарын таңдау; тауарлар мен жолаушыларды жеткізудің технологиялық сызбалары; көлік түрлерінің көліктік-логистикалық жүйелерінің ерекшеліктері және олардың өзара әрекеттестігі; бірыңғай технологиялық процессті қарастырады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Эконометрика
  Несиелер: 4

  Эконометрика негіздері. Ықтималдықтар теориясынан және математикалық статистикадан мәліметтер. Кездейсоқ шамалардың сипаттамасы. Негізгі статистикалық үлестірімдер. Үлестірудің статистикалық бағалары. Гипотезаларды тексеру. Регрессионды-корреляциялық талдаудың математикалық негіздері. Сызықты емес эконометриялық модельдер. Көпше сызықтық регрессия және корреляция. Гетероскедастичность. Автокорреляция. Мультиколлинеарность. Уақытша қатарларды талдау. Бір мезгілде теңдеулер жүйесі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Логистикалық фирмалардың экономикасы
  Несиелер: 5

  Пән логистикалық қызметтерді және өнеркәсіптік кәсіпорындардың логистикалық жүйелерін ұсынатын мамандандырылған фирмаларға да қатысты логистикадағы экономикалық мәселелердің кең ауқымын көрсетеді. Пән бойынша студенттер логистика саласында бизнесті жүргізудің экономикалық негіздерін меңгереді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Логистикадағы экономикалық-математикалық әдістер мен модельдер
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттерге жүйелі теориялық білім беру және түлектердің математикалық әдістер мен модельдерді қолданудағы кәсіби құзыреттілікке ие болуын қамтамасыз ету, сондай-ақ интеграцияланған нарық субъектілерінің материалдық-материалдық базасын ұйымдастыру және басқарудағы инвентарлық басқару әдістерін қамтамасыз ету, мемлекеттік және муниципалды үкімет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жеткізу тізбектеріндегі қорларды басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - жабдықтау тізбегінің бір элементінде және оның элементтерінің бірыңғай жүйесінде инвентарлық басқару саласындағы білім алу. Пән бойынша студенттер осындай есептеу дағдыларын меңгереді инвентарлық басқару жүйелерінің индикаторлары сатып алудың оңтайлы өлшемі, қауіпсіздік қорлары, тәртібі және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірістік үдерісті құрастырудағы лоистикалық моделдер
  Несиелер: 5

  Курс өндірістік процестердің экономикалық және математикалық модельдеу теориясының негіздері; негізгі түсініктер мен фактілер; құрылымдық модельдеу; үлгілік даму кезеңдері; өндірістік процестің модельдері; оңтайлы диапазон қалыптастыру модельдері; араластыру процестерін модельдеу; тасымалдау және тағайындалған процестерді модельдеу; тарату үлгілері; экономикадағы тәуекелдік жағдайларды модельдеуді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жобалық талдау негіздері
  Несиелер: 5

  Курс жоба және оны анықтау; жобаны сипаттайтын белгілер; жобаның өндіріс жүйесінен айырмашылығы; жоба шектеулері; жобаның негізгі элементтері; жобаны басқарудың мәні; жобаларды басқару сұлбаларының негізгі нұсқалары; дәстүрлі және жобалық басқару функцияларын салыстыру; логистикалық жобаларды басқару негіздері; жобаны басқару мен инвестицияларды басқарудың өзара байланысы; жобаны басқарудың даму перспективаларын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Экономикалық тәукелдер
  Несиелер: 5

  Курс тәуекелдің мәні; «Тәуекел» анықтамасына көзқарас; іскерлік тәуекелдерді басқару негіздері; тәуекелдерді жіктеу; көлік тәуекелдері және оларды сақтандыру; мүліктік тәуекелдер; өндірістік тәуекелдер және өндірістің өнеркәсіптік қауіпсіздігі; тәуекелдерді басқару жүйесі; тәуекелдерді бағалау тәсілдеріндегі белгісіздіктерді қарау; тәуекелді талдау және бағалау; тәуекелді талдау әдістерін қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Логистикалық инфрақұрылымды басқару
  Несиелер: 4

  «Логистикалық инфрақұрылымды басқару» пәнін меңгеру мақсаты - логистикалық үрдістерді басқарудың негізгі қағидаттары мен әдістерін студенттердің қалыптасқан қойма желісі және логистикалық инфрақұрылымның құрамында қоймалау шеңберінде дамыту.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Логистикалық компанияны ұйымдастыру, жоспарлау және басқару
  Несиелер: 5

  Курс материалдық және ақпараттық ағымдарды ұйымдастыру, жоспарлау және басқару, тауарларды өндіру, бөлу және айналымы, логистика саласындағы тиімді менеджмент саласында оқытуды қарастырады. логистикалық тәуекелдердің мәні, мазмұны және түрлері. Тауарды басқару. Материалдық-техникалық жабдықтауды логистиканың басқа функцияларымен өзара байланыстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Логистикадағы маркетингтік зерттеулер
  Несиелер: 5

  Курс маркетингтік зерттеулердің негізгі сатылары; маркетингтік ақпаратты жинау кезінде бастапқы және қосымша деректердің түрлері; маркетингтік шешімдер қабылдау; нарықтық бағалау критерийлері; маркетингтік зерттеулерді жоспарлау және қаржыландыру; логистикадағы маркетингтік зерттеулердің ерекшеліктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Бәсекелестік стратегиялар
  Несиелер: 5

  Курс: бәсекелестіктің қарқындылығын анықтайтын құрылымдық факторлар; құрылымдық талдау және бәсекелестік стратегия; құрылымдық талдау және саланы анықтау; бәсекелестік стратегиясының негізгі нұсқалары; бәсекелесті талдау әдісі; нарықтық сигналдар; бәсекелестік әрекеттер; сатып алушылар мен жеткізушілер үшін стратегия; төмен концентрациялы салаларда бәсекеге қабілетті стратегия; жаңа салаларда бәсекелестік стратегиясы; рецессия кезінде өнеркәсіптегі бәсекелестік стратегиясы; бәсекелес портфельді талдау әдіст

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Сыртқы сауда операцияларының логистикасы
  Несиелер: 5

  Курс сыртқы экономикалық қызметтегі логистиканың тұжырымдамасы мен мазмұнын қарастырады; сыртқы сауда келісімшарттарының көлік жағдайлары тауарлар ағынын басқаруға арналған құрал ретінде; Қазақстанның сыртқы саудадағы тарату жүйесінің рөлі; Қазақстан Республикасының сыртқы сауда жүктерін әр түрлі көлік түрлерімен тасымалдауды ұйымдастыру; сыртқы экономикалық қызметтің коммерциялық шарттары; көлік басқару құрылымдары; көліктік компанияларды біріктірудің формалары мен әдістері; тасымалдаудың қазіргі заманғы ұ

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндіріс логистикасы
  Несиелер: 5

  Курс өндірістік логистиканың әлеуметтік-экономикалық мәні; өндірістік логистика концепциясы; ішкі логистикалық жүйелер; өндірісті ұйымдастырудағы логистикалық жүйелер; кәсіпорынның экономикалық тұрақтылығы көрсеткіштері; компанияның логистикалық талдауы; өндірістік жүйелер тұжырымдамасы; өндіріс жүйелеріндегі материалдарды басқару; кәсіпорын логистикалық жүйелерін құру негіздері; логистикалық жүйеде түгендеуді басқару; өндірістік логистика тиімділігін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өндірісті ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Курс мына сұрақтарды қарастырады: Өндірісті ұйымдастырудың жүйелік тұжырымдамасы; кәсіпорынның өндірістік құрылымын ұйымдастыру; өндірістік процесс және оны уақытында ұйымдастыру; өндірісті ұйымдастырудың түрлері мен әдістері; желілік өндірісті ұйымдастыру негіздері; кәсіпорынның өндірістік қуатын өндіру бағдарламасын негіздеу; жаңа өнімдерді шығаруға арналған дайындықты ұйымдастыру; өнім сапасын бақылауды ұйымдастыру; өндірістік инфрақұрылымның мазмұны мен мақсаттары; құралды, жөндеуді, энергияны, көлікті,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тарату логистикасы
  Несиелер: 5

  Курс келесі сұрақтарды қарастырады: тарату логистикасының тұжырымдамасы, мақсаттары, міндеттері мен функциялары; тарату арналарын ұйымдастыру; делдалдарды таңдау және олардың негізгі сипаттамалары; логистикалық делдалдар, аутсорсинг; таратуды басқару; кәсіпорынның тарату желісі; Тапсырысты басқару (логистикалық компонент); жаңа нарықтарға шығу; дистрибьюторлармен жұмыс жасау; дистрибьюторлық логистикадағы қорлар мен қорлар; Клиенттерге қызмет көрсету логистиканың функциясы ретінде; логистикалық қызметті бас

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кедендік операциялар мен рәсімдер
  Несиелер: 5

  Курс қарастырады: кедендік рәсімдер: тұжырымдамасы және жіктелуі; ішкі тұтыну үшін кедендік рəсімдеу тәртібі; экспорттық кедендік рәсім; кедендік транзит кедендік рәсімі; тауарларды уақытша әкелудің кедендік рәсімі; кедендік тазартуды төлеу тәртібі; транзиттік декларацияларды тіркеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көліктік және логистикалық телематика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - технологиялық жүйелер мен процестердің кеңістіктік интеграциясын зерттеу; инновациялық электронды құрылғылар мен автомобильдердегі гаджеттер, инновациялық электрондық құрылғыларды құру және тиімді пайдалану бойынша зерттеулерге қатысу, навигациялық жүйелердің перспективті технологияларын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тауар қозғалысының логистикасы
  Несиелер: 5

  Курс келесі мәселелерді қарастырады: тарату логистикасының міндеттері мен функциялары; тарату орталықтарын орналастыру; логистикалық жалпы қойма мәселелері; түгендеудің жалпы мәселелері; жеткізілімнің белгіленген көлемімен тауарлық-материалдық қорларды басқару жүйесі; оңтайлы тапсырыс мөлшерін есептеудің экономикалық мәні; өндіріс жүйесіндегі материалдық және ақпараттық ағымдардың қозғалысын ұйымдастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жаһандық логистикалық жүйелер
  Несиелер: 5

  Курс жаһандық логистика тұжырымдамасы және оның ерекшеліктері; компанияның қызметіндегі жаһандық логистиканың рөлі мен орны; ел экономикасындағы халықаралық логистиканың маңыздылығы; халықаралық логистиканы дамыту факторлары мен үрдістері; халықаралық логистика ағыны және ағымы; халықаралық логистикадағы тауарлар ағынын сипаттау және кодтау үшін үйлесімді жүйені қарастырады..

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ақпараттық логистика
  Несиелер: 5

  Пән логистикалық процесті ақпараттық қамтамасыз етудің теориялық және әдіснамалық аспектілерін зерттеуге бағытталған; логистикалық жүйелердегі ақпараттық ағындарды ұйымдастыру мен басқару әдістерімен және әдістерімен танысу; логистикалық ақпараттық жүйенің негіздерін меңгеру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кедендік бақылау
  Несиелер: 5

  Курс келесілерді қарастырады: кедендік бақылаудың сипаты мен мазмұны; кедендік бақылаудың жіктелуі және оны жүзеге асырудың негізгі нысандары; кедендік бақылаудың негізгі принциптері; тәуекелдерді басқару жүйесі; кедендік тексерулер және оларды жүргізу тәртібі; кеден шекарасы арқылы өткізілетін тауарларға кедендік бақылау; халықаралық поштаның кедендік бақылауы; Шетел азаматтарының жекелеген санаттарымен тасымалданатын тауарларды кедендік бақылау ерекшеліктері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стратегиялық маркетинг
  Несиелер: 5

  Курс қарастырады: бәсекелестіктің қарқындылығын анықтайтын құрылымдық факторлар; құрылымдық талдау және бәсекелестік стратегия; құрылымдық талдау және саланы анықтау; бәсекелестік стратегияның негізгі нұсқалары; бәсекелесті талдау әдісі; нарықтық сигналдар; бәсекелестік әрекеттер; сатып алушылар мен жеткізушілер үшін стратегия; төмен концентрациялы салаларда бәсекеге қабілетті стратегия; жаңа салаларда бәсекелестік стратегиясы; рецессия кезінде өнеркәсіптегі бәсекелестік стратегиясы; бәсекелестердің портфол

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Білім қоғамның интеграциялық жүйе мен адам, рухани процестердің рөлі, қазіргі қоғамдағы тараптардың заңды мүдделерінде қолданылады

 • Код ON2

  Басым мемлекеттік бағдарламалар, әлеуметтік саясат пен экономика дамуының негізгі бағыттары туралы пікірін еркін білдіреді

 • Код ON3

  Микро және макро деңгейлерде пайда болатын басқарушылық мәселелерді экономикалық және математикалық әдістерді қолдана отырып шешеді

 • Код ON4

  Логистика саласында жеке бизнесті жобалау кезеңінде туындайтын мәселелерді табысты шешу үшін осы білімді сеніммен қолдануға болады.

 • Код ON5

  Микро және макро деңгейлерде орындалған логистикалық процестерді экономикалық негіздеуге қабілетті

 • Код ON6

  Тауарлар мен қызметтерді сату жүйесінде әртүрлі өнім топтарының ерекшеліктері мен сараптамалары туралы біледі

 • Код ON7

  Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы оңтайлы шешімдерді анықтау үшін логистикалық ақпаратты бағалайды.

 • Код ON8

  Жабдықтау тізбегінде өндірісті ұйымдастыру мен түгендеуді ұйымдастырудағы логистиканың рөлін түсіндіреді

 • Код ON9

  Логистикалық функциялардың тізбегіне сәйкес жеткізу тізбегінде логистикалық процесті ұйымдастырады

 • Код ON10

  Өндірісті ұйымдастырудың ерекшеліктерін түсіндіріп, логистикалық жүйені қолдану арқылы логистикалық тапсырмаларды өз уақытында іске асыруды қамтамасыз етеді

 • Код ON11

  Сыртқы сауда операцияларын жүргізу кезінде қажетті кедендік рәсімдерді әзірлейді және ескереді

 • Код ON12

  Логистикалық нарықтың маркетингтік талдауына негізделген нарықтық стратегияларды әзірлейді

 • Код ON13

  Логистикалық үрдістің құрылуынан туындайтын ықтимал тәуекелдер мен қажеттіліктерді бағалайды

 • Код ON14

  Басқару және мемлекеттік реттеу қағидаттарын логистикалық үдерісте біріктіреді

6B11302 Логистика (сала бойынша)
Бакалавриат

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11302 Логистика (Көлік)
Бакалавриат

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11302 Тасымалдау және логистика ұйымдастыру
Бакалавриат

Азаматтық авиация академиясы (ААА)

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский
6B11302 Логистика(сала бойынша)
Бакалавриат

Қазақ ұлттық аграрлық университеті

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B11302 Логистика
Бакалавриат

Алматы менеджмент университеті (AlmaU)

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11302 Логистика (Көлік)
Бакалавриат

Қарағанды техникалық университеті (Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті)

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11302 Логистика
Бакалавриат

Еуразия Технологиялық Университеті

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
6B11302 Логистиканы ұйымдастыру және басқару
Бакалавриат

Халықаралық Бизнес Университеті

БББТ: B095 Көлік қызметтері

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top