Жаңа білім беру бағдарламасы

6B11302 Кешенді көліктік логистика в Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Көлік қызметтері саласында теориялық және практикалық дағдылары, көшбасшылық қасиеттері бар, көлік - логистика жүйесінің барлық элементтерінің интеграцияланған өзара әрекеттесуінің жиынтық шығындарының ең аз мөлшерін қамтамасыз етуге, ұжымда жұмыс жасауға, ұйымдастырушылық және басқарушылық қызметпен айналысуға қабілетті көлік секторы үшін білікті мамандарды даярлау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B095 Көлік қызметтері
 • Білім беру саласы 6B11 Қызмет көрсету
 • Дайындық бағыты 6B113 Көлік қызметтері

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Көлік объектілерінің жұмысын үйлестіруге, тасымалдау процесін ұйымдастыру бойынша шешімдер қабылдауға, бірыңғай көлік жүйесін құруға, көлік-логистикалық инфрақұрылымдар мен тораптардың құрылымы мен қуатын айқындауға, көлік жұмысының негізгі көрсеткіштерін есептеуді жүргізуге қабілетті.
 • Қоғамның әлеуметтік даму үрдістерін, әлеуметтік-этикалық құндылықтарды, салт-дәстүрлерді, әдет-ғұрыптарды, қоғамдық нормаларды, іскерлік этика нормаларын біледі және талдайды, оқыту процесінің негізгі қағидаттарын, құқықтық жүйе мен заңнама негіздерін пайдалана алады, зияткерлік, мәдени, адамгершілік және кәсіби өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі жетілдірудің перспективалық бағыттарын құрайды.
 • Кәсіби қызметтің сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздерін, әлеуметтік-этикалық, экономикалық және ұйымдастырушылық-басқарушылық негіздерін біледі. Өндірістік салада қажетті білімдерге, дағдыларға ие және жаһандану жағдайында әлеуметтік, экономикалық, кәсіби рөлді, географиялық және әлеуметтік ұтқырлықты және өзгерістер мен белгісіздіктің өсу динамикасын өзгертуде өзінің функционалдық рөлін айқындайды. Шетелдік серіктестермен істерді жүргізудің құзыретті деңгейі үшін қажетті шет тілін қолдана біледі.
 • Көлік пен жүктердің әртүрлі түрлерін интеграциялау негізінде қазіргі заманғы көлік технологияларын ұйымдастыру және енгізу жолдарын, схемаларын, олардың қасиеттері мен құрамын синтездейді, халықаралық тасымалдар мен инфрақұрылымды ұйымдастыру кезінде кедендік рәсімдердің негіздерін меңгерген, бизнесті жүргізу және кәсіпкерлік негіздерін біледі.
 • Еңбекті және экологияны қорғаудың нормативтік актілері мен ережелерінің сақталуын қамтамасыз етеді, көлік процесінде қозғалыс қауіпсіздігінің нормалары мен ережелерін, тіршілік қауіпсіздігі ережелерін қолданады. Өндіріс және айналым, жолаушылар тасымалы, қойма шаруашылықтары, қорлар салаларында материалдық ағындарды басқарудың логистикалық қағидаттарын пайдаланады және шикізатты сатып алу мен тауарларды жеткізу арасындағы уақыт аралықтарын қысқарту бойынша шараларды әзірлейді.
 • Көліктік-логистикалық қызметтер нарығын тасымалдау сапасының нормативтік талаптарына сәйкес, ішкі және сыртқы сауда жүктерінің тасымалдау процесін ұйымдастыру шарттары мен нормативтік актілеріне сәйкес жүктер мен жолаушыларды тасымалдауды қамтамасыз етеді.
 • Заманауи көліктік-логистикалық техниканы, тиеу-түсіру жұмыстарын кешенді механикаландыру және автоматтандыру технологияларын пайдаланады, цифрлық технологияларды пайдалана отырып жеткізу тізбегін басқарады, тез бұзылатын жүктерді тоңазытқыш көлік құралдарымен тасымалдауды ұйымдастырады.
 • Жүк түрлері бойынша материалдық өндіріс саласында маркетингтік қызметті жүзеге асырады, көлік процестерін ұйымдастыру үшін бизнес-жоспарларды әзірлейді, материалдық және көліктік ағындарды басқару дағдыларын меңгерген, логистика мен экономикада математикалық модельдеу әдістерін пайдаланады, транспрортта цифрлық технологияларды практикада іске асырады, көлік құралдары жүктерінің жол қозғалысын басқарудың оңтайлы жүйелерін әзірлейді.
 • Өндірістік процесті ұйымдастыру және белгісіздік пен тәуекел жағдайында шешімдер қабылдау, сондай-ақ экспедиторлық қызмет дағдыларын меңгерген, логистикалық орталықтармен, негізгі көлік құжаттарымен, халықаралық келісімдермен және кедендік бақылаумен байланысты кәсіпорындармен өзара іс-қимыл кезінде жанжалды жағдайлардың алдын алу және шешу үдерісінде әр түрлі жағдайларда икемді және ұтқыр болу үшін командада жұмыс істей алады.
 • Математика және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар негіздерін меңгерген, әртүрлі көліктік есептерді шешуде логистика саласында математикалық модельдерді құру дағдыларын меңгерген, нақты жағдайлар мен өндірістің технологиялық процестеріне қолданылатын нәтижелерді талдай алады.
 • Кәсіпорындардың, көліктік-логистикалық және тарату орталықтарының құрылымдық бөлімшелерінде еңбекті ұйымдастыру дағдыларына ие, тасымалдау объектісі қорының көлемін ескере отырып, тасымалдаушыны, экспедиторды және тасымалдау тәсілін таңдау бойынша шешімдер қабылдайды, коммерциялық операцияларды орындай алады және тасымалдау құжаттарының жиынтығын ресімдей алады, қоймалардың жүк түрлері бойынша оңтайлы орналасуын таңдайды.

Ұқсас БББ

Top