Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01420 6B014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау в Зулқарнай Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті

 • Кәсіптік оқытудың заманауи технологиялары
  Несиелер: 5

  әртүрлі білім беру жүйелерінің ерекшеліктерін білу, сондай-ақ білім берудің әртүрлі деңгейлеріне арналған білім беру бағдарламалары

 • Станоктар мен құралдар-саймандар
  Несиелер: 5

  Пәнніңқысқашасипаттамасы: Курстыңнегізгімақсатыстуденттердіңкәсіптікдаярлаудыңқажеттідеңгейін, пайдаланусаласындағытәжірибелікдағдыларменқабілеттерін, өндірістімеханизациялаужәнеавтоматтандырудымеңгеруболыптабыладызаманауиметаллкескішжабдығынпайдалану, сондай-ақдағдылардыдамыту оларды жобалау

  Селективті тәртіп
 • Дінтану
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты: студенттің әлеуметтік білімін қалыптастыру, діни мәдениет пен толеранттылықты қалыптастыру, нарықтық экономикаға және плюралистік демократияға сәйкес келетін ақыл-ой мен құндылық жүйесін қалыптастыру, сондай-ақ әлеуметтік құбылыстарды, діни қозғалыстар мен топтардың пайда болу сипатын талдауға студенттердің ғылыми көзқарастарын дамыту.

  Селективті тәртіп
 • Өнер және қолөнер негіздері
  Несиелер: 3

  Краткое описание дисциплины: Основы декоративно-прикладного искусства, выпиливание, резьба по дереву и выжигание – один из самых распространенных видов декоративно–прикладного искусства

  Селективті тәртіп
 • Кәсіпкерлік қызмет
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерліктің табиғаты мен оның Қазақстан экономикасындағы рөлі туралы, сондай-ақ кәсіпкерлік қызмет саласындағы практикалық дағдылар туралы студенттерге қажетті теориялық білімдерді меңгеру.

 • Қоғамға қызмет ету
  Несиелер: 1

  Қазақстандық қоғамды жүйелі реформалау тұрғысынан алғанда, әмбебап және ұлттық құндылықтарды біріктіретін қазақ халқының дәстүрлі құндылықтарын қайта қалпына келтіру мәселелері: халыққа қызмет ету мәдениеті, адамгершілік принциптері өзекті болды.

  Селективті тәртіп
 • Жаратылыстану пәндерінің негіздері
  Несиелер: 5

  студенттерді әлемнің қазіргі заманғы ғылым суреттерінің тұтас көзқарасын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
 • Материалдарды өңдеу технологиясы бойынша практикум (профиль бойынша) 3
  Несиелер: 5

  Пәнніңқысқашасипаттамасы: Қаражәнетүстіметалдарменқорытпалардыңметаллургиялықөндірісініңнегіздерін, қысымдыөңдеу, құю, дәнекерлеужәнекесуарқылыбланкалутәсілдерінбілу.

  Селективті тәртіп
 • «Отбасылық құндылықтар - ұлт денсаулығының негізі» модулі (Salauatta Kazakhstan, HLS, отбасылық педагогика)
  Несиелер: 5

  Пәнніңқысқашасипаттамасы: мемлекеттік, қоғамдықжәнеіскерлікқұрылымдардыңқызметінүйлестіруарқылыазаматтардыңденсаулығынқалыптастыру, сақтаужәненығайту

  Селективті тәртіп
 • Материалдарды өңдеу технологиясы бойынша практикум (профиль бойынша) 2
  Несиелер: 3

  Материалдарды өңдеу технологиясы бойынша практикум (профиль бойынша) Қаражәнетүстіметалдарменқорытпалардыңметаллургиялықөндірісініңнегіздерін, қысымдыөңдеу, құю, дәнекерлеужәнекесуарқылыбланкалутәсілдерінбілу.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіби педагогика
  Несиелер: 5

  тұлғаны дамыту, оқыту және білім беру процестерінің заңдарын білу

 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері
  Несиелер: 2

  қауіпсіздіктің теориялық негіздері тіршілік ету ортасындағы адам; қауіпсіздіктің құқықтық және нормативтік-техникалық негіздері тіршілік

  Селективті тәртіп
 • Экономика және құқық негіздері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты заңнаманың негіз қалаушы теориялық ережелері , қоғамның дамуының экономикалық заңдылықтары және оның тиімді қызмет ету мәселелері туралы білім жүйесін қалыптастыру

 • Электротехника, электроника және автоматика негіздері (профильдегі кәсіби дайындық саласында)
  Несиелер: 4

  Пәнніңқысқашасипаттамасы: Мақсат - болашақинженерлердізерттеуәдістеріне, электромагниттікпроцестердіжәнеэнергиянытүрлендіргіштердіпрактикалыққолданудыңтеориялықжәнепрактикалықбілімдеріменқамтамасызету.

  Селективті тәртіп
 • Салалық материалтану және құрылыс материалдарының технологиясы
  Несиелер: 5

  осы саладағы магистрлік білім ғимараттар мен металл қасиеттері қорытпалар және конструкциялық материалдар, құрылымға әсер ету металдар мен жылудың қорытпаларының қасиеттері, деформация , материалды өңдеу әдістері Бланкаларды шығару әдістері Түрлері мен әдістері Қажетті күш пен өнімділікті алу үшін емдеу толық сипаттары.

 • Машинатанудың теориялық негіздері 2
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты-жұмыс режимі мен машиналардың қажетті ресурсын ескере отырып, жалпы мақсаттағы бөлшектер мен тораптарды есептеуді және құрастыруды оқып үйрену, энергетикалық машиналардың жұмыс істеуінің теориялық негіздерін оқып үйрену

  Селективті тәртіп
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  кең ой-өрісі мен ойлау мәдениетімен жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін тілдік пәндер саласындағы негізгі білімдерге ие болу

 • Педагогикалық мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 5

  "Педагогикалық қызметке кіріспе" пәнін меңгеру барлық циклді ашады психологиялық-педагогикалық пәндердің негізгі теориялық педагогика, психология, сондай-ақ педагогикалық практикамен. Зерттеу осы оқу пәнінің мақсаты болашақ педагогты қалыптастыру қажеттілігімен байланысты. педагогикалық қызметтің мәні, педагогикалық жаңартылған мектеп жағдайында оның даму перспективалары. Еркін осы пән аясында студенттер алған білімдері мен іскерліктерін басқару, - педагогикалық цикл пәндерін кейін табысты меңгерудің қажетті шарты. Курстың мазмұны болашақ мұғалі��дерде білім туралы түсініктерді қалыптастыруға бағытталған. және әдістемелік сипаттағы білімді қамтиды. білім берудің қоғамдық құбылыс ретінде және мақсатты үрдіс ретінде мәні адам, қоғам және мемлекет мүддесінде тәрбие мен оқыту педагогикалық теория мен практика туралы, педагогика әдіснамасының түрлі деңгейлері туралы

 • Кәсіптік оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  мамандарды кәсіби даярлау әдістемесі, оқыту әдістері және кәсіби білім мен дағдыларды қалыптастыру бойынша білімді қолдану

 • Материалдарды өңдеу технологиясы бойынша практикум (профиль бойынша) 1
  Несиелер: 4

  белгілеу операцияларын орындауда, металдарды кесу, түзету және ию; металдарды кесу; металдарды аралау; бұрғылау, үңгілеу, зенкерлеу және өрістету

 • Машинатанудың теориялық негіздері 1
  Несиелер: 5

  студент: материалдардың операциялық және технологиялық қасиеттерін талдау, оларды өңдеуге арналған материалдармен технологияларды таңдау мүмкіндігіне ие болуы керек.

  Селективті тәртіп
 • Қазақстанның оқу орындарында азаматтық, отбасылык, жұмысшы білімін беру (Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі)
  Несиелер: 5

  Пәнніңқысқашасипаттамасы: Командадажұмысістейбілу, әлеуметтік, этникалық, конфессиялықжәнемәдениайырмашылықтардытолеранттытүрдеқабылдау

  Селективті тәртіп
 • Оқушылардың профильдік оқуын ұйымдастыру
  Несиелер: 5

  Өзінің болашақ мамандығының әлеуметтік маңыздылығын, кәсіби құзыреттілігін білу; кәсіби қызмет нәтижелері үшін жауапкершілікте болатын нормативтік актілер, заңдар және басқа да құжаттар

 • Сызба геометрия, сызба және инженерлік графика
  Несиелер: 5

  Геометриялық фигуралардың болжамдарын салудың теориялық негіздері саласындағы білімдерге ие болу; • позициялық және метрикалық мәселелерді шешудің негізгі әдістері; • ESKD стандарттарының талаптары.

  Селективті тәртіп
 • Педагогика
  Несиелер: 5

  Педагогика - бала жайындағы ғылым, олай болса ол ұрпақ тәрбиесі жайындағы ілім. Адам баласының ұрпағы үнемі жаңарып, өзгеріп отырғандықтан, педагогика ілімі де үнемі өзгеріп отырады. Қазіргі кезде тәрбиенің ықпал жасау аясы кеңейе тусуде. Сондықтан "педагогика - бала тәрбиесі жайындағы ғылым", -деп шек қоюға болмайды. Педагогиканың ғылыми таным саласы - тәрбие. Педагогика қоғамдық өмірдегі тәрбиенің мәні мен рөлін анықтайды. Педагогика - жалпы адам тәрбиесі жайындағы ғылым . Ал тәрбие - жастарды әлеуметтік өмірге және еңбекке даярлап, оларға қоғамдық тарихи тәжірибені үйрету процесі.

 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 2

  Пәнді оқыту мақсаты – жеке тұлғалық қасиеттерді дамытумен Кәсіби бағытталған шетел тілдесуге үйрету. Оқитын елдің мәдениетін білу

 • Маркетинг және бизнес жоспарлау
  Несиелер: 5

  білуікерек: ұйымның мәнісалалардың экономика сындағы негізгі байланыс ретінде; ұйымның экономикалық жүйесінің негізгі принциптері; бекітілген және айналым қаражатын басқару принциптерімен әдістері; олардың тиімділігін бағалау әдістері; өндірістік және технологиялық процесстерд і ұйымдастыру; ұйымныңматериалдық, еңбекжәнеқаржылықресурстары, олардытиімдіпайдаланукөрсеткіштері;

  Селективті тәртіп
 • Психология және адам дамуы
  Несиелер: 3

  адамның психоэмоционалдық тұрақтылығын қалыптастырудың теориялық негіздері мен инновациялық технологияларын білу

 • Ғылыми зерттеулердің әдістемелік негіздері
  Несиелер: 5

  Оқу пәнін игерудің мақсаты ғылыми зерттеулердің әдіснамалық негіздері магистранттарды ғылыми зерттеудің заманауи әдіснамалық принциптері мен тәсілдерімен таныстыру, сондай-ақ олардың ғылыми жұмыстарды дайындау, жазу, рәсімдеу және ұсыну дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 5

  Кез келген заманауи мемлекетте адамның өмір сүру қауіпсіздігін қамтамасыз ету мемлекеттің экономикалық дамуы мен тұрақтылығы дәрежесін бағалау үшін, сондай-ақ қоғамның адамгершілік жағдайын бағалау үшін неғұрлым сенімді және кешенді өлшем бола алады. Қауіпсіздік проблемаларын шешу қоғамның барлық мүшелерінің белсенді қатысуын, жоғары азаматтық сана-сезімді, адам өмірі мен болашақ ұрпақтың дамуы үшін бүгінгі мүдделерге нұқсан келтіруге дайындықты талап етеді. Бұл тек жоғары адамгершілік пен мәдениет қағидаттарында ұйымдастырылған қоғамда ғана мүмкін. Бұл қағидаттарды іске асыруға мұқият пысықталған және ұйымдастырылған білім беру мен тәрбиелеу жүйесі негізінде қол жеткізіледі. Қауіпсіздік саласында білім беру мен тәрбиелеудің ерекше маңызы техникалық жоғары оқу орындарында иеленеді, онда жаңа техника мен технологияны болашақ әзірлеуші��ердің, өндіріс басшыларының кәсіпқойлығының қол жеткізілген деңгейі көбінесе олардың пайда болу көздерінде қауіпсіздік проблемаларын шешудің тиімділігін айқындайтын болады.

 • Еңбекті және айналадағы ортаны қорғау
  Несиелер: 5

  «Еңбекті қорғау және өмір тіршілігінің негіздері» пәні - еңбек жағдайларын бағалау және оңтайландыру, өндірістік жарақаттар мен кәсіптік аурулардың себептерін, төтенше жағдайларды талдау үшін металлургиялық білім бакалаврын беретін негізгі пәндердің бірі; заттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігінің негізгі параметрлерін, қауіпті және зиянды өндірістік факторларды есепке алу арқылы анықтау, осы факторларға қарсы қорғаныс шараларын әзірлеу және ұйымдастыру

  Селективті тәртіп
 • Байланыс дағдыларын дамыту модулі (сөйлеу мәдениеті және кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас, педагогикалық этика және конфликтология)
  Несиелер: 5

  Пәнніңқысқашасипаттамасы: педагогикалыққарым-қатынасмәдениетітуралыоқушылардыңидеяларынқалыптастыружәнеоқушыларменқарым-қатынаспроцесіндемінез-құлықмәдениетініңталаптарынорындауқабілеттілігі.

  Селективті тәртіп
 • Білім берудегі жаңа ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 5

  Білімберудегіақпараттықтехнологиялар» пәнінмеңгерумақсаты - әртрлідеңгейдегіоқуорындарындағылыми-педагогикалыққызметтіжүзегеасыруғақабілеттіпедагогикалықбілімберу (білімберудегіақпараттықтехнологиялар) саласындағымамандардыіргеліжәнекәсібидаярлаудытереңдетіпоқыту

  Селективті тәртіп
 • Өзін-өзі тану
  Несиелер: 3

  Пәннің қысқаша сипаттамасы: Біріншіден өз өзін тану бағдарламасы жеке бастын бар жакты өз өзін танубілетін өз өзін сезіне білетін қырларын дамуын көрсетеді

  Селективті тәртіп
 • Кәсіптік оқыту жүйесіндегі педагогикалық басқару
  Несиелер: 5

  экономиканы мемлекеттік реттеудің мақсаттары мен әдістерін, экономикадағы мемлекеттік сектордың рөлін білу және түсіну

 • Код ON1

  Саяси өмірдегі үрдістерді, Қазақстан Республикасының алдында тұрған міндеттерді, адам мен азаматтың негізгі құқықтары мен міндеттерін түсіну

 • Код ON2

  Жеке даму, оқыту және білім беру үрдістерінің үлгісі туралы білу

 • Код ON3

  Біліктер мен дағдыларын, теориялық білімді кәсіби қызметте қолдану үшін пәндік, психологиялық, педагогикалық және әдістемелік білімдер жүйесін білу

 • Код ON4

  Қара және түсті металдар мен қорытпалардың металлургия өндірісінің негіздері, қысыммен өңдеу, құю, пісіру және кесу әдістерімен қорытпалар алу әдістері туралы, сондай-ақ білдектерде жұмыс істеу туралы түсінік алу

 • Код ON5

  Экономика және кәсіпкерлік негіздерін, оқу орындарында, өнеркәсіптік кәсіпорындарда және қызмет көрсету секторында білу

 • Код ON6

  Психологиялық-педагогикалық, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың негіздерін, қазіргі заманғы өндіріс негіздерін, құрылыс материалдарын білу

 • Код ON7

  Еңбекті қорғау туралы негізгі заңдар мен ережелерді, еңбек жағдайларын бағалау әдістерін және өндірістік жарақаттар мен кәсіптік аурулардың себептерін талдау, өрт және апаттар туралы ақпарат, олардың қауіпті және зиянды өндірістік факторлар, әдістер мен құралдары туралы білу.

 • Код ON8

  Заманауи өндірістегі, машина жасау және ауылшаруашылық өндірісінің негізгі мамандықтарындағы еңбек мазмұнына және сипатына қойылатын талаптарды білу

 • Код ON9

  Әлемнің бейнелеу өнер жүйесінде Қазақстан өнерінің және қолөнердің ерекшеліктері туралы білу, сәндік-қолданбалы өнер түрлері және олардың тіршілік ортасының ұйымдастырудағы рөлі, қоғамдағы өнер мен қолөнердің әртүрлі функцияларын, көркемдік дәстүрлер, СҚӨ тарихы, негіздері сәндік өнімді жобалау және орындауды білу

 • Код ON10

  Көрнекі кеңістіктік бейнелерді қара-пайым графика-лық кескіндерге (проекциялар) және керісінше әдеттегі бейнелерді көлемді көру бей-несіне айналдыру мүмкіндік қабілеттілігі

Top