Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07102 Материалдарды өңдеуде және машина жасауда бағдарламалау және аппараттар в Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті

 • Материалдардың бетін плазмалық өңдеу
  Несиелер: 6

  Пән студенттерді материалдарды өңдеудің радиациялық және плазмалық технологияларының физикалық негіздерімен, вакуумдық жүйелер мен плазмалық жабдықтарды жобалау негіздерімен таныстыруға бағытталған. Зерттеу нәтижесінде студент плазмалық өңдеудің технологиялық процестерінің жылдамдығына және басқа параметрлеріне сыртқы факторлардың әсер ету сипаты мен бағытын, зарядталған бөлшектер шоғырының параметрлерін және эксперименталды жағдайлар үшін плазма параметрлерін бағалауы тиіс.

  Селективті тәртіп
 • Металдар мен қоспалардың физикалық және механикалық қасиеттері
  Несиелер: 8

  Пән механикалық және физикалық қасиеттер негіздерінің теориялық білімдерін қалыптастыруға, берілген физикалық-механикалық сипаттамалары бар материалдарды практикалық қолдануға, конструкциялық және функционалдық мақсаттағы металдар мен қорытпалардың механикалық және физикалық қасиеттерін анықтауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Бағдарламалау
  Несиелер: 6

  Пән программалау жүйелері туралы жалпы мәліметтерді, алгоритмдік тілдің негізгі элементтерін, блок-схемаларды, айнымалылардың типтерін (қарапайым және құрылымдық), символдық айнымалыларды және жолдарды, кіші бағдарламаларды, мәтіндік және графикалық режимдерді, деректердің файлдық типтерін, сілтемелік типтерін және динамикалық жадыны, деректердің динамикалық құрылымын, модульдік бағдарламалау туралы жалпы мәліметтерді оқуға бағытталған.

 • Технологиялық үрдістерді автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Пән негізгі технологиялық схемалармен, электр энергиясын өндіру, беру және пайдалану заңдылықтарымен, электр тізбектеріндегі, машиналар мен аппараттардағы физикалық құбылыстармен, олардың жұмыс ерекшеліктерімен танысуға, электронды аспаптар мен құрылғылардың жұмыс істеу принциптерін үйретуге, электр және магниттік тізбектердің анализдері мен есептеулерін құрастыруға, қарапайым технологиялық процестердің ФҚТ жобалауға, технологиялық процестерді автоматтандырудың типтік сұлбаларын оқи білуге үйретуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Робототехникадағы математикалық модельдер мен әдістер
  Несиелер: 5

  Пән мехатрондық және робототехникалық жүйелердің математикалық модельдерін зерттеу мақсатында стандартты бағдарламалық пакеттерді қолдану арқылы есептеу эксперименттерін жүргізуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Автоқұрастыру процестері мен жабдықтарын басқару
  Несиелер: 7

  Пән автоқұрастыру процестері мен жабдықтарын басқарудың технологиялық және әдістемелік негіздерін, автомобильдерді ірі тораптық және бұрағыш құрастыру түсініктерін, автоқұрастыру процесіне арналған негізгі әр түрлі бөлшектер мен машина жиынтықтарын, құрастыру процесінің барлық тәсілдерін орындайтын құрастырушы жабдықтардың технологиялық процестерін зерделеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Робототехника және жасанды интеллект
  Несиелер: 5

  Бұл курс Робот техникасының негіздері, пайдалану салалары, түрлері, LEGO® MINDSTORMS® EV3 Education, Arduino UNO, Fishertechnik жинақтары негізінде құрылатын жасанды интеллектің негізгі ұғымдары мен олардың қолданылу салаларына бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Электротехника
  Несиелер: 5

  Пән болашақ мамандарға өнеркәсіптік электр жабдықтарын жобалау, монтаждау және пайдалану міндеттерін шешу кезінде электр техникалық құрылғыларды сауатты пайдалануды үйрене отырып, теориялық және практикалық дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

 • Жалпы физика курсы
  Несиелер: 5

  Пән студенттерді физиканың негізгі заңдарымен және олардың кейінгі кәсіби қызметінде пайда болатын есептерді шешуде қолдану мүмкіндіктерімен таныстыруға бағытталған.

 • Академиялық жазу және ғылыми зерттеулер негіздері
  Несиелер: 6

  Пән білім алушылардың академиялық жазудың теориясы мен тәжірибесін меңгеруге, академиялық ортада тиімді қарым-қатынас жасауға, академиялық және ғылыми мәтін жазу үшін қажетті ғылыми коммуникация саласындағы құзыреттілікті дамытуға, сондай-ақ білім алушылардың ғылыми мәдениетін, ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу, алғашқы мәліметтерді жинау, ғылыми зерттеу және мәліметтерді өңдеу әдістерін қолдануға, зерттеу нәтижелерін практикаға апробациялауға, ресімдеуге және енгізуге бағытталған.

 • Өзін-өзі тану
  Несиелер: 5

  Пән гуманистік дүниетанымды, тұлғалық және кәсіби өзін-өзі дамуды, жеке психикалық және физикалық ерекшеліктерін, жеке тұлғалық қасиеттері мен сипаттамаларын, жеке тұлғаның тұтастығын, бірлігін және дамуын, студенттердің өзін-өзі тануын және өзін-өзі дамытуын қолдауды меңгеруге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Материалдарды өңдеу бойынша жабдықтарға сервистік қызмет көрсету және модульдік жөндеу
  Несиелер: 6

  Пән монтаждық жұмыстарды жоспарлау мен ұйымдастыруды,технологиялық жабдыққа іргетастарды монтаждау бойынша жұмыстарды дайындауды, монтаждан кейінгі сынақтарды, жабдықтарды жөндеу мен пайдалануға енгізуді, негізгі бөлшектер мен тораптарды жөндеу технологиясын, жөндеу жұмыстарын жоспарлау мен ұйымдастыруды және жабдықтардың сенімділігін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Жоғарғы математика
  Несиелер: 5

  Пән келесі бөлімдерді оқуға бағытталған: математиканың негізгі бөлімдері, аналитикалық геометрия элементтерімен сызықты және векторлық алгебра, математикалық талдаудың негізгі ұғымдары, сонымен қатар ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика элементтерін.

 • Материалдардың бетін түрлендіруге арналған жоғары тиімді технологиялар мен жабдықтар
  Несиелер: 8

  Пән өзінің жұмыс учаскесінде жартылай фабрикаттар мен бұйымдардың механикалық және пайдалану қасиеттерінің қажетті жоғары деңгейіне жетуге мүмкіндік беретін материалдарды өңдеудің инновациялық технологияларын қолдануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Мехатроника және электроника
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларды электроника және мехатроника негіздерімен таныстыруға бағытталған. Мехатрониканың анықтамалары мен терминологиясы. Электроника мехатроникасы мен робототехникасын дамытудың негізгі алғышарттары. Мехатронды және электрондық жүйелерді қолдану салалары. Ғылым мен техниканың жаңа саласы ретінде мехатроника түсінігі. Механикалық құрылғылар мен жүйелердің негізгі артықшылықтары. Мехатрон жүйесінің негізгі құраушылары. Олардың өзара байланысы және өзара іс-қимыл ерекшеліктері. Механикалық және электрондық құрылғылардың электрлік жетектері. Мехатронды жүйелерді модельдеу және зерттеу. Мехатронды жүйелерді жобалау.

 • Машина жасауда термиялық өңдеудің технологиясы мен жабдықтары
  Несиелер: 6

  Пән Металлургиялық және машина жасау кәсіпорындарында металдарды термиялық өңдеудің технологиялық процестері мен жабдықтарын, электр қыздыру кезінде шыңдаудан кейін бұйымдардың жоғары конструктивтік беріктігін қамтамасыз ететін факторларды; пластикалық деформациямен термоөңдеуді үйлестіретін процестердің ерекшеліктерін; Жоғары температуралы және төмен температуралы термомеханикалық өңдеу ұғымдарын; әртүрлі маркалы болаттан жасалған бұйымдар мен сұрыптық прокатқа арналған термомеханикалық өңдеудің технологиялық процестерінің ерекшеліктерін; химиялық-термиялық өңдеудің негіздерін оқып білуге бағытталған.

 • Роботталған станоктар
  Несиелер: 7

  Пән еңбек өнімділігін көтеру үшін жұмыс процестерін автоматтандыруға, роботталған станоктардың түрлерін зерттеуге, сондай-ақ робототехниканы қолдану арқылы учаскелер мен цехтарды жобалау бойынша теориялық оқу білімдерін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Дінтану
  Несиелер: 5

  Пән дін, әлемдік және негізгі ұлттық діндер, қазіргі Қазақстандағы конфессиялық жағдай туралы жалпы түсінік алуына, төзімділік пен діни төзімділікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Пән заңдылық және нормативтік құжаттар жүйесі, оның негізінде жұмыс орнында қауіпсіз еңбек ету жағдайын қамтамасыз ететін әлеуметті-экономикалық, техникалық және гигиеналық шаралар өңдеуге бағытталған.

 • Технологиялық процестер мен материалдарды жобалау
  Несиелер: 5

  Пән өндірістік цехтарды жобалаудың басты аспектісі болып табылады, материалдардың технологиялық процесін, машина жасаудағы технологиялық процестерді және машиналарды автоматты жобалау принциптерін оқытады. Оқыту нәтижесінде студент технологиялық үрдістер мен өндірістерді жобалаудың қазіргі заманғы аппараттық және бағдарламалық құралдарымен жұмыс істеу дағдыларын меңгеруі тиіс.

  Селективті тәртіп
 • Металтану және материалдарды термиялық өңдеу
  Несиелер: 5

  Пән уранның физикалық-химиялық қасиеттерін және оның маңызды химиялық қосылыстарын, минералдарды, кендерді, кен орындарын, кендерден металл уранды, оның маңызды өнеркәсіптік қосылыстарын – оксидтер мен фторидтерді алу технологиясын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Өндірістегі тәжірибелік зерттеу әдістері
  Несиелер: 6

  Пән білім алушыларда ғылыми зерттеулер әдіснамасын, ғылыми таным мен шығармашылық негіздерін қалыптастыруға, теориялық және эксперименталды зерттеулер әдістемесін, эксперименталды мәліметтерді өңдеу әдістерін меңгеруге, сонымен қатар эксперименталды зерттеулерді метрологиялық қамтамасыз ету туралы, әртүрлі физикалық шамалар мен параметрлерді өлшеу және бақылау құралдары мен құрылғылары туралы мәліметтер алуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Экономика және кәсіпкерліктің негіздері
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін ашуға, кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті инструментальды қолдауды, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуді, экономикалық білімді және экономикалық ғылымның әртүрлі салаларында әдістерін пайдалануға, кәсіпкерлік қызмет саласында оңтайлы ұйымдастырушылық-басқару шешімдерін қабылдау қабілетін дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • ЧПУ станоктарында бағдарламалау негіздері
  Несиелер: 5

  Пән сандық бағдарламалық басқарылатын станоктарда өңдеу технологиясын әзірлеу бойынша білімдер мен дағдыларды игеруді болжайтын автоматтандырылған машина жасау өндірісі саласында білім алушылардың бойында жоғары біліктілікті қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Өндірістің технологиялық жабдықтары
  Несиелер: 6

  Пән жабдықтарды өндіру теориясы мен тәжірибесін, жобалау және пайдалану принциптерін оқытады. Пән машина жасау өндірісінде қажетті қасиеттерді беру мақсатында машина жасау материалдарын алу тәсілдері, олардың физикалық-химиялық өңдеулері туралы негізгі мәліметтерден тұратын кешенді пән болып табылады.

  Селективті тәртіп
 • Жаңа технологиялар мен композициялық материалдар
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларға композициялық құрылыс материалдары мен бұйымдар өндірісіндегі инновациялық технологияларды, оның ішінде технологиялық және экологиялық жағынан тиімді наноқұрылымды компоненттерді пайдалана отырып, технологиялық ұрдісті жетілдіру үшін қажетті қабілеттерін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Машина бөлшектері
  Несиелер: 5

  Пән жалпы мақсаттағы машиналар мен тораптардың бөлшектерін жобалауды және есептеуді, машина бөлшектері мен тораптарының жұмысқа қабілеттілігінің негізгі критерийлерін және оларды таңдау және есептеу әдістемесін, пайдалану шарттары мен жұмысқа қабілеттіліктің қабылданған критерийлерін ескере отырып, механикалық жүйелерді жобалаудың типтік әдістерін, техникалық жүйелердің элементтерін есептеу және жобалау кезінде қазіргі заманғы әдістерді, ақпараттық технологиялар мен электрондық деректер қорын пайдаланып зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Қоғамдық сананы жаңғырту пәні
  Несиелер: 5

  Пән жастардың бойында қазақстандық патриотизм құндылықтарын, белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті, жан-жақты дамыған үйлесімді тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде студент қазақстандық қоғамды жаңғырту бойынша стратегиялық құжаттарды талдай білуі керек; жалпы әлемдік өркениетті дамудағы отандық мәдениеттің әлеуетін бағалай білуі керек.

  Селективті тәртіп
 • Инженерлік және компьютерлік графика
  Несиелер: 6

  Пән студенттердің кеңістіктік қиялын және конструктивті геометриялық ойлауын, нақты кеңістіктік объектілердің сызбалары түрінде іс жүзінде іске асырылатын графикалық модельдер негізінде кеңістіктік формаларды, бөліктер мен бүтін арақатынасын талдау және синтездеу қабілетін қалыптастыруға мүмкіндік береді, геометриялық формалар түзілу заңдары, жазықтықтар мен кеңістіктің модельдерін құру және өзара қиылысу, сонымен қатар заттардың ойлы формасын, олардың кеңістікте өзара орналасуы және бейнелелетін пәнге тән қасиеттерді зерттеуге мүмкіндік беретін кеңістіктікті дамытуға бағытталған

 • Лазерлер және олардың техникада қолданылуы
  Несиелер: 5

  Пән лазерлік техника және оның жұмыс істеу принципі, лазерлерді жіктеу, лазерлік қондырғылардың негізгі элементтері, лазердің көмегімен бұйымдарды өңдеу туралы негізгі түсініктерді қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Ұшқынды және плазмалық технологиялар
  Несиелер: 6

  Пән плазма бөлшектерінің, жеделдетілген иондар мен электрондардың будаларының, әртүрлі ғылыми-зерттеу салаларында кеңінен қолданылатын қатты денелердің беттерімен өзара әрекеттесуін, плазма – заттың төртінші күйін, Вакуумды алу және өлшеу әдістерін, оптикалық орталарда бояу орталықтарын, наноэлектроникадағы плазмалық технологияларды, плазмохимиялық тазалау және Материалдарды өңдеу технологияларын зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Роботтарды басқаруды бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларда роботтарды басқаруды бағдарламалау үшін қажетті технологиялық білім және білік жүйесін қалыптастыруға және дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Конденсиялық күйдегі физика
  Несиелер: 6

  Пән физиканың әртүрлі салаларында объектілер мен жүйелерді құру кезінде конденсирленген ортаның қасиеттерін саналы және мақсатты қолдану үшін ғылыми негіздерді қалыптастыруға, кристалдардың симметриясы мен тұрақты жағдайын, кристалл торының, фонондардың тербелу ерекшеліктерін, кристалдағы бір электрон күйін, қатты денедегі электрондардың статистикасын, қатты денедегі оптикалық жұтылу ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Металдар мен қорытпалар бетінің трибологиясы
  Несиелер: 6

  Пән трибожүйелерді физикалық (теориялық) моделдеудің негізгі әдістерімен және үйкелісті есептеу әдістерімен, үйкелісті бағалау және есептеу әдістерімен, эксперимент әдістерімен (триботехника) және трибосистемаларды пайдалану және диагностикалау ережелерімен таныстыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Автоматтандырылған жабдықтарға арналған бағдарламалау
  Несиелер: 5

  Пән стандартты пакеттер мен автоматтандырылған жобалау құралдарын пайдалана отырып, машина жасау өндірісінің объектілері мен өнімдерін моделдеу негіздерін оқытуға, машина жасау өндірісінің құралдары мен жүйелерін алгоритмдік және бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдануға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Металлургиялық жабдықтар мен технологиялар инжинирингісі
  Несиелер: 6

  Пән жоғары технологиялық ғылымды қажетсінетін өндірісті пайдалану есебінен өнеркәсіптің перспективалы салаларын инновациялық дамыту мен жаңғыртуды қамтамасыз ететін кадрларды дайындауға бағытталған

  Селективті тәртіп
 • Жалпы химия курсы
  Несиелер: 6

  Пән атомдық-молекулалық оқу негіздерін, атом құрылысы, периодтық заң мен периодиедік жүйенің атом ядросы, химиялық байланыс, химиялық байланыстың типтері мен теорияларын, химиялық реакциялардың, химиялық кинетиканың және тепе-теңдіктің негізгі заңдылықтарын, ерітінділердің жалпы қасиеттерін, электролиттердің су ерітінділерін, электролиттер ерітіндісіндегі алмасу реакцияларын, тотығу-қалпына келтіру реакцияларын терең зерттеуге ықпал етеді.

 • Компьютерлік үлгілеу және 3D принтинг
  Несиелер: 5

  Пән екі және үш өлшемді үлгілеудің математикалық негізі, CAD көмегімен объектілерді модельдеу туралы білімді қалыптастыруға, әртүрлі құрылғылар конструкциясының жеке элементтерін жасау және практикалық дайындау үшін жобалау және 3D үлгілеу принциптерін, бөлшектерді баспаға дайындау, 3D принтерді баптауды үйренуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Мехатрондық құрылғылар құрастыру
  Несиелер: 5

  Мехатроника ғылым мен техниканың жаңа және серпінді дамып келе жатқан саласы болып табылады. Ол механика, электроника және компьютерлік басқару салаларының білімі мен жетістіктеріне негізделген және қазіргі заманғы машина жасау дамуының жоғары деңгейін білдіреді Курс барысында білім алушылар электр және гидрожетегі бар мехатрондық модульдерді құрастыру бойынша жалпы ережелермен және модульдердің базалық конструктивтік элементтерінің сипаттамаларымен және оларды есептеу әдістерімен танысады.

  Селективті тәртіп
 • Материалдарды өңдеуге арналған электрофизикалық және электрохимиялық әдістер мен жабдықтар
  Несиелер: 5

  Пән күрделі өңделетін материалдардан жасалған дайындамалардың беттерін қалыптау үшін электрофизикалық және электрохимиялық әдістерді зерттеуге және күрделі фасонды сыртқы және ішкі беттерді, кіші диаметрлі тесіктерді өңдеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Конструкциялық материалдар технологиясы
  Несиелер: 6

  Пән машина бөлшектерінің дайындамаларын алудың және өңдеудің негізгі технологиялық әдістері, конструкциялық және аспаптық материалдардың негізгі технологияларының құрылысы, қасиеттері, жіктелуі, таңбалануы және термиялық өңделуі туралы білім алуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтық негіздері
  Несиелер: 5

  Пән құқықтық мәдениетті, жоғары саналы тәртіпті және болашақ мамандардың парасаттылығын қалыптастыруға, оларды әлеуметтік процестерді құқықтық реттеудің негізгі жолдарымен, мемлекетті, экономиканы басқарудағы, құқықтық тәртіп пен ұйымшылдықты қамтамасыз етудегі құқықтың рөлімен, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету бойынша білім жүйесімен танысуға және осы құбылысқа қатысты азаматтық ұстанымды қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Үдерістер мен аппараттарды қашықтан басқару
  Несиелер: 6

  Пән қазіргі заманғы бизнес жүйелері мен басқару жүйелерін ұйымдастырудың әдіснамалық тәсілдерін, бизнес –жүйелерді функционалды, құрылымдық және жобалық ұйымдастырудың, кәсіпорынды басқарудың стратегиялық және операциялық модельдерінің, жобалық қызмет жағдайында процестерді басқарудың, өнім, жұмыс, қызмет сапасын басқарудың процесс әдіснамасы мен мәселелерін зерттеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Материалдарды үшөлшемді өндеу
  Несиелер: 6

  Пән фрезерлік-графиктеу станогының жұмыс принциптерін, фрезерлік-графиктеу станогының техникалық сипаттамаларын, фрезерлік-графиктеу станогының қауіпсіздік техникасын, фрезерлік-графиктеу станогының құрылымын, ағаштан, пластиктен, жұмсақ металдардан (жез, алюминий, мыс және т.б.) жасалған дайындамалардың органикалық шынысын, 3D-графиктерді жасауға арналған бағдарламаларды зерделеуге бағытталған. Оқыту нәтижесінде студент түрлі бағдарламалар мен жабдықтардың көмегімен сызбаларды орындай білуі керек.

 • Мәліметтер қорын басқару жүйесі
  Несиелер: 5

  Пән ДББЖ ортасында жұмысты ұйымдастыру, мәліметтерді басқа қосымшалармен алмасу қабілетін қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
 • Код ON1

  алдын ала берілген технологиялық және функционалдық қасиеттері бар заманауи перспективалы материалдарды алу, өңдеу және модификациялау технологиясын таңдау;

 • Код ON2

  ұйымның технологиялылығы, үнемділігі, сенімділігі мен ұзақ мерзімділігі талаптарын ескере отырып, пайдаланудың берілген шарттары үшін тиісті материалдарды еркін таңдау;

 • Код ON3

  робототехникалық жүйелерді, ЧПУ-станоктарды және Материалдарды өңдеу бойынша жабдықтарды басқару үшін және өндірістің технологиялық процестерін автоматтандыру үшін бағдарламалармен қамтамасыз етуді пайдалану;

 • Код ON4

  автоқұрастыру өндірісі мен машина жасаудың мехатронды және роботталған жүйелеріне қызмет көрсету;

 • Код ON5

  3D принтерлер, ЧПУ-станоктар арқылы күрделі үш өлшемді проекциялық модельдер мен бұйымдарды жасау;

 • Код ON6

  жұмыс учаскесінде өндірістің техникалық және экологиялық қауіпсіздігін ұйымдастыру;

 • Код ON7

  қазіргі заманғы өндірістік үдерістерді, қондырғыларды, станоктарды, аспаптар мен жабдықтарды, оның ішінде өңірдің кәсіпорындарында пайдаланылатын жабдықтарды талдау;

 • Код ON8

  өлшеу қателіктерін бағалау және графиктерді құру жолымен компьютерлік өңдеу және эксперимент нәтижелеріне статистикалық талдау жүргізу;

 • Код ON9

  тілдік қорды жетілдіру үшін жеке адамдармен, ұжыммен, қоғаммен тиімді әлеуметтік және мәдениетаралық өзара іс-қимылды орындау, әр түрлі халықтардың, діндердің құндылықтар жүйесіне толерантты қарым-қатынасымен патриоттық тәрбие беру, өзін-өзі дамыту және елді дамытудың мемлекеттік бағдарламаларының идеяларын іске асыру;

 • Код ON10

  әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды, академиялық адалдық принциптері мен мәдениетін, ғылыми зерттеулер мен академиялық хаттардың негіздерін ескере отырып, пікір қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және интерпретациялауды жүзеге асыру;

 • Код ON11

  композитті материалдарды, соның ішінде наноматериалдарды қолданудың принциптерін коммерциаландыру және олардың өндіріске енгізу үшін инновациялық ойларды талдау;

 • Код ON12

  қазіргі заманғы бағдарламалау тілдерінде бағдарламалау.

6B07102 Машина жасау
Бакалавриат

Дәулет Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

БББТ: B064 Механика және металл өңдеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B07102 Машина жасау технологиясы мен кесумен металдарды өңдеу
Бакалавриат

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетi

БББТ: B064 Механика және металл өңдеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B07102 Машина жасау
Бакалавриат

Торайгыров университеті

БББТ: B064 Механика және металл өңдеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
6B07102 Өндіруші салалардың машиналары мен жабдықтары
Бакалавриат

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

БББТ: B064 Механика және металл өңдеу

Қолданыстағы білім беру бағдарламасы | Оқыту тілі: Русский, Қазақша
Top