Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D02193 Сценография в Т.Қ.Жүргенов ат. Қазақ ұлттық өнер академиясы

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Докторанттарды дайындау: -жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі және күрделі әлеуметтік, өндірістік, ғылыми процестерді басқаруға қабілетті, сала, ел ауқымында, халықаралық деңгейде нәтиже көрсететін ғылыми-зерттеу секторы үшін; - терең ғылыми және педагогикалық дайындыққа және жүйелі іргелі, кәсіби білімге ие, сыни талдау, синтездеу, бағалау және жаңа бірегей идеяларды генерациялау негізінде ғылыми зерттеулердің кешенді процестерін жүзеге асыратын; - стратегиялық, болжамдық іскерліктерді пайдаланатын және көшбасшылық қасиеттерін көрсететін; - қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды меңгерген, зерттейтін, әзірлейтін, іске асыратын және бейімдейтін және күрделі өндірістік және ғылыми процестерді басқара алатын;
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D029 Театр өнері
 • Дайындық бағыты 8D021 Өнер
 • Әлемдік сценографиядағы қазіргі көркем үрдерістер
  Несиелер: 4

  Сценография процестері мен тұжырымдамаларын талдайды. Әлемдік сценографиядағы әдіснаманы санаттайды, әлемдік театр үрдістеріндегі қазіргі заманғы көркем процестердің тәсілдері мен принциптерін саралайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнер философиясы
  Несиелер: 4

  Курс мәдениетті тарихи құбылыс ретінде өнерді философиялық түсіну мен бағалауға, оның философиялық білім тұрғысындағы маңыздылығына назар аударады, сізді шығармашылықтың негізгі философиялық және эстетикалық мәселелерінің шешімімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық хат
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты – докторанттардың академиялық мәтіндерді жасау дағдыларын қалыптастыру және ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін жазбаша түрде ұсыну әдістерін қалыптастыру. Академиялық мәтіндердің түсініктерімен, функцияларымен, жанрларымен таныстыру. Диссертациялық жұмыстарды жазу және рәсімдеу үлгілерін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәдени антропология
  Несиелер: 4

  Курста мәдени антропологияның тақырыбымен, қағидаттарымен, категорияларымен, шығармашылық процесстегі сабақтастықпен, әлеуметтік және мәдени антропологияның негізгі мәселелерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі сценографияны дамытудың тұжырымдамалық-болжамдық тәсілдері
  Несиелер: 4

  Курс сценография бағыттарының дамуын болжайды. Сахна, кино және ТВ, мультимедиялық сценография, сахналық костюм, театр гримінде заманауи бағыттардың тәсілдерін санаттайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өнер семиотикасы
  Несиелер: 4

  Курс өнер мен мәдениеттің негізгі даму кезеңдерін, әлемдік мәдениет пен өркениеттің даму тарихын айқындаушы ретінде этика мен эстетиканың өзекті әрі басымды мәселелерін, өнердің рөлі мен қызметтерін, адам талантының қырларын және оның қазіргі қоғамдағы көріну ерекшеліктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 3

  Курста ғылыми ізденістердің деңгейі мен дәстүріне, тарихына, үлгісіне және бағыт-бағдарына шолу жасалынады, олардың танымдық, логикалық, әдістемелік, аксиологиялық, ұйымдастырушы функцияларына талдау жасалынады және теориялық білімін кәсіби саладағы зерттеу жұмыстарында қолданылуы қарастырылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстандық сценография перспективасының құрылымдық-аналитикалық әдістері
  Несиелер: 4

  Курс қазақстандық сценография әдістемелерін талдайды. Сахна, кино және ТВ, мультимедиалық сценография, сахналық костюм, театр гримінде көркемдік безендіруде дамудың әдістері мен перспективаларын құрылымдайды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлемдік сценографиядағы инновациялар
  Несиелер: 4

  Зерттеудің талдауымен және аппробациясымен. Сценографиядағы жобалаудың инновациялық тәсілдері мен технологияларын саралайды. Зерттеуге практикалық тәжірибенің әртүрлі әзірлемелерін енгізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Өнер креативтілігінің инварианттық негіздері
  Несиелер: 4

  Курс өнер мен мәдениеттің негізгі даму кезеңдерін, әлемдік мәдениет пен өркениеттің даму тарихын айқындаушы ретінде этика мен эстетиканың өзекті әрі басымды мәселелерін, өнердің рөлі мен қызметтерін, адам талантының қырларын және оның қазіргі қоғамдағы көріну ерекшеліктерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Әлемдік мәдениеттегі стильдер мен парадигмалар: бейнелеу өнеріндегі әлем мен адам мәселесі (авторлық курс)
  Несиелер: 3

  Курс докторанттардың пәнаралық диалог негізінде өнердегі үдерістерді талдауға жүйелі көзқарас дағдыларын белсендіреді: мәдениет антропологиясының қазіргі теориялары, эстетика, философия және өнер тарихы. Стилі, ағымы және басқа да замануи өнертанудың категориялық аппараты ұғымдарының өзекті түсіндірмелеріне ерекше назар аударылады. Курс адам мен әлем бейнесін диахрондық тұрғыд�� көрсету мәселесі толассыз тақырыпқа негізделген және көрнекі мысалдарға толы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  ON1 өнер Философиясы бойынша алынған кешенді білімді пайдалана отырып, барлық оқыту курсы негізінде ғылыми-зерттеу, педагогикалық, ұйымдастырушылық-қойылымдық, басшылық қызмет түрлерін жүзеге асыру.

 • Код ON2

  ON2 өнердегі семиотикалық және семантикалық тәсілдерді қолдана отырып, сценографиялық жобаларды синтездеу және жасау, сценографиялық жобамен жұмыс істеу кезінде теория мен практикада тәжірибе мен инновацияларды қолдану.

 • Код ON3

  ON3 ғылымда, өнерде, өндірісте заманауи бағыттарға қойылатын өзекті талаптарға жауап беретін ғылыми және шығармашылық жобалар, қойылымдар жасау мақсатында әлемдік Сценографияның қазіргі инновацияларындағы құзыреттілікті көрсету.

 • Код ON4

  ON4 салалық инновацияларда бағдарлану және өзгерістерді талдай білу, кешендегі, оның ішінде сценографиялық үдерістерді болжай білу. Өзіндік бастапқы зерттеулерді жасау.

 • Код ON5

  ON5 сценографияны дамытудың қазіргі заманғы көркемдік үрдістерінің өзекті бағыттарын, сыни талдау, концептуализация, синтездеу, идеялық ойды қалыптастыру, стратегиялық шешімдерді болжау үшін түсіну.

 • Код ON6

  ON6 ғылыми зерттеулер мен шығармашылық жобаларды басқару және жұмыс істеу кезінде ғылыми зерттеу дағдыларын қолдану, қажетті жүйелі кешенді әдіснамалық тәсілдер мен қағидаттарды, шарттарды, талаптарды, әдістемелерді, технологияларды дұрыс қолдану.

 • Код ON7

  ON7 көшбасшылық қасиеттерді көрсете отырып, күрделі әлеуметтік, өндірістік, ғылыми процестерді басқару, әртүрлі зерттеу салалары тоғысындағы пәнаралық есептер кешенінде Мәдени антропология бойынша білімді пайдалана отырып, басшылық ұйымдастыру-қойылымдық, ғылыми-зерттеу міндеттерінің операциялық өзара әрекеттестігінің тәжірибесін көрсету.

 • Код ON8

  ON8 Сценография саласындағы теориялық және практикалық пәндер бойынша ғылыми-педагогикалық құзыреттілікті түсінудің жоғары деңгейінде көрсету және педагогикалық, ғылыми және өндірістік практикада алған дағдыларды пайдалану.

Top