Жаңа білім беру бағдарламасы

8D04202 Кеден ісі в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Кеден ісі саласында тереңдетілген құзыреттілікке ие, шет тілдерін кәсіби меңгерген; кеден органдары мен сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыратын ұйымдарда басқару функцияларын іске асыра алатын; кеден шекарасы арқылы тауарлардың өткізілуін талдау және басқару; кәсіби білімі мен қазіргі заманғы технологияларды пайдалана отырып, педагогикалық, ғылыми-зерттеу және заң шығару қызметін жүзеге асыра алатын жоғары білікті мамандарды даярлау.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D078 Құқық
 • Дайындық бағыты 8D042 Құқық
 • Экономикалық қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Курс шеңберінде экономикалық қауіпсіздік әлемдік шаруашылық саласы ретінде қарастырылып, теориялық негіздер, ғаламдық үдерістің елдің экономикалық қауіпсіздігіне әсері талданады, қазіргі үрдіс және экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері, экономикалық саясаттың мазмұны экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету контекстінде қаралады. бағдарламаның мазмұнының игеру нәтижесінде студент білуге тиіс: экономикалық қауіпсіздіктің мәні мен түрлерін; экономикалық үдерістерді сараптау әдістерін; әлеуметтік-экономикалық жағдайды бағалау өлшемдерін анықтай білу; ішкі және сыртқы қауіптерді айқындау, оларды бағалау; Игеруге тиіс: экономикалық қауіпсіздіктің қамтамасыз ету мәселесін талдаудың әдіс-айлаларын; ішкі және сыртқы қауіптерді сараптау әдістерін.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кеден ісін басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты докторанттардың экономикалық мүдделерді қамтамасыз етуді, мемлекеттік және қоғамдық қауіпсіздікті қорғау мақсатын көздейтін, нысаны бойынша атқарушы-өкімдік сипатта көрінетін және мазмұны бойынша ұйымдастырушы болып табылатын мемлекеттік, соның ішінде кедендік органдардың мақсатты, жоспарлы, үздіксіз қызметін жүйелі түсінуін қалыптастыру болып табылады. Оқыту нәтижесінде докторанттар: - кеден ісін басқарудың теориялық тәсілдерін түсіндіруге, жүйелеуге, талдауға және түсіндіруге; - кеден ісін басқарумен байланысты өзінің және өзге де ғылыми қызметтің өніміне баға беру және оның маңыздылығын айқындауға; - материалды зерттеу объектісіне барабар, кеден ісін басқарудың перспективалық жаңа бағыттарын дамыту жобаларымен әдістемені таңдау негізінде дербес ғылыми зерттеулерді жүзеге асыруға; - кедендік-құқықтық ғылымды, аналитикалық есепті, кеден ісін басқару саласындағы нормативтік құқықтық актілердің жобаларын құруды дамытатын жаңа тұжырымдамалық білімді қалыптастыруға; - ғылыми пікірталастарда, соның ішінде халықаралық пікірталастарда, олардың жұмыс тілін пайдалана отырып, өзінің ғылыми пікірін дәлелді түрде ұсынуға және қорғауға қабілетті болады. Тандау компонентінің базалық пәні классикалық әкімшілендіру, сондай-ақ инновациялық басқару әдістемелерін, теxнологиясын және құралдарын біріктіретін біртұтас- эволюциялық тәсілге негізделген кеден органдарын басқарудың жаңа парадигмаларынан, жедел-тактикалық және стратегиялық басқару негіздерінен, кеден органдарының құрылымдық бөлімшелерінің қызметін және кеден қызметтерінің сапасын басқарудан; сондай-ақ кеден органдарын басқарудың өзекті теориялық ережелері мен практикасын талдаудан тұрады. Зерттеу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: - кеден ісін басқару теориясы; - кеден ісін басқару субъектілері мен объектілерін анықтау мәселелері; - кеден органдарын басқаруды ұйымдастыру және әдіснамасы; - кеден ісін басқару модельдері, механизмі және стратегиялары; - кеден ісін басқарудың ақпараттық арналары мен ақпараттық-аналитикалық қамтамасыз етілуі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кеден аясында тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - кедендік бақылауды жүргізу кезінде тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану мәселелерін анықтаудың аналитикалық іскерліктерін қалыптастыру болып табылады. Оқыту нәтижесінде докторанттар: - кеден саласындағы тәуекелдерді басқару әдіснамасын түсіндіру, жүйелеу, талдау және түсіндіру; - тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану мәселелерін зерттеуге байланысты практикалық және ғылыми қызмет нәтижелерінің маңыздылығын бағалау және анықтау; - материалды зерттеу негізінде ғылыми зерттеулерді жоспарлау, жобалау, ұйымдастыру және жүргізу, тәуекелдерді басқару жүйесі саласында әдіснаманы таңдау; - кеден саласындағы тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіруге бағытталған жаңа білім, нормалар мен нормативтік құқықтық актілердің жобаларын құру; - кеден саласындағы тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру бойынша өз зерттеулерінің нәтижелерін ғылыми пікірталастарда, оның ішінде халықаралық пікірталастарда, олардың жұмыс тілін пайдалана отырып, таныстыру, дәлелдеу және қорғау. Таңдау компонентінің бейінді пәні кедендік операцияларды жүргізуді жеделдету және кедендік бақылау сапасын арттыру тетігі, тәуекелдерді талдау және бағалау әдістері, тәуекелдер бейіндерін әзірлеу, тәуекелдерді азайту бойынша шараларды іске асыру, ТБЖ қолдана отырып кедендік бақылауды автоматтандыру сияқты тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру бойынша іскерлікті қалыптастыруға бағытталған. Зерттеу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: - кеден қызметінде тәуекелдерді басқару жүйесінің теориялық ережелері - тәуекелдерді басқару жүйесінің элементтері, принциптері, міндеттері, әдістері - тауарлар мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу және бақылау кезінде тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану әдіснамасы; - Кедендік бақылау кезінде ТБЖ пайдалану процесінде туындайтын негізгі проблемалар, осындай пайда болу себептерін зерттеу - кеден саласында тәуекелдерді басқару жүйесін қолданудың халықаралық тәжірибесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академикалық жазу
  Несиелер: 2

  Мақсаты – ғылыми мәтін құру технологияларын және халықаралық риторика ережелерін меңгеру қабілетін қалыптастыру; ғылыми идеяларды жазбаша түрде білдіру және оларды дәлелдей білу; ғылыми зерттеулерді рәсімдеу. Қарастырылады: ғылыми мәтіндерді жасау және редакциялау ерекшеліктері; ресми, бейтарап және бейресми қарым-қатынас тіркелімдері; қазіргі ақпараттық және библиографиялық мәдениет; ғылыми құжаттаманы жасау және ресімдеу әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кеден саласындағы интеграциялық үрдістер және халықаралық ынтымақтастық
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты – кеден заңнамасын халықаралық ұйымдардың нормативтік құқықтық базасымен және жалпы қабылданған практикамен одан әрі үйлестіру және біріздендіру мақсатында кеден саласындағы интеграциялық үрдістер мен халықаралық ынтымақтастықты түсінуді және түсіндіруді қалыптастыру. Оқыту нәтижесінде докторанттар: - халықаралық кеден ұйымдарының нормативтік құқықтық базасын түсіндіру, талдау және түсіндіруге; - халықаралық ынтымақтастық бағыттарының маңыздылығын бағалау және анықтау, сауда және Кедендік ынтымақтастық үшін перспективалы халықаралық қоғамдастықтар мен елдерді анықтау, интеграция жағдайында кедендік саясатты жетілдіруге және қалыптастыруға; - кеден саласындағы халықаралық ынтымақтастық мәселелерін, интеграциялық үдерістерге ғылыми зерттеулерді жоспарлауға, жобалауға, ұйымдастыруға және жүргізуге; - халықаралық ережелерді талдау негізінде жаңа білім құруға, халықаралық кеден заңнамасының ережелері мен нормаларын ұлттық кеден құқығына имплементациялауға; - кеден заңнамасын үйлестіру және біріздендіру бойынша өз зерттеулерінің нәтижелерін ғылыми пікірталастарда, оның ішінде халықаралық пікірталастарда, олардың жұмыс тілін пайдалана отырып таныстыруға, дәлелдеуге және қорғауға қабілетті болады. Жоғары оқу орны компонентінің бейінді пәні кеден саласындағы xалықаралық ынтымақтастықтың үрдістері мер перспективаларын, интеграциялық үрдістерді жандандыру, оңтайлы кеден саясатын қалыптастыру және xалықаралық сауда қатынастары шарттарында елдің экономикалық қызығушылығын қорғау мақсатында жан-жақты кедендік ынтымақтастықты кеңейту арналарын зерттеуге бағытталған. Зерттеу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: - халықаралық кеден ынтымақтастығы мен интеграциялық процестердің теориялық және практикалық аспектілері; - интеграциялық процестерді жандандыру және көпжақты кедендік ынтымақтастықты кеңейту бағыттары; - кедендік ынтымақтастықтың болашағы және Қазақстанның экономикалық мүдделерін қамтамасыз ету; - интеграциялық бірлестіктерде заңнаманы үйлестіру мен біріздендірудің теориялық ережелері мен рәсімдері; - кеден саласындағы интеграциялық бірлестіктер мен халықаралық ынтымақтастықты дамытудың үрдістері, проблемалары мен перспективалары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақпараттық технологияларды басқару
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты ұйымның ақпараттық технологияларын басқару және ұйымның ақпараттық жүйесінің тиімді қызмет етуін құқықтық қамтамасыз ету үшін қажетті іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Оқыту нәтижесінде докторанттар: - ақпараттық технологияларды басқарудың теориялық тәсілдерін түсіндіру, жүйелеу, талдау және түсіндіру; - ақпараттық технологияларды басқарумен байланысты өзінің және өзге де ғылыми қызметінің өнім маңыздылығын анықтау және баға беру; - материалды зерттеу объектісіне барабар негізінде дербес ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру, ақпараттық технологияларды басқарудың перспективалық жаңа бағыттарын дамыту жобаларымен әдіснаманы таңдау; -кеден-құқықтық ғылымды дамытатын жаңа тұжырымдамалық білім, аналитикалық есептер, ақпараттық технологияларды басқару саласындағы нормативтік құқықтық актілердің жобаларын құру; - ғылыми пікірталастарда, соның ішінде халықаралық пікірталастарда, олардың жұмыс тілін пайдалана отырып, өзінің ғылыми пікірін дәлелді түрде ұсыну және қорғау. Таңдау компонентінің базалық пәні ақпараттық технологияларды басқарудың жаңа тәсілдерін, ұйымның ақпараттық технологияларын басқаруды ұйымдастыру-әдістемелік қамтамасыз етудің мақсаты мен құрамын, сондай-ақ құқықтық реттеуді және ұйымның ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі нысандары мен әдістерін қолдану шарттарын қамтиды. Зерттеу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: - ақпараттық технологияларды басқару теориясы; - ақпараттық технологияларды басқару субъектілері мен объектілерін анықтау мәселелері; - ақпараттық технологияларды басқару әдістемесі және ұйымдастыру; - ақпараттық технологияларды Басқару модельдері, механизмі және стратегиялары; - ұйымның ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету нысандары мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кедендік әкімшілендіруді жетілдіру
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты кедендік әкімшілендіру мәселелерін анықтау және кедендік әкімшілендірудің құқықтық және ұйымдастырушылық механизмдерін жетілдіру және жою бойынша ұсыныстарды әзірлеу дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Оқыту нәтижесінде докторанттар: - кедендік әкімшілендірудің нормативтік құқықтық базасын түсіндіруге, жүйелеуге, талдауға және түсіндіруге; - кедендік әкімшілендірумен байланысты практикалық және ғылыми қызмет нәтижелерінің маңыздылығын бағалауға және анықтауға; - материалды зерттеу негізінде ғылыми зерттеулерді жоспарлауға, жобалауға, ұйымдастыруға және жүргізуге, кедендік әкімшілендіру саласында әдіснаманы таңдауға; - кедендік әкімшілендіруді жетілдіруге бағытталған жаңа білім, нормалар мен нормативтік құқықтық актілердің жобаларын құруға; - ғылыми пікірталастарда, оның ішінде халықаралық пікірталастарда кедендік әкімшілендіруді жетілдіру бойынша өз зерттеулерінің нәтижелерін олардың жұмыс тілін пайдалана отырып таныстыруға, дәлелдеуге және қорғауға қабілетті болады. Таңдау компонентінің бейінді пәні кедендік әкімшілендіру құралдарын жетілдіру бойынша іскерлікті қалыптастыруға: мемлекеттік қызмет көрсету сапасын жақсартуға, тауарды кедендік тазарту уақытын қысқартуға, тауардың кедендік құнын және оның дұрыс жіктелуін бақылауды жүзеге асыруға, кедендік ресімдеу үшін талап етілетін құжаттардың санын қысқартуға негізделген. Зерттеу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: - кедендік әкімшілендіру теориясы; - кедендік әкімшілендірудің әдістемесі мен құралдары; - кедендік әкімшілендірудің бизнес-процестерін оңтайландырудың бағыттары мен тәсілдері; - кедендік әкімшілендірудің құжат айналымының халықаралық стандарттары; - кедендік әкімшілендіру кезінде тәуекелдерді басқару жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу әдістері
  Несиелер: 3

  Мақсаты – кәсіби саладағы зерттеу міндеттерін алдыға қою мен шешу үшін қажетті теориялық және тәжірибелік білімді қолдануды қамтамасыз ететін құзіреттерді қалыптастыру. Қарастырылады: дербес және ұжымдық жоспарлау әдістері; зерттеулерді жүргізуді ұйымдастыруды және өткізу; зерттеу нәтижелерін талдау және бағалау; нәтижелерді апробациялау және ғылыми рәсімдеу; ғылыми зерттеу нәтижелерін тәжірибелік қызметке енгізуді және коммерциализациялау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кедендік реттеу теориясы мен тәжірибесі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты докторанттарда кедендік реттеу теориясының негізгі ережелерін жүйелі түсінуді және дербес зерттеулер жүргізу дағдыларын қалыптастыру және кедендік реттеу тәжірибесін талдау болып табылады. Оқыту нәтижесінде докторанттар: - кедендік реттеу саласындағы зерттеулердің теориялық ережелерін түсіндіру, жүйелеу, талдау және түсіндіру; - кедендік реттеу саласындағы зерттеулермен байланысты өзінің және өзге де ғылыми қызметінің өнім мәнін анықтау және баға беру; - материалды зерттеу объектісіне барабар негізде дербес ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру, кедендік реттеудің перспективалық жаңа бағыттарын дамытуға арналған проекциямен әдіснаманы таңдау; -кедендік-құқықтық ғылымды дамытатын жаңа тұжырымдамалық білім, аналитикалық есептер, кедендік реттеу саласындағы нормативтік құқықтық актілердің жобаларын құру; - ғылыми пікірталастарда, соның ішінде халықаралық пікірталастарда, олардың жұмыс тілін пайдалана отырып, өзінің ғылыми пікірін дәлелді түрде ұсыну және қорғау. ЖОО компонентінің базалық пәні кедендік реттеу теориясын құрастырудың жүйелік концепциясын зерттеуге, теория мен практикалық қызметтің ұғымдық аппаратын нақтылауға, кедендік реттеу теориясының құрылымын талдауға, оның объектісі мен пәнін анықтауға, сонымен қатар кедендік реттеу теориясының тұжырымдамалық, эмпирикалық, әдіснамалық және әдістемелік негіздерін сипаттауға бағытталған. Зерттеу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: - кедендік реттеу теориясы; - кедендік реттеудің өзекті проблемаларын танымал ету; - теорияның кедендік реттеу практикасымен байланысын тереңдету және кеңейту; - кедендік реттеу саласындағы зерттеулерді ұйымдастыру және әдіснамасы; - ақпараттық-аналитикалық қамтамасыз ету және кедендік реттеудің ақпараттық арналары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кедендік-тарифтік реттеу мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – кедендік-тарифтік реттеудің теориялық және практикалық мәселелерін анықтау, оларды жою және кедендік-тарифтік реттеу саласындағы кедендік заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу қабілеттерін қалыптастыру болып табылады. Оқыту нәтижесінде докторанттар: - кедендік-тарифтік реттеудің теориялық ережелерін түсіндіруге, жүйелеуге, талдауға және түсіндіруге; - кедендік-тарифтік реттеудің құқықтық және ұйымдастырушылық әдістеріне баға беруге және маңыздылығын анықтауға; - кедендік-тарифтік реттеу саласында теориялық және практикалық материалды дербес ғылыми зерттеулерді жоспарлауға және жүзеге асыруға; - кедендік-құқықтық ғылымды дамытатын жаңа тұжырымдамалық білім, аналитикалық есептер, кедендік-тарифтік реттеудің тиімділігін жетілдіруге және арттыруға бағытталған нормативтік құқықтық актілердің жобаларын құруға; - ғылыми пікірталастарда, оның ішінде халықаралық пікірталастарда, олардың жұмыс тілін пайдалана отырып, кедендік-тарифтік реттеуді жетілдіру бойынша өзінің ғылыми пікірі мен зерттеу нәтижелерін таныстыруға және дәлелді қорғауға қабілетті болады. Таңдау компонентінің бейіндеуші пәні докторанттарда ел бюджетін толықтырып, экономиканың қорғау шараларын жүзеге асыруға, фискалдық функцияларды орындауға, сондай-ақ мемлекет экономикасының белгілі бір салаларының дамуын ынталандыруға ықпал етуге бағытталған кедендік-тарифтік реттеу жүйесін жетілдіру дағдылары мен біліктілікерін қалыптастыруға бағытталған. Зерттеу нәтижесінде келесі аспектілер қарастырылады: - кедендік-тарифтік реттеу саласындағы зерттеулердің теориялық ережелері; - кедендік-тарифтік реттеу әдістемесіне ғылыми көзқарас; - кедендік-тарифтік реттеу саласында шешімдер қабылдау тетігі; - кедендік-тарифтік саладағы ұлттық және халықаралық дауларды шешу тетігі мен тәртібі; - кедендік-тарифтік реттеудің ақпараттық және инновациялық технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ұлттық және халықаралық стандарттарға, қазіргі заманғы ақпараттық және библиографиялық мәдениетке сәйкес ғылыми және кәсіптік құжаттарды құрастыру мен ресімдеу әдістеріне, бірнеше жұмыс тіліндегі ғылыми іс-шараларды ұйымдастыру әдістеріне ие болады.; ғылыми жұмыстарды сапалы бағалауға, олардың нәтижелерін логикалық тұрғыда және сабақтастықта ұсына алуға; ақпараттарды жинауға, өңдеуге, талдауға, жүйелеуге, кеден ісі саласында талдау шолуларын жасау мен анықтамалар даярлай алуға.

 • Код ON2

  Ғылыми зерттеу әдіснамасын жіктей алуға; жоспарлау әдістерін игеруге; кеден ісі аясында зерттеулер жүргізуді жоспарлауға, ұйымдастыруға; зерттеу нәтижелерін талдай алу мен бағалауға; ғылыми құжаттар мен материалдарды ресімдеуге; апробация әдістерін ажырата алуға алуға және қолдануға; ғылыми зерттеу нәтижелерін тәжірибелік қызметке енгізуге және коммерциализациялауға; кеден ісі аясындағы кеден заңнамасына ғылыми талдау жүргізе алуға және халықаралық стантарттар имплементациясы мәселелерін талдай алуға; кеден ісі аясындағы нормативтік құжаттарға бастамашы болуға және әзірлеуге.

 • Код ON3

  Кедендік реттеу, кеден ісін басқару және кеден әкімшілігін жүргізу теориясын жіктей және түсіндіре алуға; оқытудың қазіргі заманғы технологияларын, педагогика мен психология ғылымындарындағы жаңа жетістіктерді қолдана отырып, әдістемелік құжаттарға сәйкес оқу сабақтарының барлық түрлерін өткізе алуға; оқу үдерісі әдістемелік қамтамасыз ете алуға; кәсіптік қоғамдастықтармен және білім беру саласындағы мүдделі тараптармен келіссөздер жүргізуге және қарым-қатынастар жасай алу.

 • Код ON4

  Кеден ісі мен ақпараттық технологияларды басқарудың жаңа парадигмаларын, ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің нысандары мен әдістерін қолдану; инновациялық басқарудың әдіснамасын, технологиялары мен құралдарын бағалау және қалыптастыру; құрылымдық бөлімшелердің қызметін ұйымдастыру; басқару субъектілерімен өзара іс-қимылды жүзеге асыру; сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты жүргізу; көрсетілетін кеден қызметтерінің сапасын, ҚР және ЕАЭО қатысушы-елдердің кеден қызметтерінің өзара іс-қимыл жүйесін бағалау, олардың өзара іс-қимылы мен ынтымақтастығын ұйымдастыру.

 • Код ON5

  Кедендік реттеу тәжірибесі мен теориясын сәйкестендіре алуға; Қазақстан Республикасының, ЕАЭО-ның Дүниежүзілік Кеден Ұйымының кеден заңнамаларын талқылай және талдай алуға; ақпараттық-талдауды қамтамасыз ете алуға және кедендік реттеудің ақпараттық арналарын қолдана алуға; кедендік реттеу қызметі бойынша келіссөздер жүргізе алуға; мемлекеттік кедендік саясатты қалыптастыра алуға және оларды іске асыруға байланысты іс-шараларды жүргізе алуға.

 • Код ON6

  Кеден саласындағы халықаралық ынтымақтастық пен интеграциялық процестердің тенденциялары мен перспективаларын айқындау; елдердің экономикалық бәсекеге қабілеттілігіне талдау жүргізу; экономикалық дамуды болжау және экономикалық қауіп-қатерлер мен тәуекелдерді анықтау; оңтайлы кеден саясатын қалыптастыру және ұлттық экономикалық мүдделерді қорғау мен ілгерілетуді құқықтық қамтамасыз ету процесін әзірлеу және бақылау; ҚР кеден заңнамасының, ЕАЭО, халықаралық шарттар мен келісімдердің сақталуын және орындалуын қамтамасыз ету.

 • Код ON7

  Кедендік-тарифтік реттеудің теориялық және тәжірибелік проблемаларын анықтай және талдай алуға; тауарлардың шығарылған елін, кедендік құның және тауарлардың кодтарын анықтаудың әдіснамасын анықтауды талдай және жіктей алуға; құқықтық жағдайларды шеше алуға; кедендік-тарифтік реттеу саласындағы кеден заңнамасының проблемаларын шешуге және оларды жетілдіруге байланысты ұсыныстар бере алуға.

 • Код ON8

  Кеден әкімшілігін жүргізу теориясын түсіндіре алуға және тиімділігіне талдау жасай алуға; кеден әкімшілігін жүргізудің әдіснамасын, құқықтық және ұйымдастырушылық механизмдерін қолдана және талдай алу қабілеттіліктерін; кеден әкімшілігін жүргізудегі тәуекелдерді басқару жүйесі мен бизнес-процестерді оңтайландыра алуға; кеден саласындағы құқық бұзушылықтардың алдын алуға және анықтай алуға.

Top