Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01515 География в Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты еңбек нарығында сұранысқа ие жоғары білікті педагог кадрларды даярлау; - жаратылыстану-ғылыми пәндер саласында жүйеленген білімді қалыптастыру және жалпы заңдылықтарды оқытудың инновациялық технологияларын қолдану; - жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілігі бар, кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті магистрлердің негізгі және арнайы құзыреттерін қалыптастыру; - магистранттардың географиялық процестер мен құбылыстарды бақылау мен талдаудың ғылыми-зерттеу және эксперименталдық әдістерінің негіздерін меңгеруі;
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M015 География педагогтерін даярлау
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Басқару психологиясы – басқару қызметінің заңдылықтары туралы психологияның бөлімі. Психологиялық жағдайларды, басқару қызметінің ерекшеліктерін талдау. Басқару кіші жүйесінің жай-күйі мен өзгерістерін диагностикалау және болжау; бағыныштылар қызметінің бағдарламасын қалыптастыру; шешімнің орындалуын ұйымдастыру. Басшының басқарушылық қажеттіліктері мен қабілеті. Диагностикалық құралдарды құру түрінде тәжірибелік іске асыру, басшыларды дайындаудың белсенді әдістерін әзірлеу, басқарушылық кеңес беру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Шет тілін С1, С2 деңгейінде меңгеру (тіл мамандықтары), LSP монологиялық және диалогтық формада (баяндама, презентация, әңгімелесу, пікірталас). Ғылыми стильдің грамматикасын ауызша, жазбаша түрде оқу. Ақпараттық және кәсіби хабарламаларды есту арқылы қабылдау. Ғылыми мақалаларды, баяндамаларды, жобаларды жазу, рәсімдеу. Екі жақты аударма дағдылары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жердің дамуы және географиялық заңдылықтар
  Несиелер: 5

  Жердің қалыптасу тарихы және негізгі теориялар мен болжамдар. Географиялық қабықтың қалыптасуы мен дамуы. Географиялық қабықтың дифференциациясы. Ландшафт құрушы процестер. Жердің қалыптасуы мен дамуы туралы қазіргі көзқарастар. Жердің географиялық даму заңдылықтарының себеп-cалдарлары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Қазақстанның жоғары оқу орындары мен ғылыми-зерттеу мекемелерінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру. Ғылыми зерттеудің методологиясы мен әдістемесі. Ғылым және ғылыми зерттеу. Ғылыми-зерттеу жұмысының дайындық кезеңі. Ғылыми ақпаратты жинау және өңдеу. ғылыми жұмыстардың нәтижелерін жазу және рәсімдеу. Авторлық және патенттік құқық.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымның тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  Ғылым философиясы. Мәдениеттегі ғылым, өркениет. Ғылымның пайда болуы, дамуы. Ғылыми білімнің құрылымы. Ғылыми революция. Ғылыми ұтымдылық. Қазіргі ғылымның ерекшеліктері. Ғылым әлеуметтік институт ретінде. Жаратылыстану ғылымдары. Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар тарихы. Ғылыми әрекетті ұйымдастыру. Білім эволюциясы. Қазіргі ғылымның этикалық аспектілері. Коммуникативтік технологиялар, қазіргі ғылымдағы ақпараттық процестер. Жаратылыстану және әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Педагогика ғылым ретінде. Педагогиканың негізгі категориялары. Педагогиканың пәні мен міндеттері Педагогикалық ғылымдар жүйесі. Педагогиканың басқа ғылымдармен байланысы. Педагогика тарихы. Жоғары білім берудің қазіргі парадигмасы. Педагогика әдіснамасы. Кәсіби құзыреттілігі, ЖОО оқытушысын оқыту теориясы. Оқытудың кредиттік технологиясы. МӨЖ, МҒЗЖ ұйымдастыру. Оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру. ЖОО-дағы тәрбие жұмысы. Білім берудегі менеджмент.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Географиялық білім берудің тарихы мен әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Географиялық білім берудің тарихы мен қазіргі жағдайы. Географияның ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуы. Географиялық білім берудің философиялық-әдіснамалық негіздері. Географиялық білім және әлемнің қазіргі ғылыми бейнесі. Географиялық білім беруді дамыту тұжырымдамасы. Болашақ география мұғалімдерін дайындаудың әдіснамасы мен әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Географиялық білім беруді жобалау мен жаңарту үлгісі
  Несиелер: 5

  Географиялық мазмұнды іріктеу және құрастырудың әдістемелік негіздері. Мектептегі географиялық білім мазмұнын іріктеу және құрастыру. Қазіргі мектепте білім беру мазмұнының модельдері. Географиялық білім беру моделін жүзеге асыру.Мектеп географиясы курының мазмұнын құрастыру ұстанымдары. Географияны оқытудағы мақсаттар жүйесі. Географиялық концпт негізінде күтілетін нәтижелер. Критериалды бағалау жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Географиядағы ғаламдану үрдістері
  Несиелер: 5

  Жаһанданудың әлеуметтік-философиялық талдауы. Глобализация және қазіргі әлем. Табиғатты қорғаудың жаһандануы. Жаһанданудың экологияға әсері. Жаһандану үдерісін анықтайтын аспектілер.Глобализация үрдісінің қоғамдық-географиялық аспектісі. Экономикалық аспект. Ақпараттық аспект. Әлеуметтік аспект. Саяси-географиялық аспект.Этникалық және демографиялық аспект. Мәдени-идеологиялық аспект.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеулерді картографиялық тұрғыдан қамтамасыз ету
  Несиелер: 5

  Ғылыми зерттеулерді картографиялық қамтамасыз етудің концепциясы мен әдіснамасы. Географиялық талдаудың картографиялық әдістері мен тәсілдерін дамытудың қазіргі тенденциялары. Жергілікті жердің сандық моделін құрудағы картографиялық ақпаратты жобалаудың және әзірлеудің қазіргі заманғы әдістемесі. Картографиялық талдау мақсатында әзірленген танымал бағдарламалық өнімдер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстанның табиғи-антропогендік кешендерінің дамуы
  Несиелер: 5

  Ландшафт антропогенезі туралы түсініктердің қалыптасу тарихы. Негізгі ұғымдарды анықтау (табиғи-антропогендік, мәдени және т.б. ландшафттар). Табиғи-антропогендік кешендердің өндірістік ерекшелігіне сәйкес типологиясы мен сипаттамалары. Ландшафттардың антропогендік динамикасының түрлері. Қазақстанның табиғи-антропогендік кешендерінің дамуы мен эволюциясындағы дағдарыстық жағдайлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Табиғи-техногендік жүйелердің геоэкологиялық аспектілері
  Несиелер: 5

  Табиғи-техногенді жүйелер. Заттардың техногендік миграциясы және геожүйелердің өзін-өзі тазарту қабілеті. Урбанизацияның геоэкологиялық аспектілері. Энергетиканың геоэкологиялық аспектілері. Өнеркәсіптің геоэкологиялық аспектілері. Көліктің геоэкологиялық аспектілері. Ауыл шаруашылығының геоэкологиялық аспектілері. Қазақстанның табиғи-техногендік жүйелердің геоэкологиялық аспектілері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Географияны оқытудағы инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Білім берудегі заманауи инновациялық технологиялар. Кәсіптік білім беруде инновациялық технологиялар мен оқыту әдістері. Географияны оқытудағы инновациялық технологиялар.Тұлғаға бағдаралап оқыту. Проблемалық оқыту. Блокты-модкльдік оқыту. Оқытудың зерттеу технологиясы. Қашықтықтан оқыту технологиясы. Жобалау әдістері және білімді кредиттік-модульдік жүйемен білімді бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Қазақстанның геоэкономикасы және және стратегиялық дамуы
  Несиелер: 5

  Геоэкономикалық ғылымдағы кеңістік идеялары. Теориялық және қолданбалы геоэкономика тәсілдері. Дүниежүзілік кіріс және геоэкономикалық рента. Геоэкономикалық жүйелер туралы түсінік және оның негізгі белгілері. Геоэкономикалық атласты құрудың мәселелері мен функционалдық мақсаты. Қазақстанның геоэкономикалық қарқыны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Ландшафтық жоспарлау
  Несиелер: 5

  Ландшафтық жоспарлау ландшафтық кеңістікті құраушы құралы ретінде. Ландшафтық жоспарлауда қолданылатын іргелі ғылым концепциялары. Ландшафтық жоспарлаудың әлемдік тәжірибесі. Жоспарлау мақсатында ландшафтық талдау жасау әдістемесі. Жерді пайдалану құрылымына талдау жүргізу. Ландшафты жоспарлауды орналастыру қызметі түрлерінің әдістемесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON2

  ОН2 - ғылыми зерттеулер контексінде идеяларды қолдану немесе дамыту үшін негіз немесе мүмкіндік болатын жоғары білім деңгейінде алынған білімді дамыту және түсінуін көрсетеді;

 • Код ON3

  ОН3 - географиямен байланысты пәнаралық саладағы жаңа немесе белгісіз жағдайларда проблемаларды шешуде білімді қолданады;

 • Код ON4

  ОН4 - білім туралы ақпаратты біріктіреді, қиындықтармен күреседі және ақпаратқа негізделген шешімдерді қабылдайды, осы пайымдаулар мен білімді қолдану үшін этикалық және әлеуметтік жауапкершілікті ескереді;

 • Код ON10

  ОН10 - заманауи ақпараттық технологияларды тарту арқылы ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыстарды жүргізеді, сондай-ақ оқу үдерісіне заманауи ақпараттық технологияларды пайдаланады.

 • Код ON8

  ОН8 - географиялық ақпаратты талдайды және мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тиісті қорытынды мен тұжырымдарды дұрыс тұжырымдайды;

 • Код ON7

  ОН7 - теориялық және әдіснамалық талдау дағдыларын меңгереді, практикалық әдістерде болжау және жоспарлау әдістерін қолдана біледі, сондай-ақ ғылыми және практикалық мәселелерді шешу үшін мамандық бойынша меңгерген білімді синтездейді және пәнаралық білімді меңгереді;

 • Код ON5

  ОН5 - өзіңіздің шешіміңізді және білімдеріңізді кәсіби ортада нақты және анық баяндайды;

 • Код ON1

  ОН1- ғылыми танымның қазіргі даму тенденциясы туралы түсініктері болады;

 • Код ON6

  ОН6 - географиялық білім беруді дамытуға әсер ететін стратегиялық сыртқы және ішкі факторларды сыни тұрғыдан бағалайды және жаңа идеяларды қалыптастыру мүмкіндігіне ие болады;

 • Код ON9

  ОН9 – жаратылыстану, соның ішінде география ғылымның жетістіктерін шығармашылық түрде пайдаланады және зерттеу нәтижелерін жинақтайды;

Top