Жаңа білім беру бағдарламасы

8D01515 География в Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты – білім мен ғылымды біріктіру негізінде білім беруді жетілдіру мәселелерін шешуге қабілетті жаңа формациядағы ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлаудың тиімді жүйесін құру; – қазіргі еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, жоғары білікті ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлаудың халықаралық тәжірибесі принциптеріне сәйкес білім беру процесін жүзеге асыру; - жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілігі бар, кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті философия докторы (PhD) арнайы құзыретін қалыптастыру;
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D015 География педагогтерін даярлау
 • Білім беру саласы 8D01 Педагогикалық ғылымдар
 • География ғылымының қазіргі парадигмасы
  Несиелер: 5

  Жүйелік парадигмасы және оның жүйе құру үрдісімен байланысы. Инновациялық-синергетикалық парадигма. Географиядағы эволюциялық парадигма. География ғылымындағы жүйелік парадигмасы. Географиялық ғылымның интеграциялық парадигмасы. Географиялық ғылымның аймақтық және салалық парадигмасы. Географиядағы іс-әрекеттік-геокеңістіктік тәсіл.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Географиялық білім және ғылымның теориясы және әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Географияның мәні және оның қазіргі құрылымы. Географиялық теория. Географиялық әдіснаманың ұстанымдары мен тәсілдері. Географияның әдіснамалық негіздері мен әдіснамалық мәселелері. Географиялық зерттеу әдістерінің жүйесі. Табиғат пен қоғамның өзара әсерлесуінің географиялық аспектілері. Адамзаттың ғаламдық проблемаларына шешудегі географияның рөлі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі географиялық білім берудегі инновациялар
  Несиелер: 5

  Қазіргі білім берудегі инновациялар. Білім берудегі заманауи цифрлық технологиялардың дамуы.. Жоғары және жоғры білім беруден кейінгі жүйедегі инновациялар. ҚР жоғары және жоғры білім беруден кейінгі білім берудің қазіргі жағдайы, проблемалары және жаңғыртудың инновациялық жолдары. Қазіргі географиялық білім берудегі инновациялар. ҚР мектепте географиялық білім беру мазмұнын жаңартудағы қазіргі тенденциялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім беру үрдісіндегі инновациялық технологиялар
  Несиелер: 5

  Қазіргі білім берудегі инновациялар. Білім берудегі заманауи цифрлық технологиялардың дамуы.. Жоғары және жоғры білім беруден кейінгі жүйедегі инновациялар. ҚР жоғары және жоғры білім беруден кейінгі білім берудің қазіргі жағдайы, проблемалары және жаңғыртудың инновациялық жолдары. Қазіргі географиялық білім берудегі инновациялар. ҚР мектепте географиялық білім беру мазмұнын жаңартудағы қазіргі тенденциялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Геосаясат және геокикілжіңдер
  Несиелер: 5

  Геосаясат және геокикілжіңдердің ғылыми ретінде қалыптасуының философиялық және әлеуметтік негіздері. Геосаясат үлгілері мен тұжырымдары. Ғ;аламдық геосаясат. Геосаяси геокикілжіңдер. Кикілжіңдер тұрғысынан саясат пен геосаясат. Халықаралық қатынастардағы кеңістіктік және географиялық факторлардың рөлі. Аймақтық кикілжіңдер үрдісінің динамикасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бәсекеге қабілеттілік және адами капитал
  Несиелер: 5

  Бәсекеге қабілеттілік теориясы. Ғаламдық бәсекеге қабілеттілік индексі. Адами капиталды дамыту тұжырмдамасы. Ұлттық экономикадағы адами капитал және бәсекеге қабілеттілік. Бәсекеге қабілеттілік және адами капиталдың білім берудегі және ғылымдағы рөлі. Ішкі және сыртқы факторлар негізінде бәсекеге қабілеттілікке баға беру. Білім беру және ғылымдағы бәсекеге қабілеттілік және адами капиталдың проблемалары мен болашағы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON5

  РО5 - ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін қорытындылайды және талдайды, оларды кәсіби ортада негіздей алады;

 • Код ON3

  ОН3 - географиялық білім беруді дамытудың қазіргі жағдайы мен ерекшеліктерін талдау негізінде жаңа тұжырымдамалар жасай алады;

 • Код ON4

  ОН4 - географиялық білім беру міндеттерін жүйелі шешуге бағытталған ғылыми-зерттеулер мен ғылыми-практикалық инновациялық әдіс-тәсілдерді қолдана алады;

 • Код ON6

  ОН6 - заманауи техникалық құралдарды, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді оқу және ғылыми қызметте пайдаланады;

 • Код ON1

  ОН1 - жаратылыстану-ғылыми білім берудің қазіргі даму үрдістері, оның ішінде географиялық білім берудің даму ерекшеліктері мен үрдістері туралы түсініктері болады;

 • Код ON2

  ОН2 - оқу және ғылыми мақсаттарға жету үшін жаңа идеяларды, әдістемелерді көрсету, халықаралық тәжірибе ұстанымдарына сәйкес географиялық білім беру үрдісін жүзеге асырады;

 • Код ON7

  ОН7 - қазақ және шет тілдерінде ғылыми-зерттеулер жүргізе алады және ЖОО-да географиялық пәндерді шет тілінде оқытуды жүзеге асырады;

 • Код ON8

  ОН8 - жаратылыстану, соның ішінде география ғылымдарының жетістіктерін шығармашылықпен пайдаланады және ҒЗЖ нәтижелерін өзбетінше қорытындылай алады.

Top