Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

8D05105 Биотехнология в Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты: кәсіби білімі тереңдетілген жоғары квалификациялы, бәсекеге қабілетті, кәсіби мәдениет деңгейі жоғары, заманауи ғылымдағы және өнеркәсіптегі мәселелерді шешуге, жоғарғы оқу орындарында сабақ беруге, биотехнология және шектес салалардағы зерттеулерді сәтті орындауға, сонымен қатар, жеке және мемлекеттік ұйымдарда, кәсіпорындарда, зертханаларда, компаниялар мен институттарда басқарушылық қызметті жүзеге асыруға қабілетті маманды дайындау, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік саладағы қажеттіліктерді жоғары квалификацияланған мамандармен, яғни, биотехнология жетістіктерін талдамалы көру қабілетіне, өздігінен шешім қабылдау, қоғамды прогрессивті ғылыми-техникалық, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамыту қабілетіне ие биотехнологтармен қамтамасыз ету.
 • Академиялық дәреже Докторантура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 3 года
 • Кредиттер көлемі 180
 • Білім беру бағдарламаларының тобы D082 Биотехнология
 • Генетикалық модификацияланған шикізаттың замануи әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - генетикалық түрлендірілген ағзаларды және олардан алынған өнімдерді анықтау және талдау әдістерін қолдану мүмкіндігін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесідей біліктіліктерге ие болуы керек: 1. әртүрлі материалдан ДНҚ бөліп алу әдістерін білу; 2. ГМО идентификациясы кезіндегі ПЦР процедурасы жайында түсінігіне ие болу; 3. тағамдық шикізат, материалдар мен дайын өнімдердің физико-химиялық, функционалды- технологиялық қасиетін, құрамын анықтаудың стандартты әдістерін игеру; 4. ГМО алуда зерттеу әдістерін жүргізу және жоспарлау; 5. ГМ тағамдық өнімдері шығарылымын, сатылымын және маркалауын реттеу заңдылығы. Нақты тақырыптар келесі мәселелерді қамтиды: ДНҚ бөліп алу әдістері. ГМ өнімдерді идентификациялау кезіндегі ПТР-анализ. Стандартталған тесттілік чип-жүйелерді қолдана отырып ГМО құрамын анықтау. Чипке енгізілген, белгіленген ДНҚ комплементарлы гибридизация принципі. Нуклеин қышқылдарын сандық анықтауға негізделген әдістер. ГМО алу әдістері: агробактериялық тасымалдау, баллистикалық трансформация, электропорация немесе вирусты трансформация. ГМ тағамдық өнімдері шығарылымын, сатылымын және маркалауын реттеу заңдылығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жүйелік биотехнологиядағы биоинформатика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттерді компьютерлік және ақпараттық технологияларды қолдану арқылы тірі жүйелердегі күрделі өзара әрекеттесулермен таныстыру. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: 1. жүйелік биология және биотехнологияны оқып үйрену үшін компьютерлік және ақпараттық технологияларды қолдану; 2. сандық деректерді жинау үшін транскриптомика, метаболомика, протеомика және басқа да жоғары технологиялар сияқты әдістерді қолдану; 3. күрделі биологиялық жүйелердің компьютерлік модельдерін жасау дағдыларын көрсету; 4. компьютерлік технологияларының көмегімен биомедицинадағы әртүрлі саладағы мәселелерді шешудің практикалық жүйелік деңгейін құру; 5. жүйені құрайтын қарапайым процестер бойынша сандық деректер негізінде жасалған үлгілерді биотехнологияда пайдалануды болжау. Нақты тақырыптар келесі мәселелерді қамтиды: биологиялық жүйелердің құрамдас бөліктері арасындағы өзара әрекеттерді зерттеу үшін компьютерлік және ақпараттық технологиялардың заманауи әдістерін қолдану және осы өзара әрекеттердің нәтижесінде функциялар мен жүйелік қасиеттердің қалыптасу механизмдерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тамақ шикізатының биогенді потенциалы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - азық-түлік шикізаты жүйесі мен оның әлеуетін толыққанды білу қабілетін қалыптастыру. Докторанттар келесідей біліктіліктерге ие болуы керек: 1. тағамдық шикізаттар қасиетінің биотехнологиялық трансформация процесі жайындағы жүйелі білімді көрсете білу; 2. тағамдық қосылыстарды өндіру және сақтау кезінде болатын процестерді нақты бағалау; 3. астың адам ағзасында қорытылуы кезіндегі олардың өзгеруі процестерін сараптау; 4. тағамдық жүйелердегі құрылымдық түзілулердың сандық және сапалық талдау қағидаларын, әдістерін және тәсілдерін білу; 5. тағамдық жүйелер және тағамдық азықтардағы химиялық, физико-химиялық, коллоидты, биохимиялық өзгерулердің болжау; Пән биотехнологиялық әдістерді пайдалана отырып тамақ шикізатын өңдеудің көздері мен әдістерін қарастырады. Азық-түлік шикізаты көпкомпонентті, көп функциялы, биологиялық белсенді жүйе ретінде. Азық-түлік шикізатының биотехнологиялық және биогенді әлеуеті. Шикізаттың, тағамдық қоспалардың және тамақ жүйелерінің функционалдық және технологиялық қасиеттері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тамақтану биохимиясының теориялық негізі
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: рациональді тамақтану және салауатты өмір салтын ұйымдастыруға бағытталған тамақтану биохимиясы саласындағы білімді және біліктілікті дамыту. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесідей біліктіліктерге ие болуы керек: 1. тағамдық заттардың қызметін және олардың адам ағзасы үшін орнын білу; 2. адам денсаулығын сақтау мақсатында рационалды тамақтану принциптерін бағалау; 3. тағамдық азықтар сапасы мен құрамын зерттеу әдістерін жоспарлау және игеру; 4. тағамдық құндылықтардың мөлшерінің жетіспеушілігі немесе мөлшерден тыс қабылдаған жағдайдағы салдарын критикалық бағалау; 5. рационалды тамақтанудың негізгі принциптерін білу. Пәнде: қазіргі заманғы тамақтанудың ғылыми теориясы; тамақтану принциптері; калория диета; тағамның тағамдық құндылығы. Жеке заттардың метаболизм ерекшеліктері. Бақылау принциптері. Сау адамның тамақтану мәдениеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Коммерциялық биотехнология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - докторанттарға коммерциялық биотехнология саласында білімдерін пайдалану қабілетін қалыптастыру. Осы пәнді оқу аяқталғаннан кейін докторанттар: 1. коммерциялық биотехнологияның ұлттық және трансұлттық деңгейде даму бағыттары мен әдістерін, қазіргі кездегі жағдайы туралы білімдерін кеңейту; 2. коммерциялық биотехнологиялық компанияларды құру, дамыту және қызметін талдау кезінде, соның ішінде студенттік ортада, қазіргі заманғы әдістер туралы толық түсінік қалыптастыру керек; 3. коммерциялық өнімдерді биотехнологиямлық шикізат көзі мен басқа да әрекеттер жасау үшін тактиканы және коммерцияландыру стратегиясын, сондай-ақ биотехнологиялық процестерді өндіруге әсер ететін басқа да факторларды таңдау; 4. коммерциалық биотехнологияның мейлінше альтернативті әдістерін пайдалану; 5. коммерциалық биотехнологияның даму салаларын ары қарай болжау. Осы пәннің шеңберінде келесі тақырыптар қарастырылған: коммерциялық тартымды биотехнологиялық өнімдерді зерттеу, оларды өндіру шарттары, маркетинг, маркетинг және инновациялық өнімдердің туындысын жасау; ірі трансұлттық және ұлттық коммерциялық биотехнологиялық салаларға шолу; коммерциялық биотехнологиялық компанияны құру және дамыту үдерісіндегі негізгі ережелер; биотехнологияның ажырамас және жетілдірілген бөлігі ретінде пайдалы биотехнологиялық бизнес.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фототрофты микроорганизмдердің биоэнергетикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - фототрофты микроорганизмдерді пайдаланып қайта қалпына келетін энергия көздерінің микробиологиялық өндірісінің әдістерін қолдану мүмкіндігін қалыптастыру. Пәнді оқыту нәтижесінде докторант келесі біліктіліктерді игеруі қажет: 1. биожанармай алудағы фототрофты микроорганизмдердің биохимиясы мен физиологиялық жүйелерін білу; 2. биожанармай алудағы фототрофты микроорганизмдердің метаболиттік ерекшелігін игеру; 3. фототрофты микроорганизмдердің өнімділігін жоғарылатуды және жалпылама дақылдаудың тәсілдеріне дағдылану; 4. экологиялық, энергетикалық және шикізат көзі мәселелерін шешуде биотехнологиялық процесс негізінде фототрофты микроорганизмдерді пайдаланудың тиімділігін жүйелеу. 5. экологиялық, энергетикалық және шикізат мәселелерін шешу үшін фототрофты микроорганизмдерді биотехнологиялық процестерге қолдану үшін жаңа идеяларды синтездеу Пәндерді оқыған кезде докторанттар фотосинтез жасушалары мен организмдерін зерттеуге біртұтас көзқарас білуі, биотехнологиялық өндіріс қажеттілігі үшін фотосинтетикалық микроорганизмдерді қолдану мүмкіндігі болуы керек; биодизельді отынды өндіруге арналған май продуценті микробалдырларды дақылдау технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Геномика және гендік диагностика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты генодиагностика және геномиканың негізгі міндеттерін жүйелі түрде түсіну қабілетін қалыптастыру болып табылады. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: 1. гендік диагностика және гендік терапияның мақсаты және міндеттерін жүйелі түсінуді көрсете білу; 2. геномды талдаудың практикалық және теориялық негіздерін білу; 3. генодиагностикалық және жалпы лабораториялық зерттеулерді жүргізуге қажетті барлық материалдар мен приборларды қолдануды меңгереді; 4. геномды талдау жүргізуге қажетті материалдар мен құрал-жабдықтарды қолдануды игереді. 5. Молекулалық-генетикалық тәжірибелердің нәтижелерін талдау және болжау. Берілген пәнде биохимиялық, физиологиялық, молекулалық және басқа да процестер негізінде адам ағзасында болатын патологиялық симптомдар мен белгілердің пайда болуындағы тұқымқуалаушылық факторлардың рөлін зерттейтін қазіргі заманғы генетиканың маңызды бөлімі медициналық генетиканың жетістіктері қарастырылады. Сонымен қатар, пәнде, әртүрлі тұқым қуалайтын ауырулардың гендік теропиясының қазіргі жағдайы мен келешегі, молекулалық диагностиканың ерекшеліктері, мутацияны анықтау әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеуметтік маңызды аурулардағы биоинформатикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - студенттерді әлеуетті препараттарды және әлеуметтік маңызы бар ауруларды емдеуге арналған мақсаттарды іздестірудің IT-технологияларымен таныстыру. Осы пәнді оқу аяқталғаннан кейін докторанттар: 1. биоинформатиканың даму үрдістерін, үрдістерін және үлгілерін бағалау және болжау; 2. биологиялық объектілер туралы ақпараттың үлкен органын өңдеу (кейінгі талдау, биомолекулалардың кеңістіктік құрылымдары, биологиялық объектілердің өзара іс-қимылы); 3. геномдардың ақпараттық зерттеулеріне негізделген молекулалық диагностикалау әдістерін және есірткілерге жаңа мақсаттарды таңдау әдістерін әзірлеу; 4. әлеуметтік маңызды аурулардың молекулалық диагностикасында биоинформатика әдістерін қолдануға; 5. алынған мәліметтерді өңдеу және олардың биоинформатикасын талдау үшін заманауи ақпараттық технологияларды және мамандандырылған бағдарламаларды қолдануға; Пәннің ішінде: тиісті заттардың мәліметтер қорын қолдану, олардың құрылымдарын есірткіге кандидаттар енгізу үшін компьютерлік технологияларды қолдану, химияформацияларды зерттеу, кітапханалардың виртуальды скринингтік деректер қорын пайдалану сияқты мәселелер қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Про- және эукариоттардың молекулалық биотехнологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - про және эукариоттық ағзалардың молекулалық биотехнологиясы саласындағы жүйелік білімді көрсету қабілетін қалыптастыру. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: 1. Про және эукариотты молекулалық ұйымдастыру саласында жүйелік түсініктерді көрсету; 2. биотехнологияның проблемаларын шешу үшін про-және эукариоттық геномдардың құрылымы туралы теориялық білімдерді талдауға және қолдануға; 3. қажетті қожайын-организмде белок экспрессиясының эффективтілігіне қажетті жағдайларды білу; 4. өндірістік белоктарды синтездеуде қолданылатын рекомбинантты микроорганизмдерді қолдануы туралы ақпараттар білуі қажет; 5. өсімдіктердегі бөтен гендердің экспрессиясының механизмін білу қажет; Пәннің шеңберінде мутагенез, ген және клетка жасау әдістеріне негізделген өндірістік штамдардың қасиеттерін өзгертудің технологиялық әдістері қарастырылады; молекулалық, жасушалық био- және нанотехнологияларда қолданылатын негізгі технологиялар; молекулярлық биотехнологиядағы қазіргі заманғы талдамалық және молекулалық зерттеу әдістері. Сыртқы ақуыздарды білдіру үшін про-және эукариоттарды қолдану. Коммерциялық өнімдерді алу үшін рекомбинантты микроорганизмдерді пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биотехнологиядағы дисперсиялық талдау
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - биотехнологиялық зерттеулерде дисперсиялық талдауды (ANOVA) қолдану дағдыларын қалыптастыру. Осы пәнді оқу аяқталғаннан кейін докторанттар: 1. Сапалық ерекшеліктерге сараланған талдауды жоспарлау және жүзеге асыру; 2. инженерлік практикада және ғылыми-зерттеу қызметінде қажетті эксперименттік деректерді жинау және өңдеу дағдыларын көрсетеді; 3. өндірістік мәселелерді математикалық модельдеу дағдыларын көрсету, олардың оңтайлы шешімін іздеу, алынған нәтижелерді талдау және бағалау; 4. әртүрлі табиғат мәселелерін шешуде математикалық модельдеудің негізгі әдістерін қолданады; 5. айырымдық әдісті жүргізу дағдыларын көрсету, бір факторлы және көпфакторлы эксперименттің ауытқуларын талдау, корреляция және регрессиялық талдау; Пән негізінде қарастырылады: бір немесе бірнеше факторлардың тиімді белгілерге статистиканың әсері; дисперсионды талдаудың әртүрлі түрлері мен модификациясын, факторлардың әсерінің сенімділігі мен сенімділік күшін бағалау әдісі; жеке орта және жекелей үлестерді бағалау; белгілі бір шарттар жиынтығы бойынша белгінің дамуын болжауды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Молекулалық биотехнологияның әдістері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты биотехнологияда кеңінен қолданылатын биохимия, биофизика, молекулалық биология және генетикадағы заманауи молекулярлық әдістерді қолдану мүмкіндігін қалыптастыру болып табылады. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: 1. биотехнологиялық объектілерді зерттеудің молекулалық деңгейде эксперименталды бағыттарының жалпы сипаттамасын білу керек; 2. биологиялық зерттеулерде молекулалық әдістерді қолдану жетістіктерімен танысу қажет; 3. биообъектілердің құрылымды – функционалды ұйымдасуын молекулалық әдістермен зерттеудің жетістіктерімен танысу керек; 4. экспериментте алынған нәтижелерді дұрыс бағалауға және сараптауға қабілетті болу; 5. Жұмыстың нәтижелерін ғылыми-техникалық есептер, шолулар, презентациялар түрінде көрсету. Нақты тақырыптар келесі мәселелерді қамтиды:биотехнологиялық объектілерді молекулалық деңгейде зерттеудің эксперименталды бағыттарының жалпы сипаттамасы; биологиялық зерттеулерде молекулалық әдістерді қолдану жетістіктерімен танысу; биообъектілердің құрылымды – функционалды ұйымдасуын молекулалық әдістермен зерттеудің жетістіктерімен танысу; биологиялық объектілердің құрылымын және қызметін зерттеудегі заманауи әдістерді үйрету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Метаболиттік инженерия
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - әртүрлі ағзалардың метаболизмін және оның бағытталған өзгеруін зерттеу үшін пайдаланылатын метаболизмнің қазіргі заманғы әдістерін қолдану мүмкіндігін қалыптастыру. Осы пәнді оқу аяқталғаннан кейін докторанттар: 1. метаболизм техникасы саласындағы ғылыми проблемаларды жүйелі түсінуді көрсету; Метаболизм техникасындағы зерттеу әдіснамасын бағалау; 3. биосинтетикалық гендердің метаболизммен реттелетін экспрессиясы бар жаңа өндірушілерді құру үшін іргелі молекулалық биология, генетика және биохимияның соңғы нәтижелерін қолдануға; 4. бастапқы және қайталама метаболиттерді өндірушілердің микроорганизмдердің жаңа ұрпағын құру стратегиясын негіздеу; 5. Биосинтетикалық гендердің метаболизммен реттелетін экспрессиясы бар жаңа өндірушілерді құру үшін іргелі молекулалық биология, генетика және биохимияның нәтижелерін болжау. Пәннің ішінде: метаболизм техникасындағы физиологиялық тәсілдер; биосинтезді реттеу жүйелері; метаболикалық шектеу; іргелі ғылымды метаболизмге негізделген өндіріспен байланыстыру. Табиғи метаболиттерге дәстүрлі субстраттардың биоконверсиясының тиімділігін арттыру жолдары; оның өзгеруіне және одан әрі практикалық қолданылуына қарай метаболизмді зерттеудің сатылары мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биоинженериядағы биоинформатика
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - жануарлар, өсімдіктер және микроорганизмдердің биоинженериядағы биоинформатикалық технологияларын қолдану мүмкіндігін қалыптастыру. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: 1. іргелі және қолданбалы ғылымға қатысты проблемаларды шешу үшін биоинженерия мен биоинформатиканың замануи әдістерін қолдану; 2. биологиялық объектілер бойынша кең ауқымды ақпаратты талдауы үшін алынған білімді және кәсіби дағдыларды қолдану (секвенделген геномдардың, биомолекулалардың кеңістіктік құрылымы, биологиялық объектілердің өзара әрекеті); 3. өзгертілген немесе жаңа биологиялық объектілерді жобалаудың негізгі принциптерін түсіну; 4. молекулалық диагностикада, дәрі-дәрмектердің жаңа нысаналарды таңдауда және медико-генетикалық зерттеулерде биоинформатикалық және биоинженериялық әдістерін қолдану; 5. биологиялық объектілерді бақылау, сипаттау, сәйкестендіру және ғылыми жіктеу әдістерін меңгеру; Нақты тақырыптар келесі мәселелерді қамтиды: Тірі ағзалардың гендік инженериясында ақпарат пен компьютерлік технологияны пайдалану. Жасушалардың өсірүінің молекулалық негіздері. Митохондрия және хлоропласт геномдарының құрылымдық және функционалдық ерекшеліктерін зерттеу. Молекулярлық диагностикалау әдістерін әзірлеу және дәрі-дәрмектерге арналған жаңа нысаналарды таңдау. Биотехнология мәселелерін шешуге арналған биоинформатикалық тәсілдерді зерттеу, табиғи ресурстарды, өсімдік және жануарлар өмірін сақтаудың жаңа әдістерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бионанотехнология
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - медицина, тамақ өнеркәсібі және т.б. үшін бионантехнология саласындағы білім мен дағдыларды пайдалану мүмкіндігін қалыптастыру. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: 1. әр түрлі қасиеттері бар биологиялық наноқұрылымдарды білу және түсіну қажет; 2. заманауи бионанобиотехнологияда бионаноқұрылымдардың (макромолекулалар, гендер, клеткалар) қызметтерінің мүмкіншіліктерін байланыстыру; 3. нанотехнологияның перспективті дамуы мен жетістіктерін бағалау 4. бионанотехнологияның молекулалық-биологиялық, биофизикалық, биохимиялық негіздерін талдау; 5. адам денсаулығын қамтамасыз етуге толықтай бағыттау мақсатында бионанотехнологияның фундаментальды өсуін бағалау. Нақты тақырыптар келесі мәселелерді қамтиды: биологиялық наноқұрылымдарың түрлері және әсері;технологиялық процестерде қолданылатын бионаноэлементтердің әр түрлілігі; бионанообъектілерді қолдану арқылы түрлі құрылғыларды жасау және қолдану; жоғары бионанотехнологиялар негізінде фундаментальды ғылым мен өндірістің байланысы; нанобиотехнология дамуының заманауи бағыты; бионаномашиналар жұмысының мақсаты мен ұйымдастырылуы; нанобиотехнологияда ДНҚ молекулаларын қолдану; бионанотасымалдаушылардың негізгі мақсаты;биосенсорлар және олардың қолданылуы. Биосенсорика саласындағы зерттеулердің заманауи бағыттары; наномедицина. Бионаноматериалдар. Нанобиотехнология дамуының перспективалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Микроорганизмдердің молекулалық биологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - микробтық жүйелердің молекулалық сипаттамалары және олар жүргізетін процестер туралы жүйелі білімді көрсету қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқыту нәтижесінде докторант келесі біліктіліктерді игеруі қажет: 1. микроорганизмдердегі микробтық синтез процестерінің механизмдерін білу; 2. микробтық жүйелердегі процестердің молекулалық негіздерін білу; 3. микробтық синтездеу технологиясын таңдау және дамыту; 4. молекулярлық биотехнологияда микробтық жүйелерді пайдалану перспективаларын бағалау; 5. молекулярлық биотехнологияда микробтық жүйелерді пайдалану перспективаларын талдау; Нақты тақырыптарда келесі мәлеметтерді қамтиды: микроорганизмдердің құрылымды - функционалдық ұйымдасу ерекшелiктерi, биотехнологиялық процестерде микроорганизмдердің қолданылуы, микробтық жүйелер арқылы өнімдерді алу, микробтық синтездің молекулалық негіздері, микробтық жүйелердің молекулалық биотехнологияда қолданылу жетістіктері; микробтық қауымдастықтардың метагеномикалық анализі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фотобиотехнологияның қазіргі заманғы мәселелері
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - биотехнологиялық мәселелерді шешу үшін фототрафиялық микроорганизмдердің биологиясын білуді қалыптастыру. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктіліктерді игеру қажет: 1. фототрофты микроорганизмдердің морфология-культуральдық, физиолого-биохимиялық қасиеттерін жүейлеуді жоспарлау; 2. фототрофты микроорганизмдердің биомассасын алуда массалық дақылдаудың замануи әдістерін сипаттау; 3. фототрофты микроорганизмдердің қасиеттерін салыстыру, олардың классификациясы, табиғатта және адам өміріндегі маңызы; 4. биологиялық автивті заттарды алуда микробалдырлардың массалық дақылдарынының қолдану мүмкіншіліктерін игеру; 5. алынған зерттеу жұмысытарының нәтижелерін білікті маман ретінде қайта қарастырып, ғылыми биотехнологияның дамуына үлесін тигізу. Нақты тақырыптарда келесі мәлеметтерді қамтиды: фототрофты микроорганизмдердің биотехнологиясы аясындағы жетістіктердің маңызы, фототрофты микроорганизмдердің негізгі қасиеттері, олардың классификациясы, табиғаттағы және адам өміріндегі рөлі, жаппай дақылдауда микробалдырларды қолданылу мүмкіндіктері. Цианобактериялар мен микробалдырлар негізінде биологиялық белсенді заттар мен биологиялық тағамдық қоспалар биотехнологиясы. Микробалдырлар негізінде ақуыз алу биотехнологиясы. Цианобактериялар мен микробалдырлар негізінде жемдік ақуыз алу. Фотобиотехнологияда цианобактериялардың дамуының маңызы. Су экожүйелерінде биомониторинг объектісі негізінде фототрофты микроорганизмдерді пайдалану. Мұнай өнімдерімен ластанған аумақты цианобактериялар негізінде биодеградациялау. Фототрофты микроорганизмдер негізінде биожанармай алу. Фототрофты микроорганизмдерді биомассасын алуға негізделген фотобиореакторлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық жазу
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты: докторанттардың академиялық сипаттағы мәтіндерді жазудың практикалық дағдыларын қалыптастыру, есептер, шолулар, ғылыми баяндамалар және Scopus-та индекстелген рейтингтік жарияланымдар түрінде жыртқыш емес басылымдардың критерийлеріне сәйкес келетін SJR индексімен жариялау түрінде орындалған жұмыс нәтижелерін ұсыну. Пәннің аясында докторанттар әртүрлі үлгіде ғылыми ақпараттарды талдау және баяндау (есеп, рецензия, шолу, мақала) бойынша біліктіліктерін арттырады; ғылыми мақалаларды ағылшын тілінде жазу ерекшеліктерін ескере отырып, ғылыми мақалаларды рейтингтік ғылыми жарияланымдарда жариялау үшін зерттеу нәтижелерін сипаттаудың құрылымын, форматын, стилін және тілін таңдауға үйренеді; докторлық диссертацияны жазу әдістемесін меңгереді; биотехнология саласындағы және іргелес салалардағы басым бағыттар бойынша ғылыми гранттар жазу және рәсімдеу әдістемесін, сонымен қатар ғылыми-баспа процесінің этикалық принциптері мен нормаларына сәйкес ғылыми зерттеулердің дизайнын өңдеуді үйренеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеудің әдістері
  Несиелер: 3

  Пәннің мақсаты - докторанттың диссертациялық жұмысты орындау кезінде ғылыми зерттеулердің заманауи әдістері мен әдіснамаларын қолдану қабілетін қалыптастыру. Пән аясында қарастырылады: ғылыми зерттеулердің әдістері мен әдіснамалары; докторанттың ғылыми зерттеулеріне заманауи эксперименттік тәсілдер; ғылыми экспериментті жоспарлаудың кезеңдері мен принциптері; биотехнологиялық экспериментте биологиялық объектілерді пайдалану ерекшеліктері және эксперимент жұмысының мақсатын шеше алатын заманауи химиялық, математикалық, физикалық және биологиялық зерттеу әдістерін іріктеу; молекулалық деңгейде биотехнология обьектілерін зерттеудің тәжірибелік тәсілдері; биологиялық объектілерді зерттеуде молекулалық әдістерді қолданудағы жетістіктер; ғылыми зерттеулердегі компьютерлік эксперименттің ерекшелігі; экспериментті өткізу, нәтижелерін өңдеу және түсіндіру ережелері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ксенобиотиктер және табиғи полимерлердің биожеткіліктілік пен биотрансформациясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты: студенттерге ксенобиотиктердің токсикалық әсерінің теориялық негіздерін және олардың тірі ағзадағы метаболизмі жолдарын талдау қабілетін қалыптастыру. Курс ксенобиотиканың немесе оның биотрансформация өнімдерінің ағзадағы құрылымдық элементтерімен өзара әрекеттесуін зерттеуді қамтиды. Сонымен қатар пән шеңберінде ксенобиотиктердің жеке топтарының жалпы сипаттамасы, олардың биотрансформациясының негізгі фазалары және ксенобиотиктер биодеградациясының биохимиялық механизмдері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Протеомдық технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - заманауи протеомикалық технологияларды медицинада, фармакологияда және өнеркәсіптік өндірісте қолдану мүмкіндігін қалыптастыру. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: 1. протеомдардың зерттеудің заманауи негізгі тәсілдерін білу қажет; 2. диагностикалау мақсатында протеомды технологияларды қолдану мүмкіншіліктерін білу қажет; 3. белоктардың және күрделі наномолекулалық жүйелердің құрылысын, динамикасын, қызметін моделдеу бойынша жүргізілетін протеомды эксперименттердің нәтижелерін өңдеуде биоинформациялық технологияларды қолдану. 4. тағам өнімдердің сапасын бақылайтын әдістер жасалу мақсатында протеомды технологияларды қолдану мүмкіндіктерін білу қажет; 5. протеомдық технологиялар негізінде қоғамдық-маңызы бар аурулардың терапиялық мониторингі немесе болжау ағымында диагностикалау мақсатында биомаркерлерді іздестіруді болжау және жүзеге асыру; Нақты тақырыптар келесі мәселелерді қамтиды: Протеомика: биология және медицинадағы жаңа технологиялар. Протеомдық технологияларды әр түрлі аурулардың диагностикалау әдістерін жасауда және аурудың диагностикалық маркерлерін іздеуде қолдану. Биомаркерлерді шығаруда түрлі протеомдық технологияларды қолдану. Протеомдық зерттеудің этаптары. Молекулярлы диагностикалаудың инструменталды базасын жасауда протеомдық зерттеудің дамуы. Әр түрлі тағамдық өнімдердің сапасын бақылайтын әдістер жасалу мақсатында протеомды технологиялар қолдану. Протеомдық технологияларды персонифицирленген медицина саласында емдік-диагностикалық құрал-жабдықтар жасауда, жаңа дәрілік препараттарды алуда, әлеуметтік-маңызды және сирек кездесетін аурулардың диагностикасы мен емдеуде қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Биотехнологиялық өнімдерді өндіру және алу
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты биотехнологиялық өнімдер өндірісін қамтамасыз ету үшін заманауи технологияларды өндірудің сапасын бағалауда: денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау, тағамдық және қайта өңдеу өндірісіндегі сапаны бағалау. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: 1. биотехнологиялық өндіріс үшін шикізат болып табылатын биологиялық объектілерді пайдаланудағы ағымдағы үрдістерді бағалау және болжау ; 2. жаңа биотехнологиялық өнімдер өндірісі үшін заманауи әдістерді жоспарлауды игеру: микробтық процестер, гендік инженерия және т.б. 3. биотехнологиялық объектілерді, заманауи биотехнологиялық өндірістің дамуының негізгі бағыты мен салаларын талдау және бағалау; 4. жаңа биотехнологиялық өнімдер өндірісі үшін заманауи әдістерді жоспарлауды игеру: микробтық процестер, гендік инженерия және т.б. 5. қазіргі заманғы индустриалды биотехнологияның өндірістік мәселелеріне әдістемелік тәсілдер мен шешімдерді әзірлеу; Пәннің аясында келесі тақырыптар қарастырылады: қазіргі заманғы биотехнологияны дамытудағы ағымдық үрдістер; биотехнологиялық өндірістің ерекшеліктері; биологиялық объектілердің сипаттамалары мен биотехнологиялық әлеуеті; Өнеркәсіп, медицина және ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруде жаңа технологиялар. Биотехнологиялық өндірістің жеке сатылы критикалық кезеңдері. Иммобилизденген ферменттер мен микробтық клеткаға негізделген жаңа технологиялар. Практикалық құндылыққа ие өнімдерді алуда биотехнологиялық процестердің мысалдары. Иммобилизденген ферменттер мен микробтық клеткаларды пайдалану негізінде өндірістің салалары. Биологиялық белсенді заттарды өндіру технологиясы. Биопроцестердің жеке сатыларында туындайтын мәселелерді шешу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фитопатология және өсімдіктерді қорғау технологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты - патогендерден өсімдіктерді қорғаудың қазіргі заманғы технологияларын оқып-үйрену және тәжірибе жүзінде қолдану. Пәнді оқыту нәтижесінде докторант келесі біліктіліктерді игеруі қажет: 1. өсімдіктердің ауруларының қоздырғыштары және зиянкестерінің негізгі түрлерінің биологиялық ерекшеліктерін білу керек; 2. жұқпалы емес ауруларды тудыратын, зиянкестердің санының өзреуіне және аурудың динамикасына әсер ететін экологиялық факторлар; 3. жемісті, жидекті, дәрілік, эфирмайлы, бақшалы, мәдени өсімдіктерді қорғау технологиясы және әдістерін білу керек; 4. өсімдіктерді егу кезінде фитосанитардық жағдайына баға біле алулары керек, оларды зиянды организмдерден қорғау жүйесін жоспарлай алу қажет; 5. өсімдіктердің ауруларының қоздырғыштары және зиянкестерінің диагностикалаудың қазіргі заманғы әдістерін игеру керек; Пәннің ішінде: өсімдік ауруларының жіктелуі; өсімдік ауруларының қоздырғыштары (вирустар, вироидтар, бактериялар), олардың сипаттамалары; патогендерден өсімдіктерді қорғаудың заманауи әдістері; фитопатогендерге қарсы биологиялық өсімдіктерді қорғау; әр түрлі спектрлердің полифункционалды препараттарын өндіру технологиялары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON3

  3.тағамдық, нанотехнология, экология, ауылшаруашылығы, биоинформатика, биомедицинаның өзекті мәлелерін шешуде жаңа технологияларды және инновациялық өнімдерді пайдаланудың бастапқы идеяларын генерациялау ;

 • Код ON12

  12.биотехнологиялық өнімдер үшін сапа менеджменті жүйесін әзірлеу және енгізу: ғылым мен білім беру саласындағы ғылыми жобалар мен ғылыми нәтижелерді, ғылыми мақалаларды, нормативтік құжаттарды, сондай-ақ азық-түлік, медициналық, ветеринариялық және ауылдық жерлердегі сапаны бақылау мен қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ғылыми-әдістемелік құжаттаманы сараптамалық шолу. - экономикалық биопрепараттар.

 • Код ON4

  4.биотехнология саласындағы қазіргі заманғы теориялар мен талдау әдістеріне негізделген академиялық тұтастықпен сипатталатын түпнұсқа ғылыми зерттеулерді әзірлеу, жоспарлау, үйлестіру және жүргізу;;

 • Код ON5

  5.компьютерлік сауаттылықтың жоғары деңгейін көрсете отырып, қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды және алынған деректерді өңдеудің және олардың биоинформатикасын талдаудың мамандандырылған бағдарламаларын қолдануға;

 • Код ON10

  10.биология ғылымы саласындағы жоғары білім берудің базалық білім беру бағдарламалары бойынша оқу үрдісінде инновациялық әдістер мен ақпараттық технологияларды қолданумен педагогикалық іс-шараларды жүргізу; білім беру бағдарламасының мазмұнын, дизайн және білім беру қызметін реттейтін нормативтік құжаттарды әзірлеу;

 • Код ON7

  7.рейтингтік басылымдарда баяндамалар, шолулар, презентациялар, ғылыми баяндамалар мен жарияланымдар түрінде орындалған жұмыстың нәтижелерін ұсыну;

 • Код ON8

  8.халықаралық ғылыми форумдарда, конференцияларда және семинарларда, оның ішінде шет тілінде ғылыми қоғамда өз көзқарастарын дәлелдеу және қорғау.

 • Код ON11

  11.ұйымдастырушылық қызметте, ғылыми немесе өндірістік топты басқаруға, мемлекеттік ұйымдар, фирмалар, кәсіпорындар, компаниялар мен биологиялық, медициналық, экологиялық және ауылшаруашылық бейінді институттарды дамытудың стратегиялық және жедел жоспарларын әзірлеу, сондай-ақ ақпараттар ағынын жедел жаңарту және өсу тұрғысынан маңызды шешімдер қабылдауға жауапты;

 • Код ON6

  6.алынған нәтижелерді сыни түрде бағалап, эксперименталды деректер негізінде, таңдалған ғылыми әдістердің сапасы мен тиімділігін талдауға негізделген қорытындылар жасайды; тәжірибелер мен алынған деректер негізінде нәтижелерді бағалауға және тиісті қорытындылар жасау;

 • Код ON2

  2.биотехнологиялық және аралас ғылым салаларында басқарудың, заманауи ғылыми зерттеулердің өндірісте критикалық мәселелерін шешу, жүйелі системалық білімді құрастыру;

 • Код ON1

  1.өндіріс және биотехнологиялық мәселелер мен заманауи ғылыми нәтижелерді критикалық бағалау; биология ғылымдарының жаһандану және интернационализация шарттарында отандық ғылымды дамыту заңдарын, заманауи тенденцияларды, бағыттарды түсіну;

 • Код ON9

  9.ғылыми-техникалық әдебиетті зерттеу және дамытуға ақпараттық қолдау көрсету мақсатында патенттік іздестіруді жүргізу, сыни талдау;

Top