Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01402 Музыкалық білім в Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

 • Музыкалық білім берудегі менеджмент
  Несиелер: 5

  Музыкалық білім беру саласындағы менеджмент ұғымының теориялық және тәжірибелік негіздері туралы жүйелі түсініктерді қарастырады. Мекеме, ұжым қызметінің мақсаттарын әзірлеуге, сыртқы және ішкі ортаға талдау жүргізуге, музыкалық өнімдер мен қызметтерді жасау мен жылжытудың негізгі құралдарын меңгеруге арналған бәсекелестік стратегияны қамтитын заманауи әдістеме мен жобаларды басқару технологиясы бар.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Музыкалық білім беру педагогикасының әдістемесі
  Несиелер: 6

  Музыкалық-педагогикалық білім беру әдіснамасын ғылыми таным әдістемелерін зерттеуге және музыкалық-педагогикалық қызметті қайта құруға бағытталған қызмет саласы ретінде қарастырады. Музыкалық білім беру педагогикасының табиғатын, ерекшеліктерін анықтау үшін қажетті философия, музыкатану, психология және басқа да ғылымдармен байланысын зерттейді. Музыкалық білім беру мәселелерін және музыкалық-педагогикалық шындықты тану әдістерін әдіснамалық талдауға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Ғылыми зерттеулер жүргізу барысында өзінің маңыздылығын сақтайтын тарихи аспектіде әлемдік философиялық ойдың негізгі философиялық жетістіктерін, көзқарастарын, теориясын қарастырады. Теориялық, теориялық-эмпирикалық және қолданбалы (эмпирикалық) деңгейдегі метатеорияның философиялық және ғылыми танымының негізгі принциптері мен әдістерін, ғылыми-зерттеу жұмыстарын зерттейді. Ғылыми зерттеу логикасын дамытуға және оның нәтижелерін баяндауға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Пәнді оқу барысында магистранттар педагогикалық теория мен педагогикалық шеберліктің негіздерін, жоғары мектепте оқыту үшін оқу-тәрбие үрдісін басқару туралы білім алады. Сонымен қатар, адам туралы ғылым жүйесіндегі жоғары мектеп педагогикасының орны, рөлі мен маңызы туралы және педагогтың практикалық іс-әрекеті туралы түсініктерді меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылыми-педагогикалық зерттеулердің әдістемесі мен әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Педагогика пәні саласындағы зерттеудің негізгі ғылыми әдістерінің ерекшеліктерін ашады. Ғылыми зерттеу әдіснамасын, теория, әдіс және әдістеме арасындағы айырмашылықты, педагогикалық зерттеу әдістерін жіктеуге көзқарасты зерттейді. Педагогикалық іс-әрекет мәселелерін тұжырымдауға және саралауға, зерттеу жұмыстарын жүргізудің негізгі кезеңдерін анықтауға, өлшемдер мен көрсеткіштерді бөлуге, педагогикалық зерттеудің нәтижелілігі мен тиімділігін талдауға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Пәнді меңгеру нәтижесінде магистранттар кәсіби ортада және қоғамда шет тілінде қарым-қатынасты жүзеге асыра біледі. Курс соныңда шет тілінде құжаттарды әзірлеуі, кешенді педагогикалық қызметтің нәтижелерін таныстыруы және қорғауы жүзеге асады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Этнопедагогика
  Несиелер: 4

  Әртүрлі халықтарда тарихи өзгерістер барысында қалыптасқан тәрбие мен оқытудың дәстүрлі педагогикасын қарастырады. Қазіргі жоғары білім беру жүйесіндегі озық этнопедагогикалық мұраны қарастырады. Әр түрлі ұлттар мен этностар мәдениетінде педагогиканың этникалық (халықтық) ерекшелігін іздеуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Этномәдениет
  Несиелер: 4

  Этномәдениеттің негізгі заңдылықтары мен ерекшеліктерін қарастырады. Әр елдің тұрғындарының рухани мұрасын, этномәдени және ұлттық сана-сезімді қалыптастыруға қажетті ұлттық мәдениеттің жаңа қабаттарын әлеуметтік-философиялық ұғынуды зерттейді. Рухани-адамгершілік құндылықтарды белсенді дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 4

  Ғылыми зерттеулерді жоспарлау, ұйымдастыру және басқарудың негізгі ұғымдары мен анықтамаларын зерделеуді санайды. Ғылыми зерттеудің жалпыланған, заттай әдістерін зерттеудің рөлі мен маңызы ашылады. Зерттеу мақсаты мен міндеттерін анықтау, қорытынды-жүргізілген зерттеу негізінде қорытындыларды қалыптастыру. Ол сапалы кәсіби және ғылыми-педагогикалық білімді дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Білім берудегі инновациялық үдерістерді басқару психологиясының қазіргі заманғы тенденцияларының мазмұнын және басшының инновациялық диспозициясының құрылымын ашады. Басқару қызметінің ерекшелігі мен құрылымын, оны әртүрлі менеджерлік міндеттерді шешудің тиімді құралына айналдыру жолдары мен құралдарын көрсетеді. Білім беру үрдісінің барлық субъектілерінің өнімді инновациялық қызметке дайындығын қалыптастыру бойынша тренингтік бағдарламаларды әзірлей білуді қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Музыкалық қызмет психологиясы
  Несиелер: 4

  Музыкалық іс-әрекет психологиясы туралы жүйелі білім беруге бағытталған орындаушылық шеберліктегі кешенді оқытудың әдістері мен тәсілдерін, музыканы музицирлеу, қабылдау және шығару үрдісінде адамның психикалық іс-әрекетін ашатын түсініктерді меңгеруді, музыканттың кәсіби іс-әрекетін психологиялық талдау принциптерін меңгеруді қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылыми қызметте және жоғары мектепте оқытуда жаңа технологияларды қолдану
  Несиелер: 4

  Білім берудің жаңа парадигмасы және жоғары мектепте жаңа технологияларды қолданудың ғылыми-тәжірибелік негіздемесі қарастырылады. Барлық бөлшектерде жаңа технологияларды қолдану ашылады, бұл педагогикалық қызметті зерттеу мен үлгілеу, жобалау, ұйымдастыру және оқу процесін өткізу, қолайлы жағдайларды сөзсіз қамтамасыз ету. Ол танымдық қызығушылықты дамытуға, өз білімін құрастыра білуге, ақпараттық кеңістікте бағдарлай білуге, сыни ойлауды дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Музыкалық білім ғылыми зерттеудің нысаны ретінде
  Несиелер: 4

  Магистрлік диссертация жұмысының мазмұны мен негізгі кезеңдерін ашады. Музыкалық-педагогикалық зерттеудің әдіснамалық сипаттары, оның жетекші идеяларын, мәнін және құрылымын бөлу және негіздеу аспектісінде зерттеудің теориялық бөлігін құру логикасы бар. Музыкалық-педагогикалық зерттеудің қорытынды және қалыптастырушы кезеңдерін сипаттайтын тәжірибелік-эксперименттік бөлім мазмұнын құруға бағытталған.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Музыкалық шығармашылық психологиясы
  Несиелер: 4

  Музыкалық шығармашылықты, оның ерекшелігін, шығармашылық қабылдау айрықшылығын қарастырады. Музыканы қабылдау психологиясын қалыптастырады және оны құрайтын психикалық құбылыс, үрдіс ретінде ашады. Музыка теориясы мен тарихы, музыкалық формаларды талдау, жалпы, жас ерекшелік және педагогикалық психология, музыкалық педагогика саласындағы кешенді білімді біріктіреді. Міндеттері: оқыту, теориялық талдау және жалпылау; музыкалық психология саласындағы теориялық білімді меңгеру; болашақ педагог-музыканттарды адамның психикалық іс-әрекетінің механизмдерін, музыкалық шығармашылық үрдісінің заңдылықтарын

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Орталық Азия музыкалық аспаптары
  Несиелер: 3

  Орталық Азияның түркі халықтарының музыкалық құралдарын қоршаған табиғатпен және шаруашылық-мәдени типтермен өзара байланыста, сондай-ақ ұқсастықтар мен айырмашылықтар контекстінде қарастырады. Әр түрлі музыкалық аспаптың бірегейлігін, Азия және еуропалық аспаптардың дамуын зерттейді. Түркі халықтарының музыкалық аспаптары туралы теориялық және практикалық білімге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жоғары білім берудегі музыкалық-педагогикалық технологиялар
  Несиелер: 3

  ЖОО оқу үрдісінде заманауи педагогикалық технологияларды қарастырады. Оқытудың дараландыру мен саралаудың дидактикалық принциптерін жүзеге асырудың жаңа мүмкіндіктерін ашады. Ақпараттық, коммуникациялық және интерактивті технологияларды тиімді пайдалануға, әмбебап білім беру саласын құру мен дамытуға, педагогикалық ойлаудың жаңа мәдениетінің қалыптасуын ынталандыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Мәдениет кеңістігіндегі музыкалық стиль
  Несиелер: 4

  Педагог-музыканттың практикалық қызметіндегі көркемдік бағыттар мен дәуірлердің концептуалды идеяларын, музыкалық-стильдік тәсілді және оның механизмдерін қарастырады. Музыканы кәсіби-бағытталған талдауда, орындаушылық және педагогикалық интерпретация жасауда музыкалық шығарманы стильдік сәйкестендіру әдісін, танымдық музыкалық материалды кеңейтудегі дербестік пен бастамашылдықты зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Жоғары мектептегі медиабілім технологиясы
  Несиелер: 4

  Медиабілім беру технологиясының теориялық және тарихи-педагогикалық негіздерін, медиабілім берудің заманауи әдістемелік тәсілдерін қарастырады. Медиабілім беру үрдісінде студенттердің жас ерекшеліктері мен медиабілім беру сабақтарын ұйымдастыруға бағытталған дағдыларды құрайды.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Музыкалық білім берудегі ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 3

  Білім беру жүйесінде тәжірибедегі инновациялық педагогикалық технологиялар теориясының мазмұнын, әлемдік педагогикалық тәжірибедегі білім беру жүйесінің негізгі даму тенденцияларын зерттеу. Магистрант тәжірибеде инновациялық педагогикалық технологияларды қолдана алады, білім беру жүйесіндегі инновациялық-педагогикалық технологиялар теориясының мазмұнын, музыкалық білім беру тәжірибесіндегі білім беру жүйесінің негізгі даму тенденцияларын зерттеуді меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Орындаушы-музыкантты педагогикалық даярлауда оқыту әдістемесі
  Несиелер: 3

  Педагогикалық бағдарламалық құралдардың әртүрлі жіктелуі мен типологиясын, музыкалық компьютерлік бағдарламаларды, Музыкалық білім беруде мультимедиа жүйелерін қолдануды қарастырады. Музыкалық пәндерді оқытудың тиімділігіне, тұлғалық-бағдарлы және дамыта оқытуға, оқу-тәрбие процесінің барлық сатыларын күшейтуге, оның тиімділігі мен сапасын арттыруға бағытталған оқытудың ақпараттық технологиялары мен әдістерін ашады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Әлемдік көркем мәдениет
  Несиелер: 3

  Әлемдік мәдениет жүйесін ежелгі Египеттен бастап бүгінгі күнге дейін қарастырады. Мәдениеттің әрбір тарихи кезеңінің идеялық-стилистикалық ерекшеліктерін, көрнекті шеберлердің шығармашылығындағы тән үрдістерді, жалпы әлемдік мәдениет туралы қажетті жүйелі білімге бағытталған басты туындылар мен құнды мәдениет ескерткіштерін зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 3
 • Код ON2

  Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзыреттілігіне ие

 • Код ON7

  Жаңа таныс емес жағдайларда зерттеу мәселелерін шешу үшін әртүрлі пәндер шеңберінде алынған білімді интеграциялайды

 • Код ON3

  Музыкалық білім беру саласындағы ғылыми қызметті ұйымдастыру принциптері мен құрылымы туралы білімді қолданады

 • Код ON11

  Білім беру үдерісінде заманауи ақпараттық технологияларды қолданады

 • Код ON8

  Музыкалық-педагогикалық қызметте оқытудың инновациялық әдістерін қолданады

 • Код ON9

  Ғылыми зерттеулер жүргізуге және педагогикалық қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін кәсіби деңгейде шет тілін меңгерген

 • Код ON4

  Оқытудың тиімділігі мен сапасын арттырудың педагогикалық әдістері мен құралдарын қолданады

 • Код ON1

  Жалпы және музыкалық білім беруді дамытудағы заманауи үрдістерді талдай алады

 • Код ON12

  Білімді үздіксіз өздігінен жаңартуға, кәсіби дағдылар мен біліктерді кеңейтуге қабілетті

 • Код ON5

  Музыкалық білім беру саласындағы ғылыми зерттеулер контекстінде идеяларды өз бетінше дамыту және қолдану үшін алған білімдерін пайдаланады

 • Код ON6

  Қазіргі қазақстандық және шетелдік концепцияларды, әлемдік мәдениет пен музыкалық өнер жүйесіндегі теориялары мен тәсілдерін талдай алады, басқарушылық міндеттерді шешу үшін музыкалық білім беру мәселелері мен басқару психологиясының қазіргі тенденцияларын әдіснамалық талдайды

 • Код ON10

  Диссертация, ғылыми мақала, есеп, аналитикалық жазба және т. б. түрінде ғылыми-зерттеу және талдау жұмысының нәтижелерін қорытады

Top