Жаңа білім беру бағдарламасы

6B02311 Филология: қазақ филологиясы в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Қазіргі қазақ тілі фонетикасы, графика және орфографиясы
  Несиелер: 3

  Қазақ тілі фонетикасының зерттелуі, Дыбыстардың құрамы, Дыбыстар классификациясы, Фонетиканың салалары. Қазақ орфоэпиясының жай-күйі. Қазақ жазуының онтогенездік дамуы, Қазақ тілтанымының проблемалары, Қазақ жазу таңбалары жүйесінің тарихы, Ұлттық кезеңге дейінгі қазақ жазуы, Ұлттық бағыт және қазақ жазуының тарихы, Латын графикасына байланысты пікірталастар, Орыс графикасына негізделген әліпби және оның қайшылықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Филология ғылымына кіріспе
  Несиелер: 5

  Тілдің шығуы мен оның ішкі құрылымы жайлы мәселелер, тілдің қоғамдық мәні мен оның негізгі қызметтері, тіл туралы ғылымның негізгі бөлімдеріндегі тілдің сыртқы және ішкі құрылымы, өзгеріске ұшырауы, тілдің грамматикалық, лексикалық және стилистикалық ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары)
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Фольклор мен әдебиеттанудың теориясы
  Несиелер: 5

  Халық әдебиетінің ежелгі замандардан бері қалыптасқан үлгілерінің тақырыптық, көркемдік сипаттары, фольклортану ғылымының бұрынғы-соңғы зерттеулері, әдеби теориялық ұғымдар мен негіздері, Тұрмыс-салт әдебиетінің негізгі түрлері, тұрмыс салт жырлары, мақал-мәтелдер мен жұмбақтар, лиро-эпостық жырлар, айтыс өлеңдері, тарихи жырлар, шешендік сөздер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дінтану
  Несиелер: 4

  діннің теориясы, алғашқы діни наным-сенімдер түрлері, ежелгі заманның діни жүйелері, ұлттық діндер түрлері, әлемдік діндер тарихы мен негізгі бағыттары, жаңа бағыттағы діни ағымдар, қазіргі заманғы діни радикалды ағымдары, ҚР тыйым салынған діни-экстремистік ұйымдары, Қазақстандағы қазіргі діни ахуал, ҚР дін туралы жаңа заңы және дінаралық келісім орнату саласындағы саясаты

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Абайтану
  Несиелер: 3

  Абайтану — қазақ әдебиеттану ғылымының саласы, Абайтану және Абайтанудың бұгінгі мәселелері, Абайтану Абай Құнанбайұлының өмірі мен шығармашылық өнері, философиясы, қоғамдық, эстететикалық көзқарастары, қазақ поэзиясындағы өлең жүйесін, ақындық тілді дамытудағы үлесі, Абайдың өмірі мен шығармашылық мұрасының зерттелуі, ХХІ ғасыр және Абай шығармашылығы.Абай аудармалары, М.Әуезов және абайтану мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық - құқықтың кешенді интеграцияланған саласы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру және оған басшылық жасау саласындағы қатынастарды, жеке және жария мүдделерді біріктіру негізінде реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Қазақстанның құқық жүйесіндегі кәсіпкерлік құқықтың орнын айқындайтын отандық құқық жүйесінің ерекшеліктерін қамтиды

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Практикалық қазақ тілі
  Несиелер: 3

  Қазақ тілінің практикалық курсы пәнінің мақсаты мен міндеттері, Қазақ тіл білімінің салалары, Фонетикалық ерекшеліктер, орфографиялық заңдылықтар, қазақ тілінің құрылымы мен теориялық мазмұны, сөз мәдениеті, тілдің эстетикалық табиғаты, Стиль түрлері, көпшілік алдында сөйленетін сөздің құрылымы, сөйлеу тіліндегі ықшамдылық, үнемділік қағидалары.ғылыми көпшілік алдында сөйлеудің шарттары мен міндеттері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ жазуының тарихы
  Несиелер: 3

  Жазудың маңызы мен қызметі, Жазудың жалпы даму тарихы, Жазба тіл және оның ауызша тілден ерекшеліктері, Жазу теориясындағы фонема ұғымы, Жазудың негізгі категориялары, ҚАЗАҚ ЖАЗУЫНЫҢ ТАРИХЫ: ӘЛІПБИ ТҮРЛЕРІ МЕН ЕМЛЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ, Көне түркі жазуы, Араб графикасына негізделген қазақ жазуы, Араб графикасына негізделген қазақ жазуы: жәдид жүйесі, Қазіргі қазақ жазуын латын графикасына ауыстыру мәселесі, Жаңа қазақ-латын әліпбиінің жобасы мен графикасы мәселесі, көзқарастар,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиетінің тарихы (ХІ-ХІХ ғасыр)
  Несиелер: 5

  ХІ-ХІХ ғғ. қазақ әдебиетінің зерттелуі, ХІ-ХІХ ғғ. қазақ әдебиетінің даму кезеңдері, Халық поэзиясы, Клерикалық әдебиет, Көне әдеби жәдігерлерді, дидактикалық, философиялық, әлеуметтік тақырыптарға толғаулар мен дастандардың өзіндік ерекшеліктері мен түрлері. Х І- ХІХ ғасыр әдебиетінің өзіндік сипаты, басты ерекшеліктері, дәстүр жалғастығы, әдеби мектеп, әдеби ағым, әдеби бағыт.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шешендік өнердің лингвистикалық негіздері және мәнерлеп оқу
  Несиелер: 3

  Тілдік қарым-қатынас туралы, олардың түрлері, сөйлеу сапалылығы (мәселен, сөз дұрыстығы, тазалығы, дәлдігі, дәлелдігі, байлығы, логикалығы, коммуникативтік жағынан сәйкестілігі), қазіргі қазақ әдеби тілінің нормалары , әр түрлі жағдаяттардан шығуда шешендіктің қажеттілігі жайлы, шешендік сөздердің жанрлық ерекшеліктері. Мәнерлеп оқуда сақталатын принциптер, заңдылықтар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қазақ тілінің лексикологиясы мен ономастикасы
  Несиелер: 4

  Қазіргі қазақ тілі лексикологиясының зерттелуі, Лексикологияның салалары, түрлері, нормалары, олардың қолдану принциптері. Ономастиканың зерттелу тарихы, Ономастиканың теориясы мен практикасы, Топонимика, антропонимика, этнонимика, астронимика, зоонимика, теонимика, фитонимика. Тіліміздегі антропонимдік жүйенің қалыптасып дамуы. Ономастикасының жетістіктері мен болашағы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Түркі әлемі және Жамбыл өңірі ақын-жазушыларының шығармашылығы.
  Несиелер: 4

  Жергілікті халық ақын-жазушыларының көркем шығармалары, Ақын ұғымының жырау, жыршы, өлеңші сияқты ұғымдардан ауқымы, айтыскер ақындар, жазушылардың шығармашылығы, ондағы жаңалықтар, стиль ерекшелігі, дәстүр жалғастығы, олардың басқа тілге аударылу мәселелері, Ежелгi түркiлердiң арғы ата-тегi саналатын сақтардың батырлық жырлары, Жергілікті тіл ерекшеліктері және көркем әдебиет, Шу-Талас өңірі халықтарының әдебиеті, Ұлбике ақын, Шу өңірінің ақындық дәстүрі, Талас-Шу өңірінің Майкөт, Ұлбике, Орақбай, Жамбыл, Қылышбай, Әлмен, Балуан Шолақ, Бармақ, Сауытбек, Өзбек, Қошан, Кенен т.б. айтыс ақындары шығармашылығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік іс
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерлік қызметтің негізгі және стандартты емес мәселелерін шешу үшін кәсіпкерлік қызметтің негіздерін зерделеу, кәсіпкерлік процесін талдау, жаңа бизнестік концепциялардың өміршеңдігін және мүмкіндігін анықтау; экономикалық және ұйымдастырушылық шешімдерді қабылдау әдістері

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазақ әдебиетінің тарихы (ХХ ғасыр және Алаш әдебиеті)
  Несиелер: 4

  ХХ ғасыр басындағы әдебиеттің тарихы, зерттелуі, ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеттің даму бағыттары, XX ғасырдың басындағы қазақ баспа сөзі және ұлттық мұраттар, XX ғасырдың басындағы жанрлық даму. Қазақ тарихи романдарының қалыптасу үрдісі, ҰОС жылдарындағы қазақ лирикасы мен прозасының дамуы.Қазақ әдебиетіндегі ұлттық характер болмысы, Алаш әдебиеті, өкілдері, Қазақ ресанансы, Тәуелсіздіктен кейінгі Алаш туралы ой-толғаулар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 4

  Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу себептері, адам денсаулығы мен қоршаған ортаға әсер ететін негізгі қауіптіліктер мен сипаттамалар және зақымдаушы факторлар, сонымен қатар, өздерінің кәсіби бағдарына сәйкес қолданылатын қорғау шаралары мен әдістері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби-бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  Кәсіби-бағытталған шетел тілі тілінің барлық формаларының іскерліктерін жетілдіру, сонымен қатар болашақ мамандардың коммуникативтік және мәдени құзыреттілігін дамыту, коммуникативтік дағдылар мен іздеу, қарау және танысу оқу іскерліктерін дамыту, Кәсіби-бағытталған мәтіндерді шифрлеу үшін жазбаша сөйлеуді меңгеру, кәсіби-бағдарлы сөйлеу іскерлігін одан әрі жетілдіру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы
  Несиелер: 5

  Қазақ тілінің морфологиясының зерттелуі, қазіргі қазақ тілінің морфологиялық құрылысының теориялық негіздері, , сөздің тұлғасы, мағынасы және атқаратын қызметі, сөйлем құрамы, Сөз формаларының жасалу тәсілдері, Сөздерді түр-тұрпаты, тұлғалары. Жалаң және күрделі сөздер. Морфологияның дамуына үлес қосқан ғалымдар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ тілін оқыту әдістемесі және инновация
  Несиелер: 5

  Қазақ тілін жаңа инновациялық техникалар арқылы оқыту технологиясы, білім алушының білімін ғылыми тұрғыдан зерттеп-тану қабілеттері, білім беру беру жүйесіндегі жаңашыл педагог бағыттарының теориялық негіздері, қазіргі әдістеме ғылымындағы оқытудың жаңа технологиясының өзекті мәселелері. Қазақ тілін зерттеу әдістемесінің басқа ғылымдармен байланысы, Қазақ тілі әдістемесінің өзекті мәселелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ тілінің сөзжасамы
  Несиелер: 4

  Сөзжасам пәні, оның зерттеу нысандары. Сөзжасамның тілдің басқа салаларымен байланысы. Сөзжасам жүйесін зерттеуші ғалымдар және олардың еңбектері. Сөзжасамның тіл білімінің негізгі салаларымен байланыстылығы. Сөзжасамның негізгі теориялық ұғымдары, Сөзжасамдық тәсілдер, Туынды сөздер, олардың түрлері, Сөз таптарының сөзжасамы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ (орыс) тілі
  Несиелер: 3

  студенттердің кәсіби лексиканы орыс тілінде түсінуге, оқу-кәсіби сипаттағы коммуникацияларға қатысуға, өз көзқарасын баяндауға мүмкіндік беретін оқу-кәсіби қызмет саласындағы коммуникативтік, сөйлеу және тілдік құзыреттілік деңгейін меңгеруі

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі және технология
  Несиелер: 5

  Қазақ әдебиетін оқытудың мақсаттары мен міндеттері, Қазақ әдебиеті және пәнаралық байланыс, әңгіме әдісі, кітаппен жұмыс әдісі, оқушының жауап беруі оқушы білімін тексеру әдісі, әдеби айтыс тудыратын сұрақтар оқушы белсенділігін танытып, білімін арттыратын тәсілдер, көркем мәтінді талдау оқушының тәжірибелік жұмысын бақылау, әдебиетті оқытуда жаңашыл әдістердің түрлері. Инновациялық технологияның әдебиеті пәнін оқытудағы тиімділігі мен тиімсіздігі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Балалар әдебиеті
  Несиелер: 3

  Балалар әдебиетінің дамуы, Балалар әдебиетінің өзіндік ерекшеліктері, Балалар әдебиетінің жанрлық түрлері, Қазақ балалар фольклоры,Қазақ балалар әдебиеті жайындағы зерттеулер, Мектепке дейінгі балалар әдебиеті, Бастауыш сынып оқушыларына арналған әдебиет, Орталау мектеп оқушыларына арналған әдебиет. Жоғары сынып оқушыларына арналған әдебиет. Қазіргі қазақ балалар әдебиетінің жай-күйі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кеңестік кезеңдегі қазақ әдебиеті
  Несиелер: 5

  Кеңестік жылдардағы қазақ әдебиеттің даму өрісі, Ұлы Отан соғысының тарихнамасы жане оның дәуірленуі. Қазақстандық жауынгерлердің Ұлы Отан соғысы майданындағы ерлігі мен тылдағы ерен еңбегін дәріптеген зерттеулер тарихнамасы. Соғыс ардагерлерінің мемуарлық естеліктерінің тарихнамалық маңызы, Ұлы Отан соғысының тарихнамасы жане оның дәуірленуі,Қазақ кеңес әдебиетінің көрнекті өкілдері, кеңестік кезеңдегі қазақ прозасы мен прэзиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аударманың теориясы мен практикасы
  Несиелер: 5

  Аударматану ғылымының теориялық мәселелері, аударма жасаудың техникасы, әдіс-тәсілдері мен аудармаға және аудармашыға қойылатын талаптар, аударма саласының жанрлық түрлері, аударманың грамматикалық, лексикалық және стилистикалық ерекшеліктері, болашақ аудармашыларға аударманың теориялық негіздерінен білімін кеңейтуге арналған жаттығу жұмыстары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиетінің тарихы (1930-1960-2000жж.әдебиет)
  Несиелер: 5

  ХХ ғасыр қазақ әдебиетінің көркемдік даму арналары, Қазақ әдебиетінің жіктелуі, Қазақ әдебиетінің арғы тарихы,Бодандық дәуіріндегі қазақ әдебиеті, Қазақ әдебиетінің бодандық дәуіріндегі ренессансы, Тәуелсiз Қазақстандағы қазақ әдебиеті, 1960-2000 жыл кезеңіндегі әдебиеттің әдеби-эстетикалық,саяси әлеуметтік даму жайы. 1960-2000 жылдардағы проза жанрының тақырыптық тенденциялары. 1960-2000 жылдарда жарық көрген шығармаларда ауыл өмірінің бейнеленуі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму EUR-4-2019
  Несиелер: 4

  Тірі ағзалардың қоршаған ортаға әсерін анықтайтын негізгі заңдарды білу; организмдердің санын, динамикасын және динамикасын тарату; табиғат пен қоғамның орнықты дамуының нақты мақсаттары мен басымдықтарын айқындау және қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында суару үшін алынған білімдерді пайдалану дағдыларын дамыту; биосфераның даму заңдылықтарын білу және оның тұрақтылығын сақтау шарттары, сондай-ақ әртүрлі елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасындағы тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Климаттың өзгеруі және "жасыл экономика IKZE-4-2019
  Несиелер: 4

  Әлемдегі "жасыл" экономиканың қалыптасу және даму мәселелері. Мазмұны мен құрылымы, "жасыл" экономикаға көшу мәселелері. "Жасыл" экономиканың шарттары, даму факторлары және құралдары. Кәсіпорынның экологиялық паспорты. Кәсіпорынның экономик��лық және экологиялық-экономикалық саясаты және оның құрылымдық сипаттамасы. Кәсіпорынның шаруашылық қызметін экологиялық-экономикалық бағалау. Кәсіпорынның экологиялық-экономикалық құны.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сөйлеу мәдениеті және шешендік өнер
  Несиелер: 4

  Ұлт тілі тарихының деректері, Қоғамдық қатынастағы ұлттық тілдің мәні, Әлеуметтік-тұрмыстық қарым-қатынас тілі, СӨЗ МӘДЕНИЕТІ, АУЫЗЕКІ СӨЙЛЕУ ТІЛІ ,Сөйлеу мәдениеті, Тыңдай білу әдебі. Ойдың және сөйлеудің дамуы, Диалогтық сөйлеу. Монологтық сөйлеу, Жұрт алдында сөйлеу , Сөз қолдану мәдениеті, Сөз дәлдігі, Сөз дәлдігі және тұрақты тіркестер,Сөйлеудегі сөз бен мағына бірлігі.Сөз әсерлілігі.Сөз байытудағы қосымшалар орны, Тіл тазалығы,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әдеби шығармашылық
  Несиелер: 3

  Әдебиет теориясы, Әдеби шығармашылық методологиясы, Әдебиет теориясының методологиясы, Эстетикалық ой.пікірлер, Қазақ әдебиеттану ғылымындағы эстетика мен теория мәселелері, Қазіргі әдебиеттану теориясындағы ғылыми ағымдар, Оқушылардың танымдық, шығармашылық қабілеттерін дамыту, Арнайы тапсырмаларды орындау теориясы, Автордың шығармашылық әлемі,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері
  Несиелер: 4

  экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін ұйымдастыру және жұмыс істеуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздері; мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқару мәдениеті; Мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды жасау және талдау, басқару саласындағы жетістіктер туралы ақпаратты жинақтау және пайдалану.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қазақ тілінің синтаксисі (жай және құрмалас сөйлем)
  Несиелер: 5

  Синтаксис, оның салаларын, өзара байланысы; синтаксистік негізгі ұғымдар: синтаксистік мағына, тұлға, форма, синтаксистік қатынас және оның түрлері; сөз бен сөздің байланысын жүзеге асырушы амал-тәсілдер, байланыстың формалары, өзіндік белгілері, бір-бірінен ажыратудың тірегі; сөйлем мүшесіне тән белгілер, сөйлем мүшелерінің сөз таптарына қатысы ��әселесі; сөйлемге тән белгілер: предикаттылық, модальділік, интонация, олардың берілу жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Әдеби редакциялау теориясы
  Несиелер: 5

  Редакциялаудың жалпы ережелерi, Редакциялаудың жалпы әдістемесі, процесі, Түзету-оқып шығу, Түзету-қысқарту , Түзету-өңдеу, Түзету-қайта жазу, Мәтін түрлері мен оны классификациялау, редакциялаудың психологиялық және логикалық алғы шарттары, Редакциялаудың алуан түрлi әдiстемелерi, Әдеби редакциялау және компьютерлік технология, Әдеби редакция ұғымы және редакторлық қызмет,Редакторлық талдаудың механизмі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • қазақ әдеби тілінің тарихы
  Несиелер: 4

  Қазақ әдеби тілінің тарихының зерттелуі, , қазақ әдеби тілінің алғашқы арналары, даму сатылары. Қазақ әдеби тілінің ауызша тараған түрін танытатын нұсқалардың текстологиялық ортақ белгілері, лсикалық, грамматикалық, лингвостилистикалық ерекшеліктері, жазба ескерткіштердің лингвистикалық ерекшеліктерін меңгерту, зиялылардың әдеби тіл теориясы мен тілдік норма, кеңес дәуіріндегі тіл саясатының әдеби тіл дамуына тигізген әсері, тіл дамуындағы өзгерістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ әдебиеті өзге халықтар әдебиетімен байланысы
  Несиелер: 4

  Қазақ әдебиетінің түрленуі мен жетілуі, Шетел әдебиетінің дамуы және қазақ әдебиетімен байланысы, Шетелдегі ғалымдардың қазақ әдебиетінің тарихына қатысты зерттеулері, Қазақ әдебиетінің өзге халықтар әдебиетімен идеялық ұқсастықтары, ерекшеліктері, дәстүр жалғастығы, Әлемдік әдебиеттің ХХІ ғасырдағы даму заңдылықтары, ХХІ ғасырдағы әдеби процесс . ХХІ ғасырдағы рухани даму бағыты және жаһандық мәселелердің қазақ және әлемдік әдебиетте көрініс табуы,

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Терминология, сөздікпен жұмыс
  Несиелер: 4

  TPS-4-2019 Қазақ терминологиясы, олардың жасалу әдістері, терминологияның жалпытеориялық мәселелері, қазақ тіліндегі техникалық терминологияның ерекшеліктері, термин сипаттаудың лексикографиялық тәсілдері мен құралдары, морфологиялық-синтаксистік терминжасам, ғылыми-зерттеу еңбектері, оқулықтарды, сөздіктердің маңызы мен мәні, сөздіктердің құрылымы, дұрыстығы, аударылу сауаттылығы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әдебиет теориясы мен әдебиет сынының тарихы
  Несиелер: 5

  Әдебиет теориясына қатысты ғылыми еңбектерді білу. Көркем әдебиеттің ерекшеліктері мен оның эстетикалық құрылымын меңгеру. Әдебиеттанудың философиялық мәселелері. Әдебиеттанудың даму, қызмет ету заңдылықтары. Әдебиеттанудың өзекті мәселелерін шешу жолдары мен әдеби құбылыстарды анықтаудың жаңа әдістерін меңгеру. Әдебиет сынының мақсаты мен міндеттерін, әдістерін, жанрлық түрлерін көрсету. Әдеби сынның бүгінгі жайы мен болашағы, әдеби сынның жалпы теориялық принциптерін білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тіл және коммуникация
  Несиелер: 5

  Тілдік қатынас мәселесінің басты қағидалары, заңдылықтарымен және ұстанымдары, адам мен адам арасындағы, бір ұлт пен екінші ұлт арасындағы пікір алмасудың ереже, үлгілері, түсінісудің жеке ой–пікірін дұрыс, сауатты жеткізудің негізгі бағыттары, Cыртқы лингвистика, Ішкі лингвистика.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Когнитивті лингвистика
  Несиелер: 5

  Ғасыр тоғысында нeriзi қаланған тіл біліміндегі когнитивтік бағыттың мақсаты - тіл біліміндегі танымдық теорияның ғылыми негіздерін меңгеру, басты тұжырымдары, негізгі қағидалары арқылы студенттердің ой-өpiciн кеңейту; санада тілге дейінгі бейнеленген дүниелердің ішкі мәнін түсіндірудің әдіс-тәсілдерін қарастыру, логикальқ-позитивті, эстетикалық таным-білімнің реттелген, жүйеленген, өңдеуден өткен ақпараттарын тіл арқылы іздеп айқындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Лингвистика тарихы мен теориясы
  Несиелер: 5

  Тіл теориясының өзекті мәселелері, Тіл білімі ғылымының қалыптасу және дамуы, сонымен қатар лингвистикалық зерттеу мен талдаудың әдістері, пәндегі ұғымдар мен категориялар, Лингвистика, предлингвистикадан, микролингвистикадан және металингвистика, Әлем тілдерінің құрылымын, әлеуметтік қызметін, тарихи дамуын және оның жалпы заңдылықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми жобалау әдістемесі
  Несиелер: 5

  Ғылыми-зерттеу қызметінің жаңа әдістерін зерттеу; ғылыми зерттеудің әдіснамалық негіздерін; тарих ғылымының қазіргі мәселелерін ; теориялық зерттеу әдістері мен эмпирикалық зерттеу әдістерін; ғылыми экспериментті ұйымдастыру және өткізу әдістемесін, жаңа білім алудың негізгі тәсілдерінің және міндеттерді шешу әдістерінің жиынтығын зерделеу. Қажетті ақпартты жинақтау үшін ғылыми әдебиетпен жұмыс жасай әдісі, реферат, баяндама жазып, көпшілік алдында сөйлей алуға дағдылану әдісі, ғылыми іс-әрекет оның ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 3

  Мамандыққа байланысты күрделі құрылымның ақпараттық объектілерін құру, оқытудың жаңа технологиялары, жаңа технологиялардың пайдасы мен зияны туралы өз ойлар, дерекқорлардағы мәліметтер, компьютерлік желілерде әртүрлі тәсілдермен қазіргі сандық ақпараттар, практикада және күнделікті өмірде алынған білімдер мен дағдылар, технологиялық платформа мен компоненттер.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Әлемдік әдеби процесс ХХІ ғасыр
  Несиелер: 5

  Әлем әдебиетінің тарихы мен қоғамда алатын орны, отандық тілге аударылған көркем шығармалар, тарихи-әдеби процестер, олардың негізгі ерекшеліктері, оның әдебиет пен мәдениеттің келешектегі дамуы, дүние танымдық, көркемдік, ұлттық ерекшеліктері, Әлемдік әдебиеттегі озық әдеби үдерістер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университеттегі оқу үрдісін ұйымдастырудың академиялық қағидаларын білу, экономикалық саладағы білімді басқару, экономика секторларының жұмыс істеу ерекшеліктері, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздері, Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті ұйымдастырудың құқықтық негіздері мен принциптері, іскерлік құқықтың негізгі теориялық принциптері, іскерлік құқықтық қатынастарды реттейтін заңдар, нақты жағдайдағы қажетті ережелерді қолдану, кәсіпкерлік саласындағы құқықтық мәселелерді талдау және шешу

 • Код ON2

  Кәсіби бағдарланған қазақ (орыс) және шет тілдерін білу, сөзді қалыптастыру, морфология және синтаксис; таңдаған мамандығы үшін лексикалық және грамматикалық минимум, арнайы ауызша аудармалар, маманның жазбаша және ауызша кәсіби сөзіне тән фразеологизмдер, сертификаттау талаптары бойынша әлеуметтік-мәдени, әлеуметтік-саяси, ресми бизнестегі және кәсіби салалардағы мәтіндердің стилистикалық және жанрлық ерекшелігін түсіндіру, кәсіби тақырыптар, тезистер, рефераттар, аннотациялар, шолулар, шолулар, эсселер мен кәсіби әңгімелер жасау

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін түсіну, ақпаратты және байланыс процестерін енгізу әдістері; Интернет ресурстарын, бұлтты және т.б. ақпаратты пайдалану мүмкіндіктері, ақпарат іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін мобильді қызметтер; әртүрлі қызмет түрлерін талдау және деректерді басқару құралдарын әзірлеу үшін сандық технологияларды пайдалану; деректер жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілердің бағдарламалық және аппараттық құралдарын пайдалану дағдысы

 • Код ON4

  Абайдың өмірбаяны мен шығармашылық мұрасын, әдеби мәтіндердің көркемдік ерекшелігін зерделеу, көркем шығармалардың өзіндік ерекшелігі мен бірегейлігін танумен байланысты өз елі үшін патриотизм мен мақтаныш сезімін тәрбиелеу, әдеби шығармалардың материалында рухани-адамгершілік қасиеттерін (махаббат, достық, бейбітшілікке төзімді қарым-қатынас) тәрбиелеу; мифологиялық, діни және ғылыми дүниетанымның мазмұны мен спецификалық ерекшеліктерін түсіндіру, қазіргі жаһандық қоғамның өзекті мәселелеріне қатысты өзіндік адамгершілік ұстанымын тұжырымдау және сауатты дәлелдеу

 • Код ON5

  Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғаудың негізгі заңдылықтары мен қағидаларын, қоршаған ортаға әсерін бағалауға, қоршаған ортаға экологиялық және экологиялық сараптаманы жүргізуге, қоғамның экономикалық дамуына, заңнаманы және еңбек қорғау жүйесін қоса алғанда, жаһандық экологиялық мәселелерді өндірісте тексеру қабілетін білу және түсіну

 • Код ON6

  Оқу-тәрбие үдерісінің сапасын қамтамасыз ету үшін заманауи әдістемелер мен технологияларды, білім алушылардың жетістігіне диагностика жасау әдістерін қолдана білуге дайындығының болуы және жаһандық компьютерлік жүйелерде түрлі ақпараттармен жұмыс істей білу; білім алушыларды әлеуметтендіру мен кәсіби өзін-өзі анықтау үдерісін педагогикалық сүйемелдеуді іске асыра білуі және білім беру ортасының мүмкіндіктерін әмбебап оқу іс-әрекеттерін қалыптастыру үшін және сапалы оқу-тәрбие үдерісін қамтамасыз ету үшін қолдана білу;ғылыми-зерттеу жұмысын жасау, демонстрациялық материалды рәсімдеу.

 • Код ON7

  Тілге, Әдебиетке іргелес жатқан өрістерді (журналистика т.б.) сипаттаудың негізгі компоненттері мен терминдерін; -білім беру үдерісінде білім алушылардың танымдық әрекеттерінің психологиясын; - бағдарлы білім беру жағдайында оқытылатын пәннің теориялық негізін, нақты оқу пәнінің құрылымы мен мазмұнын, жалпыдан жекеге өту, абстрактіліктен нақтыға өту логикасын; - мәтіннің дерек көздерін, прагматикасын анықтау, оны жасау тарихын сипаттау, жариялау, қабылдау; - жазбаша, ауызша және виртуалды әдеби, фольклорлы мәтіндердің пайда болуы мен негізгі контексттерін (тарихи, әлеуметтік, саяси, әдеби және т.б.) қайта құру.

 • Код ON8

  Қазіргі қазақ тілі мен әдебиеттің негізгі ерекшелігін: тіл білімі мен әдебиеттану ғылымының өрісін сипаттаудың негізгі компоненттері мен терминдерін (мәтін және оның құрамдас бөліктері, поэтика, автор, оқырман, басылым, әдеби өмір, шекаралық құбылыстар және т.б); жалпы адамзаттық тілдік қарым-қатынас барысында тілдік, стильдік нормалардың сақталуын (қазақ, орыс тілдері); қазақ тілінде жазбаша және ауызша сөйлесуді өз кодификациялық әдебиет түрінде еркін түрде жүзеге асыра білу; кәсіби және әлеуметтік мазмұндағы мәтіндерді дайындау мен редакциялау қабілетінің болуы және білім алушылардың серіктестігін ұйымдастыру, олардың белсенділігі мен инициативтігін, өз бетінше жұмыс жасау, шығармашылық қабілетін қолдау.

 • Код ON9

  Тиімді коммуникация түзу (орыс тілінен қазақ тіліне, қазақ тілінен орыс тіліне аудару кезінде жеткізілетін ақпараттың мағынасын жоғалтпай беру): бір тілден екінші тілге жазбаша аудару, түпнұсқаның дұрыс мағынасының сақталуын қамтамасыз ету, құқықтық, техникалық немесе ғылыми еңбектерді аударудың дұрыстығын сақтау, сондай-ақ фразеология, терминология, рухани және әдеби шығармалардың стилін дұрыс беру; аудармалардың сапасы мен сапасын жақсарту үшін компьютерлерді және басқа құралдарды пайдалану әдістерін дамыту; жариялауға немесе презентацияға арналған романдар, пьесалар, сценарийлер, өлеңдер және басқа да материалдарды жобалау, жазу және редакциялау, корректорлық жұмыстар жүргізе білу; жиналыстарға, конференцияларға түрлі тақырыптар аясында баяндаламар дайындау.

 • Код ON10

  Тілдік жіктеу жүйесін, грамматиканы, сөздіктерді және ұқсас материалдарды ұсыну немесе дайындау; Қазақстанның салт-дәстүрі мен мәдениетін білу, басқа әлем халықтарының салт-дәстүріне, мәдениетіне толеранттылық таныту, мәдени ой өрісі бар, ақпараттарды қабылдау, саралау, қарым-қатынасқа қабілетті болу, алдына мақсат қойып, оған жете алу, мәдениеттің мәнін адами өмір сүру ретінде тану және өз қызметінде мәдени құндылықтарды қолдана білу, өзінің қызметінде негізгі мәдени құндылықтарды, толеранттылықтың заманауи принциптерін, сұхбат және ынтымақтастықты басшылыққа алу.

 • Код ON11

  Лингвистикалық және әдеби фактілерді жинау және талдаудың негізгі дағдыларына ие болу, мәтінді филологиялық талдау және интерпретациялау; стандартты кәсіби міндеттерді шешу қабілетті болу және ақпараттық және библиографиялық мәдениет ақпарат пен коммуникациялы технологиялар және ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын меңгеру.

 • Код ON12

  Отандық және әлемнің әдеби, мәдени мұрасына негізделген жаңа идеяларды, ғылыми және этикалық мәселелерді сыни талдауға, жүйелеуге және бағалауға қабілеті болу міндетті; отандық классикалық филология саласындағы мамандармен ғылыми пікірталастарды беделді түрде жүргізе білуі керек. Арнайы кәсіптік қызмет саласындағы мамандандырылған білім мен тәжірибелік дағдыларды, қоғамдағы білім беру мекемелерінің рөлін түсіну және кәсіптік қызмет саласына байланысты академиялық пәндердің негізгі мәселелерін айқындай алуы қажет.

Top