Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01312 Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі в М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

 • Ғылыми зерттеулердегі математикалық статистика
  Несиелер: 4

  Білім беруде құзыреттілік тәсілді әзірлеу. Жеке оқыту, интеграцияланған, блоктық және парацентриялық оқыту технологиясы. Мультим��диялық оқыту технологиясы. ПОНблемалық жағдайлар мен кейстерді талдау және шешу арқылы бейіндік пәндерді оқыту. Топтық жобаны құру, рөлдік ойын өткізу мәселелерін шешу. "Пәндік мамандандырусыз мұғалімдерді дайындау"мамандығының бейіндік пәндерін оқытудың әдістемелік ерекшеліктері. Құжаттаманы әзірлеу және өзектендіру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бастауыш мектепте әдебиетті оқытуың қазіргі мәселелері
  Несиелер: 5

  Бастауыш әдеби білімнің жалпы сипаттамасын зерттеу. Зерделеу заманауи технологияларын қалыптастыру, оқырмандық қызмет. Көркем әдебиетті оқуға оқытудың заманауи технологияларының орындылығын негіздеу. Сөйлеу әрекетінің түрі ретінде оқу қажеттілігін анықтау. Оқу дағдысын дамытудың негізгі сатыларын жіктеу. Оқытудың әртүрлі кезеңдерінде білікті оқырман іс-әрекетінің құралы ретінде оқу дағдысын жетілдіру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Эксперимент жүргізу әдістемесі
  Несиелер: 5

  Басқарудағы эксперимент және оның жіктелуі, құрылымы (эксперимент жүргізуші, эксперименталды фактор, эксперименталды жағдай, эксперименталды объект) және эксперимент шарттары қарастырылады. "Оңтайлы эксперимент" формалары мен жүйелілігі зерттеледі. Эксперимент үшін ақпарат жинау әдістері талданады, зерттеулердің объективті нәтижелерін алу үшін ұсынымдар келтіріледі. Қажетті материалды өз бетінше зерделеу, эксперименталды жұмыстың нәтижелерін өңдеу және бағалау іскерлігін дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 3

  Мазмұнмен қамтудың жоғары дәрежесіндегі шет тілді түпнұсқалық көздерін оқу және талдау арқылы ақпаратты жинау әдістерінің негізгі түрлерін меңгеру. Мамандық бойынша ғылыми тақырыптарға жазбаша хабарламаларды дайындау дағдыларын жетілдіру және жетілдіру. Түпнұсқалықжазбалардыңжалпымазмұнынтүсінужәнетүсіндіребілу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 3

  Дағдарыстық жағдайларды тиімді басқару негіздерін зерттеу, негізделген басқару шешімін қабылдауға ықпал ететін модельдер мен әдістерді таңдау, өзгерістер мен инновацияларды, адам ресурстарын басқару, басқарушылық бақылау мен сапаны бақылауды жүзеге асыру. Қазіргі жағдайда менеджменттің даму үрдістерін және ұйымдардағы командалардың типтерін сәйкестендіруге және мотивацияға дәстүрлі емес амалдарды қарастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 3

  Жоғары білікті мамандардың кәсіби қызметінде қажетті заманауи психологиялық ғылымның негізгі тәсілдері мен принциптерін қолдану. Іргелі психологиялық ұғымдар бойынша ғылыми-теориялық дүниетанымды сыни талдауға салу пәннің мазмұнын ашатын психологиялық ғылым ұғымын дамыту. Тұлғаның жіктелуін және Психокоррекциялық жұмыстың негізгі бағыттарын ажырату.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бастауыш білім мен ғылымның өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Жоғары білікті мамандардың кәсіби қызметінде қажетті заманауи психологиялық ғылымның негізгі тәсілдері мен принциптерін қолдану. Негізгі психологиялық ұғымдар бойынша ғылыми-теори��лық дүниетанымды қалыптастыру, пәннің мазмұнын ашатын психологиялық ғылым туралы түсініктерді дамыту. Тұлғаның психологиялық зерттеулерінің дағдылары мен дағдыларын қалыптастыру, эксперименталды – психологиялық зерттеудің негізгі әдістерімен және Психокоррекциялық жұмыстың негізгі бағыттарымен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Педагогикалық қызметке дайындау технологиясы
  Несиелер: 5

  Жоғары оқу орнындағы мұғалімінің заманауи дайындығын бағалау. Кәсіби білім берудің жаңа мазмұнын қолдану. Педагогикалық технологияларды қолданудан нәтиже��ерді есептеу. Жобаның тиімділігіне сыни талдау жасауға мүмкіндік беретін неғұрлым ұтымды ұйымдастырылған оқу процесін болжау. Қажеттіқұжаттар мен әдістемелікқұралдардыәзірлеудайындығытуралыбаяндау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар|
  Несиелер: 5

  Ақпараттық модельдерді өзгерту. Ақпараттық модельдеу таным әдісі ретінде. Ақпараттық технологиялардың негізгі ұғымдары. Ақпараттық жүйелер сапасының жіктелуі және сипаттамасы. Ақпараттық пОНцестер мен технологиялар ұйымдастыру және компьютерлік техниканың мақсаты, құрамы, негізгі сипаттамалары. Компьютерлік желілердің негізгі компоненттері, деректерді пакеттік тарату принциптері, желіаралық өзара іс-қимылды ұйымдастыру. Жүйелік және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдаланудың мақсаты мен принциптері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бастауыш білім беруде жеке-бағдарлы оқыту технологиялары
  Несиелер: 5

  Тұлғалық-бағдарлы оқытуды түсінудің әртүрлі тәсілдеріне жүргізілген талдауды бағалау. Оқушының тұлғасын және мұғалімнің тұлғасын оның субъектісі ретінде көрсететін білім беру процесінің түрін түсіну; оқытудың мақсаты тұлғаны дамыту болып табылады. Оқыту процесінде құндылық бағдарлары мен оның нанымдарының құрылымы ескеріледі, олардың негізінде оның "әлемнің ішкі моделі" қалыптасады.»

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Бастауыш мектептердегі түрлі білім беру саласы бойынша мәселелерді білу, білім беру саласында ғылыми-тәжірибелік инновациялық өңдеулер мен қолданбалы зерттеулерді жүйелі түрде шешуге негізделген міндеттерді білу, талдау.

 • Код ON2

  Бастауыш білім беруде инновациялық технологиялар мен заманауи тәсілдемелерді білу, педагогикалық және дербесәдістемелік пәндерді оқытудың негіздерін білу;

 • Код ON3

  Кәсіби саладағы мәселелердің ғылыми мәнін анықтау. Студенттердің үздіксіз ғылыми және кәсіби жетілуі мен өздігінен білім алу қажеттілігін қалыптастыру.

 • Код ON4

  Талдау және синтездеу негізінде кәсіби қызметтегі мәселелерді шешу. Басқарушылық шешімдер қабылдау, олардың мүмкін болатын салдарын бағалау және олар үшін жауапкершілік

 • Код ON5

  Ресурстарға қажеттілікті бағалау және кәсіби қызметте міндеттерді шешу кезінде оларды пайдалануды жоспарлау. Жинақталған тәжірибені сыни бағалау және қайта ойлау, кәсіби және әлеуметтік қызметті, игерілген ғылыми әдістер мен қызмет тәсілдерін талдау.

 • Код ON6

  Қарым-қатынастың мақсаттары мен жағдайларына сүйене отырып, коммуникацияларды талдау, сауатты құру. Кәсіби білім мен іскерлікті практикада қолдану, кәсіби қызметтің концепцияларын, модельдерін ұсыну, әдістері мен құралдарын ойлап табу және сынақтан өткізу.

 • Код ON7

  Жаңа концептуальды идеялар мен педагогика ғылымдарын дамыту бағыттарын заманауи білім беру парадигмасы мәнмәтіндерінде қолдану, ғылыми зерттеу нәтижелерін теориялық талдау әдістері мен компьютерлік модельдеу тәсілдерін меңгеру;

 • Код ON8

  Оқытудың тиімді, инновациялық технологиялары мен интерактивті әдістерін түсіндіру қабілеті. Халықаралық ортада өндірістік, қолданбалы және ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру.

 • Код ON9

  Командада жұмыс істеу қабілетін көрсету, кәсіби қызметте стандартты емес жағдайларда жедел басқару және педагогикалық шешімдерді қабылдау кезінде шығармашылық көзқарас пен логикалық ойлау қабілетін көрсету.

Top