Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01511 Химия-Биология в Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

 • Педагогикалық қызметке кіріспе
  Несиелер: 5

  Педагог-мұғалімнің кәсіби қызметінің мақсаты мен жалпыадамзаттық құндылықтарын, болашақ педагог - студенттің кәсіби және тұлғалық өзін-өзі дамытуын, мұғалімнің кәсіби дайындығының құзыреттілігін, тұлғаның педагогикалық мәдениетін мегертеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық жазылым негіздері
  Несиелер: 5

  Пән академиялық жазылымның ерекшеліктерін, академиялық адалдық принциптеріне сәйкес жазбаша жұмыс түрлерін дұрыс жазу және рәсімдеу тәсілдерін оқып-үйренеді; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы жазбаша жұмыстардың барлық түрлерін, жобаларды, эссені, мақалаларды, тезистерді, аннотацияларды, рецензияларды, курстық және дипломдық жұмыстарды қоса алғанда, пайдаланылған дереккөздерге сілтеме жасау талаптарына, дәйексөз салу ережелеріне сәйкес, зияткерлік меншік құқығын сақтай отырып, жазып ресімдеуге қабілетт

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері
  Несиелер: 5

  Пән негізінен қауырт жағдайларда сауатты шешім қабылдауды және қажетті теориялық білім мен практикалық ынталарды игертіп, тіршілікке қажетті қауіпсіз жағдайларды болдырмауға, табиғи, техногенді және әлеуметтік төтенше жағдайларды болжау және олардың алдын алуды қарастырады, бейбіт уақыттарда кездесетін табиғи және техногенді төтенше жағдай кезінде сауатты түрде шешім қабылдау, алғашқы жәрдем көрсету, авариялық тұрақтандыру және тағы басқа шұғыл жұмыстарды ұйымдастыру шараларын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Волонтерлік қызметті ұйымдастыру технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән волонтерлік қызметтің мақсаттарын, міндеттерін, ерекшеліктерін, жеке және заңды тұлғаларға көмек көрсетуді, азаматтардың денсаулығын қорғауды, қоршаған ортаны қорғау мен қорғауды үйренеді; пәнді оқу нәтижелері бойынша білім алушы волонтерлік қызметті қауіпсіз орындау қағидаларын сақтап, өз қызметімен үшінші тұлғаларға және қоршаған ортаға зиян келтірмей, волонтерлік қызметті ұйымдастырушының өкімдерін орындауға қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экология және тұрақты даму
  Несиелер: 5

  Пән табиғат пен қоғамның тұрақты даму заңдылықтары, тірі организмдер мен тіршілік ету ортасының өзара әрекеттесуі туралы қазіргі заманғы жүйелік түсініктерді қалыптастыру; қоршаған ортаға антропогендік әсермен байланысты мәселелер; оқыту нәтижесі бойынша түлек экологиялық проблемалардың себептерін және оларды жою жолдарын анықтай алады, экологиялық процестерді талдауды жүзеге асырады, табиғатты қорғау қызметінде нақты міндеттер мен басымдықтарды қоя алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Экономика және кәсіпкерлік негіздері
  Несиелер: 5

  Пән әр түрлі ұйымдық-құқықтық формадағы фирмалар мен кәсіпорындардың қызмет ету механизмдерін оқытады; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы алынған білімді бизнесті құрудың тиімді жүйесін құру үшін қолдана алады; кәсіпкерлік саласындағы білім мен түсініктерді көрсете алады; теориялық ақпарат пен кәсіпкерлік тәжірибесін жинау және түсіндіруді жүзеге асыра алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Пән қоғамдық және жеке құқықтық сананы арттыруға мүмкіндік береді, құқықтық мәдениетті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы құбылыс ретінде қарсы әрекет ету бойынша азаматтық ұстанымды қалыптастырады; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы құқықтық реттеу контексіндегі оқиғаларға, әрекеттерге талдау жасай алады, нормативтік-құқықтық актілерді меңгереді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Көшбасшылық және инновацияларды басқару
  Несиелер: 5

  Пән тиімді көшбасшылықтың теориялық аспектілерін дамытудағы әлемдік үрдістерді, инновацияны басқару заңдылықтарын оқытады; білім алушы тиімді вербальды, вербальды емес, электрондық коммуникацияға, шешімдер қабылдауға, команда құруға, қақтығыстар мен күйзелістерді басқаруға, көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыруға, жетілдіруге, жобаны басқаруға, технологиялық және өнімдік инновацияларды енгізу бағдарламасына немесе ұйымдастырушылық өзгерістер бағдарламасына қатысуға қабілетті

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химияның негізгі ұғымдары мен заңдары
  Несиелер: 5

  Химияның негізгі ұғымдары мен заңдарын, бейорганикалық қосылыстардың жіктелуі мен номенклатурасын, атом құрылысы мен периодтық заңын зерттейтін пән. Химиялық реакциялардың жылдамдығы, химиялық тепе-теңдік, ТЭД негізгі жағдайлары, тұздардың гидролизі, тотығу-тотықсыздану реакциялары, электролиз.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бейорганикалық химияның теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Негізгі түсініктер мен заңдарды, бейорганикалық қосылыстардың жіктелуі мен номенклатурасын, атом құрылысын, Д. И. Менделеевтің периодтық заңы мен периодтық жүйесін, химиялық байланысты, кешенді қосылыстар туралы түсінікті, химиялық реакциялардың жылдамдығын, химиялық тепе-теңдікті, судың иондық туындысын, сутегі көрсеткішін, тұздардың гидролизін, электролизді оқытатын пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ботаника
  Несиелер: 5

  Өсімдіктер әлемін жер биосферасының құрамдас бөлігі ретінде зерттейтін пән, өсімдіктердің алуан түрлілігі, өсімдіктердің морфологиялық ұйым деңгейлері, өсімдіктердің шығу тегі және құрлықтағы өмірмен байланысты олардың анатомиялық-морфологиялық дифференциациясы, автотрофты, гетеротрофты және симбиотрофты организмдер, олардың заттар айналымындағы және жердегі энергияның өзгеруіндегі рөлі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Өсімдіктердің анатомиясы мен морфологиясы
  Несиелер: 5

  Өсімдік жасушалары мен ұлпаларының құрылысын, сондай-ақ өсімдіктердің вегетативтік және генеративтік органдарының анатомиясы мен морфологиясын зерттейтін пән. Сонымен қатар, зерттеу объективіне өсімдіктердің көбею тәсілдері мен өсімін молайту циклы, өсімдіктердің табиғаттағы және адам өміріндегі рөлі туралы сұрақтар енгізілген. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы оптикалық аспаптармен, табиғи объектілермен жұмыс істей алады, уақытша микропрепараттар дайындайды; ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жалпы және жас ерекшелік психологиясы
  Несиелер: 5

  Пән психология туралы жалпы түсініктерді, адам туралы кешенді ғылым ретінде, психологиялық білімнің теориялық негіздерін үйренеді. Күнделікті қызметте қажетті психологиялық қасиеттерді қалыптастыруға және тұлғаның дамуы мен қалыптасуының психологиялық заңдылықтарын меңгертеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқушылардың даму физиологиясы
  Несиелер: 5

  Пән онтогенездің әр түрлі кезеңдерінде ағзаның тіршілік ету ерекшеліктерін, ағзалардың, ағзалар жүйесінің және жалпы ағзаның даму және өсу шамасына қарай функцияларын, осы функциялардың әр жас кезеңінде өзіндік ерекшеліктерін зерттейді. Дамитын организмге оның ерте және кеш кезеңдерінде оңтайлы дамуы үшін жағдай жасау мақсатында әсер ету әдістері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Периодтық жүйе элементтерінің химиясы
  Несиелер: 7

  Негізгі және жанама кіші топтардың элементтерін және олардың қосылыстарын: құрылысы, физикалық және химиялық қасиеттері, алу тәсілдерін зерттейтін пән.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 5

  Процестер мен құбылыстардың термодинамикасын, қышқылдық-негіздік өзара әрекеттесуді, қышқылдар мен негіздер ерітінділерінде рН есептеуді, буферлік жүйелерді, тотығу-тотықсыздану процестерін, Нернст теңдеуін, тотығу-тотықсыздану реакцияларының химиялық тепе-теңдік константасын зерттейтін пән.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Біріктірілген есептерді шешу практикумы
  Несиелер: 5

  Құрамдастырылған түрдегі есептерді шешуге қойылатын жалпы әдістемелік талаптарды, құрамдастырылған түрдегі есептерді шешу тәсілдерін зерттейтін пән.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Зоология
  Несиелер: 6

  Пән морфо-жануарлардың функционалдық ұйымдастырылуын, олардың қоршаған ортаға бейімделуін, жеке және тарихи даму заңдылықтарын, олардың эволюциясының жолдарын, алуан түрлілігі мен жүйелеуін, олардың табиғаттағы және адамның практикалық қызметіндегі рөлін зерттейтін. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы жануарлардың жүйелі тиістілігін анықтау, зерттеу әдістерін қолдана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жануарлардың анатомиясы және морфологиясы
  Несиелер: 6

  Жануарлардың әр түрлі топтарының сыртқы және ішкі құрылысының ерекшеліктерін зерттейтін пән. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы микропрепараттар мен ылғалды препараттарда жануарлардың ішкі және сыртқы мүшелерін танып, олардың топографиясын, зоологиялық препараттармен жұмыс істеуге, далалық зерттеулер жүргізуге қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Педагогика
  Несиелер: 7

  Пән болашақ мұғалімнің орта білім беру жүйесінде педагогикалық қызметті жүзеге асыру бойынша кәсіби құзыреттілігін зерттейді. Нақты әлеуметтік-педагогикалық жағдайларды ескере отырып, пәндік, психологиялық-педагогикалық және әдістемелік білім жүйесін, кәсіби қызметте теориялық білімді қолдану дағдылары мен іскерлігін меңгертеді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Физикалық химия
  Несиелер: 5

  Физика-химиялық зерттеу әдістерін, химиялық термодинамиканың теориялық негіздерін, Гельмгольц, Гиббс энергиясын, Гиббс-Гельмгольц теңдеуін, ерітінділер теориясын, Гиббс ережесін, Клайперон-Клаузиус теңдеуін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сыни және креативті ойлау
  Несиелер: 5

  Пән рационалды таным түрлері мен тәсілдерін, ұғымдық және аргументативті құрылымдарды құрастыруға қойылатын ережелер мен талаптарды, шешім шығармашылығының рөлін зерделейді; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы жаңа бірегей идеяларды жасауға, жағдайлардан мүмкін болатын шешімдерді жасауға, қабылданған шешімнің тиімділігін бағалауға, көпфункционалды заттарды көруге қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қарым-қатынас психологиясы мен жанжалдарды басқару
  Несиелер: 5

  Пән жанжалды психологиялық түсінудің ерекшеліктерін, жанжалды өзара іс-қимылдың психологиялық мәнін: қатысушылардың себептері мен мақсаттарын, өзара іс-қимылдың стратегиясы мен тактикасын, әр түрлі жанжалдың құрылымдық сипаттамаларын зерделейді; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы жанжалды жағдайды басқара алады, жанжалды алдын алу және шешу саласында тәжірибелік біліктердің кешенін құрастыра алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Химиялық зерттеулердің құрал-сайман әдістері
  Несиелер: 5

  Зерттеудің спектроскопиялық әдістерін, зерттеудің электрохимиялық әдістерін, зерттеудің радиометриялық әдістерін, зерттеудің кинетикалық әдістерін, зерттеудің масс-спектрометриялық әдістерін, хроматографиялық талдауды, зерттеудің калориметриялық әдістерін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Биологияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  "Биология" пәнінің мазмұны, оқыту әдістері, білімді, іскерлікті және дағдыларды тексеру және бекіту, оқыту формалары, Оқыту құралдары, биологияның материалдық базасы. Пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы сабақ мазмұнын жинақтауға, сабақ мазмұнына байланысты оқытудың қажетті формалары мен әдістерін таңдауға, Оқытудың техникалық құралдарын пайдалануға қабілетті.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Риторика және сөйлеу мәдениеті
  Несиелер: 5

  Пән қазіргі тілдік этикетті, әдеби тіл нормаларын, мәтіндерді моделдеуді құралдарын, сөз сөйлеудің негізгі композициялық бөліктерін құруға қойылатын талаптарды, сөйлеудің логикалық ұйымдастырылуын үйренеді; пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы конструктивті диалог жүргізуге, көпшілік алдында сөйлеуге, қарым-қатынас жағдайына сәйкес өз сөзін құрастыруға, қарым-қатынастың әртүрлі жағдайларында риторикалық тәсілдерді қолдануға, аудиторияның назарын ұстау тәсілдерін қолдануға қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби имиджді қалыптастыру технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән іскерлік және кәсіби имиджді қалыптастыру шарттарын, ұжым имиджінің тұсаукесерін, топ имиджін моделдеуді үйренеді; пәнді оқу нәтижесінде білім алушы басқару қызметінің дағдыларын, әсер ету механизмдерін, жеке және топтық имидждің этикеті мен мәдениеті мәселелерін меңгерген; кәсіби қызметте іскерлік адамның имиджін қалыптастыру элементтерін қолдану қабілетін көрсете алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Инклюзивті білім беру
  Несиелер: 5

  Инклюзивті білім беру моделін, инклюзивті кеңістікті құру үшін педагогикалық жағдайларды, ерекше білім беру қажеттілігі бар балалардың әр түрлі санаттағы инклюзивті білім беруді ұйымдастыру шарттарын зерттейтін пән.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ихтиология және балық аулау пәні
  Несиелер: 5

  Ихтиология және балық аулау пәні Балық және циклостомдарды, сондай-ақ оның бөлімдерін оқып үйренеді: балық және циклостомдардың жіктелуімен айналысатын таксономия; филогенетика; анатомия - балықтар мен циклостомдардың сыртқы және ішкі құрылымы туралы ғылым; балықтың қалыпты өмірлік процестеріне және олардан ауыр ауытқуларға мүдделі физиология; табиғатпен, басқа тірі ағзалармен өзара әрекеттесуді зерттейтін экология; бүкіл әлемнің су қоймаларында балықты тарату мәселелеріне жауап беретін биогеография.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Педагог пен білім алушылардың зерттеу және жобалау қызметі
  Несиелер: 5

  Білім берудегі жобалық іс-әрекет методологиясын, қазіргі мектептегі жобалар әдісін, оқу жобалау тәжірибесін, оқушылардың жобалық іс-әрекетін ұйымдастыру мен кезеңділігін, педагог пен оқушылардың бірлескен жұмысын зерттейтін пән.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Адам анатомиясы
  Несиелер: 5

  Остеологияны, қаңқаларды, артрологияны, миологияны, спланхнологияны, ангиологияны, неврологияны, эстезиологияны, топырақ түзудегі биологиялық процестерді зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Органикалық химия
  Несиелер: 8

  Органикалық қосылыстар құрылысының теориясын, атом орбиталдарының гибридизациясын, органикалық қосылыстар кластарын және олардың қасиеттерін: көмірсутектер, құрамында оттегі бар органикалық қосылыстарды, құрамында азот бар органикалық қосылыстарды зерттейтін пән

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Инклюзивті білім берудегі тьюторлық
  Несиелер: 5

  Кәсіби тьюторлық қызметтің мәні мен ерекшелігін, тьюторлық сүйемелдеудің принциптері мен негізгі кезеңдерін, жалпы тьюторлық әрекеттің ресурстық сызбасын, тьюторлық сүйемелдеудің негізгі формалары, әдістері, схемалары мен технологияларын, тьюторлық қызметтің масштабын зерттейтін пән.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Цитология, гистология және эмбриология
  Несиелер: 5

  Тірі ағзалардың жасушаларының, тіндерінің және мүшелерінің микроскопиялық және субмикроскопиялық құрылысы мен дамуын, организмдердің дамуының негізгі биологиялық заңдарын зерттейтін пән. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы химиялық және биологиялық жабдықтарды қолдана алады, үлкейткіш техникамен жұмыс істей алады, уақытша препараттар дайындайды және эксперименттер жүргізе алады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Білім беру процесін цифрландыру
  Несиелер: 5

  Қашықтан оқыту технологиясының негізгі сипаттамалары мен ерекшеліктерін, Интернеттегі іздеуді ұйымдастырудың әдістері мен құралдарын, қашықтықтан оқытуға арналған файлдық форматтар мен оларды дамыту орталарын (PowerPoint, Macromedia Flash және т.б.), қашықтықтан оқытуды қолдау мен қолдаудың аспаптық орталарын (Zoom, BigBlueButton, Электрондық оқыту және т.б.), қашықтықтан оқытуды қолдау орталарына файлдарды біріктіру әдістері зерттейтін пән.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Химияны оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Химиялық білім берудің даму кезеңдерін, химиялық білім және тәрбие теориясының қазіргі мәселелерін, мектептегі химиялық білім берудің құрылымын, оқытудың әдістері мен формаларының жалпы сипаттамасын, оқушыларды бағалау өлшемдерін зерттейтін пән.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Генетика
  Несиелер: 5

  Әртүрлі деңгейдегі биологиялық жүйелердің тұқым қуалаушылық және өзгергіштігінің заңдылықтары мен механизмдерін зерттейтін пән, генетикалық талдау негіздері. Пәнді оқу нәтижесі бойынша білім алушы тәжірибеде гибридологиялық, цитологиялық және популяциялық талдау әдістерін қолдана алады, тұқым қуалаудың барлық түрлеріне Генетикалық есептерді шешу дағдыларын меңгереді, генетикалық эксперименттер қоюды жүргізеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Нанокомпозиттер
  Несиелер: 5

  Нанотехнологияның негізгі ұғымдарын, Нанохимия объектілерінің жіктелуін, наноқұрылымды материалдар мен нанокристалды ұнтақтарды синтездеу әдістерін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Биохимия
  Несиелер: 5

  Пән өмірдің молекулалық негіздерін оқытады: организмдердің құрамына кіретін заттардың химиялық құрамы, құрылымы, қасиеттері және орналасуы, олардың түзілу жолдары мен заңдылықтары, айналудың жүйелілігі мен механизмдері, сондай-ақ ауыл шаруашылық жануарларының биомолекулаларының функционалдық рөлі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қашықтықтан білім беру технологиялары
  Несиелер: 5

  Пән компьютермен жұмыс істеудің психолингвистикалық аспектілерін, "адам-машина" жүйесінде функциялардың таралу мәселелерін, "адам - компьютер" өзара әрекеттестігінің жеке аспектілерін, оқытудың құралдары мен тәсілдерінің әртүрлілігін,Қашықтықтан оқытудың каноникалық дидактикалық жүйесінің негіздерін,Қашықтықтан оқытудың құралдары мен технологияларын, бақылау іс-шараларын және оқушылардың өзіндік жұмысын жоспарлауды, қашықтықтан оқытудың технологиялық платформаларын үйренеді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Молекулярлық биология
  Несиелер: 5

  Молекулалық биологиядағы аса маңызды жаңалықтарды, зерттеудің қазіргі және классикалық әдістерін, вирустардың молекулярлық ұйымдастырылуын, нуклеин қышқылдарының – ДНК және РНК құрылымдық ұйымдастырылуын, нуклеин қышқылдарының тұқым қуалайтын ақпарат тасымалдаушы ретіндегі рөлінің дәлелдемелерін, прокариоттар геномының иолекулярлық ұйымдастырылуын, прокариоттар геномының оперондық ұйымдастырылуын, эукариот геномының молекулярлық ұйымдастырылуын, эукариотикалық гендердің құрылымын, эукариот геномының нуклеот

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өсімдіктер физиологиясы
  Несиелер: 5

  Ұйымның әртүрлі деңгейлерінде организмде болатын процестерді зерттейтін пән: биоценотикалық, ағзалық, органалық, жасушалық және субжасушалық, молекулалық, жасушада болатын негізгі физиологиялық үрдістер, өсімдіктердің су режимі, Фотосинтездің ғарыштық рөлін, өсімдіктердің тыныс алу негізгі процестерін зерттеу, өсімдіктердің минералды қоректену негіздері, өсімдіктердің өсу және даму негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жоғары молекулярлық қосылыстар химиясы
  Несиелер: 5

  Полимерлердің жіктелуін, макромолекулалардың конфигурациясын және конфигурациялық изомерияны, конформациялық изомерияны және макромолекулалардың конформациясын, полимерлердің химиялық қасиеттері мен химиялық айналуын зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Микробиология
  Несиелер: 5

  Ғылыми жаратылыстану пәндерінің негізгі заңдарын, тәжірибелік қызметтегі теориялық және эксперименталды микробиологиялық зерттеу әдістерін зерттейтін пән

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Коллоидтық химия
  Несиелер: 5

  Заттың коллоидтық күйін, беттік құбылыстар мен адсорбцияны, дисперсті жүйелердің қасиеттері мен зерттеу әдістерін зерттейтін пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Адам және жануарлар физиологиясы
  Несиелер: 5

  Пән қозу физиологиясын, ОЖЖ физиологиясын, қан физиологиясын, қанайналым физиологиясын, тыныс алу физиологиясын, ас қорыту физиологиясын, эндокриндік жүйе физиологиясын, ВНД физиологиясын, анализатор физиологиясын оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өсімдіктер, жануарлар және адам экологиясы
  Несиелер: 5

  Әр түрлі табиғат факторларының тірі организмдерге әсерін зерттейтін пән, ағзалардың бейімделуге қабілеттілігі және оларды сақтау бойынша іс-шаралар. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы биологиялық жүйенің экологиялық жағдайын анықтауға, қауіп факторларына баға беруге және табиғатты қорғау іс-шараларын анықтауға қабілетті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ақпараттық сауаттылық, әртүрлі тілдік және мәдени ортада еркін қарым-қатынас дағдыларына ие, академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің мәнін түсінуді ескере отырып, ақпаратты талдайды және ұсынады

 • Код ON2

  Ақпаратты іздеуді өз бетінше жүзеге асыра алады, қалыптасқан дүниетанымдық, азаматтық және адамгершілік ұстанымдары негізінде пайымдаулар жасау үшін оны түсіндіре алады, әлеуметтік және өндірістік саладағы құбылыстар мен оқиғаларға қатысты өз пайымдауларын дәлелдей алады

 • Код ON3

  Өзін-өзі жетілдіруге, оның ішінде дене бітімі мен кәсіби жетілуге ұмтылысын көрсетеді, командада жұмыс істейді, шешім қабылдайды, даулы жағдайларды шешеді, көшбасшылық қасиеттерді көрсетеді, салауатты өмір салтына бағдарланады

 • Код ON4

  Білім алушылардың жас және психологиялық ерекшеліктері, білім беру платформалары мен технологиялары, оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру ерекшеліктері негізінде орта білім берудің жаңартылған мазмұны, ҚБТ жағдайында педагогикалық қызметті жүзеге асыруға қабілетті

 • Код ON5

  Білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие процесін жүзеге асыруға, ерекше білім беру қажеттілігі бар тұлғалардың психологиялық-педагогикалық сұраныстарының оқу жетістіктерін бағалауды жүргізуге қабілетті

 • Код ON6

  Химия және биологияны оқыту әдістемесі негіздерін теориялық білімді, химия және биологияны оқыту әдістері мен тәсілдерін, экспериментті жоспарлау мен қоюды, өзінің кәсіби қызметінде нәтижелерді талдау мен талқылауды пайдаланады.

 • Код ON7

  Құбылыстар мен процестерді талдау және синтездеу үшін химия және биология саласында теориялық және практикалық білімді, іскерлікті қолданады.

 • Код ON8

  Оқу үрдісінде инновациялық білім беру технологияларын, оқыту мен тәрбиелеу әдістері мен әдістерін мектеп жасына дейінгіқолдану, білім беру процесінде оқушылардың білімін, білігі мен құзыреттілегін критериалды бағалау

 • Код ON9

  Қойылған міндеттерге, білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне, мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына және пәндер бағдарламаларына сәйкес келетін оқу-тәрбие процесінде қолданылатын әдістемелік құралдарды әзірлейді және таңдайды.

 • Код ON10

  Өзіндік жобалау қызметін және білім алушылардың жобалық қызметіне басшылық жасауды, олимпиадалық дайындықты жүзеге асырады

 • Код ON11

  Кәсіби қызметті қоғамдағы педагогтің әлеуметтік тағайындалуына, білім менеджменті саласындағы үрдістерге, адамгершілік, эстетикалық, құқықтық принциптерге сәйкес жүзеге асырады.

 • Код ON12

  Химия-биология және педагогикалық бейіндегі пәндер бойынша оқу-әдістемелік материалдар мен кешендер әзірлейді.

 • Код ON13

  Химия-биология және педагогикалық бейіндегі пәндер бойынша оқу-әдістемелік материалдар мен кешендер әзірлейді.

Top