Жаңа білім беру бағдарламасы

8D05203 География в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Оқыту нәтижелері

  • халықтың және шаруашылықтың кеңістік құрылымдарын қалыптастыру заңдылықтарын талдай алу;
  • еңбек нарығы сұраныстарының біліктілік талаптарына сәйкес болу, қойылған міндеттерге байланысты қызметтің ерекше түрлерін орындауы және проблемалық жағдайлардың қорытындысын жасай білуі тиіс.
  • қолданбалы міндеттерді, оның ішінде әлеуметтік, экономикалық және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің стратегиялық міндеттерін шешу үшін тұрақты дамуды жобалаудың жаратылыстану-ғылыми әдістерін қолдану;
  • жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде ландшафтық жобалауды экологиялық-экономикалық оңтайландыру дағдыларын меңгеру;
  • жұмыс істей білу және талқылау үшін ғылыми зерттеулердің нәтижелерін ұсыну және өз көзқарасын дәлелдей білу;
  • география саласындағы білімді кәсіби қызметте қолдануға қабілетті; логикалық ойлау тұрғысынандамыған, ғылыми дереккөздердегі басты және географиялық нысандар арасындағы логикалық өзара байланыстарды ерекшелеуге, сонымен қатар жаңа тұжырымдамалық шешімдерді ұсынуға қабілетті болу;
  • ғылыми танымның дамуындағы қазіргі тенденцияларды, географиялық жаһандану үрдістерінің әлеуметтік-экономикалық салдарларын және экономикалық, саяси және мәдени ортаның қазіргі жағдайын талдау және бағалау.
  • географиялық үрдістерді болжау үшін ГАЖ технология көмегімен географиялық ақпаратты өңдеудің заманауи инновациялық әдістерін қолдану дағдыларына ие болу;
Top