Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M05202 Экология в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • қоғамның қажеттілігін ескере отырып, ғылыми-өндірістік және білім беру ортасында кәсіби қызметті ұйымдастыру тәсілдерін меңгеру;
 • кәсіптік міндеттерді шешуде пәнаралық және ведомствоаралық өзара іс-қимылға қатысу;
 • іскерлік қарым-қатынас негіздерін меңгеру, тұлғааралық қарым-қатынас дағдылары және ғылыми ұжымда жұмыс істеу қабілеті бар;
 • қазіргі ақпараттық қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні мен маңызын түсіну, осы процесте туындайтын қауіптер мен қатерлерді түсіну, ақпараттық қауіпсіздіктің, оның ішінде мемлекеттік құпияны қорғаудың негізгі талаптарын сақтау;
 • зерттеулерде алынған нәтижелерді есептер және ғылыми жарияланымдар түрінде ұсыну (стендтік баяндамалар, рефераттар және мерзімді ғылыми баспасөздегі мақалалар));
 • кәсіптің жоғары әлеуметтік маңыздылығын түсіну, кәсіби этика қағидаларын сақтау;
 • қоршаған орта сапасын бағалаудың заманауи прогрессивті әдістерін меңгеруге қабілетті;
 • нормативтік құқықтық базаның, халықаралық практиканың өзгерістерін, ішкі факторлардың әсерін ескере отырып, экологияның қазіргі заманғы бағыттарын дамыту үрдістерін ғылыми түсіндіруге қабілетті болу;
 • ғылыми жетекші ұсынған тақырып бойынша зерттеу бағытын таңдау мақсатында ғылыми әдебиетті талдауға қабілетті болу;
 • экологияның теориялық және қолданбалы аспектілерін түсіну және талдау, сараптамалық-аналитикалық және кәсіби қызметтің кешенді құралдарын меңгеру;
 • ғылыми-қолданбалы және білім беру міндеттерін шешуде жаратылыстану ғылымдарының жүйелендірілген теориялық және практикалық білімін қолдану;
 • қоршаған ортаға антропогендік факторлардың әсерін талдауға қабілетті болу;
 • алынған нәтижелерді жинақтау және талдау, қажетті қорытындылар мен қорытынды жасау;
Top