Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B01502 Химия в ОАИУ

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • Органикалық заттардың құрылымын анықтау әдістерін сипаттайды және жүйелендіреді. Химиялық-педагогикалық зерттеулерді ұйымдастырудың негізгі принциптерін қалыптастырады. Электрохимиялық процестердің жіктелуін жүйелейді, химиялық реакциялардың кинетикасы мен катализін зерттейді.
 • Химияны оқытуда көрнекі құралдарды қолданудың маңызын саралайды. Тиімді жаңа инновациялық әдістерді таңдайды. Критериалды ойлауды дамыту үшін олимпиадалық есептерді сыни бағалайды. Мектепте химияны оқыту процесінде есептік есептер мен оларды шешу әдістерінің рөлін сипаттайды. Химияны оқыту барысында заманауи әдістер мен технологияларды игереді және қолданады. Практикалық қызметте тәрбие жұмысының тиімді әдістерін қолданады. Табиғи ортадағы ластаушы заттардың экологиялық проблемалары мен айналымдарын түсіндіреді. Алған теориялық білімдері мен дағдыларын тәжірибеде көрсетеді.
 • Бейорганикалық химияның теориялық негіздерін және бейорганикалық қосылыстар сыныптарын қарастырады. Периодтық жүйе элементтерінің химиялық заңдылықтарын және сирек және радиоактивті элементтердің қасиеттерін көрсетеді. Органикалық заттардың жіктелуін түсіндіреді. Алифатикалық қосылыстардың қасиеттерін және олардың туындылары мен оларды алу әдістерін талдайды. Молекулалардың құрылысын біледі және органикалық қосылыстардың стерео жасауын орнату үшін тәжірибелік әдістерді қолданады. Жаңа органикалық қосылыстарды алуда және органикалық химияны дамытуда органикалық синтездің рөлін бағалайды.
 • Аналитикалық химияның теориялық негіздерін қорытындылайды және заттардың химиялық құрамын анықтау кезінде оның мәнін жүйелейді. Физикалық әдістердің теориялық негіздері мен жіктелуін түсіндіреді және зерттеу әдісін таңдау критерийлерін бағалайды. Химиялық заттарға талдау жүргізу әдістемесін сипаттайды. Кешенді қосылыстардың құрылымын, номенклатурасын, кешен құрушының құрылымын, лигандтар мен координациялық сандарды білімін көрсетеді. Тұрмыстық химиядағы химиялық заттардың қоршаған ортаға және адам денсаулығына әсерін талдайды
 • Жастар саясатын жүзеге асыру тетіктерін біледі, "Мәңгілік Ел" саясатының рухани құндылықтар жүйесінің мәнін түсінеді, діннің дамуының негізгі кезеңдерін, оның қазіргі әлемде қызмет ету үрдістерін талдайды, дәстүрлі емес діннің ерекшеліктерін ажыратады. Экологиялық сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде өндірістік персонал мен халықты қорғаудың әдістері мен құралдарын пайдаланады
 • Жоғары молекулалық қосылыстардың жіктелуі мен номенклатурасын сипаттайды. Беттік-белсенді заттардың құрамын құрылымдайды. Оқыту процесінде химиялық эксперименттің жіктелуін, рөлі мен орнын сипаттайды және оларды моделдеуді жоспарлайды. Мектепте ғылыми-зерттеу жұмысының рөлі мен ұйымдастыру ерекшеліктерін ескере отырып оны жүргізуді жоспарлайды.
 • Сандық талдау әдістерінің жіктелуін және сандық талдаудағы реакцияларға қойылатын талаптарды сипаттайды . Оқу үрдісінде элементтерді анықтау әдістерін жіктейді және талдайды. Химиялық реакциялардың өтуінің негізгі заңдылықтарын және кристалды құрылымдарды моделдеуді қарастырады.Минералогияның даму кезеңдерін, оның басқа ғылымдармен байланысын және оның халық шаруашылығы үшін маңыдылығын негіздейді. Бейорганикалық қосылыстардың барлық сыныптары үшін синтездің әр түрлі түрлерін жүргізуді жоспарлайды.
 • Мемлекеттің тарихи негіздерін сипаттайды және жалпы әлемдік мәдени кеңістік жүйесіндегі орнын бағалайды. Мәдениетаралық-коммуникативтік, оқу-әдістемелік және кәсіби қызметте коммуникативтік дағдыларды үш тілде жүзеге асырады. Ақпараттық кеңістікке еркін икемделеді, ақпараттық-коммуникациялық құралдардың түрлері мен типтерін жіктейді. Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуындағы кәсіпкерліктің рөлін бағалайды, сыбайлас жемқорлық құбылысының мәнін түсінеді,сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылық ретіндегі жауапкершілік шараларын біледі.
 • Балалар мен жасөспірімдердің өсуі мен дамуының жалпы заңдылықтарын негіздейді және тәжірибеде қолданады. Мектеп педагогикасының негізгі ережелерін түсіндіреді, білім беру менеджменті стратегиясының мәнін, мақсаттары мен міндеттерін сипаттайды. Кәсіби қызметте критериалды бағалау бойынша білімді қолдану тәсілдерін сараптайды. Инклюзивті білім берудің нормативтік-құқықтық және әдіснамалық негіздерін дәлелдейді.
 • Физикалық химия және химиялық термодинамика негіздерін жалпылайды. Технологиядағы коллоидтық ерітінділердің және коллоидтық химиялық процестердің қасиеттерін интеграциялайды. Адсорбциялық теорияларды, қатты адсорбенттердің адсорбциясын дәлелдейді. Химиялық технологияның мазмұнын және химия мұғалімдерін дайындау кезінде оны зерттеудің маңыздылығын бағалайды. Химиялық тыңайтқыштардың әртүрлі түрлерін және оларды оңтайлы пайдалану әдістерін талдайды. Кванттық химияның қазіргі химияның теориялық негізі ретіндегі рөлін дәлелдейді. Оқушылардың зерттеу дағдыларын дамыту үшін виртуалды зертханаларды қолданудың рөлін бағалайды.
 • Кәсіби тілдік лексиканы қалыптастырады, оқушылардың коммуникативтік-сөйлеу құзыреттілігін арттырады. Педагогикалық қызметтің проблемалық мәселелерін зерттейді және талдайды. Практикада өзіндік және зерттеу іс-әрекетінің дағдыларын қолданады.
 • Организмдердің химиялық құрамын, биохимиялық қосылыстарды синтездеу тәсілдерінің заңдылықтарын, олардың қасиеттері мен функцияларын ашады. Оқу үрдісінде химия-педагогикалық зерттеулердің рөлін, мәнін және қолдану қажеттілігін дәлелдейді. Қазіргі заманғы технологияларда электрохимиялық құбылыстарды пайдалану мәнін бағалайды.
Top