Жаңа білім беру бағдарламасы

6B03108 Саясаттану және көшбасшылық шеберлігі в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Пәндер

Оқыту нәтижелері

  • саяси шындық талаптарына сәйкес жеке тұлғаны дамытуға бағытталған кадрларды даярлау бағдарламалары мен әдістемесін қолданады
  • мемлекеттік және басқа тілдерде табысты және позитивті іскерлік коммуникацияға қабілеттілік танытады
  • көшбасшылық шеберлік талаптарына сәйкес креативті қабілетке бағытталған жеке қасиеттерді дайындау әдістемесінің негіздерін қолданады
  • өзінің сандық ресурстарын құрады, саяси жағдайлар туралы мәтіндерге, ақпараттық хабарламаларға контент-талдау және семантикалық талдау жүргізеді
  • әр түрлі әлеуметтік топтардың әлеуметтік-саяси, этномәдени, психологиялық қажеттіліктерін қамтамасыз ету және топтастыру үшін ұйымда көшбасшылық қасиеттерді көрсетеді
  • даму стратегиясынан туындайтын мемлекеттік идеологияны жүзеге асыру және мемлекеттілікті нығайту үшін бағдарламаларды орындайды
  • көшбасшы үшін қажетті әлеуметтік ғылымның жүйелендірілген теориялық және әдіснамалық білімін суреттейді, қойылған міндеттерді шешудің инновациялық идеяларына бастамашылық етеді
  • мемлекеттік саясатты жүзеге асырудың жалпы және арнайы әдістерін пайдалана отырып, қазіргі заманғы саяси процестерді талдайды
Top