Жаңа білім беру бағдарламасы

7M02203 Дінтану в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Оқыту нәтижелері

  • талдау және сараптама деңгейінде нақты дінтану тәжірибесінде теориялық білімдерді қолдану дағдыларын, әртүрлі әдістерді қолдана отырып, дінтану талдауының дағдыларын синтездейді
  • дін туралы философиялық білімнің мағыналы және дүниетанымдық аспектілерін анықтайды; билік пен діни бірлестіктердің өзара қарым-қатынасын концептуалды талдау дағдыларын бағалайды
  • қазіргі заманғы этноконфессиялық жүйелердің, саяси институттар мен процестердің теориялық негіздерін жіктейді; әлеуметтік-мәдени проблемалардың мәнін және оларды шешу бойынша инновациялық идеялардың ұсынылуын бейнелейді; дүниетаным механизмдерінің негізгі құрылымдық элементтері туралы алынған түсініктерді практикада қолдануды болжайды
  • қоғамда толерантты өзара іс-қимыл қағидаларын ұстану үшін ұжым қызметкерлерінің негізгі мәдени, педагогикалық-психологиялық, этикалық, конфессиялық ерекшеліктерін байланыстырады; мультимәдени қоғамдағы кәсіби қызмет жағдайында даулы жағдайларды шешу техникасын қолдана
  • түрлі кәсіби жағдайларда қазақ, орыс және шет тілдерінің мүмкіндіктерін қолданады; қойылған кәсіби міндеттерге қол жеткізу үшін ауызша және жазбаша коммуникация дағдыларын байланыстырады
  • қазіргі қоғамның әлеуметтік-мәдени өмірінің ерекшеліктерін анықтайды, озық бағыттарды, нормативтік-құқықтық базаның қағидаттарын, сараптамалық-талдау қызметінің әлемдік және отандық тәжірибесін қолданады
  • дінтану ғылымының негізгі ұғымдары мен санаттарын, олардың дінтанудағы негізгі түсініктерін салыстырады; қоғамдық өмірдің түрлі салалары туралы ақпаратты қамтитын дінтану мәтіндері мен теологиялық дереккөздердің ішкі мазмұнын талдау үшін дінтану ғылымының ұғымдары мен санаттарына опперациялауды қолданады
  • діни төзімділік және діни сенім бостандығын сақтау негізінде діни ұйымдармен билік арасындағы өзара қарым-қатынасты оңтайландыруға, демократияландыруға және оңтайландыруға бағытталған мемлекеттік билік органдарында, бұқаралық ақпарат құралдарында басқару процестерін ұйымдастыруды және діншілермен қарым-қатынастың негізгі бағыттары мен психологиялық ерекшеліктерін білдіреді
Top