Жаңа білім беру бағдарламасы

8D03103 Әлеуметтану в Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті

 • Жаһандану теориясы және ұлттык мемлекеттердің трансформациялануы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: ұлттық мемлекеттердің өзара тәуелділік процесі ретінде жаһандануы мен трансформациялануын, қазіргі әлемнің дамуының маңызды үрдістерін интеграциялауды талдау. Мазмұны: қоғам дамуының жаңа, неғұрлым ұтымды, гуманистік, тиімді және заманауи үлгілерін іздеу. Жаһандану процесі және ұлттық мемлекеттердің трансформациясы-мемлекеттер дамуының ажырамас элементі. Құзыреттілік: жаһандану үрдістерінде бағдарлану қабілеті және әлемдік тәртіпті өзгертудегі мемлекет жүйесінің рөлін талдау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ақпараттық қоғамның әлеуметтік –интитуционалдық базасы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: мемлекеттің қазіргі әлеуметтік дамуындағы цифрландыру орны мен рөлін, ақпараттық қоғамның қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдерін, ақпараттың маңызды қасиеттерін және оның ерекшеліктерін анықтау. Мазмұны: ақпараттық үдерістерді талдау, ақпараттық қоғамның заманауи теорияларының негіздерімен танысу; қоғамдық даму кезеңі ретінде ақпараттық қоғамның ерекшеліктері. Құзыреттілігі: ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлі әлеуметтік қызметтерге әсерін талдау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әлеумдетанулық зерттеудегі теория, эмпирика және праксеология
  Несиелер: 5

  Мақсаты: қазіргі қоғамның әлеуметтік үдерістерінің қалыптасу және даму заңдылықтарын зерттеу. Мазмұны: ақпараттық үдерістерді талдау, ақпараттық қоғамның заманауи теорияларының негіздерімен танысу; қоғамдық даму кезеңі ретінде ақпараттық қоғамның ерекшеліктері. Құзыреттілік: әлеуметтік теория мен қоғамның өзара іс-қимыл жолдарын аша білу, сонымен қатар әлеуметтік өзгерістер дәуіріндегі теоретиктер мен интеллектуалдардың рөлін көрсету.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON7

  ғылыми пікірталастарды өткізуде академиялық мәтіндерді жазудың практикалық дағдыларын қолданады, отандық және әлемдік ауқымдағы әлеуметтік оқиғалар, құбылыстар мен процестер сипаттамаларын құрудың теориялық анықтамаларын тұжырымдаудың логикалық тәсілдері мен дағдыларын бейнелейді;

 • Код ON8

  өзгермелі әлеуметтік-гуманитарлық реалияларда оңтайлы формальды-логикалық аппаратты қабылдау және таңдау үшін әлеуметтік процестерді, әлеуметтану мен болжаудың теориялық және қолданбалы әдістерін ғылыми талдау негіздерін қосады.

 • Код ON2

  қоғамның әлеуметтік құрылымдары мен тұлғаларының өзара байланысын, әлеуметтік-мәдени және экономикалық дамуын талдайды және қорытады; өзінің шығармашылық әлеуетін, сараптамалық-талдау қызметінің мақсаттары мен міндеттерін өзін-өзі жетілдіру дағдыларын көрсетеді;

 • Код ON3

  басқарушылық шешімдерді және олардың практикалық нәтижелерін мемлекеттік билік органдары мен әлеуметтік топтар деңгейінде жоспарлауға, жүзеге асыруға және кешенді ғылыми диагностикалауға қойылатын негізгі талаптарды байланыстырады; сараптамалық-талдау қызметінің қазіргі заманғы әдіснамасын, басқа да гуманитарлық ғылымдар әдістерін бейімдейді;

 • Код ON4

  әлеуметтік-гуманитарлық мәселелерді әлеуметтанулық талдаудың негізгі принциптері мен әдістерін анықтайды, әртүрлі әлеуметтік процестерді дамыту бойынша өз бетінше гипотезаларды ұсынады; негізгі модернизациялық процестер туралы алынған түсініктерді тәжірибеде қолдану бойынша эвристикалық идеяларды ұсынуға қабілетті;

 • Код ON6

  қазіргі заманғы отандық және Әлемдік әлеуметтану генезисінің негізгі тенденцияларын, қайшылықтарын және өзекті бағыттарын талдайды; әлеуметтану саласында ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастырады;

 • Код ON1

  әлеуметтік зерттеудің жалпы және ерекше қасиеттерін сипаттайтын ғылыми абстракцияларды қолданады және ғылыми зерттеуге қорытынды жазады, жұмыстың негізгі нәтижелері мен перспективаларын қалыптастырады; формальды-логикалық және диалектикалық-логикалық ойлау дағдыларын жіктейді, әлеуметтік топтардың проблемалық салалары мен қайшылықтарын анықтайды;

 • Код ON5

  стратегияны және оларды іске асыру тактикасын әзірлеу үшін әлеуметтік процестер туралы ақпаратты синтездейді; талдамалық және сараптамалық міндеттерді олардың мақсаты мен күтілетін нәтижесіне сәйкес таңдауды жүзеге асырады;

Top