Жаңа білім беру бағдарламасы

7M01703 Шетел тілі:екі шетел тілі в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Оқыту нәтижелері

 • тәлімгердің жетекшілігімен курстың мақсаттарына сәйкес мәдениетаралық коммуникация пәнінің негізгі құзіреттіліктерін қалыптастыруға әсер ететін оқытудың (семинарлық, практикалық) нысандарын, әдістерін, мазмұнын анықтайды және таңдайды
 • студенттердің жағымды өзін-өзі бағалауын, тілдерді үйренуге деген ынтасын, азаматтық бірегейлігі мен тілдік толеранттылықты қалыптастыру жолдарын көрсетеді
 • оқу процесін Қазақстанның ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып құрады
 • тәлімгердің жетекшілігімен оқылатын пәндердің оқу-әдістемелік материалдарын жасайды
 • теориялық және практикалық білімдерін өз бетінше педагогикадағы және мультимәдени , көптілді білім беру саласындағы зерттеу мәселелерін шешу үшін қолданады
 • тәлімгердің жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмысын жоспарлайды және ұйымдастырады
 • оқу және педагогикалық жағдайларды талдайды, оқушылардың жеке мүдделері мен бейімділігін, олардың даму деңгейлерін ашады
 • психологиялық-педагогикалық ғылымдар саласында және шет тілінде білім беру саласында әріптестерімен бірлесіп білім беру практикасын жетілдіру мақсатында зерттеулер жүргізуді жоспарлайды және жүргізеді
 • әдістемелік нұсқаулықтардың талаптарын ескере отырып кафедра бекіткен дербес дәрістер, семинарлар, практикалық сабақтарды өз беттерінше ,CEFR сәйкес талап етілетін деңгейден төмен емес деңгейде шет тілін академиялық және кәсіби мақсатта оқытуды қолдана отырып, өткізеді
 • ғылыми-зерттеу және білім беру қызметін жүзеге асыруда АКТ қолданады
 • жұмыс берушілерді, кәсіби бірлестіктер мен ғылыми ұйымдардың өкілдерін, шетелдік серіктестерді білім беру процесіне тартады
Top