Жаңа білім беру бағдарламасы

6B02208 Тарих-құқық және экономика негіздері в Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім және ғылым, мәдени-білім беру саласы, Мемлекеттік-басқару секторы саласындағы қызмет саласы үшін мамандардың сапасына қойылатын талаптарды қанағаттандыратын, қазіргі заманғы ғылыми-практикалық деңгейде шығармашылық және жоғары кәсіби деңгейде үдемелі әлеуметтік-экономикалық даму мен тиімді басқаруды қамтамасыз ету мақсатында әр түрлі меншік нысанындағы және салалық тиістілік ұйымдардың қызмет ету тиімділігінің міндеттерін шешуге қабілетті тарих бакалаврын дайындау бағытында кәсіби құзыреттілікке ие кадрларды даярлау
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B034 Тарих
 • Дайындық бағыты 6B022 Гуманитарлық ғылымдар

Пәндер

Оқыту нәтижелері

 • - кәсіби қызметте тарихи, экономикалық және құқықтық заңдарды, білім беру жүйесінің даму үрдістерін, нормативтік құқықтық актілерді пайдаланады.
 • Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі мен заңнамасына негізделе отырып, кәсіби қызметті ұйымдастыруда білімі мен тәсілдерін іске асырады
 • - кәсіпкерліктің қазіргі заманғы үрдістерін ескере отырып, кәсіби қызметті ұйымдастырудың білімі мен тәсілдерін іске асырады;
 • Қазіргі хабарлар ағымына қарай білімі мен іскерлігін жүзеге асырады және әлемдік экономикадағы серпінді өзгермелі құбылыстар мен процестерге бейімделу тәсілдерін меңгерген;
 • ғылыми мәтіндермен жұмыс істеу үшін шетел тілінде ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын пайдаланады
 • белгісіздік және тәуекел жағдайында экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер қабылдау дағдыларын пайдаланады
 • тарихты, құқық және экономика негіздерін оқыту процесінде аргументтерді дербес тұжырымдайды және кәсіби міндеттерді шешеді;
 • Тарихи, экономикалық құқықтық категоричялар мен заңдар туралы білімін олардың ұлттық және әлемдік экономикадағы көрініс алуында пайдаланады, ұтқыр және білім алушыларды өзгермелі еңбек нарығына бейімдеу үшін қажетті құзыреттерді дамытады;
 • гуманитарлық ғылымдар саласындағы негізгі үрдістерді білуді және түсінуді көрсетеді, белгілі тарихшылардың көзқарастарын талдау кезінде аргументацияны дамытады, осы мәселелерді, оқиғаларды, идеяларды және теорияларды әртүрлі интерпретациялау қабілетін көрсете отырып, тарихтың әртүрлі кезеңдерінің мәселелерін, оқиғаларын, идеяларын және теорияларын сыни бағалайды.
 • Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және түсіндіру әдістерін қолданады
Top