Жаңа білім беру бағдарламасы

7M08614 Мелиорация және суғармалы егіншілік в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Жоғары мектеп педагогикасы PVSh-4-2019
  Несиелер: 4

  Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін қалыптастыру, қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды, оқыту мен ұйымдастыруды қалыптастырады. Жоғары білім беру педагогикасының әдістемесі мен теориясы, қазіргі заманғы педагогикалық технологиялармен таныстыру, білім беруді жоспарлау мен ұйымдастыруды және тәрбиелеуді оқыту

 • Егіншілікте жер асты суларын пайдалану
  Несиелер: 4

  Су ұстаушы қабатты, су алатын орынды және пайдалану режимін таңдау; су алу құрылымының орнын және санын өтімді, сонымен қатар жерасты суларының шекті деңгейін анықтау; жер асты суларының табиғи және болжамды сапасын мемлекеттік стандарттарының талаптарын қанағаттандыру тұрғысынан бағалау; судың сапасын жасанды түрде жақсартудың мүмкіншілігі және техника-экономикалық тиімділігі; шаруашылық ауыз-су ретінде су алынатын орынның санитарлық қорғанатын өлшемдерін негіздеуге арналған есептеулер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Суғару жүйесін жобалау
  Несиелер: 5

  Су шаруашылығы жүйелерінің әртүрлі типтерінің құрылымын және атқаратын қызметін зерттеу; су шаруашылық жүйелеріндегі гидротехникалық құрылымдардың құрамы; су шаруашылығы жүйелеріндегі (СШЖ) құрылымдарды жобалаудың міндеттері және шарттары; СШЖ негізгі құрылымдардың параметрлерін негіздеу; жобалаудың қолданыстағы технологияларын жетілдіру және технологияларды жасау; жобалаудың жаңа технологияларын негіздеу; жаңа шаруашылық жағдайларында ізденіс жұмыстарын жүргізу, жобалау және жоспарлау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлі-мелиоративтік жүйелерді басқару
  Несиелер: 5

  Шаруашылықты жүргізудің жаңа жағдайларында мелиоративтік жүйелерді басқару; топырақтың оңтайлы сулық, ауалық, жылулық және қоректік режимдерін құру; ыза сулары жер бетіне жақын жатқан жағдайларда гидротехникалық құрылымдардың (каналдар, коллекторлар) есептері, су ресурстарын бірігіп басқару, экологиялық-экономикалық аспектілер ескеретін инженерлі-мелиоративтік жүйелерге түсетін шекті жүктемелер; әсер ету көздерін шектеуге бағытталған критерийлер; санитарлы гигиеналық және экономикалық тұрғыдан әсер ету эффектілерін сақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жерді мелиорациялау үшін су ресурстарын тиімді пайдаланудың негіздері
  Несиелер: 5

  Су ресурстарын тиімді пайдаланудың негізгі бағыттары; суды тиімді пайдаланудың негізі су үнемдеуші технологияларды талдау; жерді мелиорациялауға арналған суды аз пайдаланатын және судыпайдаланбайтын технологияларды жасау; су ресурстарын кешенді басқаруды қамтамасыз ету; гидротехникалық құрылымдарды, құбырлар мен каналдарды уақтылы профилактикалық және ағымдық жөндеуден өткізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы PY-2-2019-UPE
  Несиелер: 2

  Басқарудың психологиялық заңдылықтарын зерттеу, диагностикалау және күйін болжау және басқару кіші жүйенің өзгеруі; басқарылатын объектінің жай-күйін осы бағытта өзгертуге бағындырушылар қызметінің бағдарламасы қалыптастыру; диагностикалық құралдарды құру, менеджерлерді оқытудың белсенді әдістерін әзірлеу, басқарушылық кеңес беру, атап айтқанда, біліктілігін арттыру, жоғары лауазымдарға тағайындау үшін резерв құру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мелиорация саласындағы ғылыми зерттеулердің методологиясы
  Несиелер: 5

  Зерттеу мәселелерін шешуге арналған ізденіс; жүргізілетін зерттеулер тақырыптары бойынша ақпараттық ресурстарды пайдалану; зерттеу мәселелерін шешуге арналған әдістерді талдау; агроландшафтардың өнімділігін потенциалын болжамдаудың және құрастырудың әдістемесі; мелиорация саласындағы іргелі және қолданбалы зерттеулерді қарқындату.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бүлінген агроландшафттарды қалпына келтіру
  Несиелер: 5

  Агроландшафтардың жоғары өнімділігін және экологиялық орнықтылығын қамтамасыз ететін технологиялар; жерлердің тозу үрдістерін тоқтатын және одан сақтандыратын заманауи әдістер; топырақ қабатын және табиғи ландшафтардың орнықтылығын қалпына келтіретін әдістер; жерді мелиорациялау бойынша шараларды ұйымдастыру кезінде ресурс үнемдейтін бағытты пайдалану.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби) IYa-2-2019-UPE
  Несиелер: 2

  Кәсіби тақырыптар бойынша диалогтық және монологтық сөйлеу қабілетін дамыту, түпнұсқада берілген мәтіннің мазмұнын түсіну, ауызша орындалатын жұмыстар мен жеке құжаттарды (үзінділер, іскер хаттар, хабарламалар, авобиография, жұмысқа орналасу туралы өтініштер) жаза білу, арнайы әдебиетке шолу жасап аудара алу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Табиғатты пайдаланудың тиімділігін арттыру әдістері
  Несиелер: 3

  Жер алқаптарының сапасын жақсартудың әдіс-тәсілдері; агромелиоративтік жүйелерде жер ресурстарын оңтайлы және тиімді пайдалануды ұйымдастыру; мелиоративтік және су шаруашылық шараларды ұйымдастыру; агромелиоративтік территорияның жер-су ресурстарын пайдалану; табиғатты агромелиоративтік пайдаланудың орнықты жүйесі; агромелиоративтік жүйелер шеңберінде табиғатты экологиялық-экономикалық басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Агроландшафттардың тұрақтылығын арттыру
  Несиелер: 3

  Агроландшафттардың табиғи-ресурстық әлеуетін арттыру мәселесі; агроландшафттардың табиғи-ресурстық әлеуетін бағалау; агроландшафттардың табиғи-ресурстық әлеуетін арттырудағы кешенді мелиорацияның маңызы; агроландшафттың өнімділік моделін негіздеу; мелиорацияланған агроландшафттың тұрақтылық моделін қалыптастыру; жоғары өнімді және тұрақты агроландшафтты қалыптастыру технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ғылым тарихы және философиясы IFN-4-2019
  Несиелер: 4

  Ғылым мен философияның мәні мен қоғамдағы рөлі, ғылым мен философияның құрылымы, ғылымның қазіргі кезеңдегі ерекшеліктері, ғылыми білімнің құрылымы, ғылыми революциялар мен ғылыми рационалдылықтың құрылымы, ғылым��ың әлеуметтік институт ретінде рөлі, педагогика мен білім философиясының филосо-фиялық мәселелері, қоғамдағы ғылымның рөлі мен қызметтері, Ғылым мен философияның өзара байланысы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Агроландшафттардың орнықтылығына мелиорацияның тигізетін әсерін бағалау
  Несиелер: 3

  Судың биологиялық, геологиялық айналымының және химиялық заттардың айналымының моделдері, ауыл шаруашылық жерлерді мелиорациялау кезінде техногенді бүлінген агроландшафтардың деңгейін бағалау, агроландшафтардың экологиялық-мелиоративтік орнықтылығының моделдері; агроландшафтардың экологиялық-экономикалық тұрақтылығын бағалау; жер және су ресурстарының агромелиоративтік іс-әрекет жағдайында пайдалану; суғармалы жерлердің энергетикалық ресурстарын бағалау; табиғат қорғау және табиғат сақтау және ресурс үнемдеу функцияларын негіздеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бейімді-ландшафты егіншілік
  Несиелер: 3

  Агроландшафтар шектерінде заттардың геологиялық, биологиялық айналымын және энергияның айналымын, агроландшафт құрылымының динамикалық тепе-теңдігін сақтау; табиғи ландшафтардың қызметінің табиғи режимі негізінде агроландшафтарды басқарудың әдістері; суғармалы алабтардың су-жер әлеуетін пайдалану; табиғат ресурстарын жоғары деңгейде пайдалануды қамтамасыз ететін ресурс үнемдейтін технологиялар; техногенді бүлінген экожүйелерге арналған мелиоративтік шаралардың бейімдеу технологияларын негіздеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Инженерлерге арналған кәсіпкерлік (техникалық мамандықтар үшін)
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік саласындағы халықаралық және ұлттық құқықтық базаны зерттеу; идеяны дамыту және жаңа технологиялық компанияны құру процедуралары. Іскерлік әдеп қағидаттарын меңгеру, бизнес-идеяны маркетинг және қаржылық жоспарларға аудару қабілетін дамыту; бизнес-ортаны және әріптестікті зерттеу және талдау; бизнес-модельдеудегі негізгі процестерд�� меңгеру; Компанияны басқарудың маңызды элементтері және адам ресурстарын дамыту. Әлеуетті іскер серіктестермен және басқа мүдделі тараптармен келіссөздер жүргізу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жер-су ресурстарын бағалау және табиғи үдерістердің мониторингі
  Несиелер: 5

  Су жер қорының сапалық және сандық жағдайына базалық, оперативтік кезеңдік негізде мониторинг жүргізу; кері әсері бар үрдістердің тигізетін әсерлерін сақтандыру және жаңа оның ары қарай дамуын болжамдау; бағалау бойынша ұсыныстар; гидротехникалық, гидрологиялық , гидрогеохимиялық, санитарлы-химиялық, микробиологиялық, радиологиялық және токсикологиялық көрсеткіштерге тұрақты бақылау жүйесі және су нысандарына мониторинг жүргізу; зиянды үрдістерді өз уақытында анықтау мақсатында ақпараттарды өңдеу және беру; атқарылатын су шаруашылығы шараларының тиімділік дәрежесін және зиянды үрдістерді болдырмау ��ойынша болжамдау ж��не бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Суғармалы егіншілікте далалық тәжірибе жұмыстарын жүргізу әдістемесі
  Несиелер: 4

  Әртүрлі агротехникалық амалдар кезінде өсімдіктердің тіршілік факторларының қарым қатынасы және әрекеттесуі; бір факторлы және көп факторлы зерттеулердің нәтижелерін оқып білу; ауыл шаруашылық дақылдардың даму сатылары бойынша далалық зерттеулердің нәтижелерін математикалық талдау; су шаруашылығының және ғылыми-зерттеу мәселелерін шешуге арналған заманауи әдістемелер.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Суғармалы жерлердің мелиоративтік режимдерін оңтайландыру
  Несиелер: 4

  Мелиоративтік режимдерді басқарудың жаңа талаптарды ескеретін концентуальды моделдері; әртүрлі ауыл шаруашылық дақылдар үшін топырақ ылғалдылығын реттеу; суғармалы жерлердің су режимін реттеу; суғару желісінің элементтерінде сұйық және қатты ағынды реттеу жүйесі.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Нарықтық экономика жағдайында гидромелиоративтік жұмыстарды жүргізу
  Несиелер: 4

  Мелиоративтік нысанның жағдайына мониторинг жүргізу және бағалау; су шаруашылығы жүйесінің және құрылымдардың құрылысындағы негізгі технологиялар; әртүрлі компановкадағы су тораптарын қайта құрудың және құрылысын жүргізудің технологияларының ерекшеліктері; құрылыс-монтаж жұмыстарын бақылаудың негізгі әдістері; су шаруашылығы нысандарының өндірістік және көмекші базаларын пайдалана отырып құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізудің әдістері және ерекшеліктері; техникалық схемаларды, колькуляциялық карталарды құру үшін қолданылатын нормативті-техникалық материалдар.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бүлінген жерлерді қалпына келтіру әдістері
  Несиелер: 4

  Бүлінген жерлердің табиғи-шаруашылық әлеуетін қалпына келтірудің негізгі әдістері; агрономиялық (орман өсіру), агротехникалық (орман техникалық), мелиоративтік; бүлінген жерлердің морфо - метогенді типтері; әртүрлі үлгідегі бүлінген жерлердің топырақ-өсімдік жамылғысының табиғи регенерациясы; бүлінген жерлердің геологиялық рекультивациясы оларды ренатурализациялау тәсілі ретінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Наноинженерлік зерттеу негіздері
  Несиелер: 4

  Нанотехникалық зерттеулердің негіздері мен әртүрлі әдістерін зерттеу, жалпы интеллектуалды және жалпы мәдени деңгейді дамыту; жаңа ғылыми-зерттеу әдістерін және олардың кәсіби қызметінің ғылыми бағытын дамыту; Кәсіби міндеттерді шешу үшін ресурстық және ақпараттық базаны қалыптастыру, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын басқару.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығы дақылдарын суғару үшін мал шаруашылығының ақаба суларын пайдалану.
  Несиелер: 4

  Мал шаруашылығының ақаба суларының агромелиоративтік сипаттамасы және олардың суғаруға жарамдылығын ирригациялық бағалау; ауыл шаруашылығында пайдалану үшін мал шаруашылығының ақаба суларын тазарту және дайындау әдістері; ақаба сулармен, мал шаруашылығының ақаба суларымен суғарудың тәсілдері және оларды жетілдіру жолдары; ма�� шаруашылығының ақаба суларымен суғару кезіндегі ауыл шаруашылығы дақылдарының суғару режимдері; мал шаруашылығының ақаба суларымен суғарудың топырақтың санитарлық-гигиеналық, мелиоративтік және химиялық қасиеттеріне, ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігіне әсері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәрізді-қашыртқы суларын пайдалану
  Несиелер: 4

  Қоршаған ортаны қорғау тұрғысында коллекторлы-кәріз суларының сапасын бағалаукритерийлерін таңдау; топырақ үдерістерінің кері әсерлерінің даму қатерінің жоғарылауы бойынша суғару суының сапасын бағалау; суғару суындағы ауыр металдардың мөлшерін бағалау; мал азықтық дақылдарды өсіру кезінде кәрізді-қашыртқы және ақаба суларды екінші қайтара пайдаланудың әдістері; кәрізді-қашыртқы суларды суғаруға пайдалану мақсатында оқшаулаудың технологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Агроландшафттардың есептік мониторингінің математикалық моделі
  Несиелер: 4

  Агроландшафттардың экологиялық жағдайына антропогендік әсерлердің ерекшеліктері; агроландшафттарға мелиоративтік әрекет етудің әсерін бағалау; антропогендік әсер ету кезіндегі заттық-энергетикалық баланстарды зерттеу; агроландшафттардың жағдайын болжаудың математикалық- модульдік жүйесі; агроландшафттарда болып жатқан табиғи-мелиоративтік үдерістерді болжаудың математикалық модельдері; агроландшафттардың аймақтық экологиялық-мелиоративтік мониторингін жүргізу ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Ғылым тарихы мен философиясы, жоғарғы мектеп, басқару психологиясының қазіргі заманғы концепциялары мен мәселелерін білу, шет тілінде диалогтық және монологтық формада әңіме құра білу, түпнұсқадағы текстің мазмұнын түсіну. Жоғарғы мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетін, басқарушыға лайық стилін, жаңа білім беру бағдарламаларын, іскерлік этикет дағдыларын игеру. Алған білімін жинақтап, практикалық қызметте қолдану, ары қарай дамыту.

 • Код ON2

  Наноқұрылымдарды құрудың теориялық негіздерін, табиғи және жасанды нанообъектілердің, нанобөлшектердің қасиеттерін, құрылымын білу; кәсіпкерлік, жаңа технологиялық компанияның идеялары мен стартын пысықтау рәсімдерін білу; бизнес процестерді қалыптастыру; компанияларды басқару және адам ресурстарын дамыту. Наноматериалдардың қасиеттері мен құрылымын анықтай білу, сондай-ақ оны өндіруге арналған жабдықты таңдау; наноматериалдарды алу әдістері мен тәсілдеріне баға беру; материалдар құрамын іріктеу, наноматериалдардың сапасын сынау және бағалау әдістерін пайдалану; тиісті құралдарды пайдалана отырып, компанияның стратегиясы мен жобаларын әзірлеу бойынша ұсыныстарды дербес тұжырымдау, стратегиялық, ағымдағы және жедел жоспарлау және бақылау жүйелерін әзірлеу, салаларда қазіргі заманғы менеджмент принциптерін пайдалану.

 • Код ON3

  Агромелиоративтік табиғат пайдалану жүйесінде мелиорацияланған жерлер мен суару суын ұтымды пайдалану; жер және су ресурстарын пайдаланудың экономикалық тиімділігін арттыру; қарқынды технологияларды қолдана отырып, ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру; агромелиоративтік жүйелерде кәсіпорындардың, ауыспалы егістердің және жекелеген жұмыс учаскелерінің оңтайлы мөлшерін қалыптастыру; осы аумақтарда әрбір өсірілетін ауыл шаруашылығы дақылдарының ең жоғары өнімділігін қамтамасыз ету.

 • Код ON4

  Табиғат құрылысы объектілерін жобалау кезінде қабылданатын шешімдерді негіздеу үшін табиғи және табиғи-техногендік объектілердің жай-күйін бағалау бойынша іздестіру жүргізу;құрылысты жобалау бойынша құжаттарды әзірлеу; жобаны іске асырумен байланысты тәуекелдерді бағалау; суару жүйесінің негізгі параметрлері бойынша есептерді орындау; жобалау үшін қажетті қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану; гидромелиоративтік жүйенің құрылысын жобалау және қайта құру бойынша технологиялық және техникалық шешімдерді есептеу.

 • Код ON5

  Биоклиматтық әлеуетті пайдаланудың ұтымды тәсілдері мен әдістерін қолдану; тұрақты өнім алу, агроландшафттардың барлық компоненттеріне теріс әсер етпестен топырақтағы қоректік заттардың балансын жақсарту; ауыл шаруашылығы алқаптарын су және жел эрозиясынан және шөлейттенуден қорғауға және сақтауға қабілетті болу; ауыл шаруашылығы өндірісі жүйесінде агроландшафттарды қолдау; агроландшафттарды қалпына келтіру бойынша жұмыстарды өндіру кезінде орындалатын құрылыс процестерінің технологиялық жүйелілігі;

 • Код ON6

  Зерттеу міндеттерін шешу шеңберінде жеке тапсырмаларды орындау; жүргізілетін зерттеулер мен әзірлемелердің тақырыбы бойынша ақпараттық ресурстарды, ғылыми, тәжірибелік-эксперименттік және аспаптық базаны пайдалану; зерттеу міндеттерін шешу барысында алынған нәтижелерді қалыптастыру; зерттеу міндеттерін шешу әдістері мен тәсілдерін талдау; жүргізілетін зерттеулер мен әзірлемелердің тақырыбы бойынша зерттеу есептерін шешудің әдістері мен тәсілдерін қолдану.

 • Код ON7

  Ауыл шаруашылығында жер асты суларын пайдалану; су сапасына мемлекеттік стандарттардың талаптарын қанағаттандыру тұрғысынан жер асты суларының табиғи және болжамды сапасын бағалау; суғармалы егіншілікте сарқынды және дренаждық суларды ұтымды пайдаланудың оңтайлы әдістері мен тәсілдерін қолдану.

Top