Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M02209 Шығыстану в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Шет тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Курстың мақсаты «Шетел тілі (кәсіби)» тілдік емес мамандықтардың шет тілді білім беру үдерісінде базалық стандарттық тыс деңгейінде магистранттардың мәдени-коммуникативті құзіреттілікті қалыптастыру (С1). Курс академиялық хаттарды меңгеру нормасын, сыни талдау дағдылары, ғылыми шолуларға дайындықтарын дамыту, түйіндер, рефераттар жасау және тақырыптар бойынша жүргізілетін зерттеулердің библиографиясын қарастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазіргі шығыстанудың тұжырымдамалары
  Несиелер: 5

  Қазіргі шығыстанудың тұжырымдарын меңгеру, шетелдік және отандық шығыстанушылардың ғылыми мұраларын игеру, сараптамалы қталдау, қалыптасқан көзқарастар мен концепцияларды зерделеу негізінде қазіргі шығыстану ғылымының өзекті мәселелерін айқындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылым тарихы және философиясы
  Несиелер: 4

  «Ғылым тарихы мен философиясы» курсы магистранттардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырып, сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шығыс (корей/жапон/ қытай/араб/парсы) тілін оқыту әдістері
  Несиелер: 5

  Бұл курста магистрант шығыс тілі бойынша алған білімдері мен дағдыларын қазақ және шетел әдіскерлерінің жаңашыл әдістерін игеруі арқылы дамытады. Шығыс тілін оқыту үрдістерінде заманауи тәсілдер мен технологияларды пайдалану қабілетін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шығыс елдерінің саяси мәдениеті
  Несиелер: 5

  Курс магистранттарды әлеуметтік институттар, нормалар, құндылықтар, қандай да бір әлеуметтік және саяси жүйелерге тән бір тұтас саяси мәдениет түсінігімен таныстырады. Курста қазіргі Шығыс елдерінің дәстүрлі және қазіргі саяси мәдениетінің қалыптасу ерекшеліктері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шығыс елдерінің саяси ілімдерінің тарихы
  Несиелер: 5

  Саяси ілімдер тарихы курсын тыңдай отырып, магистранттар саяси ойдың пайда болуы туралы, оның әртүрлі теориясы мен бағыттарының қалыптасуы мен бекітілуі жайлы нақты түсінік алады. Курста қазіргі саяси ғылымның маңызды мәселелері, оның негізгі категориялары мен парадигмалары қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шығыстанудың методологиялық негіздері
  Несиелер: 5

  Қазіргі шығыстанудағы методологиялық ізденістерді, шығыстану және халықаралық қатынастар методологиясын, отандық шығыстанудың қалыптасу тарихын тереңдете білу мақсаты көзделеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Академиялық мақсаттағы араб/корей/ жапон/қытай/парсы тілі
  Несиелер: 5

  Академиялық салаға бағытталған магистранттардың негізгі шығыс тілі бойынша алған білімдері мен дағдыларын дамыту. Лексикалық қорды толықтыру, жаңа стилистикалық тәсілдерді меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шығыс елдерінің интеграциялық үдерістері
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мазмұны интеграция ұғымы, халықаралық ұйымдардың рөлі, олардың қызметінің заңдылықтары мен механизмдері туралы ғылыми түсініктерден құралады. Шығыс елдеріндегі интеграциялық құбылыстарды, үдерістер мен қазіргі кездегі болып жатқан мәселелерді бірізді әрі дәйекті түрде анықтауға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шығыс тіліндегі ғылыми еңбектерді талдау
  Несиелер: 5

  Білім алушы оқыған шығыс тілі бойынша саяси, мәдени, әлеуметтік-экономикалық және интеграциялық үдерістерге қатысты еңбектермен танысып, оларға ғылыми-сараптамалық, салыстырмалы талдау жасауға дағдыланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шығыс елдерінің экономикалық модернизациясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән шығыс елдеріндегі экономикалық модернизация үдерісін зерттеу, шығыс елдері экономикасының даму және жаңғыру үрдістерін талдау үшін білім алушыларға қажетті білім мен дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 4

  Бұл пәнді оқытудың қажеттілігі жоғары және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті ұйымдастыра білуін, кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерді меңгеруін және табысты ғылыми шығармашылық белсенділіктерін дамыту болып табылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану ақылы дәлелденеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шығыс елдеріндегі қазіргі саяси үдерістер
  Несиелер: 5

  Қазіргі Шығыс елдеріндегі саяси үдерістер ерекшеліктері мен шығыс социумындағы трансформацияның факторлары мен бағыттары жайлы түсінік алады. Қазіргі шығыс елдеріндегі мемлекет пен қоғам, қоғамдағы саяси үрдістер қарастырылады. Шығыс елдерінің дамуындағы жаһандану кезеңі және интеграциялық үрдістеріне, шығыс елдерінің даму модельдеріне талдау жасалады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шығыс тілінде ғылыми­-сараптамалық еңбектерді рәсімдеу
  Несиелер: 5

  Бұл пән оқыған тіл негізінде ғылыми-зерттеу жұмыстардың нeгізгі ұғымдары мен ережелерін жүйелі түрде түсіндіруге, ғылыми-сараптамалық еңбектердің дайындалу жолдарын, рәсімделуін үйретуге бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Шығыс өркениеттерінің дәстүршілдігі мен модернизациясы
  Несиелер: 5

  Бұл пән білім алушының назарын Шығыс қоғамының дамуындағы дәстүрлі мен заманауи синтез бен симбиозына аударта отырып, Шығыс өркениеттеріндегі дәстүршілдік пен жаңғыртылуды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Корей/Жапон/Қытай/Иран/ араб елдерінің деректануы мен тарихнамасы
  Несиелер: 7

  Шығыс елдерінің деректануы мен тарихнамасының теориясы мен әдіснамасы туралы кешенді түсіндіру, білім алушыны әртүрлі тарихи деректермен жұмыс жасауға үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқытылатын елдің әлеуметтік-экономикалық процестерін талдау
  Несиелер: 5

  Бұл курс білім алушылардың шығыселдерініңқазіргі кездегі әлеуметтік-экономикалықүдерістерінің даму тенденциялары туралы түсініктерін қалыптастыруға, үдерістердің мәнін түсінуге, оларға тиісті талдау жасауға қажетті білімдері мен дағдыларын дамытуға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оқытылатын ел тіліндегі дискурсивті формалар
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде білім алушылар оқитын тіл бойынша дискурсивті формалардың теориялық­әдістемелік негіздерімен, қажетті білім мен ғылым саласындағы жетістіктерімен танысады. Алған нәтижелер бойынша әртүрлі дискурс түрлері (медиа, саяси, діни дискурс) бойынша аудармалар жасаланады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шығыс елдеріндегі этноконфессиялық ахуал
  Несиелер: 5

  Пән бойынша адамзаттың жаһандық дамуына ықпал етуші Шығыс елдеріндегі этноконфессиялық ахуал қарастырылады. Аймақтық және әлемдік қауіпсіздікке төнген қатерлердің пайда болуына жетелейтін өзекті этноконфессиялық мәселелер зерделенеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шығыс елдеріндегі қауіпсіздік саясаты
  Несиелер: 5

  Бұл курс теориялық негіздерді (қауіпсіздік саласындағы зерттеулердің эволюциялары, негізгі парадигмалар мен тұжырымдар) игеру, сондай-ақ шығыс елдеріндегі ұлттық және аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саясатын зерттеуге бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шығыс елдерінің классикалық жазба мұрасы (Қытай, Жапония, Корей, араб елдері, Иран)
  Несиелер: 7

  Бұл пән білім алушыларды шығыс елдерінің классикалықжазба мұраларымен таныстыруға, әртүрлі кезеңдердегі шығыс тілінде жазылған жазба мұраларды оқу және талдау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON1

  Негізгі дүниетанымдық және әдістемелік мәселелерді, соның ішінде ғылым дамуының заманауи кезеңінде пайда болатын пәнаралық сипаттағы мәселелерді талдайды және кәсіби қызметте пайдаланады

 • Код ON2

  Заманауи педагогикалық технологияларды және коммуникативті дағдыны игереді.

 • Код ON3

  Шығыс елдердегі әлеуметтік-мәдени, саяси-экономикалық үдерістерді талдау және тиісті қорытынды жасалады; - проблемалық міндеттерді дербес түрде анықтау және оларды табысты шешеді; - Шығыстың дәстүрлі және қазіргі кезде болып жатқан өзекті мәселелері, саяси және мәдени дамуы туралы білімін кәсіби қызметте қолданады, сондай-ақ Азия аймақтарының генезисін пайдаланады.

 • Код ON4

  Шығыс тілдері мен шығыстануға қатысты пәндерді оқыту дағдыларын меңгереді; - әртүрлі (академиялық, саяси, экономикалық, ғылыми-техникалық, әдеби, т.б.) мәтіндерді шығыс тілдерінен немесе шығыс тілдеріне аудара біледі;

 • Код ON5

  Ғылыми біліктілік жұмысы тақырыбына байланысты статистикалық зерттеулер жүргізе біледі.

 • Код ON6

  Оқытылатын елдің дамуының жалпы мәселелері туралы зерттеу жүргізіп, Шығыс елдеріндегі интеграциялық үдерістерді болжауға бағытталған ақпаратты жүйелейді.

 • Код ON7

  ғылыми-академиялық әдебиеттерді талдайды; - ғылыми мәтіндерді кәсіби саладағы коммуникация құралдары мен ғылыми-зерттеу нәтижелері негізінде қарастыра біледі.

 • Код ON8

  Шығыс елдеріндегі түрлі мәселелер туралы ғылыми талдауды, есептерді, ақпараттық анықтамаларды құрастыра біледі;

 • Код ON9

  ғылыми мәтіндерді кәсіби саладағы коммуникация құралдары мен ғылыми-зерттеу нәтижелері негізінде қарастыра біледі.

Top