Жаңа білім беру бағдарламасы

6B05314 Химия в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Бейорганикалық химия
  Несиелер: 5

  Бейорганикалық заттардың құрамы, құрылысы және қасиеттері; сутектік және оттектік қосылыстарының тотығу-тотықсыздану және қышқылдық-негіздік қасиеттерінің тұрақтылығының өзгеруінің заңдылықтары; Д.И. Менделеевтің периодтық жүйесінде химиялық элементтердің орналасуы; элементтердің және олардың қосылыстарының алынуы және қолданылуы.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аналитикалық химия
  Несиелер: 4

  Химиялық талдау әдістерінің жіктелінуі; аналитикалық әдістің метрологиялық сипаттамасы; жалпы және арнайы сапалық реакциялардың жүру жағдайы, жүйелік және бөлшектік талдаудың ерекшеліктері; үлгілерді дайындау негіздері, тиімді құрылымды және таза тұнбаларды алудың тәсілдері, стандартты ерітінділерді дайындау тәсілдері; копкомпонентті объектілерден анализденетін затты бөлу және анықтау негізі. Химиялық және физика-химиялық талдау әдістерінің негізі

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары)
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 4

  Математиканың базалық бөлімдерінің негізгі ұғымдарын түсіндіру және түсіну: сызықты және алгебралық теңдеулер жүйесінің теориясы; жазықтықтағы және кеңістіктегі Аналитикалық геометрия, бір айнымалы, дифференциалдық теңдеулер функциясын дифференциалдық және интегралдық есептеу және оларды инженерлік-техникалық мазмұнмен есептерде қолдану. Математикалық әдістермен практикалық және теориялық мазмұнда инженерлік-техникалық есептерді шешудің практикалық дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қоршаған орта объектілерінің химиясы
  Несиелер: 3

  Қоршаған орта объектілерінің химиясына тегізгі түсініктер мен анықтамалар. Атмосфера химиясы. Гидросфера химиясы. Ластану түрлері және олардың қоршаған ортаға түсу көздері. Шектік - рұқсат етілген концентрация туралы түсінік. Ауадағы, судағы және топырақтағы зиянды заттардың шектік - рұқсат етілген концентрациясы. Табиғаттағы табиғи теңгерімнің бұзылу себептері және олардың салдары. Табиғи және қалдық суларды тазартуда ластаушы заттарды анықтау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химиядан практикум
  Несиелер: 4

  Сынамаларды іріктеу әдістері. Орта зертханалық сынамалар туралы түсінік. Өлшендіні есептеу және алу. Бейорганикалық, органикалық қосылыстар, балқымалар, минералдар және басқа материалдардың ыдырау әдістері. Заттарды тазарту әдістері: атмосфералық және төмен қысымда айдау, қайта кристалдау, су буларымен айдау. Берілген концентрациядағы ерітінділерді дайындау.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 3

  Мамандықтың өзіндік мәні және әлеуметтік маңызы, қызметтің нақты бағытын анықтайтын ғылымның негізгі проблемалары, кәсіби қызметтің ерекшеліктері, таңдалған мамандық бойынша мамандандыруды таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 3

  Негізгі теориялық тұжырымдамалар мен санаттар, іскерлік құқық институттары; бизнестің құқықтық формалары мен ұйымдастырылуы; бизнесте қолданылатын келісімшарт түрлері, бизнесті ұйымдастыру үшін құжаттар пакетін жасау; шешім қабылдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Жалпы химия
  Несиелер: 4

  Негізгі химиялық заңдар. Бейорганикалық заттардың жіктелуі. Жай және күрделі заттар және олардың химиялық қасиеттері. Химиялық формулалар және реакция теңдеулері бойынша есептеу әдістері. Концентрацияға түсінік, өрнектеу әдістері және концентрацияны есептеу әдістері. Дәл өлшенділермен және сұйылту әдісімен ерітінділерді дайындау әдістері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Органикалық химия
  Несиелер: 5

  Органикалық шикізат көздері. Органикалық заттар құрылысының классикалық теориясының қағидалары. Органикалық қосылыстардың жіктелінуі және номенклатурасы. Органикалық заттардың токсикологиялық сипаттамалары. Органикалық заттардың элементтік және функционалды талдау әдістері. Органикалық қосылыстардың құрылыс теориясы. Кеңістіктік және электрондық құрылысы. Химиялық реакциялардың негізгі типтері және олардың механизмдері. Льюистің қышқылдық және негіздік теориясы. Органикалық қосылыстарды синтездеу әдістері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Коллоидтық химия
  Несиелер: 5

  Коллоидтық химияның міндеттері мен бағыттары. Коллоидтық химияның басқа пәндермен байланысы. Коллоидтық химияның қолданбалы аспектілері. Беттік құбылыстардың термодинамикасы. Тамшылану құбылыстары және ылғалдану. Бөліну фазалар бетіндегі адсорбция. ББЗ. Дисперсті жүйелердегі электробеттік құбылыстар. Лиофобты және лиофилді дисперсті жүйелер. Эмульсиялар, көбіктер, аэрозольдер. Дисперсті жүйелердің тұрақтылығы. Табиғатты қорғаудың коллоидтық-химиялық негіздері.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Материалдық нүктенің үдемелі және айналмалы қозғалысының механикасы, кинематикасы және динамикасы, сұйықтықтар механикасы, арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері, молекулалық физика, молекулалық физика және термодинамика негіздері. Электр және магнетизм. Тербелістер мен толқындар. Геометриялық және толқындық оптика. Кванттық физика элементтері. Атом және атом ядросының физикасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физикалық химия
  Несиелер: 4

  Термохимия. Термодинамиканың І бастамасы. Гесс заңы, термодинамиканың І бастамасының салдарынан оның термодина��икалық негіздемесі. Жылусыйымдылық. Термодинамиканың ІІ бастамасы. Энтропия. Химиялық потенциал. Ерітінділердегі химиялық тепе-теңдік. Ерітінділер. Қарапайым қайтымсыз реакциялардың кинетикасы. Белсендіру энергиясы. Аррениус теңдеуі. Күрделі реакциялардың кинетикалық теңдеулері. Тізбекті реакциялар. Электролиттер теориясы. Электролиз, Фарадей заңдары. Электрохимиялық процестердің термодинамикасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі
  Несиелер: 3

  Фонетика. Емле. Грамматика. Мамандықтың терминология және жалпы сөздік лексикасы. Әлеуметтік-мәдени, аймақтық -географиялық және кәсіптік тақырыптар бойынша мәтіндерді оқу және талқылау. Кәсіби бағдарланған мәтіндерді аудару және түсіндіру. Тыңдау. Ауызша іскери қарым-қатынас. Іскерлік хат.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік іс
  Несиелер: 4

  Тарихи дамуындағы кәсіпкерліктің негізгі тұжырымдамалары, кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрлері мен ұйымдық нысандары, кәсіпкерлік идеяның мәні және кәсіпкерлік шешімді әзірлеу, бизнес-жоспарлаудың негізгі принциптері, кәсіпкерлік мәдениеті, кәсіпкердің іскерлік мінез-құлқының принциптері; қоғамның инновациялық дамуындағы кәсіпкерліктің рөлі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биохимия негіздері
  Несиелер: 4

  Биохимияның дамуының негізгі жолдары. Медицина, тамақ өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы проблемаларын шешудегі биохимияның рөлі. Биологиялық молекулалардың негізгі кластары: аминқышқылдары, ақуыздар, көмірсулар, нуклеин қышқылдары, ферменттер, гормондар және т.б., олардың құрылысы, қасиеттері, биохимиялық маңызы, физиологиялық функциялары, табиғи көздері және қолданылуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қаттыфазалы синтез
  Несиелер: 4

  Ерімейтін тасымалдаушы пайдалануымен олиго- және полимерлерді синтездеуге әдістемелік тәсіл. Меррифилд әдісі. Ерімейтін тасымалдаушылардың түрлері мен сипаттамалары. Қатты фазалық пептидтер синтезі. Полимер-тасымалдаушыны дайындау әдістері. Бірінші мономерді қосу әдістері және синтезделген олигомердің бөлінуі. Қатты фазалық пептидтерді синтездеуге арналған қорғаныштық топтар: аминқышқылдарды қорғау және босату. Қатты фазалық синтездеуге арналған жабдықтар. Автоматты қатты фазалық пептидтер синтезі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Биоорганикалық химия
  Несиелер: 4

  Биороганикалық химия пәні және міндеттері. Биоорганикалық қосылыстардың жіктелуі және номенклатурасы, алу тәсілдері және сәйкестендіру (идентификациялау) әдістері. Биоорганикалық қосылыстарды өнеркәсіпте қолдану. Биоорганикалық заттардың әртүрлі топтарына жататын негізгі табиғи қосылыстардың химиялық, физика-химиялық қасиеттерін зерттеу әдістері. Химиялық және физика-химиялық әдістермен табиғи қосылыстардың әртүрлі топтарын бөлу және сәйкестендіру (идентификациялау) әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Органикалық синтез негіздері
  Несиелер: 4

  Органикалық синтездің жалпы принциптері. Синтездеу стратегиясы: реакциялардың сызықтық және каскадтық дәйектілігі. Органикалық реакциялар және синтетикалық әдістер. Органикалық реагенттер: литий және магнийорганикалық реагенттері. C-C байланысын түзу әдістері. Циклдық жүйелерді құру әдістері. Функционалды туындыларды алу әдістері: галогендеу, нитрлеу, нитроздеу, сульфирлеу, диазоттау, азоүйлесім.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Талдаудың электрохимиялық әдістері
  Несиелер: 4

  Талдаудың электрохимиялық әдістерінің түрлері мен жіктелуі. Талдау әдістерінің теориялық негіздері, метрологиялық сипаттамалары. Қолданылу саласы және аналитикалық мүмкіншіліктері. Электрохимиялық талдауға арналған приборлардың құрылысы мен жұмыс істеу принципі. Зерттелетін нысандарды дайындау әдістері, талдауды жүргізу шарттарын таңдау. Талдау нәтижелерін есептеу мен түсіндіру (интерпретациялау) әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 3

  GaussView, Гаусс бағдарламалық интерфейсі, молекулярлық құрылымды зерттеудің кванттық-химиялық әдістері, эксперименталдық нәтижелерді түсіндіру, органикалық қосылыстардың геометриялық және электрондық құрылымының олардың реакцияға қабілеттілігінің тәуелділіктерін зерттеу, кешенді көп сатылы реакциялар механизмдерін сандық зерттеу, сонымен қатар каталитикалық процестер

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Токсикология
  Несиелер: 4

  Токсиколгиялық химия пәні, міндеттері және терминологиясы. Органикалық және бейорганикалық тектегі уытты заттарды сандық және сапалық деңгейде сәйкестендірудің (идентификациялаудың) заманауи әдістері. Талданатын объектілерден уытты заттарды бөлу әдістері. Химиялық, физика-химиялық әдістерді қолданып, уытты заттарды табу және сандық анықтау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Қауіпсіз еңбек шарттарының саласына байланысты заңдық және нормативтік-құқықтық мәселелерді зерттеу, адамның денсаулығына әсер ететін зиянды және қауіпті өндіріс факторлары анықтау, сонымен қатар, қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету және өндірістік жарақаттануларды алдын-алуға бағытталған дұрыс шешімдерді қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері
  Несиелер: 4

  Экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін ұйымдастырудың және оның жұмыс істеуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздерін зерделеу; мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқару мәдениеті, өзінің практикалық жұмысында тиімді басқару шешімдерін қабылдау дағдыларын қалыптастыру; мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды құрастыру және талдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы
  Несиелер: 4

  Тірі табиғаттағы полимерлердің рөлі және олардың өндірістік маңызы. ЖМҚ химиясының негізгі түсініктері мен анықтамалары, полимерлердің номенклатурасы және ��іктелінуі, макромолекулалар және олардың ерітінділердегі құбылысы, макромолекулалардың конформациясы. Полимерлердің құрылысы және физика-механикалық қасиеттері. Полимерлерді синтездеу әдістері. Полимерлердің химиялық түрленуі. Синтетикалық полимерлердің ең маңызды өкілдері.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Талдаудың физика-химиялық әдістері
  Несиелер: 4

  Физикалық заңдар мен процестер туралы білім, аналитикалық қондырғылардың негізгі түрлерінде жұмыс істеу әдістері мен тәсілдерін, шығу тегі әртүрлі талданатын объектілердің үлгілерін дайындау әдістерін үйрену; аналитикалық химияның практикалық міндеттерді шешудегі рөлі, нақты объектілерді талдау үшін қолданылатын әр түрлі әдістердің мүмкіндіктері және аналитикалық міндеттерді сауатты қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Фармацевтикалық талдау
  Несиелер: 4

  Дәрілік заттардың қасиеттері және оларды талдау, алыну ерекшеліктері, тиімді және қауіпсіз дәрілік заттарды жасаудың перспективалары; фармацевтикалық талдаудың негіздері, жаңа және жетілдірудегі процестердің өзара байланысы, дәрілік заттардың сапасын бақылаудың қолданыстағы әдістерін біріктіру; дәрілік заттарды анықтау әдістерін таңдау және анықтау, зертханалық талдау жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Зерттеудің физикалық әдістері
  Несиелер: 4

  Қазіргі заманғы физикалық әдістер теориясы. Атомдар мен молекулалардың физикалық қасиеттері. Физикалық қасиеттерді анықтау әдістері. Әдістің физикалық теориясы. Әдістердің сипаттамасы және жіктелінуі. Сәуленің затпен өзара әрекеттесуі. Адсорбция, эмиссия, шашырау. Спектроскопиялық және дифракциялық әдістер. Спектроскопияның әр түрлі әдістерінің энергетикалық сипаттамалары. Сезімталдық қабілетілігі.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Нанохимия негіздеріy
  Несиелер: 4

  Нанохимия - жаңа ғылыми білімнің пайда болуының тарихи алғы шарттары. Нано-нысандардың қасиеттері. Көміртекті наноқұрылымдар. Органикалық қосылыстар және полимерлер. Биологиялық наноқұрылымдар. Наноқұрылымдарды алу әдістерінің жіктелінуі. Наноқұрылымдарды алудың топтық әдістері: физикалық әдістер, химиялық әдістер. Наноқұрылымдарды алу әдістері. Өздігінен жинақтау. Катализ: наноқұрылымдарды алу үшін катализаторларды қолдану, наноқұрылымдардың каталитикалық қасиеттері. Наноқұрылымдардың және наноматериалдардың қолданылу аймақтары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Спектроскопияға кіріспе
  Несиелер: 4

  Электромагниттік сәуленің затпен өзара әрекеттесу типтері. Атомдар мен молекулалардың спектрі. Спектроскопиялық талдау әд��стерінің жіктелінуі. Атомдық-эмиссиялық талдаудың теориялық негіздері. Қондырғылардың типтері, қолданылуы. Атомды-абсорбциялық талдау. Молекулалық-абсорбциялық және сіңіру негіздері және флуоресцентті талдау негіздері. Молекулалық-абсорбциялық талдау үшін сіңіретін ортаны алу әдістері. Атомдық спектроскопия. Молекулярлық спектроскопия.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жалпы химиялық технология
  Несиелер: 5

  ХТП жіктелінуі және заңдылықтары. Химиялық тепе-теңдік. Реакцияларды жылдамдатудың және бәсеңдетудің технологиялық тәсілдері. К��тализ. Шикізат. Су. Байыту әдістері. Өнеркәсіптік суды дайындау әдістері. Отын. Отынды қайта өңдеу әдістері. Аммиак өндірісі. Азот қышқылы және азоттық тыңайтқыштар өндірісі. Күкіртқұрамды шикізат. Күкірт диоксиді және күкірт қышқылының өндірісі. Өндіріс қалдықтары. Тазалау және залалсыздандыру әдістері. ХТ экологиялық проблемалары.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Абсорбциялық спектроскопия
  Несиелер: 4

  Атомдардың, молекулалардың құрылысы мен қасиеттері, олардың сәулеленумен әрекеттесуі. Абсорбциялық спектрометрлік әдістердің теориялық негіздері, Бугер-Ламберт-Бер заңы. Абсорбциялық спектроскопияның түрлері мен әдістерінің жіктелуі. Абсорбциялық спектрометрлік құрылысы мен оларда жұмыс жасау әдістері. Химиялық талдауда қолданылу саласы. Ішкі стандарт әдісі, градуирленген график әдісі. Талдаудың нәтижелерін статикалық өңдеу, алынған нәтижелердің дұрыстығын бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Нанотехнологияның экологиялық негіздері
  Несиелер: 3

  Экологиялық проблемаларды шешуде нанотехнология саласында зерттеулердің нәтижелерін қолданбалы пайдаланудың перспективалары. Нанотехнология және нанотехнологияның қауіпсіздігінің стратегиясы. Биологиялық ағзаларда жүретін процестерге наноөлшемді құрылымдар мен бөлшектердің әсері. Наноөнімдерді пайдалану кезіндегі тәуекелдер. Наноөнімдерді пайдалану кезіндегі шектеулер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Нанотехнология негіздері
  Несиелер: 3

  Нанотехнологияның қалыптасу тарихы. Нанотехнологияның негізгі терминдері, түсінігі және қазіргі заманғы бағыты, нанообъектілердің және наноматериалдардың негізгі түрлері. Наноөлшемді жүйелерінің негізгі кластары. Бізді қоршаған әлемдегі наноөлшемді объектілердің орны. Нанообъектілер. Наноматериалдарды анықтау критерилері: сыни мөлшері мен функционалдық қасиеттері. Наноқұрылымдарды қалыптастыру. Наноқұрылымдық материалдардың физикалық химиясының негіздері. Наноматериалдар негізінде әзірленген аспаптар мен құрылғылар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мұнайхимиясы
  Несиелер: 5

  Көмірсутекті шикізаттың негізгі көздері. Көмірсутекті шикізат құрамы, мұнай және мұнай өнімдерінің қасиеттері, оларды пайдалану бағыттары, мұнай компоненттерін бөлу әдістері, мұнай-химиялық синтездеудегі негізгі процестердің мақсаты және жіктелуі. Мұнай өңдеу өнімдерінінің қасиеттері, алу тәсілдері және пайдалану бағыттары. Көмірсутекті шикізат және мұнай өнімдерін сапалық және сандық талдау әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын қорғау
  Несиелер: 4

  ҚР экологиялық саясатының Заңдық базасы туралы, атмосфераға түсетін зиянды заттарды экологиялық нормалар туралы, негізгі зиянды қоспалардың пайда болуы мен осы қоспаларды төмендету әдістері туралы, өнеркәсіптік кәсіпорындардың ақаба суларымен шығарылатын тастандыларды қысқарту тәсілдері мен оларды тазарту әдістері туралы, қоршаған ортаны ластау салдарынан халық шаруашылығына келтірілетін зиянды анықтау және табиғатты қорғау бойынша бақылауды бұзғаны үшін жауапкершілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мұнайхимиясының синтезі
  Несиелер: 5

  Мұнайөңдеу және мұнайхимия синтезі, мұнай өнеркәсібін дамытудың негізгі аспектілері, мұнайөңдеу және мұнайхимияның ғылым ретінде қалыптасуы, мұнай және мұнай өнімдерінің негізгі сипаттамалары, мұнай-химиялық синтездің маңызды өнімдері және оларды қолданудың негізгі аймақтары, мұнай өңдеу және мұнай-химия үдерістерін қарқындату, мұнай-химия синтезінің маңызды технологиялық процестері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қоршаған орта объектілерін талдау
  Несиелер: 5

  Табиғи объектілерді талдаудың негізгі жолдары: ауа, су, топырақ – негізгі компоненттер және токсикологиялық элементтері ретінде. Экологиялық мониторинг. Қоршаған орта объектілерінің жіктелінуі, сынамаларды алу әдістері, тәсілдері мен ережелері. Қоршаған орта объектілерді талдаудағы физикалық-химиялық әдістердің мүмкіндіктері, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Өнеркәсіптік полимерлік материалдар
  Несиелер: 5

  Органикалық, элементорганикалық, бейорганикалық, синтетикалық, жасанды, табиғи болып табылатын полимерлерді алудың қасиеттері мен әдістерінің химиялық жіктемесі жә��е жалпы сипаттамасы. Композициялық полимерлік материалдар. Полимерлік материалдарды қолдануы бойынша жіктеу. Полимерлердің негізгі тұтынушылықтоптарының сипаттамасы: конструкциялық; соққыға төзімді; жылуға төзімді; аязғатөзімді; электр оқшаулау; үйкеліске қарсы; мөлдір; тағамдық (тамақпен байланысқа жарамды); химиялық төзімді; отқа төзімді; радиацияға төзімді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Tалдаудың хроматографиялық әдістері
  Несиелер: 5

  Талдаудың хроматографиялық әдістерінің жіктелуі. Адсорбциялық, ионалмасу, эксклюзивті хроматографияның теориялық негіздері. Хроматографияға арналған приборлардың құрылысы мен жұмыс істеу принципі. Хроматографияға арналған тасымалдағыштар мен адсорбенттер. Органикалық және бейорганикалық заттарды сапалық және сандық хроматографиялық талдау. Талдау нәтижелерін өңдеу және түсініктеме беру (интерпретациялау).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Функциональды полимерлер
  Несиелер: 5

  Функционалды полимерлік материалдарды әзірлеудің негізгі бағыттары: бояу жабындары, желімдер, термопласттар, дыбыс жұтатын полимерлі материалдар, жоғары берік контрукциялық материалдар және амфифильді полимерлер. Медицинадағы биоүйлесімді полимерлі материалдар. Қаптауға арналған биологиялық ыдырайтын полимерлер.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Полимерлерді зерттеу әдістері
  Несиелер: 5

  Полимерлердің молекулалық салмағын анықтау: Дебай және Симм әдістерімен молекулярлық салмағын есептеу. Полимерлердің функционалдық талдауы: ИК-спектроскопия, рентгенграфия. Полимерлі материалдарының кеуекті құрылымы және меншікті бетінің параметрлерін бағалау. Полимерлік материалдардың термомеханикалық талдауы. Полимерлік жүйелердің реологиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Хемодинамика
  Несиелер: 5

  Қоршаған ортаның негізгі ластаушыларының жіктелуі. Биотикалық, абиотикалық, антропогенді факторлардың тірі ағзаларға әсері. Қоршаған орта заттарының табиғи және техногенді лектерінің және компоненттерінің хемодинамикасының өзара байланысы. Биосферадағы биогенді элементтердің негізгі геохимиялық циклдері және оларға техногенездің әсері. Қоршаған орта күйін бағалау әдістері. Ауаны, топырақты, табиғи суларды ұтымды пайдалану принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Химиялық экология
  Несиелер: 5

  Қоршаған ортаны қорғау туралы заңдар. Қоршаған орта жағдайын сипаттайтын негізгі түсініктер. Антропогендік ластану көздері. Қоршаған орта объектілерін��егі заттардың жай-күйін бағалаудың қазіргі заманғы әдістері. Реттеу және басқару проблемалары. Ластаушы заттардың химиялық түрленуі және өздігінен тазару процестері. Өздігінен тазару процестеріне биотикалық факторлардың рөлі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экологиялық экспертизадағы химиялық әдістер
  Несиелер: 5

  Қоршаған ортаның ластану проблемалары және мониторингі. Ластаушы заттардың жіктелуі. Қоршаған ортаға ластаушы заттардың таралуы. Хемодинамика. Қоршаған ортаға заттардың тасымалдануы. Қоршаған орта объектілерінің жай-күйін бақылау және бағалау. ШРК. Қоршаған орта объектілерді аналитикалық бақылау әдістерінің жіктелінуі: химиялық, физика-химиялық, физикалық, биологиялық мониторинг әдістері. Қашықтықтан мониторингі. Эко-аналитикалық бақылаудың эко-мониторингісін ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Суда ерігіш полимерлер
  Несиелер: 5

  Суда еритін полимерлердің құрылысы, құрылымы, синтездеу әдістері, жіктелуі және физика-химиялық қасиеттері. Суда еритін полиме��лер құрылымының және физика-химиялық қасиеттерінің ерекшеліктері, полимерлер класын зерттеудің белгілі әдістерін қолдану, жоғары молекулалық қосылыстар саласында кәсіби міндеттерді орындау барысында алынған білімдер мен дағдыларды қолдану.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Катализ және қоршаған орта
  Несиелер: 4

  каталитикалық процестердің табиғаттағы маңыздылығы және қолданбалы катализдің әлеуметтік маңызы. Катализдің теориялық негіздері және қоршаған ортаның қазіргі жағдайдағы күйі, осы білімдерді дипломдық жұмысты орындау барысында, ғылыми зерттеулердің әлеуметтік маңыздылығын бағалау үшін белсенді түрде пайдалану тәсілдерін меңгеру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Каталитикалық процестердің химиясы
  Несиелер: 5

  Химиялық реакциялардың катализі, гомогенді, ферментативті және гетерогенді катализдің негізгі принциптері, катализаторлардың түрлері және катализаторлардағы тотығу-тотықсыздану реакциялары. Химиялық процестердің катализі, катализдік әсер ету себептері, катализдік реакциялардың қарапайым сатылары, катализдік цикл, катализдің және әртүрлі кластағы катализаторлардың химиялық, мұнай-химия және мұнайөңдеу өнеркәсіптеріндегі рөлі.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Каталитикалық эксперимент техникасы
  Несиелер: 4

  каталитикалық белсенділік, каталитикалық белсенділікті анықтау әдістері, каталитикалық белсенділікті анықтау үшін эксперименталды әдістермен танысу, типтік кинетикалық есептерді шешудің оңтайлы алгоритмдерімен танысу, арнайы каталитикалық қондырғыда эксперименттік кинетикалық зерттеулер жүргізу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университеттегi oқу үдерісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін, бизнесті ұйымдастыру принциптерін, кәсіпкерлік құқықтың негізгі ережелерін білу, кәсіби қызметте нормативтік құқықтық құжаттарды қолдана білу

 • Код ON2

  Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) және шет тілі жүйесін, тұлғааралық, мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас міндеттерін шешу үшін арнайы сөздік айналымы мен фразеологизмдерді қолдана білу

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін білу, Интернет ресурстар мен сервистерді, сандық технологияларды, компьютерлік жүйелер мен желілерді сақтау, талдау және кәсіби қызметте деректер қорын басқару үшін бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдана білу.

 • Код ON4

  Табиғатты дамыту заңдарын, табиғатты пайдалануды басқару принциптерін білу және түсіну, өнеркәсіптік объектінің қоршаған ортаға әсерін бағалау, техникалық және экологиялық сараптама жүргізу, ғаламдық экологиялық проблемалардың қоғамның дамуына әсерін бағалау.

 • Код ON5

  Математиканың, физиканың, химияның іргелі заңдарын білу және түсіну, арнайы пәндерді оқығанда және кәсіби әрекетінде білімін көрсете және қолдана білуі.

 • Код ON6

  Химиялық технологияның заманауи ғылым ретіндегі тұжырымдамалық негіздерін, өнеркәсіптік өндірістің тәсілдері мен заңдылықтары туралы, химиялық өнеркәсіптің антропогенттік әрекеттегі орны мен ролін білуі. Химиялық экспериментті орындау және олардың нәтижелерін өңдеу дағдыларын меңгеруі

 • Код ON7

  Органикалық химия және полимерлер химиясының теориялық негіздері білімін көрсете білуі. Органикалық синтездеудің стандартты тәсілдері мен органикалық қосылыстарды талдауды жүргізе білу және оларды оқу және зерттеу жұмыстарында пайдалана білу дағдысы

 • Код ON8

  Шикізатты, қосымша материалдарды, жартылай өнімдерді және өнімдерді химиялық, физика-химиялық әдістермен зерттеулердің әртүрлі түрлерін жүзеге асыра білу, нәтижелерді талдай және түсіндіре (интерпретациялай) білу

 • Код ON9

  Өндірістік мәселелерді шешуде химиялық түсініктерді білуі, химиялық өндірістің тәсілдерін, химиялық өндіріс операцияларының қауіпсіздігі мен тиімділігін қамтамасыз ету үшін бастапқы материалдарды таңдай білуі. Технологиялық процестің көрсеткіштерін есептеудің әдістерін меңгеруі.

 • Код ON10

  Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы мен биохимия негіздерін білу, организмдерде болатын химиялық өзгерулердің мәнін түсіндіру, биологиялық молекулалар мен жоғары молекулалық қосылыстардың сапалық және сандық талдауын жүзеге асыру.

 • Код ON11

  Табиғат пен қоғамның даму заңдарын, ҚР табиғатты пайдалануды басқарудың негізгі принциптерін білу, қоғамның экономикалық дамуымен өзара байланысқан өнеркәсіптік нысанға техника-экологиялық сараптама жүргізе білу

 • Код ON12

  Нанохимия мен нанотехнологиялардың проблемалары мен даму перспективасы білімі. Стандартты сынаулар мен техникалық бақылауды ұйымдастыру мен жүргізуді қоса, өлшеу және зерттеу әдістерін қолдана біледі. Материалдар мен құрылымдарды талдау әдістерін таңдай және пайдалана біледі

 • Код ON13

  Каталитикалық процестердің теориялық негіздері және принциптері, заттардың әртүрлі топтарының каталитикалық әрекеттегі себептерін білуі. Өнеркәсіптік каталитикалық процестердің жүру механизмі мен шарттарын көрсете білу, зертханалық жағдайларда кталитикалық эксперименттерді жүзеге асыра білуі

 • Код ON14

  Полимерлер химиясының мәнін және даму перспективасын, полимерлер химиясының теориялық негіздерін, олардың қасиеттерін, синтездеу әдістерін және қолданылу саласын білуі. Полимерлердің физика-химиялық сипаттамаларын анықтаудың эксперименттік әдістерін меңгеруі.

Top