Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M01710 Қазақ тілі мен әдебиеті в Павлодар педагогикалық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты «7М01710 – Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша білім магистрін дайындайтын білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – Қазақ филологиясы бойынша білім беру кеңістігінде бәсекеге қабілетті, еңбек нарығы мен жұмыс берушілердің талаптарына жауап беретін жоғары білікті мамандар даярлау. Мақсатқа жету үшін қойылған міндеттер: - қазақ филологиясы бағытындағы жан-жақты дамыған маман тұлғасын тәрбиелеп,қалыптастыру негіздерін көрсету; - педагогика ғылымдарының магистрінің сапалы кәсіби дайындығы негіздерін игерту; - жоғарғы оқу орындарында сабақ беру, басқару және зерттеу қызметінің негіздерін үйрету; - филология саласындағы жаңа парадигмаларды игерту; - филологиялық зерттеулердің әдіснамалық жүйесі мен әдістемелік тәсілдерін үйрету; - қазақ филологиясы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарын өз бетінше жүзеге асыра білу; - филологияның қолданбалы аспектісіне қатысты құзыреттіліктерге игерту; - - филология ғылымындағы түрлі бағыттардың интеграциясын білу; - - филологиялық зерттеудің жаңа нысандармен таныстыру.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Қазақша
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M017 Қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау
 • Білім беру саласы 7M01 Педагогикалық ғылымдар
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Басқару психологиясының пәні мен негізгі міндеттері. Топтық процестерді басқару психологиясы. Қол астындағыларға әлеуметтік (әкімшілік) әсер ету, оның мүмкіндіктері мен шектеулері. Басшының коммуникативтік құзыреттілігі. Басшының кәсіби қызметінде қарым-қатынас жасау. Психологиялық ерекшеліктері қақтығыс ретінде үлгідегі өзара іс-қимыл. Жанжалда объективті мүдделер мен психологиялық факторлардың рөлі. Жанжалға эмоциялық тартылу. Конструктивтік және деструктивтік жанжал.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәтін синтаксисі
  Несиелер: 4

  Мәтін синтаксисі туралы теориялық түсінік, ғылыми талдаулар жасау. Қазақ тілінің грамматикалық құрылысы – сөздердің байланысу амалдары мен формалары, сөз тіркесі және сөйлем құрылысының негіздері. Синтаксистік тұлға-бірлік ретінде түсінілетін ұғымдардың ғылыми тұжырымдамалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тіл білімінің жаңа бағыттары
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны қазіргі тіл ғылымындағы көптеген теорияларды жүйелеп, ғылыми білімдер жүйесін игеруге, олардың методологиялық негіздерін тануға көмектеседі. Қазіргі тіл білімінің жай-күйінен мағлұмат беретін еңбектерді талдап, курстық және магистрлік жұмыстарға қажет материалдарды сұрыптауға және зерттеу әдістерін таңдауға бағыт береді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тілді жоғары мектепте оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  «Тілді жоғары мектепте оқыту әдістемесі»» негіздері, оның мақсат-міндеті, мазмұны, пәндік ерекшелігі. Тілді оқытудың ғылыми-теориялық негіздері мен заңдылықтары, магистранттарды жоғары мектепте (ЖОО, колледж, т.б.) теориялық, тәжірибелік сабақ жүргізуге дағдыландыру. Оның әдіс-тәсілдерімен, технологияларымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиетті жоғары мектепте оқыту әдістемесі
  Несиелер: 5

  Педагогикалық үдерісті жетілдіруге және бағалауға көмектесетін оқыту мен оқудың қазіргі заманғы әдістерін мұғалім тәжірибесімен және кәсіби мәнмәтінмен бірлікте қарастыру мәселесі. Оқыту және оқу әдістемесіне өзгеріс енгізудің қажеттігін негіздеу. Қуатты педагогикалық құралдар: оқыту мен оқуда ақпараттық- коммуникациялық т.б. технологияларды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мәтін теориясы
  Несиелер: 4

  Магистранттардың теориялық түсінігін жетілдіріп, ғылыми талдаулар жасай алуы. Қазақ тілінің грамматикалық құрылысы – сөздердің байланысу амалдары мен формалары, сөз тіркесі және сөйлем құрылысының негіздері. Синтаксистік тұлға-бірлік ретінде түсінілетін ұғымдардың ғылыми тұжырымдамалары, магистранттардың аталған салаға қатысты нақты білім алуы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Нарықтық жағдайларда ұйымдардың тиімді өмір сүруін (жұмыс істеуін) қамтамасыз етуге бағытталған ғылыми-практикалық бағыт. Менеджменттің анықтамасы және оның пайда болу тарихы, менеджменттің негізгі құрамдас бөліктері, менеджмент объектісі мен субъектісі, менеджментті басқарудың негізгі мектептері, менеджмент модельдері, мақсаты, міндеттері мен ғылыми тәсілдері, менеджменттің негізгі сипатты белгілері, менеджмент модельдері, менеджменттің принциптері мен функциялары, менеджмент түрлері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Тілді жоғары мектепте оқытудың теориясы мен тарихы
  Несиелер: 5

  Пән арқылы тілді жоғары мектепте (ЖОО, колледж, техникум) оқытудың ғылыми негіздерін түсіндіріп, ұстанатын қағидалар мен талаптарды, оқыту әдісін қолдануға бағыттау. М агистарнттарға қазақ тілін оқыту әдістемесінің методологиялық-теориялық негіздерін меңгерту. Оның әдіс-тәсілдерімен, технологияларымен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негіздері
  Несиелер: 5

  Әлемдік сөз өнері дауының ұлттық және жалпы адамзаттық қозғалыстары мәселелері. Әдебиет тарихын дәуірлеу туралы әдебиеттану ғылымындағы ғылыми бағалаудың жүйесі. Қазақ ақындары мен жырауларының шығармашылық мұрасы, әр кезеңнің өзіндік ерекшелігі, көрінісі. Дәуірлеудегі теориялық мәселелер, ұстанымдар, ғалымдар пікірлері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Әдебиетті жоғары мектепте оқытудың теориясы мен тарихы
  Несиелер: 5

  Әдебиетті оқыту әдістемесі тарихына шолу. Әдебиетті оқыту әдістемесінің басқа ғылымдармен байланысы. ЖОО-да әдебиетті оқытудың жанрлық ерекшеліктері, кезеңдері т.б. Ерекшеліктеріне байланысты оқыту әдістемесі. Эпикалық, лирикалық, драмалық шығармаларды оқыту. Әдіс-тәсілдер, технология түрлері. Аудиториядан тыс жұмыстар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Тілді меңгеру деңгейі: В2-С1, жеткілікті және ілгері. Шет тіліндегі кәсіби терминология. Кәсіби ауызша және жазбаша коммуникацияны жүргізу. Іскерлік шет тілі. Ғылыми-зерттеу жұмысын шет тілінде жүргізу негіздері. Ғылыми-әдістемелік және педагогикалық терминология

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Код ON1

  Қазақ тіл білімі мен әдебиеттануда қалыптасып жатқан жаңа ғылым салаларының теориялық негіздерін саралайды. Қазіргі білім беру парадигмасындағы функционалды грамматика, когнитивтік лингвистика, қазақ лингвофольклористикасы, т.б. бағыттардың жаңа концептуалды идеяларын түсініп, алған білімін кәсіби деңгейде, ғылыми зерттеулер жүргізу барысында қолдана алады.

 • Код ON2

  Қазақ және әлем әдебиеті контексінде заманауи Қазақстандағы әдеби үрдістің даму заңдылықтарын, жанрлық және стильдік, эстетикалық ерекшеліктерін, фольклор мен әдебиеттанудың ғылыми негіздерін саралай алады.

 • Код ON3

  Жазушының көркем шығармалардағы шеберлігін және әдеби тұлғаларды талдаудағы негізгі заманауи ұстанымдарды, әртүрлі тәсілдер мен әдістерді пайдалана отырып, шығармалардың пішіндік, мазмұндық ерекшеліктерін аша алады, әдеби-сыни жұмыстарды талдай алады.

 • Код ON4

  Тіл мен әдебиетті зерттеудің жаңа технологияларын меңгеріп, зерттеу жұмыстарында қолдана біледі.

 • Код ON5

  Кәсіби бағытталған мәтінді түсіндіреді және мамандық бойынша терминдерді пайдалана алады.

 • Код ON6

  Қазіргі заманның өзекті мәселелері бойынша өз ұстанымдарын дәлелді қорғайды және сауатты философиялық пікірталас жүргізе біледі.

 • Код ON7

  Педагогикалық үдерісті ұйымдастыру бойынша жұмыстарды жүргізеді және қызметке қатысты кез келген істе шешім шығара алады.

 • Код ON8

  Ақпараттарды өз бетімен табуға, талдауға, іріктеу жасауға, қайта құруға, сақтауға, түрлендіруге және тасымалдауға, оның ішінде қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен жүзеге асыруға, логикалық операцияларды қолдана отырып, ақпараттарды өңдей біледі.

Top