Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B02335 Аударма ісі в Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Білім беру бағдарламасының мақсаты – өңірдің индустриялық-инновациялық даму қажеттіліктерін қанағаттандыруға және экономиканың түрлі салаларында сыртқы саяси, сыртқы экономикалық, ғылыми-мәдени байланыстарды жүзеге асыратын ұйымдарда кәсіби жазбаша (толық және/немесе реферативтік) және ауызша (ілеспе) аударма жасауға қабілетті аударма саласында жоғары білікті; туризм және өлкетану жүйесінде, ақпараттық-аналитикалық қызметтер мен агенттіктерде, тіларалық және мәдениетаралық коммуникацияның әр түрлі түрлерінде делдалдықты жүзеге асыруға қабілетті, жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілігі бар мамандарды даярлау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B036 Аударма ісі
 • Дайындық бағыты 6B023 Тілдер және әдебиет
 • Шетел тілі (екінші, A2)
  Несиелер: 2

  Бұл пән шеттілдік білім беру үдерісінде білім алушылардың мәдениетаралық-коммуникативтік құзіреттерін жеткілікті және базалық жеткілікті деңгейлерінде қалыптастыратын болады. Білім алушының тілдік деңгейі дайындығын В1 жалпы Еуропалық құзыреттілік деңгейіне жеткізуге мүмкіндік береді

 • Шетел тілі (екінші, корей A1)
  Несиелер: 2

  Пәннің мақсаты: негізгі тіл біліктілігін меңгеру, тілдік сөйлеушілермен еркін сөйлесуге мүмкіндік береді, ағылшын тілінен мақсатты тілге сәйкес қиындық деңгейіндегі түпнұсқалық әдебиеттердің туындыларын оқуға, түсінуге, аударуға, есту арқылы ағылшын / американдық сөздерді еркін қабылдауға және тыңдаған материалдардың мазмұнын жаңартуға мүмкіндік береді. Студенттердің сөйлеу, жазу және күнделікті лексиканы меңгеру дағдыларын дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мамандыққа кіріспе
  Несиелер: 3

  Мамандыққа кіріспе пәні білім алушыларды болашақ мамандықпен таныстырады, аудармашының ең маңызды біліктіліктері мен дағдыларын анықтап, алдағы оқыту мерзімінде білім алушының оқу қызметінің стратегиясы мен тактикасын, сондай-ақ аударма кезінде қолданылатын әдістерді анықтайды

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Дінтану және діндер тарихы
  Несиелер: 2

  Білім алушы жастардың бойында адамның өмір сүруінің діни аспектілері, әлемдік діндердің пайда болу тарихы мен өзара байланысы тұрғысында жүйелі ұғымдар қалыптастыру, мифологиялық және діни құндылықтардың, принциптердің, теологиялық доктриналардың негіздері мен жүйесін түсіндіру, әлемдегі және Қазақстандағы қазіргі заманғы діни ахуал, мәдениеттегі діннің ролі мен орны жөнінде ұғым-түсініктер қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (екінші, араб A1)
  Несиелер: 2

  Араб тілінің дыбыстық ерекшеліктерін үйренеді, есте сақтайды. Араб тілінің фонетикалық және грамматикалық ққұрылымдарын қарастырады және ауызекі сөйлеу барысында жеңіл фразалар мен сөз тіркестерін қолданады. Күнделікті өмірге қажетті жалпы тақырыптарын үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өлкетану (сала бойынша)
  Несиелер: 2

  Курстың мазмұнында Қазақстанның қазіргі тарихының тұжырымдамалық негіздері, тарихи-мәдени дамудың үздіксіздігі мен сабақтастығы, Қазақстанның рухани мұрасының терең тамырлары туралы түсінік, тарихи заңдылықтар, даму кезеңдері және қазақстандық қоғам тарихындағы негізгі оқиғалар, дамудың қазіргі қазақстандық моделінің ерекшеліктері мен маңызы, "Рухани жаңғыру және Мәңгілік ел" бағдарламасының мәні, Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың Жолдаулары мен еңбектерінің көрініс тапқан, қазіргі қоғамның демократиялық құндылықтары рухында п��триотизмді тәрбиелеудің маңыздылығы көрсетіледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеті негіздері
  Несиелер: 2

  Курстың мазмұнында саясаттану ғылымының негізгі түсініктері, саяси биліктің, саяси институттардың қызмет ету принциптері, ішкі, сыртқы, әлемдік саясат және халықаралық қатынастар, саясаттың қалыптасуы мен дамуының мәні мен заңдылықтары, оның қоғам өмірінің түрлі салаларындағы рөлі, жастар саясаты, Саяси жүйелер мен саяси режимдердің өзара байланысы, саяси стратегиялар мен қазіргі заманғы мемлекеттердің ұлттық мүдделері, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету факторы ретінде ұлттық, азаматтық бірегейліктің, Ұлт көшбасшысы Н. Ә. Назарбаевтың рөлі ҚР қазіргі саясатындағы рөлі айтылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің практикалық фонетикасы мен грамматикасы
  Несиелер: 3

  Бұл курс кіріспе-түзету фонетикалық және грамматикалық курстарда практикалық сабақтарға, сондай-ақ студенттерді түзету және өзін-өзі автоматтандыруға арналған

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (екінші қытай A1)
  Несиелер: 2

  Бүл пәннің алға қоятын мақсаты — қытай тілінде сөйлеудің дыбысталу жағын меңгереді есту-артикулялық және ритимика-интонациялық дағдыларын қалыптастыру, сөйлеудің дыбысталу жағын меңгереді, күнделікті қарапайым қолданыстағы сөздерді түсіну және қабылдау; Белгілі бір адам, оның отбасы, іс- әрекеттері, мекенжайы және жұмысы жайлы қарапайым ақпаратты түсіну және қабылдау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Tіл біліміне кіріспе
  Несиелер: 5

  Пәннің негізгі мақсаты тіл білімінің негізгі ұғымдары мен терминдерін қарастырып, оның басты-басты теориялық мәселелерін баяндап беру, білім алушыларды тіл біліміндегі негізгі теориялармен қаруландыру, тіл білімінің негізгі тұжырымдары мен топшылауларын, соңғы зерттеулердің нәтижелерін, тіл біліміндегі бағыттар мен тілдің онтологиясын баяндап беру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы және рухани жаңғыру
  Несиелер: 2

  Қазақстан Республикасының «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясының маңызды үш құрамдас бөлігі (этнос қалыптастырушы, азаматтық және жалпыұлттық) аясындағы маңызын, «Мәңгілік ел» ұлттық идеясының тарихи бастауларын, ұлт ағартушылары мен қайраткерлерінің тәуелсіздік жолындағы қоғамдық-саяси қызметтерін, қазіргі Қазақстандағы этносаясат және «Рухани жаңғыру» бағдарламаларының мәнін оқытады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жалпы тіл білімі
  Несиелер: 5

  Бұл пәннің алға қоятын мақсаты — студенттерді теориялықлингвистиканыңең негізгі, өзекті мәселелерінен хабардар ету. Оларға тіл туралы ғылымның өткен тарихынан, қазіргі күйінен, негізгі бағыт-бағдарынан, ғылым алдында түрғанбасты-басты проблемалардан оқу программасы талабына сай жүйелі білім беру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Аудармашылардың кәсіби іс-қызметінің негіздері
  Несиелер: 5

  Аудармашылардың кәсіби іс қызметінің негіздері курсында студенттер негізгі және кәсіби пәнді меңгеруіне, мамандыққа кәсіби бейімделуіне негіз қалайтын аудармашының кәсіби қызметі туралы негізгі білімін қалыптастыруды көздейді

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Базалық шетел тілі
  Несиелер: 5

  Базалық шетел тілін оқытудың негізгі мақсаты студенттердің мәдениетаралық және кәсіби коммуникативтік біліктіліктерін қалыптастыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аудармадағы тілдік аспектілер
  Несиелер: 5

  Мақсаты: білім алушыларды кәсіптік қызметке қажетті аудармашылық біліктіліктілігін қалыптастыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Аутодеструктивті мінез-құлық превенциясы
  Несиелер: 2

  Аутодеструктивті мінез-құлық превенциясы пәні мақсаты түсінікті қалыптастыру, психоло-гиялық денсаулық және білім алушылардың психологиялық денсаулығы, педагогтың психологиялық денсаулы?ы және оқу ідерісіне оның әсері, психологиялық денсаулықты жетілдіру жолдары, суицидтік мінез-құлығы ерекшеліктері туралы біледі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шетел тілі (екінші, корей В1)
  Несиелер: 4

  Шетел тіліне оқытудың жаңа мазмұны қазіргі шарттарға сәйкес бірнеше шетел тілдері шеңберінде мамандардың халықаралық қатынаста болу қабілеттілігін қалыптастыруға бағытталған. Сөйлеудің ауызша және жазбаша түрлерінің негіздері қалыптасады/

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Риторика
  Несиелер: 2

  Риторика курсы студенттің лингвистикалық, филологиялық және жалпы ғылыми ой-өрісін тереңдетуге, шетел тіліндегі коммуникативтік және мәдениетаралық құзырлылығын кеңейтуге бағытталған. Риториканы оқу теориялық және практикалық мақсаттарды көздей оқу процесінде белсенді әрекет туғызуға негізделеді. Таңдау пәндері құрамына енген бұл курста білім алушылар шешендік өнердің қалыптасуын, дамуын, сала аралық байланысын, әмбебабтығы мен сөз қолданысын меңгеред

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Шетел тілі (екінші қытай B1)
  Несиелер: 4

  Қазіргі заманауи көпмәдениет әлеміндегі рөлі туралы таныстыру; Қытай мәдениеті мен тарихын үйрету барысында халықаралық қарым-қатынас орнатуға көмек беру;өзі бұрын білмейтін тіл жүйесі туралы, тілін оқып отырған елдің тарихы, географиясы, әдебиеті, медениеті туралы жаңа мағлұматтандыру, ауызша және жазбаша аударма жасаудың практикалық дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Тіршілік қауіпсіздігі негіздері мен еңбек қорғау
  Несиелер: 2

  Тіршілік қауіпсіздігі негіздері және еңбекті қорғау» пәні адамның тіршілік ету ортасындағы (өндірістік, тұрмыстық, қалалық, табиғи) қауіпсіз қарым-қатынас пен қауіпті және төтенше жағдайларда жағымсыз факторлардан қорғау негіздерін қарастырады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Елтану (Ұлыбритания, АҚШ)
  Несиелер: 2

  «Елтану» курсы тарих, география, экономика, мәдениет және әлеуметтік-саяси жүйені, АҚШ пен Ұлыбританиядағы білім беру жүйесін зерттеуді көздейді

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Оқытылатын тіл теориясының негіздері
  Несиелер: 5

  Ағылшын тілінің аналитикалық тіл ретінде өзіндік ерекшеліктерін көрсете отырып, оған теориялық суреттеме бере отырып, шетел және советтік лингвистердің пікірлерін зерттеу, ана тілі грамматикасының теориясымен салыстыру

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шетел тілі (екінші, корей В2)
  Несиелер: 5

  «Корей тілін оқу нәтижесінде адам ойды тіл арқылы жеткізудің әр түрлі тәсілдері барына көзі жетеді, бір ойды ана тілініңvөзінде әр түрлі тәсілмен беруге болатынын түсінеді,сөйтіп ой мен тілдің ара қатынасын дұрыс ұғады; шетел тілін оқи отырып өз ана тілін тереңірек түсінеді, оны жақсы меңгеріп алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шетел тілі (екінші қытай B2)
  Несиелер: 5

  Тіл үйренушіге сол оқыған тілдегі мәтіндерді, мерзімді баспасөз құралдарын және де түрлі саяси-экономикалық шығармалар мен мақалаларды оқи алатындай арнайы жаттығулар жасау, сөйлеу әрекетінің әрбір түрінде деңгейлерге сай қатынас икемділігінің белгілі бір мөлшерін үйренеді, әрі өз ойын жүйелі баяндау дағдылары қалыптасады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі
  Несиелер: 5

  Бұл курстың мақсаты шет тілінің қызметі үшін қажетті сөйлеу тақырыбына, фонетикалық, грамматикалық және лексикалық материалдарға негізделген сөйлеу белсенділігінің барлық төрт түрінде студенттің коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Лингвоелтану
  Несиелер: 3

  «Лингвистикалық және аймақтық зерттеулер» курсы ағылшын тілдерін дамыту тұрғысынан тарих, география, экономика, мәдениет және әлеуметтік-саяси жүйені, Құрама Штаттар мен Ұлыбританиядағы білім жүйесін зерттеуді қарастырады. Курстың мақсаты мәдениетаралық және танымдық, лингвистикалық, тілдік-мәдени және әлеуметтік-мәдени құзыреттіктерді қалыптастыру, студенттердің мәдениетаралық коммуникацияны сәтті жүзеге асыруға қабілеттілігін дамыту болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Лингвомәдениеттану
  Несиелер: 3

  Мәдени фон және фондық білім беру арқылы шет тілін үйренушілерді оқыту, сондай-ақ әр елдің ұлттық мәдениетінің ерекшеліктерін білдіру және осы негізде лингвистикалық зерттеулерді түсінуді тереңдету. Білім берудегі лингвокультурологиялық зерттеулердің мақсаты тілді оқыту процесінде тілдік құралдарды оқып-үйрену емес, сөйлеу нормаларын сақтау және ауызекі сөйлеуде тілдік құралдарды анықтау болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жарнамалық мәтіндер аудармасы
  Несиелер: 5

  Курсты оқу кезінде білім алушылар коммуникативтік сөйлеу, аударма тапсырмалары, аудармашының экстралингвистикалық есептері және локализациясы жағдайында шет тілін қолдану түріне байланысты жарнамалық мәтіндерді түсінумен, түсіндірумен және жарнамалық мәтіндерді аудару инварианттарын құрумен байланысты құзыреттерді қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Аудармадағы грамматикалық практикум
  Несиелер: 5

  Пәнді игеруде білім алушыларға аударманың грамматикалық мәселелері, технологиясы туралы түсінік беріледі; жұмыс талабы бойынша толық-қысқа мәтінмен жұмыс жасауды үйренеді және аударма мәтініндегі құрылымдармен жұмыс жасауды үйренеді; кең ауқымдағы мәнмәтінге байланысты мәселелер зерттеледі; жалпылау-нақтылауды қолдануды үйренеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мұнай-газ мәтіндерінің аудармасы
  Несиелер: 5

  Курстың басты мақсаты - мұнай-газ диалогы аясында студенттердің аударма білімдерін қалыптастыру. Курстың мақсаты - оқытудың кәсіптік және прагматикалық бағдарлануын тереңдету, мұнай-газ саласында кәсіптік маңызды дағдыларды қалыптастыруды көрсететін шет тілінің техникалық нұсқасын меңгеру деңгейіне жету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Коммуникативтік сөйлеу және тыңдау дағдысы
  Несиелер: 5

  «Коммуникативті сөйлеу дағдылары және тыңдау» курсы шет тілін толық меңгеру үшін тыңдау және сөйлеу дағдыларын қалыптастыруды, түрлі коммуникативтік жағдайларда сөйлеу дағдыларын дамытуды қамтамасыз етеді. Курстың мақсаты оқушылардың тілдік, мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру болып табылады, бұл оқушының зияткерлік және эмоциялық дамуына ықпал етеді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қаржы және экономика саласындағы мәтіндер аудармасы
  Несиелер: 2

  Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері студенттерді ағылшын және қазақ/орыс тіліндегі негізгі терминологиямен таныстыру; студенттердің экономикалық тақырыптағы мәтіндерді екі жақты аударудың практикалық дағдыларын дамыту және жетілдіру ; осы саладағы ауызша дәйекті екі жақты аударма дағдыларын дамыту; түпнұсқа және аударма стиліне сезімталдықты дамыту, стилистикалық вариативтілікті, аударма қателіктерінің сипатын түсіну

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Ғылыми зерттеу мәтіндерінің аудармасы
  Несиелер: 5

  Аударманың теориялық негіздерін зерттеу. Аудармашылық біліктілікке қажетті дағдылар мен шеберлікті кезеңдер бойынша қалыптастыру. Аударманың практикалық дағдыларын игеру және дамыту. Аудару процессінде пайда болатын лексикалық, грамматикалық және стилистикалық қиындықтарды жеңіп шағу тәсілдерін меңгерту. Тіл жүйесінің білімін тереңдету және аударма процесінде тіл шараларын қолдану дағдылары арқылы дамыту;/ Изучение теоретических основ перевода

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экологиялық мәтіндердің аудармасы
  Несиелер: 2

  Курстың мақсаты-студенттердің негізгі және кәсіби пәнді меңгеруіне, мамандыққа кәсіби бейімделуіне негіз қалайтын аудармашының қоршаған орта мәселелері бойыншакәсіби қызметі туралы негізгі білімін қалыптастыру болып табылады. Экологиялық мәселелер бойынша кәсіби аудармашылық қызметтің саласы мен ерекшелігін ашып көрсету, кәсіби аудармашының басты біліктілігі туралы түсініктер беру және студенттерді болашақ мамандығы шеңберінде өз бетінше креативті ізденіс зерттеу жұмыстарына бейімдеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шетел тілі
  Несиелер: 5

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аударма теориясы
  Несиелер: 5

  «Аударма теориясы» курсының мақсаты- болашақ аудармашы мамандарды аударманың лингвистикалық теориясының негізгі қағидаларымен таныстыру

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жазбаша аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Жазбаша аударма практикасы» курсы білім алушылардың жазбаша аударма жасауға қажетті кәсіби біліктілік пен дағдыларды қалыптастырады, студенттер реферативті және аннотативті аударма жасауға бейімделеді; түпнұсқа мәтінді талдайды және қайта кодтайды, аударма мәтінін түзету белгілерін анықтайды, әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазбаша аударады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік (сала бойынша)
  Несиелер: 3

  «Кәсіпкерлік» пәнін оқытудың мақсаты кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың ғылыми және тәжірибелік негіздерін, оларды жоспарлау әдістерін және заманауи нарықтық жағдайда қолдануды үйрену

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Іскерлік ағылшын тілі
  Несиелер: 5

  Іскерлік ағылшын тілі курсының мақсаты студенттердің іскерлік біліктіліктері мен дағдыларын қалыптастыру, пәнді оқыту барысында білім алушылар іскерлік құжаттар, ресми хаттармен жұмыс жасауды үйренеді, іс қағаздарын жүргізудің негізгі ережелері мен қағидаларымен танысады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • 19-20 ғғ.Америка әдебиеті және аударма мәселелері
  Несиелер: 5

  Студент әдеби процестің дамуының жалпы даму заңдылықтары, оның кезеңдері, негізгі әдеби бағыттары мен жанрлары туралы, - АҚШ әдебиеті дамуының негізгі кезеңдері, авторларының еңбектері, негізгі эстетикалық және әдеби терминдер мен ұғымдар, американ әдебиетінің негізгі тақырыптары мен сюжеттерімен, АҚШ әдебиетінің әртүрлі типтері мен жанрларымен танысады, американ әдебиетін оқуға деген қызығушылығы дамиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қоғамдық-саяси лексика және аударма
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі мақсаты - саяси дискурстың шеңберінде студенттердің аударма білімдерін қалыптастыру. Курстың мақсаты - оқытудың кәсіби және прагматикалық бағдарлануын тереңдету, әлеуметтік-саяси аударма саласында кәсіптік маңызды дағдыларды қалыптастыруды көрсететін шет тілін меңгеру деңгейіне жету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Медиа-мәтіндер аудармасы
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі мақсаты медиа аударма саласында студенттердің аударма білімдерін қалыптастыру болып табылады. Курстың мақсаты - шет тілін меңгеру деңгейіне жету, кәсіби даярлаудың кәсіби және прагматикалық бағдарлануын тереңдету, медиа-мәтіндер аударма саласында кәсіптік маңызды дағдыларды қалыптастыру./

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көркем аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты-студенттерді кӛркем аударманың теориялық және практикалық негіздерімен таныстыру және көркем аударманың ерекшеліктерін кәсіби қызметі барысында қолдана білуге үйрету. Мазмұны: 1.Көркем прозаны аударудың ерекшеліктері 2.Поэзияны аударудың ерекшеліктері 3.Драматургиялық мәтінді аударудың ерекшеліктері 4.Фольклорлық мәтінді аударудың ерекшеліктері

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • 19-20 ғғ.АнгАнглия әдебиеті және аударма мәселелері
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты — студенттерді оқитын тіл елі әдебиетінің 19-20 ғғ. даму тарихымен , әдеби құбылыстардың теориялық аспектілерімен таныстыру. Курс белгілі бір әдеби ұғымдарды енгізу, әдеби бағыт, әдіс, оның жазушының дүниетанымдық ұстанымымен байланыстарының сипаты, сондай-ақ әдебиет түрлері туралы мәселелерді жариялау, жекелеген фактілерді жүйелеуге және жинақтауға, оларды жалпы заңдылықтар аясында түсіндіруге үйретеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Оқу және жазу шеберліктерін дамыту курсы
  Несиелер: 5

  Пәнді меңгеру мақсаты - шет тілі нормаларының қалыптасуын жүйелік-құрылымдық (лексикалық, грамматикалық, стилистикалық, композициялық-құрылымдық аспектілер), яғни лексикалық, грамматикалық, стилистикалық және композициялық құрылымдық білімді, мамандық бойынша дағдылар мен дағдыларды дамыту, сөздіксіз оқу дағдылары, сондай-ақ мамандық бойынша орта және жоғары қиындықтағы түпнұсқалық мәтіндерді аудару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ағылшын тілін арнайы мақсатта оқыту
  Несиелер: 5

  Ағылшын тілін арнайы мақсатта оқыту курсының мақсаты шетел тілін үйретуде білім беру жүйесінің ерекшеліктерін толық ескеріп, шетел тілінде білім беруді халықаралық стандартқа жақындату үшін болашақ маманды кәсіби біліктілік тұрғыдан дамыту

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Медициналық мәтіндер аудармасы
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі мақсаты медициналық аударма саласында студенттердің аударма білімдерін қалыптастыру болып табылады. Курстың мақсаты - шет тілін меңгеру деңгейіне жету, кәсіби даярлаудың кәсіби және прагматикалық бағдарлануын тереңдету, медициналық аударма саласында кәсіптік маңызды дағдыларды қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заң құжаттарының аудармасы
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі мақсаты Заң құжаттары оның ішінде келісімшарттар, шарттар, тендерлік ұсыныстар, құрылтай және тіркеу құжаттары, сертификаттар, сот құжаттамасы, заңнама сияқты маңызды құжаттарды дәл және тиянақты түрде аударуға үйрету болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Техникалық аударманың практикалық курсы
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі мақсаты - техникалық аударма саласында студенттердің аударма білімдерін қалыптастыру. Курстың мақсаты - шет тілінің техникалық нұсқасын меңгеру деңгейіне жету, ол кәсіби-прагматикалық бағдарлауды тереңдету, кәсіптік маңызды дағдыларды қалыптастыру болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағылшын тілінің лексикологиясы
  Несиелер: 5

  "Ағылшын тілінің лексикологиясы" курсы лингвистикалық, филологиялық жалпы ғылыми ой-өрісін тереңдетуге, шет тілді коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттілікті одан әрі кеңейтуге, лексикалық бірліктің дамуының негізгі факторлары мен заңдылықтарын, оның формальды-мағыналық және семантикалық ерекшеліктерін, оның функционалдық сипатын ашуға, сондай-ақ коммуникациялардың мақсаттарына қол жеткізу үшін әр түрлі өрнектерді қолдана білуді және дағдыны қалыптастыруға бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мамандандырылған кәсіби шетел тілі
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - әңгімелер, пікірталастар, кәсіптік бағдарланған мәселелер бойынша даулар, мәдениетаралық қарым-қатынас тілін еркін және тиімді пайдалану, соның ішінде эмоцияларды, әңгімелерді ауызша сөйлемдерді қолдана отырып, пайдаланудың аргументалды полемикалық дағдыларын қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Екі жақты аударма практикасы
  Несиелер: 5

  «Екі жақты аударма практикасы» курсының негізгі мақсаты аударма құзыреттілігін қалыптастыру арқылы шет тілін білуді жетілдіру болып табылады, ол бір тілдегі мәтіннен ақпаратты алу және оны басқа тілде мәтін жасау және оны әртүрлі кәсіби қызмет түрлеріне қолдану арқылы түсіну болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қазақ (орыс) және шетел тілінің функционалды стилистикасы
  Несиелер: 5

  Мақсаты: коммуникативті сөйлеу жағдайларында шет тілін қолданудың үлгілері; жүйеге енгізілген және түрлі ауызша жұмыстарда көрінетін тілдің графикалық, мәнерлі және көркемдік мүмкіндіктері бар; арнайы мақсаттар үшін шет тілін оқыту бағдарламасының бөлігі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Кино аударма негіздері
  Несиелер: 5

  «Кино аударма негіздері» пәнінің мақсаты кино аударма туралы кәсіби құзыреттілік қалыптастыру болып табылады. Студенттер кино аударма саласындағы өзінің және бөгде мәдениетте қарым-қатынас жасау мен оқып үйренуде, аударма стратетегиясы негізінде қол жеткізе алады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ауызша аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Ауызша аударма практикасы курсы міндеттеріне білім алушыларға ауызша аудармашы қызметін дұрыс ұйымдастырумен, ауызша аудармаға дайындық кезіндегі өз бетінше жұмыспен байланысты біліктіліктер мен дағдыларды дамыту, студенттердің жұмыстағы жоғары кәсіпқойлығын, өз делдалдық қызметіне жауапкершілігін, өзінің тілдік, дене және психологиялық даярлығын ұдайы арттырып отыруға қажеттілігін қалыптастыру, арнайы және аялық білімдерін кеңейтіп және тереңдетіп отыру жатады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Интерпретация және мәтінді аудару
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - коммуникативтік сөйлеу жағдайларында шет тілін пайдаланудың үлгісіне және аударма тапсырмаларына байланысты аударма мәтіндерін түсіндіруге байланысты құзыреттілікті қалыптастыру және оларды тексттер оқу барысында ұтымды пайдалана білу сонымен қатар дұрыс интерпретациясын беру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аударманың жазу техникасы
  Несиелер: 5

  Курстың негізгі мақсаты студенттердің Ауызша аударма аясында лингвистикалық және аудармашылық құзыреттіліктерін қалыптастыру, қысқартылған аудармашылық жазба жүргізу, вертикализм принципін қолдану, кәсіби аудармашының ажырамас дағдыларының бірі болып табылатын графикалық символдарды қолдану болып табылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Газеттік-публицистикалық мәтіндерді аудару
  Несиелер: 5

  Газеттік-публицистикалық мәтіндерді аудару курсының мақсаты білім алушылардың газет мәтіндерін аударуда түпнұсқаға деген дәлдікті сақтап, түпнұсқаның мазмұнын дәл беру, тақырыпшаларды, газети материалды аудару кезінде аудармашылық әдіс-тәсілдерді қолдану құзыреттілігін дамыту, үлкен көлемдегі танымдық, ғылыми-көпшілік, мәдени, әдеби мақаламен жұмыс жасап, мәтінді қысқартып, ықшамдауға үйрету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Академиялық мақсатағы шетел тілі
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - кәсіби бағдарланған мәселелер бойынша тілдік құзыреттілікті қалыптастыру, эмоцияларды жеткізу үшін мәдениетаралық қарым-қатынас тілін еркін және тиімді пайдалануға, алкогольдік сөйлеуге, сөйлесу арқылы тікелей қарым-қатынаста да, осы бағыт бойынша анықталған байланыс аясындағы сөйлеу тақырыбына сәйкес келетін монологтық және диалогтық сипаттағы дыбыстық жазба түпнұсқа мәтіндері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Адемиялық мақала жазу
  Несиелер: 5

  Пәнді игерудің мақсаты: студенттердің академиялық жазу теориясын жүйе ретінде, сондай-ақ академиялық жазудың концепциялары мен модельдерін меңгеруі. Пәннің міндеттеріне, сонымен қатар, студенттердің академиялық және ғылыми мәтінді, әртүрлі жазбаша ғылыми дискурстарды жазу дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру және әдебиеттер тізімі мен библиографиялық сілтемелерді рәсімдеу ережелерін меңгеру кіреді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мәтінге салыстырмалы аудармашылық талдау
  Несиелер: 3

  Курстың мақсаты-аударма дағдыларын қалыптастыру аясында мәтінмен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру.Мәтінге аудармашылық талдау курсының міндеттері студенттердің мынадай қызмет түрлеріне жататын білімді, іскерлікті және дағдыларды қалыптастырудан тұрады: -мәтінді алдын ала лингвистикалық және стилистикалық талдау.; - мәтінді мағыналық талдау, - түпнұсқа мен аударманың салыстырмалы талдауы (мәтінді аудармашылық талдауы)/

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ақпараттық аударма практикасы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты: халықаралық, саяси, ғылыми, қоғамдық өмірдің түрлі салаларында ауызша аударма жасау, әр түрлі жанрлы ақпараттық мәтіндерді бастапқы тілден аударатын тілге (АТ ) және аударушы тілден бастапқы тілге аударудың практикалық дағдыларын қалыптастыру. Курстың міндеттеріне студенттердің коммуникативтік-мәдениетаралық және кәсіби аудармашылық құзыреттілігін қалыптастыру жатады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы мен практикасы
  Несиелер: 3

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
  Несиелер: 5

  Курстың мақсаты - тілдің құзыреттілігін қалыптастыру, эмоцияларды жеткізу үшін тілді тиімді пайдалану мүмкіндігі, идоматикалық өрнектері бар аллегориялар, монолог және диалогтық сипаттағы шынайы мәтіндерді қабылдауға қабілеттілігі, сөйлеу тақырыбына сәйкес Бұл курс үшін анықталған байланыс салалары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Тілі оқытылатын елдің әдебиеті және аударма мәселелері
  Несиелер: 3

  Пәнді игеруде студенттерді оқытылатын тіл елінің әдебиеті тарихымен, оның көркем – образды дәстүрімен, көрнекті жазушыларымен, олардың шығармалары мен аударма нұсқаларымен таныстыру арқылы олардың бойында әдеби-елтанымдық, мәдениетаралық – коммуникативті, аудармашылық және лингвоелтанушылық біліктілікті қалыптастыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мәтіннің аудармалық бейімделуі
  Несиелер: 3

  Мақсаты: студенттерді негізгі түсініктер, проблемалар және негізгі терминологиямен таныстыру, мәтіндерді терең түсінуді қамтамасыз ету және бүкіл көлемінің сәтті декодтауын қамтамасыз ету үшін оқушылардың нақты жұмыс істеуінде аудару бейімделу түрлерін талдай білу қабілетін дамыту. онда қамтылған ақпарат, аударма мәтінін өз бетінше күрделі бейімдеу мүмкіндігі

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON2

  Қазіргі аударма ісінің, жалпы тіл білімінің, мәдениетаралық коммуникацияның негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, жетістіктері мен мәселелерін біледі; қазіргі жағдайдағы тілдік талдаудың негізгі әдістерін біледі; өзінің диалектикалық әртүрлілігі туралы түсінікке ие, тілдің байланысын және оның басқа тілдермен типологиялық байланысын біледі; тілдік құбылыстарды, тілдің даму тенденцияларын зерттеудің аспектісі мен кешенді тәсілін ескереді; байланыс түрлері мен типтерін біледі.

 • Код ON7

  Эссе, курстық жұмыс, ғылыми мақала, тезис секілді ғылыми мәтіндерді жазудың стратегиялары мен әдістерін біледі: ; өз идеяларын, құрылымын қалай тұжырымдауды және негіздеуді біледі; академиялық сипаттағы жазбаша мәтіндерді құруда негізгі қағидалар мен практикалық дағдыларға ие.

 • Код ON4

  Арнайы әдебиеттермен, терминологиялық сөздіктермен және анықтамалық материалдармен жұмыс істеу қағидаларын біледі және қолданады, аударма стратегиясын анықтауды, берілген аударма тапсырмаларын шешу жолдарын таңдайды, аударма түрлерін және аударма трансформацияларды біледі, аударма мәтінін редакциялау, жинақтау, бейімдеу және аннотациялау принциптері туралы біледі, аударма сапасын бағалау өлшемдерін біледі; жазбаша және ауызша аударма ерекшеліктерін, техникалық, ақпараттық, көркем аударманың қиындықтары мен проблемаларын біледі.

 • Код ON8

  Қазіргі заманғы аударма ісінің негізгі отандық және шетелдік ұғымдарын біледі, лингвистикалық және аударма талдауының әртүрлі түрлерін қолданады, аударма ісі саласындағы теориялық негіздерді қолдана отырып, аударма мен интерпретацияны практика жүзінде көрсетеді, ғылыми зерттеу әдістеріне ие, аударманың негізгі әдістері мен тәсілдерін , сонымен қатар, практикалық жұмыста қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолданады.

 • Код ON5

  Инклюзияның ұғымдары мен терминдерін, негізгі ғылыми-теориялық негіздемелерін, нормативтік құқықтық ережелері, отандық және шетелдік концепцияларын; ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалардың психологиялық-педагогикалық сипаттамаларын, инклюзивтік білім беру тұрғысында ерекше білім беруге қажеттілігі бар балаларға психологиялық-педагогикалық қолдаудың негізін біледі және түсінеді. инклюзивті білім беру контексіндегі дамудың психологиялық сипаттамалары мен балаларды психологиялық-педагогикалық қолдау туралы білімді тәжірибеде қолдануды; оқушылардың физиологиясы туралы біледі,, балаларға бейімделген оқыту технологияларын қолданады, жалпы білім беру жүйесінде сыныпта жеткілікті психологиялық климатты ұйымдастыруға қабілетті, ұрпақтың аутодеструктивтік мінез-құлқын ескере отырып, кейбір жеке түрлерін қарастырады

 • Код ON3

  Қазіргі ағылшын тілінің теориясы мен тарихын, тілдің грамматикалық, фонетикалық, лексикалық жүйесінің ерекшеліктерін біледі; функционалды стильдер, сөйлеу құралдары туралы түсініктері бар, тілдің стилистикалық әдістерін біледі және қолданады; тіларалық байланысты жүзеге асыру үшін ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларына ие; тілдік талдаудың әр түрлі әдістерін меңгерген.

 • Код ON6

  Арнайы әдебиеттермен, терминологиялық сөздіктермен және анықтамалық материалдармен жұмыс жасау дағдыларына ие, аударма стратегиясын таңдайды, берілген аударма тапсырмаларын шешеді, аударма түрлендірулерін қолданады, аударма мәтінін редакциялау, жинақтау, бейімдеу және аннотациялау, аударма сапасын бағалау дағдыларына ие; техникалық, ақпараттық, көркемдік, құқықтық, экономикалық жәні т.б. бағыттағы мәтіндердің жазбаша және ауызша (екі жақты, көрнекі) аудармасын орындайды.

 • Код ON1

  Қазіргі Қазақстан тарихы мен философиясының теориялық негіздері мен әдіснамалық тәсілдерін біледі және қолдана біледі, мәдени ашықтық пен экономикалық білім негіздеріне ие, менеджмент, маркетинг негіздерін практикада қолдана біледі, экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі мақсаттарын түсінеді.

Top