Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M08605 Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау (1ж. бейіндік) в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Технологияларды, әдістер мен тәсілдерді жетілдіру, жобалаудың сапасы мен сенімділігін арттыру, инженерлік-мелиоративтік және инженерлік-экологиялық жүйелерді жобалау, құрылысын жүргізу және пайдалану, жерді мелиорациялаудың, баптаудың және қорғаудың жаңа жолдарын негіздеу саласында дербес кәсіби жұмысқа қабілетті, жоғары білікті мамандарды жетекші ғылыми және жоғары оқу орындарының заманауи білім беру стандарттарына сәйкес даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M137 Су ресурстары және суды пайдалану
 • Суғармалы жерлердің биологиялық және агротехникалық негіздері
  Несиелер: 6

  Бұл пәнде ауыл шаруашылық дақылдарының биологиялық ерекшелігі және өнімділігі және ауылшаруашылық дақылдарын өсіру кезіндегі тыңайтқыштардың және топырақ өңдеудің топырақтың агрофизикалық және агрохимиялық қасиеттеріне және биологиялық белсенділігіне әсері оқытылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Пәннің негізгі мақсаты - болашақ магистрдың кәсіби қызметінде ағылшын тілін белсенді меңгеру дағдылары мен қабілеттерін одан әрі дамыту негізінде шет тілін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі түрде тереңдете білу. Магистранттың дағдыларын дамытудағы негізгі принциптер: - ғылыми ақпарат алу және беру үшін мамандық бойынша ағылшын тіліндегі әдебиеттерді оқу; - Аудармалар, аннотациялар, рефераттар түріндегі алынған ақпаратты тіркеу; - магистрлік мамандығына және ғылыми жұмысына байланысты тақырыптар бойынша ағылшын тілінде әңгіме жүргізу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес шешімдерді модельдеу
  Несиелер: 3

  Шешім қабылдау процесінің, математикалық моделін құру, шешу, сонымен қатар шешім нәтжелерін компьютер көмегімен талдау жүргізуге көп көңіл бөлінеді. Шешімдер қабылдауда өндірістік, транспорттық және қаржылық есептердің модельдері, шешімдер қабылдау теориясының элементтері және нақтылы тәжірибелік есептерді компьютерде шешу алгоритмдерді шығару қабілеттілігі қалыптастырылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Су ресурстарын бірігіп басқару
  Несиелер: 4

  СРББ қағидаттары, жоспарлау және ұлттық жоспары. Су ресурстарын басқару саласындағы су заңнамаларын жетілдіру және үйлестіру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мелиорация саласындағы ақпараттық технологиялар
  Несиелер: 4

  Бұл курс ГАЖ технологияларын пайдалану арқылы сушаруашылық жүйелерін, топырақ жабындысын, жер бедерін және су сапасы туралы ақпараттарды қашықтықтан зондап, оларға мониторинг жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Су шаруашылық жүйелерін үлгілеу
  Несиелер: 5

  Бұл пәнде су шаруашылық жүйелерді басқарудың теориялық және тәжірибелік негіздері және де су шаруашылық жүйелерді басқаруды ұйымдастыру және құрылымы қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жобаларды басқару саласындағы кәсіпкерлік
  Несиелер: 3

  Нарық жағдайында агро өнеркәсіптік кешеннің сферасы жүйесінде білім алушыларды даярлау. Экономикалық ойлау, кәсіпкерлік қабілетті, нарықта өзінің орнын табу, өз ісін ашу, жеке кәсіпорын ұйымдастыру және тиімді басқару іскерлігін қалыптастыру. Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі, ең алдымен, кәсіпкерлердің өмірлік ұстанымына, қабілетіне, дүниетанымына, теориялық білімдеріне және практикалық дағдыларына, экономикалық белсенділіктігіне байланысты болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән психологияны басқару психологиясының тақырыбын, сипатын, міндеттері мен құрылымын, оның психологиялық зерттеулер әдістерін және оны зерттеудің негізгі тәсілдерін қарастырады. Басқару әрекетіндегі тұлға психологиясын, танымдық әрекет психологиясын перцептивтік, мнемикалық және ойлау ұрдістерін басқару қызметтінде зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Менеджменттің даму динамикасын ескере отырып, бәсекелес орта жағдайларында жұмыс істейтін ұйымдардағы процестер мен құбылыстарды түсіну үшін кең ғылыми басқарушылық көзқарасты, дүниетанымды, кәсіби құзіреттілікті қалыптастыру. Икемді бейімделген ұйымдық құрылымдар құру, ұжымдық басқарудың инновациялық әдістері мен технологиялары

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жерді ұтымды пайдалану мен қорғаудың экономикалық-құқықтық механизмі
  Несиелер: 5

  Курста ауылшаруашылық жерлерін ұтымды пайдалану механизмінің ерекшеліктері қарастырылған. Сондай-ақ жерді ұтымды пайдалану механизмінің экологиялық, құқықтық, ұйымдастырушылық және экономикалық компоненттерін қамтитын жер саясатының негізгі құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мелиорациядағы геоақпараттық жүйелер
  Несиелер: 6

  Курс табиғи-климаттық және әлеуметтік-экономикалық жағдайларда топырақ құнарлылығын басқаруға арналған; қалпына келтірілетін жерлердің мелиоративті және агроэкологиялық жағдайын бағалау үшін геоақпараттық технологияларды пайдалану тәсілдерін әзірлеуге бағытталған

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жерді баптау , қорғау және мелиорациялаудағы ғылыми зерттеулер әдістемесі
  Несиелер: 3

  Бұл пәнде мелиорациядағы ғылым және ғылыми зерттеу және де ғылыми-техникалық ақпарат қарастырылған. Және де ғылыми зерттеудің тақырыбын анықтау көрсетілген.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON6

  Жер пайдаланушылардың талаптарын талдайды, жерді мелиорациялаудың түрін анықтайды, табиғи процестерге әсер ету әдістері, әсіресе техникалық-табиғи кешендердің жұмыс істеуі жерлердің инженерлік-мелиорациялық режимдерінде олардың мақсатына сәйкес.

 • Код ON8

  Суармалы егін шаруашылығын тұрақты дамытудың заманауи тұжырымдамалары мен стратегияларын түсініп, кешенді көгалдандыру негіздерін білу

 • Код ON1

  Психология және менеджмент, конфликтология мәселелері бойынша көкжиектерді көрсету қабілетін, заманауи оқыту әдістерін қолданады, әр түрлі психологиялық жағдайларда үздік опцияларды табады және басқару шешімдерін қабылдайды

 • Код ON4

  Интеграцияланған көгалдандыру және жерді рекультивациялаудың ғылыми негіздерін, әдістемелік тәсілдерін және теориялық негіздерін әзірлеу, ғылыми-техникалық ақпаратты пайдалану, жобалық менеджмент негіздерін білу, өнімділік бағдарламаларын биологиялық және агротехникалық негіздері

 • Код ON9

  Топырақтың тұздануының табиғи процестеріне жан-жақты баға беру, топырақтың тұздану және тұзсыздандырудың теориялық негіздерін білу, топырақтың жуылуы және сүзінді көлемін есептеу кезінде ылғал мен тұзды тасымалдау.

 • Код ON7

  Қашықтықтан және спутниктік мониторинг әдістерін білу және қолдану.

 • Код ON10

  Су менеджменті жүйелерінің құрылымын, бизнес-әдістерді, іскерлік шешімдерді модельдеуді білу және жерді баптау , қорғау және мелиорациялаудағы ғылыми зерттеулер әдістемесі

 • Код ON3

  Ағынды суларға арналған зерттеулер жүргізіп, суару үшін оның жарамдылығын бағалайды, суару үшін ағынды суларды дайындау бойынша іс-шараларды жүргізеді, егіс алқаптарының ирригациялық режимін есептей алады және қайталама ресурстарды басқару әдістері.

 • Код ON11

  Минералды тыңайтқыштардың және топырақ өңдеу технологиясының агрофизикалық және агрохимиялық қасиеттеріне және ауыл шаруашылығы дақылдарының биологиялық белсенділігіне, жерді мелиорациялаудың әдістемелік және экологиялық негіздеріне әсерін білу

 • Код ON2

  Ағылшын тіліндегі халықаралық ортада кәсіптік әңгімелесу жүргізу, ғылыми, техникалық және педагогикалық мәселелердің кең ауқымы бойынша әңгімелесуді жүргізу мүмкіндігі

 • Код ON5

  Шешімдер қабылдау жағдайларын оңтайландыру моделін құру, табиғи-техногендік кешендер мен жүйелерді басқару мәселелерін шешу, мелиоративтік жүйедегі технологиялық үдерістерді басқару, су шаруашылығы жүйелерін модельдеудің негізгі принциптері мен тәсілдерін білу.

 • Код ON12

  Ауыл шаруашылық жерлерін рекультивациялаудың теориялық негіздерін, табиғи ортаны ландшафтты-экологиялық бағалаудың әдіснамалық негіздерін білу

Top