Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07311 Геодезия және картография в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Геодезияға кіріспе
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманда химия, физика және географияның негізгі түсініктерімен танысады. Бірақ геодезия деп аталатын қандай білім бар екенін барлығы білмейді. Бұл пән геодезия деп аталатын білім жүйесінің негіздерін қарапайым және түсінікті түрде түсіндіруге арналған. Студенттерге жаңа инженерлік пән болып ашылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Геодезия топография негіздерімен
  Несиелер: 5

  Құрылыстарды жобалау және салу кезінде топографиялық-геодезиялық жұмыстардың үлкен көлемін орындауға, зерттеу жұмыстарын жүргізуге, құрылымдардың бөлінуіне жоспарланған негіз жасау үшін геодезиялық өлшеулерді жүргізуге, жобаланған объектілерді ауданға өткізу бойынша жұмыстарды жүргізуге және құрылыстың аяқталуына орай өткізілетін зерттеу жұмыстарына баруға болады. Бұдан басқа, объектілерді салу үшін топографиялық және тақырыптық карталарды (жоспарларды), жер бетін аэроғарыштық зондылау материалдарды талдау қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 5

  Сызықтық алгебра, аналитикалық геометрия. Математикалық талдауға дифференциалдық шешімдерді енгізу. Функциялар, туындылар көмегімен функцияларды зерттеу, белгісіз интеграл және интеграл.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Геодезия
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманда химия, физика және географияның негізгі түсініктерімен танысады. Бірақ геодезия деп аталатын қандай білім бар екенін барлығы білмейді. Бұл пән геодезия деп аталатын білім жүйесінің негіздерін қарапайым және түсінікті түрде түсіндіруге арналған. Студенттерге жаңа инженерлік пән болып ашылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кеңістіктік деректерді өңдеудің және талдаудың математикалық әдістері
  Несиелер: 8

  Қолданбалы геодезияның негізгі мәселелерін шешу кезінде компьютерде өлшеу нәтижелерін азайту және талдау6 оларды бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізудің сандық әдістерін зерттеу. Компьютерде сандық деректерді өңдеудің заманауи пакеттерін қолданудағы дағдыларды меңгеру, қолдану лимиттері және қолданбалы міндеттерді шешудегі әртүрлі әдістердің дұрыстығы, есептеулерді оңтайландыру және түпкілікті нәтижелердің дұрыстығын жақсарту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Оптикалық аспаптар физикасы
  Несиелер: 5

  «Оптикалық физика» пәні оптикалық жүйелердегі физикалық құбылыстар мен процестерді зерттейді. Пән шеңберінде классикалық оптикамен қатар, геодезиялық, топографиялық, астрономия-геодезиялық, фотограмметриялық және картографиялық жұмыстарды орындауға қажетті оптикалық құбылыстарға негізделген қазіргі заманғы құралдармен жұмыс жасау үшін қажет болып табылатын сызықтық емес және кванттық оптика қарастырылады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Геодезиялық өлшемдерді математикалық өндеу теориясы
  Несиелер: 8

  Геодезиялық өлшеу тәсілдерімен, ақпаратты өңдеумен, теңестіру тәсілдерін есептеу техниканы қолдануға бағытталған. Өлшеудің қателіктер теориясы, кіші квадраттар әдісі, теңестіру әдістерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Картография
  Несиелер: 5

  Бұл пән жер бетінің немесе оның бөліктерінің картографиялық әдістерін, әртүрлі проекциялардағы картографиялық жұмыстар түрінде, геоақпаратты көрсетудің әртүрлі картографиялық тәсілдерімен таныстырады. Картографияда технологиялық басылымдарды, картографиялық өнімдердің сапасын бақылауды зерттеу мәселелерімен айналысады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Топографиялық түсірілімдерді автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Топографиялық-геодезиялық өндірістің технологиялық үдерістерін автоматтандырудың заманауи әдістері мен құралдарын зерттеу және дамыту. Жобалаудың автоматтандырылған жүйелерін пайдаланып, сандық жер үсті модельдерін құру үшін топографиялық-геодезиялық ақпаратты жинау және өңдеу технологиясы саласында білім алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Топографиялық түсірімдерді компьютерлік өңдеу
  Несиелер: 5

  Жобалаудың автоматтандырылған жүйелерімен танысу (AutoCAD, Civil 3D). Жерді сандық модельдеу, рельефтің сандық үлгілерін құру, деректер банктерін жобалау, сандық жерүсті моделін бейнелеу және топографиялық жоспарларды автоматтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • ГАЖ және цифрлы картографиялау
  Несиелер: 5

  Кеңістіктік деректерді ұйымдастырудың, сақтаудың және үлгілеудің негізгі әдістерін, геоақпараттық технологияларды қолданудағы тәжірибелік дағдыларды меңгеру және практикалық жұмыс барысында зерттелген әдістерді қолдану, кеңістіктік және атрибутикалық деректерді цифрлық картада құру және ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін қалыптастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Геоақпараттық жүйелер
  Несиелер: 5

  Белгілі бір объектілердің кеңістіктік мәліметтерін және сол объектілерге қатысты ақпараттарды жинау, сақтау, талдау және графикалық визуалды бейнелеу жүйесі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Бұл курс қауіпсіздіктің кәсіби мәдениетін, экологиялық сананы, өзінің кәсіби қызметі саласында еңбек жағдайларын жақсарту және қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін кәсіби білімді қолдануға дайындығын қалыптастырады. Сондай-ақ адамдардың тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін ұйымдастыру әдістерін меңгерудің теориялық және практикалық дағдыларын дамытады, оларды табиғи және техногендік сипаттағы ТЖ, туристік қызметтеі өзге де жағдайлардан қорғау негіздерін қалайды. Оқу пәні туристік жорық жағдайында зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі көмек көрсетудің практикалық негіздерін меңгеруді қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Фотограмметриялық жұмыстардың автоматизациясы
  Несиелер: 5

  Аэроғарыштық және фотограмметриялық ақпаратты өңдеу әдістерімен және тәсілдерімен, соның ішінде стерео өлшеулерді және кеңістіктік фото-триангуляциялық процестерді автоматтандыру, жердің топографиялық сипаттамаларын модельдеу, қоршаған ортаны және табиғи ресурстарды зерттеу және қорғау үшін ұлттық экономиканың мүддесі үшін орто-фотоплан өндірісі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскери риторика
  Несиелер: 5

  Курс білім алушылардың жалпы сөйлеу мәдениетін арттыруға, коммуникативтік әрекеттестіктің әртүрлі жағдайында сөйлеу барысында тілдік құралдарды дұрыс қолдану біліктері мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Сөйлеу мәдениетінің негізгі белгілері. Сөйлеу мәдениетінің нормативтік, коммуникативтік, этикалық аспектілері. Сөйлеу этикасы. Сөйлеу стратегиясы, әдіс, тәсілдер. Коммуникативтік сәтсіздіктердің себептері. Ауызша іскерлік сөйлеу мәдениеті және жазбаша сөйлеу мәдениеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Карталарды жобалау мен құрастыру
  Несиелер: 5

  Топографиялық карталардың түпнұсқаларын жасау. Топографиялық карталарды жаңарту. Тақырыптық карталар мен атластар. Қалалар жоспарларын құру технологиясы. Карталарды жобалау. Карталар мен атластарды жобалаудың ғылыми-техникалық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән қолдану салалары бойынша ҚР «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық технологияларды ендіру, қолдану жолдарын қарастырады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Фотограмметрия
  Несиелер: 5

  Фотограмметрия – фотосуреттер бойынша объектердің өлшемін, пішінін, орналасуын және т.б. сипаттамаларын анықтаумен айналысатын ғылыми-техникалық пән.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Жоғарғы геодезия
  Несиелер: 5

  Біріңғай жүйеде бүкіл мемлекет территориясындағы жеке жер бетіндегі нүктелер биіктігін және координаталарын геодезиялық өлшеулер нәтижелерін математикалық өңдеу, мемлекеттік геодезиялық торды құру және реконструкциялау әдістері арқылы Жердің өлшемін, пішінін, сыртқы гравитациялық өрісін зерттейді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Пән - студенттерге ұлттық заң салалары туралы қажетті жалпы идеяларды беру, Қазақстан Республикасының заңнамасының негізгі нормаларына, оның ішінде конституциялық, әкімшілік, азаматтық, қылмыстық және өзге де нормативтік құқықтық актілермен танысуға итермелейді

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тақырыптық карталар
  Несиелер: 5

  Генерализациялау ерекшеліктерін, картаның тілін және белгілік жүйесін, карталар түрлерін, тақырыптық карталарды құру мен жобалау үшін жергілікті жердің кеңістіктік моделін карта қасиеті ретінде зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекелі қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет. Студент жастардың зердесі мен санасының ашықтығы – рухани жаңғыруды тиімді жүзеге асырудың басты шарты болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мультимедиялық картографиялық қосымшаларды құру
  Несиелер: 7

  Пән информатика, компьютерлік және мультимедиялық технологиялар, бағдарламалық қамтамасыз ету, компьютерлік желілерде жұмыс істеу әдістері бойынша білімдерді меңгеруге мүмкіндік береді, суреттерді картаға түсіру, алу және өңдеу мақсатында Интернет-ресурстарын пайдалана алады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аэроғарыштық түсірілім әдістерi
  Несиелер: 5

  Берілген пән қашықтықтан зондылау мәліметтерін дешифрлеу практикалық тәжірибесі мен аэроғарыштық тәсілдердің түсініктерін қалыптастырады. Аэроғарыштық мониторинг құралдарымен таныстырады. Суреттердің ақпараттық, бейнелеу, геометриялық, аэроғарыштық суреттердің қасиеттерімен таныстырады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Спутниктік жүйелер позициялау технологиясы
  Несиелер: 6

  Пән спутниктік навигациялық жүйелердің жұмыс істеу құрылымы мен негіздерін, спутниктік навигациялық жүйелерді пайдалану әдістерін, геодезиялық өлшеу әдістерін, өндірістік технологияларды зерттеу арқылы тәжірибеге бағдарланған міндеттерді шешуде ғаламдық және жергілікті спутниктік жүйелердің білім жинағын қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Геоақпаратты цифрлы өңдеу
  Несиелер: 6

  Пән қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды және Интернет ресурстарын пайдалана отырып, географиялық ақпаратты іздеу, өңдеу және талдау арқылы кәсіби және әлеуметтік мәселелерді шешу үшін заманауи ақпараттық технологияларды игеруге мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Геодезиядағы координаттар мен биіктіктер жүйесі
  Несиелер: 6

  Жоғары дәлдікті геодезиялық желілер мен арнайы мақсаттағы желілерді құру, жетілдіру және қайта құру кезінде әртүрлі типтегі жоғары дәлдікпен геодезиялық өлшем нәтижелерін мұқият математикалық өңдеу үшін үйлесімді жүйелерді таңдаудың мәселелерін шешу үшін білім мен практикалық дағдыларды алу; аталған жүйенің геодезиялық нүктелерінің координаттық түрленулерін бір жүйеден екіншісіне ауыстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кеңістіктік деректерді алу және өзектендіру фотограмметриялық технологиялары
  Несиелер: 6

  Бұл пән кеңістіктік деректерді алудың негізгі көздерінің бірі ретінде фотограмметриялық технологиялардың кең ауқымын қарастырады. Сондай-ақ, бұл курс деректерді өңдеу әдістерін қысқа мерзімде меңгеруге, ескірген кеңістіктік деректерді жаңартуға мүмкіндік береді. Мысалы, өзендердің жағалауларын жаңарту кезінде.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Цифрлы карталарды жасау мен пайдалануды автоматтандыру
  Несиелер: 7

  Пән картаның мақсаты, оның тақырыбы, карталанған аумақтың ерекшелігі, картаны әрі қарай пайдалану әдістерін ескере отырып, геоақпараттық технологиялардың техникалық құралдары мен бағдарламалық жасақтамаларын пайдалана отырып картографиялық бейне құру әдісіне бағытталған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Серіктік навигациялық жүйелер
  Несиелер: 6

  Глобальді және локальді серіктік жүйелердің жалпы түсініктерін, GPS және ГЛОНАСС жүйелерінің, басқа дүниежүзілік жүйелердің функциялары мен принциптерін, навигациялық позициондау жүйелерінің практикалық қолданылуы, заманауи электронды аппатаратураны, экономиканың басқа салаларында қолдану технологияларын қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аэроғарыштық суреттерді фотограмметриялық өңдеу технологиясы
  Несиелер: 6

  Бұл курста болашақ геодезисттер мен картографтарға ие болу керек болатын аэроғарыштық суреттер үшін фотограмметриялық өңдеу технологиясының кең ауқымы қарастырылған. Erdas сияқты аэроғарыштық суреттерді фотограмметриялық өңдеудің бағдарламалық қамтамасыз етуі қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Картометрия және математикалық картография
  Несиелер: 5

  Бұл курс әр түрлі географиялық объектілердің карталарын, олардың ұзындығын, көлемін және басқа да сандық сипаттамаларын, сондай-ақ картографиялық проекцияларды құрастырудың математикалық әдістерін, олардың өзгеруін, болжамдарын іздеу әдістерін, әдістерді және жобалауды практикада қолданудың техникалық әдістерін пайдалана отырып өлшеу әдістерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мемлекеттік геодезиялық торды құру мен дамыту әдістері
  Несиелер: 5

  Берілген пән сәйкес класстар мен разрядтар бойынша геодезиялық тірек торларды құру әдістерін, жоғары дәлділкті геодезиялық өлшеулерді жүргізуді, жер бетіндегі геодезиялық пунктерді орнын анықтаудағы сәйкес координаттық жүйелерді зерттеумен айналысады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тірек геодезиялық желілер
  Несиелер: 5

  Пәнді зерттеу мемлекеттік геодезиялық жоспарлау және нивелирлік желілерді құру, дамыту және реконструкциялау бойынша далалық және камералдық геодезиялық жұмыстарды орындауға мүмкіндік береді, сондай-ақ заманауи компьютерлік бағдарламаларды қолдану арқылы далалық геодезиялық өлшемдерді математикалық өңдеуді жүзеге асырады, ақаулардың және жалпы өлшеу қателерінің себебін талдайды және жояды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аэроғарыштық түсірілімдер деректерінің интернет ресурстары
  Несиелер: 8

  Камералар мен спутниктік тасымалдаушылардың (EarthExplorer және Copernicus Open Access Hub) әртүрлі типтері бойынша жер бетінің әуедегі және ғарыштық зондтау деректерін қамтитын интернет деректер базасын сараптау, ақпаратты жүктеу және қосу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Ғарыштық геодезия және астрономия
  Несиелер: 8

  Геодезия, астрономия, аспан механикасы және геодинамикасы, ғаламдық позициялау жүйелерін пайдалана отырып, координат базасын құрудың теориясы мен әдістерін шешу үшін ғарыштық геодезия әдістерін оқытылады. Спутниктік жабдықтарды пайдалана отырып, нәтижелерді одан әрі математикалық өңдей отырып, өлшеулерді жасау бойынша құзыреттерді жасауға мүмкіндік береді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Заманауи геодезиялық аспаптар
  Несиелер: 7

  Берілген пәнде заманауи геодезиялық аспаптар, олардың техникалық сипаттамалары, өлшеу дәлдіктер мен мүмкіндіктері қарастырылады. Мысалы, геодезиялық аспаптар: GPS құрылғылары, электронды тахеометрлер, электронды (цифрлі) теодолиттер, электронды (цифрлі) нивелирлер, лазерлі сканерлер.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Карталар мен атластарды шығару технологиясы
  Несиелер: 5

  Картографиялық жұмыстарды жасау - карта немесе атлас - көбінесе қағазға негізделген полиграфиялық көшірумен аяқталады. Карталардың жариялануы жарияланым өнімдерінің талаптары мен сапасын бақылаумен жариялау технологиясын зерттеуге байланысты мәселелерді қараумен айналысады. Қазіргі заманғы цифрлы технологияларға арналған карталарға ерекше көңіл бөлінеді. Болашақ картографтар түрлі типтермен және басып шығару тәсілдерімен танысады және тағы басқалар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Аэроғарыштық суреттерді дешифрлеу
  Несиелер: 7

  Қашықтықтан зондтау әдісімен табиғи ресурстарды зерттеу кезінде қоршаған ортаның жай-күйі туралы ақпарат алу үшін аэроғарыштық бейнелерді түсіндірудің автоматтандырылған әдістерін қолдануды қамтамасыз ететін іргелі білім алу; табиғи ресурстарды зерттеуде таңдаудың, сапалы бағалаудың және мультиспектралды бейнелерді интерпретациялаудың, топографиялық және тақырыптық карталарды жасау мен жаңартудың дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ЖҚЗ деректер банкі жаһандық желіде
  Несиелер: 5

  Интернет дерекқорларының типтік үлгілерін, деректер қорын жобалау және құрудың стандартты ережелері, дерекқор сұранысының тілдері, түрлі практикалық мәселелерді шешу үшін кеңістіктік дерекқорларды қолдану салаларын зерттеу. Деректер базасында кеңістіктік ақпаратты іздеу, өңдеу және талдау әдістері, дерекқор сұрауларын өңдеу және оңтайландыру әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Цифрлы және электронды карталар
  Несиелер: 5

  Пәннің мазмұны цифрлы карталарды құрудың технологиялық құралдарын және картографиялық ақпаратты сандық түрге айналдыру әдістерін, цифрлы карталарды автоматты түрде жасау дағдыларын меңгеруді үйрету үшін аумақтық объектілердің, процестер мен құбылыстарды цифрлық сипаттау саласында білім беруді қамтамасыз ету үшін арналған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Инженерлік құрылыстарды геодезиялық қамтамасыз ету және жобалау
  Несиелер: 6

  Пән инженерлік имараттар мен олардың элементтері құрылыстың және оның құрылысы кезінде құрылымның геометриясының конструкциясына сәйкес келу туралы ақпарат береді. Геодезиялық ізденіс жұмыстарын жүргізуге, кең ауқымды ізденіс жоспарларын жасауға және атқарушылық құжаттамаларды жасауға дағдыландырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жерді дистанционды зондылау
  Несиелер: 7

  Ғарыштық, әуе және жер үсті зерттеуді, қашықтан зондтау деректерін камералдық өңдеу әдістерін зерттеу, объектілердің геометриялық және сапалық қасиеттерін олардың суреттеріне сәйкес зерттеу. Қашықтықтан зондтау әдістерін қолданумен түсіріс параметрлерін жобалау қабілетін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Аэро және ғарыштық навигация әдістері
  Несиелер: 7

  Бұл курста әуе немесе ғарыш кеңістігінде әуе кемесінің материалдық нүкте ретінде қарастырылған нақты және қажетті жағдайын және жүріс бағасын анықтау үшін әдістер мен құралдар зерттеледі. Төмендегі тақырыптар қарастырылады: трек нөмірі, инерциялық навигациялық жүйелер, радионавигациялық құралдар, Доплер әсерін өлшеу, радио бағытын табу, радио компас, спутниктік радионавигация және т.б.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Геодезиялық ғылыми негіздері
  Несиелер: 6

  Бұл пән геодезияны ғылым ретінде қарастырады, геодезияның пәні мен міндеттерін зерттейді. Геодезия секцияларының ғылыми негіздерін, мысалы топография, қолданбалы геодезия, жоғары геодезия, фотограмметрия және т.б. тереңдетіп зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Картография-геодезиялық өндірістің ұйымдастырылуы
  Несиелер: 6

  Өндірістің даму заңдылықтарын, шаруашылықты жүргізудің ең тиімді және рационалды әдістері мен жолдарын ғылыми тұрғыда қарастырады. Қамтуды ұйымдастыруды, еңбек құны мен оны қаржыландыруды, экономикалық тиімділікті анықтаудың тәсілдерін, негізгі және айналым қаржыларын, бөлімшелер арасындағы байланысты ұйымдастыруды қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ғылыми-зерттеу жұмыстарының негіздері
  Несиелер: 6

  Пән студенттердің ғылыми мәселелерді шешуде дағдыларын дамытуға үлес қосуға арналған. Курсты бітіргеннен кейін олар ғылыми зерттеулер бағытын дәлелдеуге, нәтижелерге қол жеткізуге және қазіргі заманғы ғылыми әдістерді пайдалана отырып, кәсіби мәселелерді шешуде өз білімдерін қалай қолдану керектігіне ие болу керек. Зерттеу әдістерін меңгеру болашақ мамандарда ғылыми ойлаудың қалыптасуына ықпал етеді, бұл сонымен қатар мамандығын жетік меңгеруге көмектеседі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • ЖҚЗ деректері бойынша жергілікті жер туралы құжаттар жасаудың қазіргі заманғы ақпараттық технологиялары
  Несиелер: 5

  Объектілер туралы кеңістіктік деректерді алудың ең тиімді шешімдерінің бірі - қашықтан зондтау деректерін өңдеуге арналған материалдардан алынған деректерді талдау. Жер бетіндегі құжаттарды жасау үшін заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану геодезия мен картография саласындағы кең ауқымды міндеттерді шешуге мүмкіндік береді. Және олар өсіп келе жатыр. Мысалы, кішігірімҰҰА пайда болуы кең ауқымды тақырыптық картаға жаңа әдістер мен технологияларды дамытуға ықпал етеді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Картографиядағы интернет технологиялар
  Несиелер: 5

  Интернетте ақысыз пайдалануда картографиялық ақпараттарды ұсынатын Интернет қызметтерін зерттеу; Интернеттен алынған деректермен жұмыс істеу үшін заманауи ГАЖ жүйелерінің мүмкіндіктері. Интернетте тарату үшін ГАЖ жүйелерінде деректерді дайындауды таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  Жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау

 • Код ON2

  Ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу.

 • Код ON3

  Әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі.

 • Код ON4

  Дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу

 • Код ON5

  Құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау

 • Код ON6

  Далалық геодезиялық өлшеулердің, астрономиялық бақылаулардың, гравиметриялық анықтамалардың, фотограмметриялық өзгерістердің нәтижелерін математикалық өңдеуді орындау дағдыларын қалыптастыру.

 • Код ON7

  Aқпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және талдауды жүзеге асыру, ақпараттық, компьютерлік және желілік технологияларды пайдалана отырып, оны қажетті форматта ұсыну қабілеті.

 • Код ON8

  Дешифирлеу, мультимедиалық ақпаратты, аэроғарыштық және жер бетіндегі суреттерді жасау, әуе, ғарыш және жер бетіндегі суреттер бойынша фотограмметриялық әдістермен топографиялық карталарды жасау және жаңарту бойынша жұмыстар кешенін орындау қабілеті болу.

 • Код ON9

  Қоршаған ортаның жай-күйі туралы жерүсті және аэроғарыштық кеңістіктік ақпаратты алудың негізгі технологиялық процестерін жүзеге асыру, табиғи ресурстарды зерделеу нәтижелерін моделдеу және түсіндіру кезінде қашықтықтан зондтау материалдарын және геоақпараттық технологияларды пайдалану және ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесін жетілдіру бойынша мультимедиялық қосымшаларды әзірлеу.

 • Код ON10

  Жер бетіндегі фотограмметриялық түсіру және лазерлік сканерлеу нәтижелері бойынша және геокеңістік деректер инфрақұрылымын белсенді пайдалануға қабілетті болу.

 • Код ON11

  Геодезия және қашықтықтан зондтау саласында жобалық Орындаушы геодезиялық құжаттарды және болжау материалдарын (құжаттарды) әзірлеуге қабілетті болу.

 • Код ON12

  Алынған геодезиялық, спутниктік және фотограмметриялық өлшеулерді, сондай-ақ қашықтықтан зондтау материалдарын бақылауды жүзеге асыруға және картонрафиялық туындыларды жасауға дайын болу.

Top