Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M08604 IT-технологияларын пайдалана отырып су ресурстарын басқару (1,5ж. бейіндік) в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Трансшекаралық өзендердің су сапасы және су ресурстарын басқару
  Несиелер: 5

  Бірыңғай бөлу схемасы шеңберінде су ресурстарын кешенді пайдаланудың әртүрлі аспектілері, математикалық модельдерді жасау әдіснамасы, су ресурстарын бөлудің көп өлшемді міндеттерін декомпозициялаудың иерархиялық қағидаттары, экономиканың әртүрлі салалары талаптарының басымдылығын есепке алу зерделенетін болады. Пән жер үсті және жер асты суларының ағынын бақылау және болжау мәселелерін және су ресурстарын жоюға байланысты туындайтын экологиялық-экономикалық мәселелерді зерттейді. Пән жер үсті және жер асты суларының ағынын бақылау және болжау мәселелерін және су ресурстарын жоюға байланысты туындайтын экологиялық-экономикалық мәселелерді зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гидрологиялық есептеулердегі статистикалық әдістер
  Несиелер: 4

  Орташа айлық шығындарды анықтаудың заманауи әдістері: судың жылдық және жыл ішіндегі ағынын анықтау, сондай-ақ жер үсті және жер асты ағындарының су шығынының статистикалық әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Су ресурстары және суды пайдаланудағы ғылыми зерттеулер әдіснамасы
  Несиелер: 5

  Су ресурстарын басқару саласындағы теориялық және эксперименттік зерттеулердің әдіснамасы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Менеджменттің даму динамикасын ескере отырып, бәсекелес орта жағдайларында жұмыс істейтін ұйымдардағы процестер мен құбылыстарды түсіну үшін кең ғылыми басқарушылық көзқарасты, дүниетанымды, кәсіби құзіреттілікті қалыптастыру. Икемді бейімделген ұйымдық құрылымдар құру, ұжымдық басқарудың инновациялық әдістері мен технологиялары

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Пәнді меңгеру мақсаты шет тілін үйренудің тұрақты оң уәждемесін қалыптастыру, проблемалық-жобалық технологиялар негізінде білім алушылардың шығармашылық әлеуетін дамыту, ғылыми өнімдерді таныстыру дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экологиялық химия және қоршаған ауданының микробиологиясы
  Несиелер: 5

  Пәннің мақсаты – магистранттарды биологиялық және шикізат ресурстарын ұтымды пайдаланудың жаңа технологиясы, биологиялық және шикізат ресурстарын талдау және оларды ауыл шаруашылығында пайдалану туралы ақпаратпен қамтамасыз ету

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қалалық гидрология және гидрологиялық моделдеу
  Несиелер: 5

  Гидрологиялық моделдеу- гидрологиялық циклдің бір бөлігін оңайлатылған, дерексіз ұсыну. Гидрологиялық модельдер негізінен болжау үшін, сондай-ақ гидрологиялық процестерді түсіну үшін қолданылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қоршаған ортаның алыстан бақылау
  Несиелер: 4

  түсіру аппаратурасының түрлі түрлерімен жабдықталған жер үсті, авиациялық және ғарыш құралдарымен жер бетін бақылау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлік-геодезиялық және геоинформациялық бағдармалар
  Несиелер: 5

  деректерді жинауға, сақтауға, өңдеуге, көрсетуге және таратуға, сондай-ақ олардың негізінде кеңістіктік- үйлестірілген объектілер мен құбылыстар туралы жаңа ақпарат пен білім алуға арналған қосымшаларды қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Су шаруашылығында алыстан бақылауды және геоақпараттық жүйені пайдалану
  Несиелер: 5

  Ауыл, орман және су шаруашылығында ГАЖ қолдану арқылы аналитикалық және модельдеуші операциялар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Гидравликалық процесстерді моделдеу
  Несиелер: 5

  Модельдеудің мәні кіші немесе үлкен масштабтағы модельде осы құбылысты зерттеуге мүмкіндік беретін табиғи орын алатын гидравликалық құбылыс құрылады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жобаларды басқару саласындағы кәсіпкерлік
  Несиелер: 7

  Нарық жағдайында агро өнеркәсіптік кешеннің сферасы жүйесінде білім алушыларды даярлау. Экономикалық ойлау, кәсіпкерлік қабілетті, нарықта өзінің орнын табу, өз ісін ашу, жеке кәсіпорын ұйымдастыру және тиімді басқару іскерлігін қалыптастыру. Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі, ең алдымен, кәсіпкерлердің өмірлік ұстанымына, қабілетіне, дүниетанымына, теориялық білімдеріне және практикалық дағдыларына, экономикалық белсенділіктігіне байланысты болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Конфликтология
  Несиелер: 4

  Пәнде конфликтологияның негізгі категориялары, қақтығыстық технологияларды жанжалды басқару типологиясы қарастырылады. Курста қақтығыс жағдайында адамның мінез-құлқы туралы теориялар, тиімді қарым-қатынас технологиялары және қақтығыстың ұтымды мінез-құлқы зерттеледі. Жанжалдарды шешудегі келіссөздер процесінің психологиясын, жанжалдарды шешу технологиясы ретінде медиация қолданады. Қоғамдағы қақтығыстар, ұйымдардағы қақтығыстар, жанжалдар мен стресстер қарастырылады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән психологияны басқару психологиясының тақырыбын, сипатын, міндеттері мен құрылымын, оның психологиялық зерттеулер әдістерін және оны зерттеудің негізгі тәсілдерін қарастырады. Басқару әрекетіндегі тұлға психологиясын, танымдық әрекет психологиясын перцептивтік, мнемикалық және ойлау ұрдістерін басқару қызметтінде зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Су және ауыл шаруашылығы саласындағы жоспарлау
  Несиелер: 6

  Ауыл шаруашылығын дамыту үшін үлкен жер көлемі қажет. Ауыл шаруашылығы орналасқан жерлер ландшафтарды өзгертеді. Адам осы жерде егістікті одан әрі қалыптастыру үшін алдымен орманды жыртып тастайтын жағдай жиі кездеседі, әртүрлі себептер бойынша алқаптар біраз уақыттан кейін төгіледі, ал орман орнында дала пайда болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Су ресурстарын басқару және моделдеу
  Несиелер: 5

  аймақтық және жергілікті деңгейде су ресурстарын басқару және модельдеу мәселесі көп өлшемді проблема болып табылады, оны шешу үшін әртүрлі кезеңдерде шешім қабылдаушылардың қатысуымен көп сатылы және итеративті болып табылатын Көп өлшемді талдау әдістерін қолдануға болады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Су ресурстарын бірігіп басқару
  Несиелер: 5

  СРББ қағидаттары, жоспарлау және ұлттық жоспары. Су ресурстарын басқару саласындағы су заңнамаларын жетілдіру және үйлестіру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сумен қамтамасыз ету және суды әкету
  Несиелер: 6

  Сумен қамтамасыз ету және суды әкету - бұл сумен қамтамасыз ету және канализацияның ең тиімді жүйелері мен схемалары, жер үсті және жер асты су көздерінен су тарту құрылымын жіктеу, су құбырларын жобалау және зерттеу, су жүргізу және су әкету сорғы станцияларын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Бизнес шешімдерді модельдеу
  Несиелер: 4

  Шешім қабылдау процесінің, математикалық моделін құру, шешу, сонымен қатар шешім нәтжелерін компьютер көмегімен талдау жүргізуге көп көңіл бөлінеді. Шешімдер қабылдауда өндірістік, транспорттық және қаржылық есептердің модельдері, шешімдер қабылдау теориясының элементтері және нақтылы тәжірибелік есептерді компьютерде шешу алгоритмдерді шығару қабілеттілігі қалыптастырылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON12

  IT-технологиялар жетістіктерін пайдалана отырып cу ресурстары менеджментін жетілдіру бойынша ұсынылған магистрлік диссертацияны өз бетінше рәсімдеу және қорғау

 • Код ON5

  Ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, су объектілерінің мониторингін ұйымдастыру, нәтижелерді талдау, су объектілерінің сапасын жақсарту үшін іс-шаралар дайындау қабілеті

 • Код ON9

  Бағдарламалау, математикалық модельдеу, талдау және синтез бағытында білімді меңгеру, су ресурстарын пайдалану, қорғау және басқару саласындағы теориялық білім деңгейін үнемі жетілдіруге ұмтылу

 • Код ON1

  Креативті ойлау, қоршаған ортаны талдау қабілеті және басқарушылық шешімдерді қабылдау, ұйымның мақсаттарына жетуүшін көшбасшылық ұстанымдардан командалық ықпал ету қабілеті

 • Код ON4

  Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу кезінде көшбасшылық қасиеттерді көрсете білу қабілеті, бизнес-шешімдерді моделдеу кезінде іскерлік қасиеттерін көрсете білу қабілеті, кәсіпкерлік қызметті тиімді басқара білу

 • Код ON2

  Интернационалдық ортада кәсіби әңгіме жүргізу қабілеті, кең ауқымды мәселелер бойынша сұхбатты қолдана білу

 • Код ON8

  Жеке қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін пайдалану: интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша мобильді сервистер

 • Код ON10

  Бекітілген магистранттың жеке жұмыс жоспарына сәйкес экспериментальді-зерттеу жұмыстарын жүргізу

 • Код ON3

  Ғылыми экспериментті және модельдеуді ұйымдастыру саласындағы ғылыми-зерттеу қызметінің қазіргі заманғы бағыттарын білу. Алынған нәтижелерді талдай білу

 • Код ON11

  Ғылыми кеңесшінің басшылығымен ғылыми зерттеулер нәтижелерінің зертханалық және тәжірибелік сынақтарын жүргізу

 • Код ON6

  Су ресурстарын басқарудың экономикалық тиімді және экологиялық қауіпсіз тәсілдерін таңдау қабілеті

 • Код ON7

  Геоақпараттық технологияларды қолдана отырып, ауыл шаруашылығын сумен жабдықтау сапасының көрсеткіштерін талдау, себептер мен салдарлардың алдын алу және жою жөнінде шешімдер қабылдау қабілеті

Top