Жаңа білім беру бағдарламасы

6B07212 Киім индустриясы в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Жобалау жұмыстарын автоматтандыру жүйесі немесе APM
  Несиелер: 4

  АЖЖ-сін техникалық, математикалық, бағдарламалық және ақпараттық қамтамасыз ету негіздерін, жобалау жұмыстарын автоматты орындау алгоритмдері мен математикалық әдістерін, қолданбалы бағдарламалар мен АЖЖ берілгендер базасының пакеті мен оларды құру принциптерін, машина жасау бөлшектері мен бұйымдарының конструкторлық құжаттарының графикалық бөлімін AutoCAD пен КОМПАС бағдарламаларында автоматты дайындау алгоритмдерін, олардың үшөлшемді үлгілерін автоматты түрде құруды игеру.

  Селективті тәртіп
  Семестр 1
 • Антропология негіздері
  Несиелер: 4

  Киімді жобалау мақсатында қажетті адам денесінің сыртқы пішінінің сипаттамаларын анықтау қабілетін қалыптастыру. Ерлер, әйелдер және балалар денебітімдерінің өлшемдік стандарттарын құрастыру әдіснамасын меңгеру, адам денесінің антропометриялық зерттеуді жүргізуде және негізгі өлшемдік белгілердің негізгі орташа статистикалық көрсеткіштерді анықтауда дағдылана алу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Техникалық сурет
  Несиелер: 4

  Бейнелеу сауаттылығының негіздерін және сызықты-көлемді суреттің техникаларын, перспективалық заңдарын меңгеру; кеңістікті, қозғалысты, пішін мен мазмұнды қабылдауын, пластикалық анатомия негіздерін, адам денесінің пропорционалды байланысы мен ерекшеліктері оқып игеру. Әртүрлі заттар мен адам денесінің қысқа эскиздерін және энобайларын орындау мүмкіндігіне үйрену; заттың өзіне қарап және ойша мен елестету бойынша суретін салу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Арнайы сурет
  Несиелер: 4

  Пропорцияларды, нысандардың пішіні мен түсін, суретті жазықтықтағы кеңістікті дұрыс қабылдау қабілетін дамыту. Суреттің мәнерлік суретін меңгеру, студенттерге естелігінен және көріністен тұратын үш өлшемді пішіндер мен адамның тұлғасын бейнелеу жолдарын кәсіби түсіну.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Өлшемдік типология
  Несиелер: 4

  Қолданбалы антропологияның теориялық негіздерін және өлшемді типологияны оқып игеру, адам денесінің антропометриялық, морфологиялық және антропологиялық сипаттамаларын зерттеу әдістерін меңгеру. Анатомия, морфология және антропология элементтерін меңгеру, киім өнеркәсібіндегі өлшемді типологияны құру принциптерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары) 2019
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика
  Несиелер: 5

  Математиканың базалық бөлімдерінің негізгі ұғымдарын түсіндіру және түсіну: сызықты және алгебралық теңдеулер жүйесінің теориясы; жазықтықтағы және кеңістіктегі Аналитикалық геометрия, бір айнымалы, дифференциалдық теңдеулер функциясын дифференциалдық және интегралдық есептеу және оларды инженерлік-техникалық мазмұнмен есептерде қолдану. Математикалық әдістермен практикалық және теориялық мазмұнда инженерлік-техникалық есептерді шешудің практикалық дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жобалық әрекетіндегі графика
  Несиелер: 3

  Жазықтықтағы кеңістіктік пішіндердің әртүрлі бейнелеу әдістерін зерттеу, берілген бейнелер үшін суреттер мен беттердің геометриялық қасиеттерін зерттеуге байланысты кеңістіктік көріністерді қалыптастыру және дамыту. Қарапайым бөліктердің геометриялық пішіндерінің кескінін орындауды (табиғаттан және жинақтау қондырғысының сызбасына сәйкес) орындау дағдыларын игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық - құқықтың кешенді интеграцияланған саласы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру және оған басшылық жасау саласындағы қатынастарды, жеке және жария мүдделерді біріктіру негізінде реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Қазақстанның құқық жүйесіндегі кәсіпкерлік құқықтың орнын айқындайтын отандық құқық жүйесінің ерекшеліктерін қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстандық құқық 2019
  Несиелер: 3

  Отандық тарихтың негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері, құқықтық және демократиялық мемлекеттің құндылықтары, қоғамдағы саяси қатынастардың қазіргі жағдайы; мемлекет пен құқықтың негізгі ұғымдары, тарихи кезеңдердегі мемлекеттің мемлекеттік-құқықтық және Конституциялық дамуы; ҚР конституциялық құрылымы және оның нақты қолданылу саласын айқындайтын нормативтік-құқықтық актілердің мазмұны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Саладағы инженерлік жобалау негіздері
  Несиелер: 3

  Сызба геометриясының теориялық негіздерін; проекциялау әдістерін; үш өлшемді нысандардың сызбаларын құру әдістерін; конвертациялау әдістерін; инженерлік графиканың негіздері; қолданыстағы ережелерге сәйкес жобалау құжаттамасының ережелерін оқып игеру. Кескінді үш өлшемді нысандарды проекциялық жазықтықта; қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес өндірісте қолданылатын жеке бөлшектер мен қосылыстарды орындау дағдыларын игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химия (5 кред) 2019
  Несиелер: 5

  Химияның негізгі ұғымдары мен заңдары. Атом құрылысы және элементтердің периодтық жүйесі. Химиялық байланыстың түрлері мен сипаттамалары. Химиялық процестер теориясының негіздері. Ерітінділер теориясының негіздері. Тотығу-тотықсыздану процестері. Коррозия, коррозиядан қорғау әдістері. Химиялық талдау негіздері. Органикалық қосылыстардың химиясы: классификациясы, қасиеттері, қолданылуы. Салада химиялық материалдар және технологияларды қолдану перспективалары мен проблемалары.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Композиция негіздері (курстық жұмыс)
  Несиелер: 5

  Көркемдік бейнелеудің негіздерін және сызықты көлемді сурет салу мәселелерін; кеңістіктегі үш өлшемді нысандарды және табиғат ��ысандарын дамыту туралы заңдарды әзірлеу мен үйлестірудің негізгі принциптерін; композицияның негізгі заңдары меңгеру. Заттардың қысқа мерзімді эскиздерді және нобайларды жасау; костюмді композициялық және құрылымдық өзара байланысты жүйе ретінде қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
 • Костюм графикасының негіздері
  Несиелер: 5

  Костюмді жобалаудың әртүрлі кезеңдеріндегі ерекшеліктерін ескере отырып, бейнелеу графиканың негіздерін оқып үйрену; костюмнің композициясының пішінқалыптастыру және заңдылықтарын игеру. Костюмнің жобалық жұмысының эскиздерін орындау тәсілдерін игеру. Графика тәсілдермен костюмнің жаңа силуэттік пішішін жасау; жаңа жобаларды шығармашылық идеяларды қалыптастыру, өз жобаларын қорғау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 4

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • 1С-кәсіпорын
  Несиелер: 4

  Бизнес-процестерді басқару, қаржылық және статистикалық есептілік туралы білім жүйелерін пайдалану, қаржылық және статистикалық есептілікті дайындау бойынша толық және нақты ақпаратты қалыптастыру дағдыларын қалыптастыру үшін есеп беру және оның әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Костюм композициясы (курстық жұмыс)
  Несиелер: 5

  Композицияның теориялық негіздерін игеру, композицияның теориялық пен практикалық әдістерді және әртүрлі тәсілдерді игеру. . Пәнді оқыту бағыты студенттердің эстетикалық дайындығын жақсартуға және шығармашылық ойлау қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Соның негізінде болашақ мамандар заманауи жоғары сапалы өнімдерді жасау және жобалау керек.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Физика
  Несиелер: 5

  Материалдық нүктенің үдемелі және айналмалы қозғалысының механикасы, кинематикасы және динамикасы, сұйықтықтар механикасы, арнайы салыстырмалылық теориясының элементтері, молекулалық физика, молекулалық физика және термодинамика негіздері. Электр және магнетизм. Тербелістер мен толқындар. Геометриялық және толқындық оптика. Кванттық физика элементтері. Атом және атом ядросының физикасы.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Костюмографика
  Несиелер: 5

  Костюмографиканың стилистикалық әдістерінің тәсілдерін, костюмді үлгілеудің графикалық құралдарын, костюмографиканың кескіндеулерінің мәдени аспектілерін меңгеру. Көркемдік жобалаудың контекстінде костюмнің толық бейнесін үлгілеу мүмкіндігін игеру, визуалды графика арқылы пішінді үйлестіру. Костюмографиканың графикалық құралдарындағы дағдыларды меңгеру, тұтастай алғанда костюмнің пішінін стильдеу және оның элементтерін, сондай-ақ бейнелі үлгілеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби бағытталған шет тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тігін саласының технологиялық жабдықтары
  Несиелер: 3

  Тігін өндірісінің жабдықтарының принциптерін, тігін өнеркәсібінің машиналарының негізгі технологиялық және техникалық сипаттамаларын; тігін машиналарының негізгі атқарушы құрылғыларын түзету және түзету жолдарын оқып игеру. Тігін өнеркәсібінде пайдаланылатын жабдықтардың нормативтік-техникалық құжаттамамен жұмыс істеу әдістерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикадағы монополияға қарсы реттеу ARE-4-2019
  Несиелер: 4

  Қазақстан экономикасындағы монополияға қарсы реттеу негіздері; Табиғи монополиялардың ерекше белгілері және оларды монополияға қарсы реттеу ерекшеліктері; экономикадағы монополиялардың негізгі түрлері; Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі Комитеттің функциялары, өкілеттіктері, құрылымы мен міндеттері; экономиканы монополияға қарсы реттеу бағыттарының бірі ретінде шағын және орта бизнес; рынок қатысушыларының өзара іс-қимылының негізгі ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Костюмдегі стильдердің тарихы
  Несиелер: 4

  Киім тарихы туралы түсініктермен, эволюция және костюмнің даму кезеңдерімен, алғашқы қауымның киімінің негізгі түрлерімен, костюмнің дамуына стиль мен сәннің әсерімен танысу; костюмнің негізгі түрлері мен пішіндерін игеру; заманауи киімнің үлгілер аналогін жасауға мүмкіндік беретін шығармашылық қайнар көзі ретінде тарихи үлгілердің көшірмелерін тәжірибелік тәсілдерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік іс
  Несиелер: 4

  Кәсіпкерлік қызметтің негізгі және стандартты емес мәселелерін шешу үшін кәсіпкерлік қызметтің негіздерін зерделеу, кәсіпкерлік процесін талдау, жаңа бизнестік концепциялардың өміршеңдігін және мүмкіндігін анықтау; экономикалық және ұйымдастырушылық шешімдерді қабылдау әдістері

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономика негіздері
  Несиелер: 4

  Экономиканың негізгі категориялары мен ұғымдары; өндірістің ресурстары мен факторлары; экономикалық жүйелердің типтері, меншік нысандары, өндірістік қызметті жандандырудағы экономикалық қажеттіліктердің рөлі, сұраныс пен ұсыныстың нарықтық тетіктері, экономикадағы бәсекелестіктің рөлі мен түрлері, нарықтық экономикадағы мемлекеттің рөлі мен функциялары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Костюмдегі стильді қалыптастыру негіздері
  Несиелер: 4

  Әртүрлі тарихи дәуірлерде және кезеңдерде әртүрлі елдер костюмдердің эскиздерінің көшірмелерін жасау; шығармашылық ойлау, түпнұсқа идеяларды қалыптастыру; шығармашылық көзі негізінде заманауи аналогтық-үлгілердің эскиздерін жасау. Заманауи үлгілер-аналогтарды жасауға ықпал ететін шығармашылық қайнар көзі ретінде тарихи үлгінің нысанының көшірмесін орындаудың тәжірибелі тәсілдерін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері
  Несиелер: 4

  экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін ұйымдастыру және жұмыс істеуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздері; мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқару мәдениеті; Мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды жасау және талдау, басқару саласындағы жетістіктер туралы ақпаратты жинақтау және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тігін кәсіпорындарының қондырғылары
  Несиелер: 3

  Тігін өнеркәсібінде пайдаланылатын жабдықтарды туралы жалпы түсінікті қалыптастыру; олардың конструкциясы туралы негізгі теориялық мәліметтермен, заманауи тігін қондырғылардың жұмыс істеу қағидаларымен танысу; бұрын алған білімді шоғырландыру және болашақ маманға болашақ кәсіби қызметте қажетті жаңа кәсіби және техникалық дағдыларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері (lдля всех специальностей) OBZh-4-2019
  Несиелер: 4

  Осы курсты аяқтағаннан кейін сіз: - пайда болған табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың түрлерін, сондай-ақ ықтимал салдарларын анықтау; - пайда болу ошақтарында, таралу жолдарында, салдарын жою, сондай-ақ халықты қорғау тәсілдері мен құралдарын таңдау; - құтқару жұмыстарын жүргізу іс-қимылдарын әзірлеу жоспарын, қолданылатын техниканың, құтқарушылардың түрлері мен санын белгілеу; - табиғи және техногенді сипаттағы туындаған төтенше жағдайлардың мәні, ғылыми негіздері туралы түсінікке ие болу;; - ғылыми негізделген көзқарас тұрғысынан табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың туындауы мү��кін негізгі себептерді түсіндіру, сондай-ақ зардап шеккендерге алғашқы дәрігерге дейінгі көмек көрсету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тігін бұйымдардың технологиясы
  Несиелер: 5

  Студенттерді тігін бұйымдардың ассортиментімен және оларды дайындау үдерісімен таныстыру; қолмен, машина және ылғалды-жылу жұмыстарын жүргізу технологиясын үйрету; тігін машинасында дағдыларды дамыту; қол тігістері мен тепшімдерін, машина тігістерін жасау дағдыларын қалыптастыру; өздерінің жұмыс орнын жоспарлауға және ұйымдастыруға білімдерін қалыптастыру, өздерінің іс-шараларының нәтижелерін бағалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Қауіпсіз еңбек шарттарының саласына байланысты заңдық және нормативтік-құқықтық мәселелерді зерттеу, адамның денсаулығына әсер ететін зиянды және қауіпті өндіріс факторлары анықтау, сонымен қатар, қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету және өндірістік жарақаттануларды алдын-алуға бағытталған дұрыс шешімдерді қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Киімге арналған материалдар (курстық жұмыс)
  Несиелер: 5

  Материалдардың ассортиментін білу негізінде нақты текстильді материалдардың қасиеттерін бағалауды және балжауды жүргізе алу, бұйымның қасиеттерін ескере отырып, материалдарға қойылатын талаптарды жасау, сонымен бірге барлық нұсқалардың ішінен материалдардың оңтайлы таңдауын жүргізу. Стильдік бағытты ескере отырып, өнімге ғылыми-негізделген материалдарды таңдаудың практикалық дағдыларын игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Климаттың өзгеруі және "жасыл экономика
  Несиелер: 4

  Адамзаттың тұрақты дамуының қазіргі концепциялары мен стратегиялары. биосфераның тұрақтылығын сақтау; күнделікті қызметте тірі организмдердің қоршаған ортамен өзара әрекеттесуінің заңдылықтары туралы білім. Тұрақты дамудан жасыл экономикаға көшу жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Киім технологиясының негіздері
  Несиелер: 5

  Тігін саласының инженерін дайындауда тігін бұйымдардың технологиясының міндеттері мен орнын, киімнің технологиясының негіздерін, тігін бұйымдарды өңдеу әдістерін меңгеру. Тәжірибеде тігін өндірісінің терминологиясын меңгеру; техника және өрт қауіпсіздігінің ережелерін сақтау. Қол тігістері мен текшімдерін, машина тігістерін және ылғалды-жылу жұмыстарын орындау дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Киімді конструкциялау негіздері
  Несиелер: 6

  Адамдың денебітіміне бұйымның дұрыс отыруын қамтамасыз етумен әртүрлі ассортименттегі киімнің базалы және типтік конструкцияның графикалық тәсілдері мен есептеу формулары көмегімен тұрғызу. Киімнің конструкциясының сызбасын тұрғызу үшін болашақ мамандарға арнайы білім мен тәжірибелік дағдыны беру; жоғары сапалы бұйымды жасау және жобалау үшін студенттерді техникалық шешімдерге үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 3

  Құрылыс құрылымдарын есептеу үшін заманауи есептеу кешендері. Соңғы элементтер кітапханасы, мүмкіндіктер, конструкциялардың есептік модельдерін құру принциптері. Ғимараттардың, құрылыстардың және инженерлік жүйелердің есептік сызбаларын қалыптастыру. Жүктемелердің есептік үйлесімін таңдау критерийлері. Сызықты емес есептерді ұйымдастыру. Инженерлік жүйелер мен желілердің темір-бетон, металл конструкцияларының элементтерін Автоматтандырылған есептеу ерекшеліктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тігін материалтануы (курстық жұмыс)
  Несиелер: 5

  Киім индустриясына арналған текстиль материалдардың физикалық-механикалық қасиеттерін түсіну және талдау қабілетін қалыптастыру; материалдардың негізгі сынау әдістері мен әдіснамасын оқып игеру, материалдардың құрылымы мен қасиеттерінің көрсеткіштерін анықтау және бағалау; материалдардын киімнің бөлшектерінің пішінқалыптастыруына әсер ететін сипаттамаларын оқып игеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Тігін бұйымдарды конструкциялау
  Несиелер: 6

  Адамның жеке денебітімі бойынша киімнің негізгі түрлерінің базалы конструкциялар мен конструкцияларды жобалау мүмкіндігін меңгеру; статистикада және динамикадабұйымның антропометриялық сәйкестігін бағалау. Пішінді іздеу және жобалау дағдыларын меңгеру, бұйымның пішініне конструктивтік шешімді айқындау, бұйымның лекалдарын дайындау, орындалған жұмыстың есептік құжаттамасын жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экология және тұрақты даму EUR-4-2019
  Несиелер: 4

  Тірі ағзалардың қоршаған ортаға әсерін анықтайтын негізгі заңдарды білу; организмдердің санын, динамикасын және динамикасын тарату; табиғат пен қоғамның орнықты дамуының нақты мақсаттары мен басымдықтарын айқындау және қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында суару үшін алынған білімдерді пайдалану дағдыларын дамыту; биосфераның даму заңдылықтарын білу және оның тұрақтылығын сақтау шарттары, сондай-ақ әртүрлі елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасындағы тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сала экономикасы
  Несиелер: 4

  Экономикалық жүйелердің барлық экономикалық жүйелерінің негізгі санаттарын, нарықтық экономикалық жүйенің жұмыс істеу тетіктерін, мемлекеттік экономикалық саясаттың негізгі модельдерін, өндірістік процестердің көрсеткіштері, экономикалық талдау әдіснамасын меңгеру, экономикалық жүйелерді жіктеу критерийлерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Киімді конструктивті үлгілеу (курстық жоба)
  Несиелер: 4

  Киімнің жаңа үлгілерін жасау кезеңдерін игеру; бастапқы үлгідегі немесе оның графикалық бейнесі бойынша үлгіні талдау; критерийлердің үш түрін ескере отырып, киімнің стандартты негізгі конструкцияларын таңдау әдіснамасын меңгеру; базалық конструкцияның сызбасына үлгілік ерекшеліктерді енгізгенде конструктивтік үлгілеудің тәсілдерінің төрт түрін меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Киім АЖЖ-сы
  Несиелер: 5

  Киім индустриясында алмаспайтын жүйенің құрылымдық сұлбамен және автоматты жобалаудың техникалық саймандармен, АЖЖ-ң құрылымдық құрамымен, киімді жобалау кезеңдерімен студенттерді таныстыру. Жобалаудың конструкторлық және технологиялық міндеттерді АЖЖ жүйесінде іске асыру. Техникалық саймандармен және жобалаудың қолданбалы бағдарламалардың пакетін тәжірибеде қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын қорғау
  Несиелер: 4

  ҚР экологиялық саясатының Заңдық базасы туралы, атмосфераға түсетін зиянды заттарды экологиялық нормалар туралы, негізгі зиянды қоспалардың пайда болуы мен осы қоспаларды төмендету әдістері туралы, өнеркәсіптік кәсіпорындардың ақаба суларымен шығарылатын тастандыларды қысқарту тәсілдері мен оларды тазарту әдістері туралы, қоршаған ортаны ластау салдарынан халық шаруашылығына келтірілетін зиянды анықтау және табиғатты қорғау бойынша бақылауды бұзғаны үшін жауапкершілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Зерттеу әдістері мен тәсілдері
  Несиелер: 3

  Зерттеу әдістерін, шығармашылықты арттыру әдістерін; ғылым дамуының негізгі кезеңдерін меңгеру; ғылыми зерттеу әдіснамасының неізгі ережелерімен танысу; қазіргі заманғы ғылыми зерттеулерді жүргізудің жалпы ғылыми әдістерін, арнайы зерттеу әдістерін, ; құрылымға қойылатын жалпы талаптарды меңгеру. Ғылыми зерттеулердің мәселесін қалыптастыру мүмкіндігін; зерттеу әдіснамасын жетілдіруін жасау; проблемаға сәйкес зерттеулерді өз бетімен жоспарлау және жүргізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Материалдар пакетін жасау
  Несиелер: 4

  Әртүрлі киімдер жиынтығында материалдар жинау принциптері мен әдістерін зерттеу. Өнімнің қасиеттерін есепке ала отырып, киім жиынтығын құрайтын материалдарға қойылатын талаптарды әзірлеу, кез-келген ауқымдағы бұйымға арналған конфекциялық картаны әзірлеу; киім мен материалдардың сапасына қойылатын талаптарды реттейтін нормативтік-технологиялық құжаттаманы қолдануға, оның стиліне бағдарлауға қатысты материалдарды таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тігін бұйымдарды өңдеу әдістері (курстық жұмыс)
  Несиелер: 5

  Тігін бұйымдарын өңдеу әдістерін, түйіндердің конструкциясының графикалық сызбалары мен түйіндерінің қосылыстарын оқып игеру. Тәжірибеде тігін бұйымдардың бөлшектері мен түйіндерін өңдеу бойынша бөлінбейтін операциялардың уақыт шығының нормалауын, тігін бұйымдардың технологиялық бірізділігін, жіптік қосылыстар үшін өңдеу режимдер мен қондырғыларды, тігін бұйымдарды ылғалды-жылы өңдеуді және безендіруді, тігін бұйымдарды өңдеу әдістерді салыстырмалы талдауын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Тігін бұйымдарды түйіндік өңдеу (курстық жұмыс)
  Несиелер: 5

  Тігін бұйымдардың түйіндерінің және оларды біріктіру конструкциясының графикалық сызбасын оқып игеру. Тәжірибеде өңдеу әдістерін орындаудың техникалық шарттрын меңгеру; тігін бұйымдардың бөлшектері мен түйіндерін өңдеу бойынша бөлінбейтін операцияларға уақыт шығынын нормалау, тігін бұйымдарды жасалудың технологиялық бірізділікті құрастыра білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Киімді үлгілеу негіздері (курстық жоба)
  Несиелер: 4

  Түпнұсқалық конструкцияны модификациялау және конструктивті үлгілеудің ұтымды әдістерін қолдану үшін процедуралардың бірізділігін жасау мүмкіндігін меңгеру; әртүрлі силуэттік пішіндерінің иықтық және белдік киімінің бөлшектерінің үлгілік конструкцияларының сызбаларын әзірлеу; қазіргі заманғы киімнің нақты үлгілері мен шығармашылық идеяларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Саланың технологиялық процестерді автоматтандыру
  Несиелер: 5

  Студенттерді АЖЖ киімін әртүрлі типтегі компьютерлік жобалаудың жүйелерімен және құрылымдарымен таныстыру. Тігін бұйымдардың әртүрлі ассортиментін жасағанда қолданылатын автоматтандырылған жобалау жүйесінде енгізу. Тәжірибеде АЖЖ-де жұмыс істеу дағдыларын қолдану және техникалық құжаттарды (лекалдардың спецификациясын, бұйымды техникалық өлшеудің тебелін) жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • СҒЗЖ жобалау негіздері
  Несиелер: 3

  Ғылым дамуының негізгі кезеңдерімен, қазіргі заманғы ғылыми зерттеулерді жүргізудің жалпы ғылыми әдістерімен; СҒЗЖ құрылымы, мазмұны, тілі мен рәсімдеубойынша жалпы талаптарымен танысу;. Ғылыми жұмыстарды дамытуда ғылыми зерт��еулер әдістерін меңгеру; курстық жұмыстар (жобаларды) мен дипломдық жұмыстар (жобаларды) дайындауда ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру; зерттеу нәтижелерін тәжірибеде енгізу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Киімге арналған материалдарды конфекциялау
  Несиелер: 4

  Материалдардың механикалық қасиеттерін зерттеу, олардың бұйымның бөліктері мен құрамдас бөліктерінің сапасына әсерін оқып игеру; киімге арналған негізгі және көмекші материалдардың ассортименттік топтарын талдау және зерттеу; киімге арналған материалдар жиынтығын қалыптастырудың негізгі принциптерін игеру және бұйымға арналған материалды таңдау әдісін меңгеру; киімге арналған материалдар пакетін таңдау бойынша ұсыныстарды әзірлеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Өндірістің конструкторлық-технологиялық дайындығы (курстық жоба)
  Несиелер: 5

  Кәсіпорынның көркемдік-конструкторлық бюросының жалпы құрылымымен, өндірісті жобалау және технологиялық дайындау міндеттерімен танысу. Жобалаудың кезеңдері мен жобалық-конструкторлық құжаттаманың мазмұнын оқып игеру, тігін бұйымдарының бөлшектердің лекалдарының сызбасын құрастыру әдістерін және лекалдарды безендіруге қойылатын техникалық талаптарды меңгеру. Нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес үлгілер жиынтығын жасау әдістерін практикада қолдану, үлгілер жиынтығын жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Дайындау-пішу өндірісті жобалау
  Несиелер: 4

  Студенттерді дайындау-пішу өндірістің міндеттері мен функциялары туралы жалпы ақпаратпен таныстыру. Тігін өндірісінде қолданылатын жабдықтың технологиялық сипаттамаларын, өндірісті ұйымдастырудың жаңа прогрессивті нысандарын оқып игеру; тігін өндірісінің теориялық ��егіздерін, дайындау-пішу өндірісінің міндеттері мен функцияларын, шикізат пен материалдарды нормалау, механикаландыру және автоматтандырудың заманауи құралд��рын таңдауды, тігін қондырғыларын, ЫЖӨ арналған жабдықтарды меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тігін өндірістің конструкторлық дайындығының негіздері (курстық жоба)
  Несиелер: 5

  Типтік адам денесінің көрсетілген өлшемдерге сәйкес бұйымның негізгі базалық конструкциясын жасау әдістерін, эскиздік жобаға сәйкес киімнің конструкторлық үлгілеудің әдістерін, киімнің конструкторлық және технологиялық ақауларын жою жолдарын меңгеру. Жаңа үлгілерді жасау процедурасының бірізділігін жасауына дағдылану, лекалоны жасау, жобалық конструкторлық құжаттаманы жасау үшін бастапқы ақпаратты дайындау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Киімдегі декор
  Несиелер: 4

  Киімнің көркем безендірілуінің түрлерін, әртүрлі көркемдік әрлеу түрлерін орындаудың негізгі әдістері мен тәсілдерін, әртүрлі әрлеу түрлерін орындау дағдыларын меңгеру, техниканың және технологияның даму тенденцияларын киімнің көркем безендіру түрлерін зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Ағындарды жобалау (курстық жоба)
  Несиелер: 5

  Студенттерді ішкі өндірістің негізгі ұйымдарымен, технологиялық ағындардың сипаттамаларымен, олардың жобалау кезеңдерімен, талдаудың түрлері мен әдістерімен таныстыру. Тігін өндірісін қайта құрылымдау, нарықтық қатынаста�� субъектісі болып табылатын мемлекеттік кәсіпорындарда да, шағын және орта кәсіпорындарда да өндірісті ұйымдастыру мәселелерін шешу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Экспериментальді цехті жобалау
  Несиелер: 4

  Сән бағытын зерттеу және осы ақпаратпен шығарылатын үлгінің ассортиментін ауқым модельдерін жаңарту, үлгінің конструкциясын және бұйымны�� дайындау технологиясын жетілдіру. Материалдардың шығынын азайту бойынша шараларды жасалуын және олардан қосымша бұйымда жасалуына пайдалануын меңгеру, жаңа жабдықтарды және шағын механикаландыру саймандарды сынау; бұйымның жаңа үлгілерін, қондырғыларды және құрал-жабдықтарды меңгеруге цехтарға көмек беру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бас киімдерді жобалау
  Несиелер: 4

  Бас киімдердің ассортиментімен, композициялық және конструкторлық ерекшеліктерімен, әртүрлі материалдардан жасалынған дайындау технологиямен танысу. Әртүрлі материалдардан бас киімдер дайындау технологиялық үдерістерін дамыту дағдыларын қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көркем безендіру
  Несиелер: 4

  Тігін бұйымдардың көркем безендіру түрлерін, көркем безендірудің жіктелуі және олардың тағайындалуын оқып игеру; әртүрлі көркем безендірудің технологиясын меңгеру; киім үлгілеріндегі безендірудің түрін дұрыс таңдау және негіздеу; тәжіри��елік жұмыста жинақталған білімді бекіту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тігін цехті жобалау (курстық жоба)
  Несиелер: 5

  Студенттерді әртүрлі тігін өндірістерінің өндірістік алаңдары мен цехтердің құрамымен, ағын сипаттамаларымен; тігін өндіріс��н автоматтандыру және жабдықтаудың заманауи құралдарымен, киімнің әртүрлі түрлерін өндіру технологиялық процестерінің ерекшеліктерімен, жекелеген бөлшектер мен түйіндерді өңдеу және жинақтаудың ұтымды әдістерімен; тігін өндірісін жобалау әдістері мен құралдарымен, өндіріс түрлерімен, ағындардың негізгі түрлерімен таныстыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Киімнің гигиеналық қасиеттері
  Несиелер: 4

  Киімнің қасиеттерін бағалаудағы мәселелерді шешу үшін оның жұмыс жағдайына сәйкес әртүрлі ауқымда киімге арналған материалдардың ұтымды пакетін таңдау дағдысына ие болу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тігін бұйымдардың сапасын бағалау
  Несиелер: 4

  Стандарттау және өнім сапасын басқару бойынша мемлекеттік актілер мен нормативтік-техникалық құжаттарды, техникалық бақылау түрлерін, киімнің сапасын бағалау әдістерін оқып игеру. Нормативтік-техникалық құжаттаманы дұрыс қолдану. Іс жүзінде, текстиль материалдарының сапасын бағалау; киімнің сұрыптылығын анықтау; тігістің үлгісінің беріктігін және деформациясын анықтау; өнімнің күтіміне арналған таңбаларды анықтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Бас киімдердің үлгілерін жасау
  Несиелер: 4

  Жобаланатын бұйымның үлгілік конструкциясын жасағанда дәстүрлі және заманауи әдістермен, тұтынушылық сұранысты зерттеу үшін маркетингтік зерттеулермен танысу. Бас киімдердің үлгілерінің топтамаларын жасау дағдыларын қолдану, жобаланатын бұйымның үлгілік конструкциясын жасағанда дәстүрлі және заманауи әдістерін үйлестіруін қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Гигиена және киімдің қауіпсіздігі
  Несиелер: 4

  Киімдегі оңтайлы микроклиматты, адамның әл-ауқатын және оның жоғары өнімділігін сақтауды қамтамасыз ететін, берілген гигиеналық қасиеттерді ескере отырып, тігін бұйымдарды жобалау және дайындау бойынша студенттердің білімі мен дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тігін бұйымдардың ақаулары
  Несиелер: 4

  Өнімнің сапасын бақылау әдістерін, пайда болған ақаулардың тізбесін (технологиялық, конструкторлық және текстильді), ақауларды жою жолдарын оқып игеру. Нормативтік-технологиялық құжаттаманы дұрыс пайдалану. тәжірибеде ақауларды және олардың пайда болу себептерін анықтау; жасалынған бұйымға сәйкес ұтымды өңдеу әдістерін таңдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Былғарыдан және үлбірден киімді жобалау
  Несиелер: 5

  Былғарыдан және үлбірден жасалған киімнің ассортиментімен және конструкциясымен, бұйымды жобалаудың қолданыстағы әдістерінің жалпы сипаттамасымен танысу, киімнің бөлшектерін біріктіру түрлерімен танысу: Былғары және үлбір бұйымдарын жобалау үшін бастапқы ақпаратты пайдалану. Былғарыдан және үлбірден жасалған бұйымдарды өңдеу технологиясын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Әралуан материалдардан киімді жобалау
  Несиелер: 5

  Түрлі материалдардан жасалған киімдердің ассортименті мен ерекшеліктерімен танысу; оларға қойылатын негізгі қасиеттері мен технологиялық талаптарымен танысу; әртүрлі материалдардан киімнің композициялық және конструктивті шешімдерінің ерекшеліктерімен танысу. Қазіргі заманғы сән үрдістеріне сәйкес, олардың физикалық-механикалық қасиеттерінің кешенін, функционалды мақсатын ерекшелігін ескере отырып, әртүрлі материалдардан жасалған киімді жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Арнайы киімді жобалау
  Несиелер: 4

  Сәндік бағытымен материалдардың қасиеттеріне және өндіріс шарттарына сәйкес әртүрлі мақсаттарда арнайы киімдерін жобалаудың теориялық негіздері мен практикалық дағдыларын меңгеру. Арнайы киімдерін жобалаудың дәстүрлі және жаңа әдістерін зерттеу және жобалық құжаттаманы ұсыну жолдарын игеру; Өнеркәсіптік жобалаудағы арнайы киіміндегі шығармашылық, инженерлік және инжинирлік-көркемдік қызметтің әдіснамалық негіздерін қарастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Арнайы қолданыстағы бұйымды жасау
  Несиелер: 4

  Арнайы киімді жобалаудың кезеңдерін, арнайы киімдерін жобалау негіздерін; пішімдердің конструктивтік шешімдерінің нұсқаларын меңгеру. Түрлі ассортименттердің макеттерін және бұйымдардың үлгілерін жасау дағдыларын меңгеру; конструкцияның ерекшеліктерін ескерумен бұйымды шақтап кигенде бұйымның кемшіліктерді жою.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Жеке тапсырыс бойынша киімді дайындау (курстық жоба)
  Несиелер: 5

  Жеке тұтынушыға арналған киімді дайындау технологиясын және конструкциясын у, оларды жетілдіру бағытын меңгер. Жеке тұтынушыға арналған киімдердің технологиясы мен конструкциясын анықтайтын, оларды жетілдіру бағыттарын және инновациялық технологияларды енгізу мүмкіндігін ескере отырып, әзірленген процестердің тиімділігін арттыру мәселелерін шешетін факторларды тәуелсіз талдау дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Киімнің әралуан ассортиментін жобалау (курстық жоба)
  Несиелер: 5

  Әртүрлі ассортименттің тігін бұйымдарын жасау барысында техникалық және шығармашылық әртүрлі әдістерді қолдану; тағайындалуды, материалдардың қасиетін және оларды дайындау ерекшеліктерін ескере отырып, әртүрлі ассортименттің киімін жасаудың технологиялық процесін жасау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университеттегі оқу үрдісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін, экономиканың, менеджменттің саласындағы білімді, экономиканың жұмыс істеу ерекшеліктерін, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін, Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті ұйымдастырудың құқықтық негіздері мен принциптерін, іскерлік құқықтың негізгі теориялық принциптерін, іскерлік құқықтық қатынастарды реттейтін заңдарды, нақты жағдайдағы қажетті ережелерді қолдануды, кәсіпкерлік саласындағы құқықтық мәселелерді талдау және шешуді білу.

 • Код ON2

  Кәсіби бағдарланған қазақ (орыс) және шет тілдерін, орфография мен ортоэпия ережелерді, сөзді қалыптастыруды, морфология мен синтаксисті білу; таңдаған мамандықтың лексикалық және грамматикалық минимумды, ауызша сөйлеуді, маманның жазбаша және ауызша сөйлеу тіліне тән фразеологизмдерді, мәтіндік ақпараттарды интерпретациялау қабілетті, әлеуметтік-мәдени, әлеуметтік-саяси, ресми бизнестің стилистикалық және жанрлық ерекшеліктерін түсіндіруді білу. кәсіби тақырыптар туралы әңгімелерді құрастыру, сұхбаттасу, монологтар, полилоглар дағдыларын біл; рефераттарды, аннотацияларды, шолуларды құрастыру және кәсіби тақырыптар бойынша әңгімелесулер жүргізу.

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпаратты және байланыс процестерін енгізу әдістерін түсіну; Интернет ресурстарын, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу жәже тарату үшін бұлтты және ақпаратты пайдалану мүмкіндіктерін қолдану, цифрлық технологиялар көмегімен талдаудың құралдарын жасау және әртүрлі іс-шара үшін мәліметтерді басқару; мәліметтерді жинау, тарату, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйлер мен желілердің бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуін пайдалану.

 • Код ON4

  Математика, физика, химия пәңдерінің негізгі бөлімдерін білу, түсіну және оны кәсіптік іс-қызметтерін атқару барысында қолдана білу; әлемнін ғылыми дамуы мен физиканың перспективалық бағыттарын, негізгі химиялық түсініктері мен заңдарын, заттардың химиялық құрамы мен ерітіндерін, элементтердің химиялық қасиеттері мен қосылыстарын білу; эксперименттер нәтижелерін реттеп ұсыну. Бейнелеу сауатылығының негіздерін, сызық-көлемдік суретінің қағидаларын, пластикалық анатомияның, натурадан, есте сағталған көріністерінің бейнесін орындау негіздерін білу. Кәсіптік сурет техникасын игеру.

 • Код ON5

  Табиғаттын негізгі заңдылықтарын, ҚР табиғатты пайдалану басқару қағидалары мен заңдылықтарын түсіну, қоршаған ортаға өнеркәсіптік нысандарының әсер етуін бағалау, экологиялық және техникалық сараптама мен қоғамдың экономикалық дамуына байланыста экологиялық мәселелерінің аудитін жүргізу, бұл білімді кәсіптік іс-қызметтерін атқару барысында қолдана білу.

 • Код ON6

  Нүктелердің, түзу сызықтардың, жазықтардың бейнелерінің құрастыру теориялық негіздерін (аксонометриялық проекцияларды қосқанда) білу; композицияны құру көркемдік құралдары мен заңдылықтарын, кенестікті және адам денесінің пропорциялық қатынасын қабылдау ережелерін біліп түсіну. Әр түрлі заттардың қысқаша суреттемелерін, адам денесінің пластикадағы нобайларын, бөлшектердің геометриялық пішіндерінің көрінісін (жинақтау бөлшектін көрінісінен және сызбасынан) орындалай білу; ерекше шешімді түрлі композицияларды жасалай білу; замауи киімнің ассортментін, сән тендецияларын, киім үлгілерін талдап сипаттау.

 • Код ON7

  Адам денесінің анатомия, морфология элементтерін; адам денебітімінің сыртқы көрнісін зерттеу әдістерін; костюм тарихы мен оның стилдік бағыттарын; әр түрлі ассортимент материалдарының қасиеттерін; киім конструкциясындағы пішін қалыптастыру негізгі элементтерін; киіс бөлшектерінің жазбаларын құру әдістерін білу; тұтынушылардың өлшем типологиясының құру қағидаларын түсіну. Киім жобалау барысында адам денесі өлшемдерінің антопометриялық зерттеу нәтижелерін қолданай білу; өлшем стандарттармен жұмыс істеу; киім өлшемдері, пішіні мен конструкциясын сипаттау; конструктивтік және технологиялық қосымшалардың таңдауын негіздеу, киім бөлшектерін құрастыру есеп-аналитикалық әдістерін талдау; ұсынылған материалдардың қасиеттерін ескере отырып киімді жобалау жуықталған жобалау әдістерін қолдану.

 • Код ON8

  Тігін бұйымдарының технология және үлгілеу негіздерін, көркемдік безендіру түрдері мен оларды киімде қолдану мүмкіндіктерін білу. Сән индустриясындағы болашақ бағытын талдау негізінде киім жаңа үлгілерінің техникалық шешімін жасау, материалдарды, конструкциялау және модельдеу тиімді әдістерін таңдау, жіптік және желімдік біріктірудің техникалық шарттарын, жылы-ылғалы жұмыстарды орындау талаптары мен сән тенденцияны ескере отырып көркемдік безендіру технологиясын таңдау; киімнің нақты

 • Код ON9

  Тігін кәсіпорнының нормативтік-техникалық құжаттардың тізімі мен мазмұнын, жаңа киім үлгілерінің типтік жобалау кезендерін, тігін өндірісінің жабдықтардың арналуы мен жұмыс істеу қағидаларын, тігін машиналарының техникалық сипаттамаларын білу; тігін бұйымдар бөлшектерінің лекалдарын безендіруіне қойылатын техникалық талаптарын, жоба-конструкторлық құжаттамаларының өңдеу сатыларын түсіну. Киімнің жаңа үлгілерін жобалау үшін бастапқы ақраратты таңдау және талдау, тігін өңдірісінің конструкторлық-технологиялық дайындығының кәсіптік мәселелерін шешу, жоба-конструкторлық құжаттамаларды (лекалдар жиындығын, лекалдар градациясын) өңдеу, тігін бұйымдарының түйіндерін өндеу тәсілдерін таңдау және негіздеу, дайын түйіндерді жинақтау, тігін жабдықтардың нормативтік құжаттармен жұмыс атқару,

 • Код ON10

  Әр түрлі киімді жобалауға арналған автоматтандырылған жүйелердің қызметтік мүмкіншіліктерін; киім гигиенасының негіздерін; пішу-дайындық өндірісінің жобалау мен технологиялық лектердің ұйымдастыру негіздерін; дайын өнімдеріне қойылатын сапа көрсеткіштері мен стандарт құжаттары бойынша талаптарын білу. Киімді жобалауға арналған автоматтандырылған жүйелерді түрлі ассортиментті бұйымдарды типтік жобалау барысында қолданай білу, әр түрлі ассортиментті киімдер үшін пайдалану қызметін ескере отырып тиімді мата қабатын таңдау; тігін өндірісті жетілдіру бойынша кәсіптік мәселерді шешу; киім сапасын бағалау әдістерін қолдану;

 • Код ON11

  Әртүрлі жоспарлау, ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу әдістемесі мен түрлерін білу; ҚР тігін саласының, өңірдің тігін кәсіпорындарының даму бағыттары мен перспективаларын; кәсіпорынның нормативтік-техникалық құжаттамасының тізбесі мен мазмұнын, әртүрлі ассортименттегі тігін бұйымдарын (бас киімдер, арнайы киімдер, әйелдер киімі, ерлер киімі және т. б.) типтік жобалау кезеңдерін білу. д.), ғылыми-практикалық есептер қоя білу, зерттеу әдістерін таңдай білу, олардың қасиеттеріне сәйкес заманауи материалдардың түрлерін жіктеу және ажырату, компьютерлік кәсіби бағдарламаларды пайдалана отырып тігін бұйымдарын үлгілік жобалау сатысын орындау, өндіріске әр түрлі киім үлгілерін енгізу бойынша жобаны техникалық-экономикалық талдау, тұтынушылардың жеке тапсырыстары бойынша киім дайындау. Тігін өндірісінің бұйымдарын жобалау саласында бағдарламаларды жоспарлау және эксперимент жүргізу дағдысын, жаңа технологияларды әзірлеудің инженерлік әдістерін меңгеру.

Top