Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M09105 Ветеринарлық санитария (1ж. бейіндік) в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Әлемдік еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің құрылымдық бөлімшелерінде, Қазақстан Республикасының шаруашылық жүргізуші субъектілері мен жеке кәсіпкерлік құрылымдарында жұмыс істеу үшін кәсіби құзыреттілікке ие жоғары білікті ветеринария магистрлерін дайындау
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 1 год
 • Кредиттер көлемі 60
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M138 Ветеринария
 • Білім беру саласы 7M09 Ветеринария
 • Дайындық бағыты 7M091 Ветеринария
 • Тағам өнімдері қауіпсіздігінің қазіргі заманғы мәселелері
  Несиелер: 4

  Алиментарис кодексінің талаптарын ескере отырып, шаруашылық жүргізуші субъектілер мен жеке кәсіпкерлік құрылымдардағы тағам өнімдерінің қауіпсіздігінің қазіргі заманғы мәселелерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Құс шаруашылығындағы ветеринариялық-санитария
  Несиелер: 3

  Құс шаруашылығындағы ветеринариялық-санитариялық талаптарды зерттейді және қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәсілдерін анықтайды. Құстардың жұқпалы және инвазиялық ауруларының алдын алуда ветеринариялық санитарияның рөлін реттейді. Құстардың өнімділігі мен сақталуын арттыру үшін биостимуляторларды, антиоксиданттарды қолдану әдістерін ұсынады. Биологиялық қалдықтарды утильдеу, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезакаризация әдістерін ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Пәнді меңгеру мақсаты шет тілін үйренудің тұрақты оң уәждемесін қалыптастыру, проблемалық-жобалық технологиялар негізінде білім алушылардың шығармашылық әлеуетін дамыту, ғылыми өнімдерді таныстыру дағдыларын меңгеру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік саласындағы жобаларды басқару
  Несиелер: 3

  жобаларды басқару бойынша жұмыстардың мазмұнымен танысу, нақты жобаларды басқаруды ұйымдастыру бойынша қажетті практикалық дағдыларды игеру

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Азықтық қоспа пайдаланған кездегі мал шаруашылығы өнімдерін сараптау және қауіпсіздігі
  Несиелер: 3

  Азық қоспаларын қолдану кезінде мал шаруашылығы өнімдерінің тағамдық құндылығы мен қауіпсіздігін зерттейді. Мал шаруашылығының экологиялық таза өнімдеріне қойылатын арнайы талаптарды талдайды. Мал шаруашылығы өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын қолдану кезінде тәуекелді басқаруды бағалауды жүргізеді. Мал шаруашылығы өнімдерінде құс шаруашылығы және балық өсіру ксенобиотиктердің қалдық мөлшерін бақылауды қамтамасыз етеді. Тағам өнімдерінің қауіпсіздігін өндірістік бақылауға қойылатын талаптарды реттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Апидология, ара шаруашылығы өнімдерінің құндылығы мен қауіпсіздігі
  Несиелер: 4

  Ара тұқымдастықтары туралы ғылым саласы. Ара үйір-лерінің (семья) биологиясы. Омарталарды ұйымдастыру, орналастыру және құрал-жабдықтармен жабдықтау-жарақтандыру. Араларды күтіп-бағу тәсілдері. Аралармен ау-ылшаруашылық өсiмдiктерiн тозаңдандыру. Ара шаруашылығының ветеринариялы-санитариялық қауiпсiздiгі. Аралар аурулары - инфекциялық, инвазиялық және жұқпа-лы емес аурулары. Ара шаруашылығындағы техника қауiпсiздiгi. Ара шаруашылығындағы менеджмент және маркетинг. Бал және оның сыныптық жіктелуі. Табиғи, кәрездік және айдалған балдар. Балдың жетілуі. Балға қойылатын ветери-нариялы-санитариялық талаптар. Зертханалық зерттеулерге балдан сынамалар алу тәртібі мен технологиясы. Балды се-зімдік зерттеу. Диастаза ферментінің белсендiлiгiн анықтау. Табиғи балдың физикалық және химиялық қасиеттерiн анықтау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ветеринарлық санитария мәселелері
  Несиелер: 4

  Қазақстан Республикасында ветеринариялық санитариялық мәселелерін, жақын және алыс шет елдерде бұл мәселенің шешу үшін ХЭБ-ның шешімін қолданады. Барлық жер бетіндегі жануарлар мен су асты жануарларды және олардың заңды да нормативтік құқықтарын алыс және шет елдердің ветеринариялық санитариялық мәселелері бойынша талаптарын ескере отырып, оларды шешу тәсілдерін ұсынады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән психологияны басқару психологиясының тақырыбын, сипатын, міндеттері мен құрылымын, оның психологиялық зерттеулер әдістерін және оны зерттеудің негізгі тәсілдерін қарастырады. Басқару әрекетіндегі тұлға психологиясын, танымдық әрекет психологиясын перцептивтік, мнемикалық және ойлау үрдістерін басқару қызметтінде зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес шешімдерін басқару
  Несиелер: 3

  Шешім қабылдау процесінің, математикалық моделін құру, шешу, сонымен қатар шешім нәтжелерін компьютер көмегімен талдау жүргізуге көп көңіл бөлінеді. Шешімдер қабылдауда өндірістік, транспорттық және қаржылық есептердің модельдері, шешімдер қабылдау теориясының элементтері және нақтылы тәжірибелік есептерді компьютерде шешу алгоритмдерді шығару қабілеттілігі қалыптастырылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Конфликтология
  Несиелер: 3

  Пән конфликтологияның негізгі категорияларын, жанжалдардың типологиясын, жанжалдарды басқару технологиясын қарастырады. Тұлғаның қақтығыстағы мінез-құлық теориясын, тиімді қарым-қатынас технологиясын және қақтығыстағы ұтымды мінез-құлықты зерттейді. Жанжалды шешу бойынша келіссөз процесінің психологиясы, дауды реттеу технологиясы ретінде Медиация туралы түсінік қалыптастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мал азығы және азықтандыруы гигиенасы мен санитариясы
  Несиелер: 4

  Мал денсаулығын сақтауда, олардың өнімділігін көтеруде және санитариялық сапасы жоғары өнім алуда мал азығын дұрыс пайдалануға мүмкіндік беретін магистранттардың дәрігерлік ойлау қабілетін қалыптастыру. Ауылшаруашылық кәсіпорындарында және зертханаларда, азық гигиенасы және санитариясы бағытындағы шаралармен таныстыру және игеру; Ауылшаруашылық кәсіпорындарында азық мөлшерін жобалау және оның сапасының ветеринариялық санитариялық талаптарға сай болуын анықтау. Пәнді оқыту дәрістер, тәжрибелік сабақтар және өзіндік жұмыстар жүргізу арқылы жүргізіледі.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Менеджменттің даму динамикасын ескере отырып, бәсекелес орта жағдайларында жұмыс істейтін ұйымдардағы процестер мен құбылыстарды түсіну үшін кең ғылыми басқарушылық көзқарасты, дүниетанымды, кәсіби құзіреттілікті қалыптастыру. Икемді бейімделген ұйымдық құрылымдар құру, ұжымдық басқарудың инновациялық әдістері мен технологиялары

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ветеринарлық санитариядағы ғылыми зерттеулер әдістемесі
  Несиелер: 3

  Қоғамдық-экономикалық формацияның дамуындағы ғылымның рөлін зерттейді. Ғылым және ветеринария саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын талдайды. Ғылыми-зерттеу жұмысында психологиялық, әлеуметтік факторларды және ғылымдағы кәсіби этиканы көрсетеді. Мемлекеттік стандарттарды түсіндіреді, олардың ғылымдағы маңызын анықтайды. Экспериментті қою үшін зертханалық техниканың рөлін көрсетеді. Зияткерлік меншікті патенттеуді және қорғауды реттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON2

  Магистранттарды педагогикалық тәжірибе барысында дәріс, зертханалық, тәжірибелік сабақтар жүргізуді үйрету және студенттермен тәрбиелік маңызы бар шаралар ұйымдастыру

 • Код ON3

  Құс және балық шаруашылығы өнімдерінің қауіпсіздігі мәселелерін молекулалық-биологиялық және радиациялық-экологиялық зерттеулер жүргізуді отырып, талдау.

 • Код ON7

  Қоршаған ортаның санитарлық-гигиеналық жағдайын негіздеу. Стандарт талаптарын ескере отырып, сүт фермаларындағы микроклиматты анықтау әдістерін ұсыну

 • Код ON4

  Ветеринарлық санитария мәселелерін талдау. Қауіпсіз өнім алуды қамтамасыз ететін радиологиялық зерттеу әдістерін жүргізуді ұсыну

 • Код ON6

  Нормативтік-таза және қауіпсіз өнім алуды қамтамасыз ететін радиациялық-гигиеналық зерттеу әдістерін жүргізуді ұсыну

 • Код ON8

  Шағын кәсіпорын жағдайында, сонымен қатар өнеркәсіптік құс және балық шаруашылығы өнімдерін ветеринарлық-санитарлық сараптау жүргізу барысындағы талаптарды жеткізу

 • Код ON5

  Қақтығыстардың негізгі санаттары мен типтерін талдау және реттеу мен шешу технологиясының бірі ретінде медиацияны ұсыну

 • Код ON1

  Ғылым философиясындағы білімін көрсету, кәсіби тәжірибеде шетел тілін пайдалану, педагогика мен психологиядағы білімін түсіндіріп көрсету

Top