Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

7M08603 IT-технологияларын пайдалана отырып су ресурстарын басқару (1ж. бейіндік) в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Менеджмент
  Несиелер: 2

  Менеджменттің даму динамикасын ескере отырып, бәсекелес орта жағдайларында жұмыс істейтін ұйымдардағы процестер мен құбылыстарды түсіну үшін кең ғылыми басқарушылық көзқарасты, дүниетанымды, кәсіби құзіреттілікті қалыптастыру. Икемді бейімделген ұйымдық құрылымдар құру, ұжымдық басқарудың инновациялық әдістері мен технологиялары

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Су және ауыл шаруашылығы саласындағы жоспарлау
  Несиелер: 6

  Ауыл шаруашылығын дамыту үшін үлкен жер көлемі қажет. Ауыл шаруашылығы орналасқан жерлер ландшафтарды өзгертеді. Адам осы жерде егістікті одан әрі қалыптастыру үшін алдымен орманды жыртып тастайтын жағдай жиі кездеседі, әртүрлі себептер бойынша алқаптар біраз уақыттан кейін төгіледі, ал орман орнында дала пайда болады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Су ресурстарын бірігіп басқару
  Несиелер: 5

  СРББ қағидаттары, жоспарлау және ұлттық жоспары. Су ресурстарын басқару саласындағы су заңнамаларын жетілдіру және үйлестіру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 2

  Пәннің негізгі мақсаты - болашақ магистрдың кәсіби қызметінде ағылшын тілін белсенді меңгеру дағдылары мен қабілеттерін одан әрі дамыту негізінде шет тілін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі түрде тереңдете білу. Магистранттың дағдыларын дамытудағы негізгі принциптер: - ғылыми ақпарат алу және беру үшін мамандық бойынша ағылшын тіліндегі әдебиеттерді оқу; - Аудармалар, аннотациялар, рефераттар түріндегі алынған ақпаратты тіркеу; - магистрлік мамандығына және ғылыми жұмысына байланысты тақырыптар бойынша ағылшын тілінде әңгіме жүргізу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Су шаруашылығында алыстан бақылауды және геоақпараттық жүйені пайдалану
  Несиелер: 4

  Ауыл, орман және су шаруашылығында ГАЖ қолдану арқылы аналитикалық және модельдеуші операциялар

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Инженерлік-геодезиялық және геоинформациялық бағдармалар
  Несиелер: 4

  деректерді жинауға, сақтауға, өңдеуге, көрсетуге және таратуға, сондай-ақ олардың негізінде кеңістіктік- үйлестірілген объектілер мен құбылыстар туралы жаңа ақпарат пен білім алуға арналған қосымшаларды қолдану

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бизнес шешімдерді модельдеу
  Несиелер: 3

  Шешім қабылдау процесінің, математикалық моделін құру, шешу, сонымен қатар шешім нәтжелерін компьютер көмегімен талдау жүргізуге көп көңіл бөлінеді. Шешімдер қабылдауда өндірістік, транспорттық және қаржылық есептердің модельдері, шешімдер қабылдау теориясының элементтері және нақтылы тәжірибелік есептерді компьютерде шешу алгоритмдерді шығару қабілеттілігі қалыптастырылады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Сумен қамтамасыз ету және суды әкету
  Несиелер: 6

  Сумен қамтамасыз ету және суды әкету - бұл сумен қамтамасыз ету және канализацияның ең тиімді жүйелері мен схемалары, жер үсті және жер асты су көздерінен су тарту құрылымын жіктеу, су құбырларын жобалау және зерттеу, су жүргізу және су әкету сорғы станцияларын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жобаларды басқару саласындағы кәсіпкерлік
  Несиелер: 3

  Нарық жағдайында агро өнеркәсіптік кешеннің сферасы жүйесінде білім алушыларды даярлау. Экономикалық ойлау, кәсіпкерлік қабілетті, нарықта өзінің орнын табу, өз ісін ашу, жеке кәсіпорын ұйымдастыру және тиімді басқару іскерлігін қалыптастыру. Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі, ең алдымен, кәсіпкерлердің өмірлік ұстанымына, қабілетіне, дүниетанымына, теориялық білімдеріне және практикалық дағдыларына, экономикалық белсенділіктігіне байланысты болады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 2

  Пән психологияны басқару психологиясының тақырыбын, сипатын, міндеттері мен құрылымын, оның психологиялық зерттеулер әдістерін және оны зерттеудің негізгі тәсілдерін қарастырады. Басқару әрекетіндегі тұлға психологиясын, танымдық әрекет психологиясын перцептивтік, мнемикалық және ойлау ұрдістерін басқару қызметтінде зерттейді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Су ресурстарын басқару және моделдеу
  Несиелер: 5

  аймақтық және жергілікті деңгейде су ресурстарын басқару және модельдеу мәселесі көп өлшемді проблема болып табылады, оны шешу үшін әртүрлі кезеңдерде шешім қабылдаушылардың қатысуымен көп сатылы және итеративті болып табылатын Көп өлшемді талдау әдістерін қолдануға болады

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Су ресурстары және суды пайдаланудағы ғылыми зерттеулер әдіснамасы
  Несиелер: 3

  Су ресурстарын басқару саласындағы теориялық және эксперименттік зерттеулердің әдіснамасы

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Код ON4

  Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу кезінде көшбасшылық қасиеттерді көрсете білу қабілеті, бизнес-шешімдерді моделдеу кезінде іскерлік қасиеттерін көрсете білу қабілеті, кәсіпкерлік қызметті тиімді басқара білу

 • Код ON1

  Креативті ойлау, қоршаған ортаны талдау қабілеті және басқарушылық шешімдерді қабылдау, ұйымның мақсаттарына жетуүшін көшбасшылық ұстанымдардан командалық ықпал ету қабілеті

 • Код ON6

  Су ресурстарын басқарудың экономикалық тиімді және экологиялық қауіпсіз тәсілдерін таңдау қабілеті

 • Код ON9

  Бағдарламалау, математикалық модельдеу, талдау және синтез бағытында білімді меңгеру, су ресурстарын пайдалану, қорғау және басқару саласындағы теориялық білім деңгейін үнемі жетілдіруге ұмтылу

 • Код ON10

  Бекітілген магистранттың жеке жұмыс жоспарына сәйкес экспериментальді-зерттеу жұмыстарын жүргізу

 • Код ON5

  Ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, су объектілерінің мониторингін ұйымдастыру, нәтижелерді талдау, су объектілерінің сапасын жақсарту үшін іс-шаралар дайындау қабілеті

 • Код ON12

  IT-технологиялар жетістіктерін пайдалана отырып cу ресурстары менеджментін жетілдіру бойынша ұсынылған магистрлік диссертацияны өз бетінше рәсімдеу және қорғау

 • Код ON2

  Интернационалдық ортада кәсіби әңгіме жүргізу қабілеті, кең ауқымды ғылыми-техникалық және педагогикалық мәселелер бойынша сұхбатты қолдана білу

 • Код ON11

  Ғылыми кеңесшінің басшылығымен ғылыми зерттеулер нәтижелерінің зертханалық және тәжірибелік сынақтарын жүргізу

 • Код ON8

  Жеке қызметте ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың түрлерін пайдалану: интернет-ресурстар, ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және тарату бойынша мобильді сервистер

 • Код ON3

  Ғылыми экспериментті және модельдеуді ұйымдастыру саласындағы ғылыми-зерттеу қызметінің қазіргі заманғы бағыттарын білу. Алынған нәтижелерді талдай білу

 • Код ON7

  Геоақпараттық технологияларды қолдана отырып, ауыл шаруашылығын сумен жабдықтау сапасының көрсеткіштерін талдау, себептер мен салдарлардың алдын алу және жою жөнінде шешімдер қабылдау қабілеті

Top