Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B07318 Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылысы в ЛжКА

 • Математика 1
  Несиелер: 5

  Пән ЖОО компонентінің базалық пәні болып табылады. Бұл курстың мақсаты-білім алушыға логикалық ойлау қабілетін дамыту және басқа пәндерді оқу және мамандық бойынша жұмыс істеу үшін қажетті математикалық мәдениетке жету үшін белгілі мәліметтер қорын (анықтамалар, формулалар, теоремалар, олардың арасындағы байланыстар және есептерді шешу әдістері) ұғындыру. «Математика-1» курсында келесі бөлімдер оқытылады: сызықтық алгебра, аналитикалық геометрия, бір айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Физика 1
  Несиелер: 5

  Пән ЖОО компонентінің базалық пәні болып табылады. Физика пәні және оның басқа ғылымдармен байланысы. Механика, кинематика, динамика. Классикалық, кванттық, релятивистік механика. Кинематика элементтері. Динамиканың негізгі міндеті. Қозғалыс теңдеулері. Классикалық механиканың қолданылу шегі. Импульстің, импульс моментінің, энергияның сақталу заңдары. Механикадағы салыстырмалылық принципі. Лоренц түрлендіруі. Статистикалық физика және термодинамика. Классикалық статистика. Электр және магнетизм.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Экология және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 4

  Пән ЖОО компонентінің базалық пәні болып табылады. Пән табиғатты қорғау мәселелерін шешудің негізгі тәсілдерін; көлік кәсіпорындарымен қоршаған ортаны ластаудың көздері мен түрлерін; қоршаған ортаға зиянды әсерді төмендету әдістерін оқытады. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, олардың себептері алдын алу және қорғау тәсілдері. Құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды жүргізу, төтенше жағдайлар кезінде адамдардың жүріс-тұрыс ережелері

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Бейорганикалық химия
  Несиелер: 5

  Пәнді оқыту пәні химиялық және физико-химиялық талдау әдістерінің теориясы мен тәжірибесін меңгеру болып табылады. Қосылыстар мен өнімдердің химиялық құрамын зерттеудің сапалық және сандық әдістерін; өнеркәсіп пен қоршаған орта компоненттері мен объектілерін және техногендік қызмет өнімдерін Талдаудың химиялық әдістерін зерттейді.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Физика 2
  Несиелер: 3

  Пән ЖОО компонентінің базалық пәні болып табылады. "Физика 2" курсын оқу кезінде негізгі назар толқындар мен тербелістердің қасиеттеріне, оптика заңдарына, кванттық механика мен атом физикасының негізгі принциптеріне бөлінеді. Курс қазіргі заманғы физиканың қазіргі жағдайын көрсетеді және макроскопиялық және микроскопиялық тәсілдерді біріктіреді. Пәнде толқындар мен тербелістердің қасиеттеріне, оптика заңдарына, кванттық механика мен атом физикасының негізгі принциптеріне көңіл бөлінеді. Курс қазіргі заманғы физиканың қазіргі жағдайын көрсетеді және макроскопиялық және микроскопиялық тәсілдерді біріктіреді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химия
  Несиелер: 5

  Пән химияның негізгі ұғымдары мен заңдарын, атом құрылысы мен периодтық заңды, химиялық байланыстарды, заттың құрылысын, химиялық реакциялардың энергетикасын, өздігінен жүретін процестердің өту шарттарын, химиялық және фазалық тепе-теңдік, химиялық кинетиканы, катализаторларды, ерітінділерді, тотығу-қалпына келтіру реакцияларын және электрохимиялық процестерді оқытады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Математика 2
  Несиелер: 4

  Пән ЖОО компонентінің базалық пәні болып табылады. "Математика-2" курсында келесі бөлімдер оқытылады: көп айнымалы функциялардың дифференциалдық есептеулері, еселі интегралдар, қатарлар, дифференциалдық теңдеулер.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Материалтану және конструкциялық материалдар технологиясы
  Несиелер: 5

  Пән ЖОО компонентінің базалық пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: металдар мен қорытпалардың құрылысы мен қасиеттері, машина жасау және аспаптық материалдар, Конструкциялық материалдар технологиясы

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Теориялық механика
  Несиелер: 5

  Пән - пәндердің базалық циклі жоғары оқу орны компоненті болып табылады. Төменгі модульдерден құралған: статика, кинематика, материялық нүктенің динамикасы және механикалық жүйенің динамикасы. Теориялық механика заманауи техниканың көп салаларының ғылыми базасы болып табылады, оның заңдары мен әдістері бізді қоршаған ортаның бір қатар маңызды құбылыстарын оқып үйренуге және түсіндіруге мүмкіндік береді және жаратылыстану ғылымының тұтастай алға қарай дамуына ықпал етеді. Курстың есептері – механиканың негізгі түсініктері мен заңдарын үйрену, әдістерін меңгеру және алынған білімді механиканың және арнайы пәндердің қарапайым есептерін шешуге қолдана білулері керек.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіби шет тілі
  Несиелер: 3

  "Шет тілі" (Кәсіби) пәні кәсіби ағылшын тілін меңгерген мамандарды даярлауға, олардың болашақ кәсіби қызметінде шет тілін қолдану мақсатында көмек көрсету қажет. ғылыми ақпаратты интерпретациялау, дәлелдеу, сендіру, ғылыми өріс, Академиялық хат жазу іскерлерімен қаруландыру, жалпы қабылданған негізгі нысандарда шет тілінде ғылыми ақпаратты жазбаша эксплициялауға үйрету, Кәсіби – бағытталған материалда аудиттеу дағдыларын жетілдіру. Алынған білім одан әрі өз бетінше білім алу үшін негіз бола алады.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Инженерлік геодезия және геоинформатика
  Несиелер: 5

  Пән базалық және ЖОО компоненті болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: координаттар жүйесі, карталар және бағдарлау, сызықтық және бұрыштық өлшеу, нивелирлеу, жергілікті жерді түсіру. Пән Көлік құрылысын жобалау саласында кәсіби компетенцияларды қалыптастыруға бағытталған.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Көлік экологиясының негіздері
  Несиелер: 5

  Пәнде автомобиль және темір жол көлігі кәсіпорындарымен қоршаған ортаны ластаудың негізгі көздері, көліктің қоршаған ортаға зиянды әсерін төмендету әдістері және көлік кәсіпорындарынан шығатын газдар мен ағынды суларды тазарту тәсілдері, шуды азайту әдістері қарастырылады. Көлік кәсіпорындарында қоршаған ортаны қорғауды басқару және экономикалық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті тарихи және қазіргі заманғы контексте қалыптастыру мәселелері. Сыбайлас жемқорлықтың тұрақтылығының себебін, әлеуметтік-экономикалық, құқықтық, мәдени, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың моральдық-этикалық аспектілері Қазақстан Республикасында.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономикалық теория негіздері
  Несиелер: 3

  Бұл пән ЖОО және таңдау компонентінің базалық пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: Экономикалық теорияға кіріспе, нарықтық экономикадағы жеке көбею, нарықтық жағдайда ұлттық экономиканы жаңғырту.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Инновациялық IT-технологиялар
  Несиелер: 5

  Пән таңдау компонентінің базалық пәні болып табылады Келесі модульдерден тұрады:инновациялық технологиялық технологияларды қолдану ерекшеліктері, базалық ақпараттық технологиялар, инновациялық ақпараттық технологияларды қолдану өзектілігі, ақпараттық жүйе ұғымы, автоматтандырылған ақпараттық жүйелер, сараптамалық Ақпараттық жүйелер, деректер базасының технологиялары,MicrosoftAccess ДББЖ сұранысжасау үшін SQL тілі, Internet ақпараттық технологиясы, компьютерлік желілердің архитектурасы және типтік топологиясы, ақпараттық қауіпсіздік, кәсіби салада геоақпараттық технологияларды пайдалану., инновациялық ақпараттық технологияларды дамыту перспективалары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Дінтану
  Несиелер: 5

  Дінтану пәні жалпы білім беру пәндері циклының таңдау бойынша компоненті болып табылады. Дінтану пәні келесідей модульдерден құралған: 1. Дінтанудың теориялық негіздері; 2. Әлемдік діндер; 3. Қазіргі әлемдегі діни жағдай; 4. Дін әлеуметтік-мәдени феномен ретінде. Пәні студенттерге дінтану шеңберіндегі түсініктік-категориялық ұғымдарды, дінтанулық талдаудың әдістері мен негізгі терминдерін, діни ілімдердің ерекшеліктерін, дәстүрлі және дәстүрден тыс діндердің заңдылықтары мен негізгі түрлерімен таныстырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экономика негіздері және кәсіпкерлік
  Несиелер: 3

  Бұл пән ЖОО таңдау компонентінің базалық пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: экономикалық тұжырымдамасы, экономикалық қатынастар, тепе-теңдік моделі және нарықтың функциялары, бәсекелестік, макроэкономикалық тұрақсыздық, мәні, кәсіпкерлікті дамытудың мазмұны мен шарттары, құқықтық нысандары, бизнес жоспарлау, кәсіпкерлік құпиясы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Гендерлік теорияға кіріспе
  Несиелер: 5

  «Гендерлік теорияға кіріспе» пәні жалпы білім беру пәндері циклының таңдау бойынша компоненті болып табылады.«Гендерлік теорияға кіріспе» пәні келесідей модульдерден құралған: «генде» ұғымының мәні, гендерлік зерттеулер, адамзат тарихындағы жыныс проблемасы, гендерлік стереотиптер мен ұстанымдар, әйелдердің құқығын мойындау мен қамтамасыз ету үшін күрестегі халықаралық ынтымақтастық, дамудың теориясы мен тәжірибесіндегі гендер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік негіздері және көшбасшылық
  Несиелер: 5

  Пән жалпы білім беру циклының таңдау компоненті болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: кәсіпкерліктің мазмұны мен шарттары, кәсіпкерлік қызметті реттеудің құқықтық нысандары, экономикалық және әлеуметтік тетіктері, кәсіпкерлік жоспарлау, кәсіпкерлік мәдениеті, көшбасшылық элементтері, көшбасшылықтың мінез-құлық теориясы, көшбасшылықтың дәстүрлі тұжырымдамалары, көшбасшылық стильдерінің заманауи жіктелуі, көшбасшылық пен менеджменттің өзара байланысы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Материалдардың төзімділігі
  Несиелер: 5

  «Материалдардың төзімділігі» пәні құрылымның жұмыс қарқындылығы мен сенімділігін бағалайды. Бұл курста жүргізілетін есептеулер беріктілік, қатаңдық және орнықтылықты қамтамасыздандыруы керек.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сызба геометрия
  Несиелер: 4

  Пән: "Сызба геометриясы" - кеңістіктік түсініктерді, кеңістіктік қиял мен логикалық ойлауды дамыту. жоғары оқу орнының / элективті компоненті-нің жалпыға міндет-ті/базалық/бейіндік пәні болып табылады. - геометриялық заңдарға негізделген жазықтықта кеңістіктік формалар бейнелерін құруды және проекциялық сызбалар көмегімен осы формаларға жататын есептерді шешу тәсілдерін оқып үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Проекциялық сызу
  Несиелер: 4

  Пән : Проекциялық сызу - сызбаларды құрудың негізі ретінде, Техникалық сызу курсының негізгі бөлімі. Онда ЕСҚД стандарттары негізінде ортогональды және аксонометриялық проекциялардағы бейнелерді құру ережелері мен тәсілдері зерттеледі (конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесі). Проекциялау әдісін пайдалана отырып алынған жазықтықтағы заттың сызбасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Қоғамдық сананы жаңарту негіздері
  Несиелер: 5

  Қоғамдық сананы жаңарту негіздеріпәні жалпы білім беру пәндері циклының таңдау бойынша компоненті болып табылады.Олкелесімодульдердентұрады: руханижаңғыртумиссиясы, қоғамдықсананыжаңғыртуміндеттеріншешу, қазақстандыққоғамныңқоғамдықсанасын, әлеуметтікжәнеэтикалыққұндылықтарынжаңғыртуғабағытталғанмемлекеттікбағдарламалардықарау

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Шет тілі практикумы
  Несиелер: 5

  "Шет тілі практикумы " пәні ҚР МЖМБС-ның міндетті компоненті болып табылады. Лексикалық және грамматикалық материал негізінде ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын дамыту, сөздік арқылы күрделі емес мәтінмен жұмыс істеу, шет елдердің мәдениетін зерттеу арқылы этикалық және эстетикалық дағдыларды дамыту. Жан-жақты дамыған бәсекеге қабілетті маманды дайындау, коммуникацияда мамандық бойынша жаңа сөздерді, сөз тіркестерін және терминдерді тиімді пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электротехника және электроника негіздері
  Несиелер: 5

  Пән ЖОО компонентінің базалық пәні болып табылады. Берілген пәнді оқу кезінде білім алушы тұрақты, айнымалы және үш фазалы токтардың электр тізбектері бойынша, трансформатор мен электр машиналарының құрылғысы, әрекет ету принципі және тағайындалуы бойынша, электр шамаларын өлшеу бойынша, жартылай өткізгіш аспаптардың сипаттамалары мен параметрлері бойынша, жартылай өткізгіш аспаптарды қолдану және пайдаланудың жалпы ережелері мен схемалары бойынша білімін, іскерлігін және практикалық дағдыларын игеруі тиіс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Көлік экономикасы
  Несиелер: 4

  Пән ЖОО компонентінің профильдік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: көліктік қызметтер нарығының қазіргі жағдайы мен ерекшеліктері, кәсіпорын ресурстары мен оларды пайдалану көрсеткіштері, кәсіпорынның көрсеткіштері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қолданбалы механика
  Несиелер: 5

  Пән білім алушыларды есептік – теориялық және құрылымдық тұрғыдан дайындау үшін арналған. Бұл олардың арнайы пәндерді жақсы меңгеруге, болашақ практикалық қызметтерінде инженерлік есептерді шешуге мүмкіндіктерін арттырады. Құрылымдарды талдау мәселелеріне көп көңіл бөлінеді. Олардың синтездеу есебі жұмыс істеу сынақтары бойынша есептеулермен біріктірілген. Пән теориямен қатар теориялық талдау мен машинақұрылысының практикалық тәжірибесінің нәтижесін жан- жақты дамытатын нақты инженерлік есептерді қамтыған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • геология және топырақ механикасы
  Несиелер: 5

  Тәртіп көлік және азаматтық құрылымдар үшін құрылыс алаңдарының инженерлік-геологиялық жағдайларын бағалау және талдау кезінде практикалық міндеттерді шешу үшін инженерлік геология және топырақ механикасы саласындағы кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. Инженерлік-геологиялық курсты оқып үйрену болашақ құрылысшыларға құрылыс объектілерінің инженерлік-геологиялық жағдайларын дұрыс бағалауға және қоршаған ортаны қорғау және ұтымды пайдалану тұрғысынан құрылыс мәселелерін шешуге уйрету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Көлік құрылыстарының архитектурасы
  Несиелер: 4

  Пән ЖОО компонентінің базалық пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: сәулет теориясы мен тарихы негіздері, Ғимараттар мен құрылыстарды сәулеттік-құрылыстық жобалау негіздері, ғимараттардың негізгі құрылымдық элементтері, қала құрылысын жобалау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автомобиль жолдарын жобалау 1
  Несиелер: 4

  Пән элективтік компоненттің негізгі профильдік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: жер төсемелерінң қасиеттерін ескере отырып, оларды беріктікке, деформацияланудың, аязға төзімділіктің және дренаждық қабілетін жобалау мен есептеудің бірыңғай үрдісін, сондай-ақ нұсқалардың техникалық-экономикалық негіздемесі болып табылады Пән элективтік компоненттің негізгі профильдік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: жер төсемелерінң қасиеттерін ескере отырып, оларды беріктікке, деформацияланудың, аязға төзімділіктің және дренаждық қабілетін жобалау мен есептеудің бірыңғай үрдісін, сондай-ақ нұсқалардың техникалық-экономикалық негіздемесі болып табылады Пән элективтік компоненттің негізгі профильдік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: жер төсемелерінң қасиеттерін ескере отырып, оларды беріктікке, деформацияланудың, аязға төзімділіктің және дренаждық қабілетін жобалау мен есептеудің бірыңғай үрдісін, сондай-ақ нұсқалардың техникалық-экономикалық негіздемесі болып табылады Пән элективтік компоненттің негізгі профильдік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: жер төсемелерінң қасиеттерін ескере отырып, оларды беріктікке, деформацияланудың, аязға төзімділіктің және дренаждық қабілетін жобалау мен есептеудің бірыңғай үрдісін, сондай-ақ нұсқалардың техникалық-экономикалық негіздемесі болып табылады Пән элективтік компоненттің негізгі профильдік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: жер төсемелерінң қасиеттерін ескере отырып, оларды беріктікке, деформацияланудың, аязға төзімділіктің және дренаждық қабілетін жобалау мен есептеудің бірыңғай үрдісін, сондай-ақ нұсқалардың техникалық-экономикалық негіздемесі болып табылады

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Менеджмент негіздері
  Несиелер: 4

  Пән базалық пәндердің ЖОО компоненті болып табылады. Келісі модульдерден тұрады: басқару моделінің әдістемелік негіздері, басқарудағы интеграциялық үрдістер, топтық динамика және көшбасшылық, менеджмент жүйесінде стратегиялық және тактикалық жоспарлау, кәсіпорында кадр саясатын басқару.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құрылыс механикасы
  Несиелер: 5

  «Құрылыс механикасы» пәні жоғары оқу орындарының элективтік компонентінің бірден – бір арнайы пәні болып табылады. Көліктік құрылымдар мен ғимараттардың жүк көтергіш элементтерін, пайдаланылған материалдардың уақытпен өзгеретін механикалық қасиеттерін ескере отырып, беріктікке, қатаңдыққа, орнықтылыққа және ұзақмерзімділікке есептеуді біліктілікті жүргізуге, құрылымдық пішіндері мен материалдарын дұрыс таңдауды біле отырып, талап етілген сенімділік, қауіпсіздік, жасалынатын және пайдаланудағы құрылымдар мен ғимараттардың тиімділігі, үнемделу көрсеткіштерін қамтамасыз етуге білім алушыларды үйрету.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құрылыс өндірісінің технологиясы
  Несиелер: 4

  Пән таңдау бойынша базалық және компонент болып табылады. "Құрылыс өндірісінің технологиясы" пәннін игеру мақсаты компетенцияларды бекіту, құрылыс өндірісінің негізгі ережелерін, құрылыс процестерін орындаудың озық әдістерін, ғимараттар мен құрылыстарды тұрғызудың негізгі технологияларын және осы ақпараттық негізде Директивті ұйымдастыру-технологиялық құжаттаманы әзірлеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Автомобиль жолдары
  Несиелер: 4

  Пән жоғары оқу орнының/элективті компонентінің жалпы міндетті/базалық/ бейіндік пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: жол туралы жалпы түсінік.негізгі жол элементтері, автомобиль қозғалысының заңдылықтары, қалалық көшелер мен жолдар

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құрылыс жұмыстары және процестер
  Несиелер: 4

  Пән базалық және ЖОО компоненті болып табылады. " Құрылыс жұмыстары мен процестері " пәнін игерудің мақсаты компетенцияларын бекіту, Құрылыс өндірісінің негізгі ережелерін, құрылыс процестерін орындаудың озық әдістерін, ғимараттар мен құрылыстарды тұрғызудың негізгі технологияларын және осы ақпараттық негізде Директивті ұйымдастыру-технологиялық құжаттаманы әзірлеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Гидрогеология және инженерлік геология негіздері
  Несиелер: 5

  Тәртіп көлік және азаматтық құрылымдар үшін құрылыс алаңдарының инженерлік-геологиялық жағдайларын бағалау және талдау кезінде практикалық міндеттерді шешу үшін инженерлік геология және топырақ механикасы саласындағы кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған. Инженерлік-геологиялық курсты оқып үйрену болашақ құрылысшыларға құрылыс объектілерінің инженерлік-геологиялық жағдайларын дұрыс бағалауға және қоршаған ортаны қорғау және ұтымды пайдалану тұрғысынан құрылыс мәселелерін шешуге уйрету болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Құрылыс конструкциялары
  Несиелер: 4

  Пән ЖОО компонентінің базалық пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: темір-бетон конструкциялары, металл конструкциялары, тас және арматура конструкциялары, ағаштан және пластмассадан жасалған конструкциялар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Аэродромдар
  Несиелер: 4

  Пән жоғары оқу орнының / элективті компонентінің жалпы міндетті/базалық/бейіндік пәні болып табылады. Мынадай модульдерден тұрады: аэродромдардың негізгі элементтері және олардың мақсаты, аэродромның-құрылыс жұмыстары туралы жалпы мәліметтер, аэродромдарды күту

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Құрылысты механикаландыру
  Несиелер: 4

  Пән базалық пәндер циклінің элективті компоненті болып табылады. Пән келесі модульдерден тұрады: 1. Құрылысты механикаландыру туралы жалпы мәліметтер; жер қазу жұмыстарына арналған машиналар. 2. Бетон және темір-бетон жұмыстарына арналған машиналар мен жабдықтар. 3. Монтаждау жұмыстарына арналған жүк көтергіш машиналар. 4. Құрылысты кешенді механикаландыруға арналған машиналарды таңдау және жинақтау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Автомобиль жолдары мен аэродромдар құрылыс технологиясы
  Несиелер: 4

  Пән элективтік компоненттің негізгі профильдік пәні болып табылады.Ол келесі модульдерден тұрады: жетілдірілген құрылыс өндірісін, ғылыми, сынақ және басқа да қызмет түрлеріне арналған жоғары жылдамдықтағы өндірістік технологияларды қолдана отырып, құрылыстың қазіргі жағдайларын зерделеу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Автомобиль жолдарын жобалау 2
  Несиелер: 5

  Пән жоғары оқу орнының / элективті компонентінің жалпы міндетті/базалық/бейіндік пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: мәңгілік жер қабаттарының таралу аудандарында жолдарды жобалау, күрделі жағдайларда жолдарды жобалау

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Негіздер және іргетастар
  Несиелер: 5

  Пән элективтік компоненттің негізгі профильдік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: Табиғи негіздегі іргетастар және қадалы іргетастарды есептеу. Іргетастардың терең жатуы. Жасанды негіздер. Ерекше жағдайдағы іргетастар. Технологиялық өндіріс жұмыстары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Жалпы құрылыс машиналары мен жабдықтары
  Несиелер: 4

  Пән элективті компоненттің базалық пәні болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: құрылыс машиналары туралы жалпы мәліметтер; автомобильдер, тракторлар және көтергіш-көлік машиналары; дайындық және жер қазу жұмыстарына арналған машиналар; құрылыс материалдарын өндіру кәсіпорындарының жабдықтары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Автомобиль жолының жер төсемесі
  Несиелер: 4

  Пән келесі модульдерден (сұрақтардан) тұрады: үйінділердің құрылысы мен ойықтарды өңдеу, машиналар мен механизмдердің жұмыс істеуін, құрылыс өндірісін жүзеге асыру үшін қажетті үйінділердің орнатылуын бақылау. Жер жұмыстары технологиясының негізгі ережелерін білу. Қолда бар материалдық-техникалық ресурстарға сәйкес құрылыс жұмыстары мен өндірістік тапсырмалардың түрлері мен күрделілігін анықтау, құрылыс жұмыстарының көлемін есептеу, мердігерлердің, бригадалардың, звено және жеке жұмысшылардың мамандануы мен біліктілігінен тұрады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Пән ЖОО компонентінің базалық пәні болып табылады. Пәнде көлік-коммуникация кешенінің қызметкерлеріне әсер ететін негізгі қауіпті және зиянды өндірістік факторлар, сондай-ақ еңбек жағдайларын жақсарту бойынша озық әдістер мен техникалық шешімдер, Көліктегі еңбекті қорғауды ұйымдастыру және басқару тәсілдері, қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың әсерін азайту әдістері мен тәсілдері оқытылады.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іргетасқұрылымындағы геотехника
  Несиелер: 5

  Пән элективтік компоненттің негізгі профильдік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: Ғимараттардан түсетін қысым күшке байланысты, топырақ массивтерінің кернеулі-деформациялық жағдайын есептеу әдістері. Топырақтың физика-механикалық қасиеттері оқытылады. Бұл жер астықұрылысының және фундаментқұрылымының эксперименталды-теориялық негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Көлік құрылыстарын ұйымдастыру және жоспарлау негіздері
  Несиелер: 4

  Пән - университеттің / элективтік компоненттің міндетті / негізгі / негізгі пәні. Ол келесі модульдерден тұрады: - жолды, өтпе жолдарды, аралық жерлерді жобалау жұмыстарын сипаттау; - жолдың техникалық санатын негіздеу және көлік құралдарын таңдау; - жол және көлік құралдарының техникалық стандарттарын негіздеу; - бой көтеру және көлденең профильдерді жобалау кезінде бағдар бағытын таңдау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автоматтандырылған жобалау жүйесінің негіздері
  Несиелер: 4

  Пән таңдау бойынша компонент/базалық пәндер циклі болып табылады. Келесі модульдерден алынған пән: жобалау негіздері. Жобалауды автоматтандырудың мақсаты мен әдістері. Автоматтандырылған жобалаудың заманауи жүйелерін жіктеу (АЖЖ).АЖЖ-де геометриялық және параметрлік модельдеу. Сызбаларды автоматтандырылған өңдеу жүйелері (CAD-2D). Үшөлшемді модельдеу жүйелері (CAD-3D)

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жол-құрылыс кешендерінің құрылысын ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 4

  компоненттің міндетті / негізгі / негізгі пәні. Ол келесі модульдерден тұрады: Жол құрылыстарын өндіретін кәсіпорындар: карьерлер, ABZ, ЦБЗ, битум базасы, тас ұсақтау базасы, өндірістік база, эмульсиялық база, тас ұнтақтау зауыты, топырақты араластыру зауыты

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көлікті техникалық пайдалану және қозғалыс қауіпсіздігі
  Несиелер: 3

  Пән ЖОО компонентінің бейіндік пәні болып табылады. Көлікті техникалық пайдалану және қозғалыс қауіпсіздігі саласындағы негізгі терминдер мен анықтамалар. Көлікті техникалық пайдалануды және қозғалыс қауіпсіздігін реттейтін негізгі нормативтік құжаттар. Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету көрсеткіштері. Көлік кәсіпорындарындағы қозғалыс қауіпсіздігінің жағдайын талдау. Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін техникалық құралдарды орнату, ұстау және пайдалану мәселелері бойынша техникалық пайдалану ережелерінің талаптары мен нормалары. Қозғалыс қауіпсіздігінің жол берілетін бұзушылықтарын жіктеу. Қалпына келтіру ж����мыстарын ұйымдастыру. Қозғалыс қауіпсіздігінің бұзылуын қызметтік тексеру тәртібі. Өндірістік процестің қауіпсіздігін анықтайтын факторлар. Қозғалысқауіпсіздігінарттырумақсатындапсихофизиологиялықфакторлардықолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 4

  Пән таңдау бойынша компонент/базалық пәндер циклі болып табылады. Келесі модульдерден тұрады: геометриялық үлгілеу және оның міндеттері; графикалық объектілер; примитивтер және олардың атрибуттары; суреттер мен сызбаларды редакциялау; геометриялық үлгілеу есептерін шешу; бөлшектердің аксонометриялық проекциялары; бөлшектердің жұмыс сызбалары және эскиздері бұйымдардың Құрастыру сызбалары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автомобиль жолдарын қайта жаңарту
  Несиелер: 4

  Пән - университеттің / элективтік компоненттің міндетті / негізгі / негізгі пәні. Ол келесі модульдерден тұрады: - нашар жағдайда жүретін жолдарда жүргізілетін жұмыстарды ұйымдастыру; жолды өзгертпей, бірақ жасанды құрылымдарды қалпына келтіре отырып, қолданыстағы төсемі бар тротуарларды жаңарту. - жолдарды қайта құру, әдетте, жолды жоғары техникалық санатқа ауыстыру мүмкіндігін қамтамасыз етеді, бірақ жолдың ұзақтығын ұлғайтуға әкелмейді.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көліктегі қозғалыстың қауіпсіздігін қамтамасыз ету
  Несиелер: 3

  Пән жоо компонентінің профильдік пәні болып табылады. Көлік түрлеріндегі қозғалыстын қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйелерінің негізгі түсініктемелері. Техникалық құрылғылардың жұмыс сенімділігінің көрсеткіштері. Көлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы бақылау. Темір жол көлігінде қозғалыстың қауіпсіздігін қамтамасыз ету негіздері. Автомобиль көлігінде қозғалыстың қауіпсіздігін қамтамасыз ету негіздері. Әуе көлігінде қозғалыстың қауіпсіздігін қамтамасыз ету негіздері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көліктік инфроқұрылымның техникалық регламенттері
  Несиелер: 3

  Пән жоғарғыоқуорнының/элективті компонентінің жалпыбілімдік/базалық/бейіндік пәні болып табылады. Келесі модульдерден құралған: теміржолдарды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптары, автожолдарды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптары, жасанды құрылымдарды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптары. Теміржолдың негізгі элементтері және олардың тағайындалуы, автожолдың негізгі элементтері және олардың тағайындалуы, көпірлер мен төннельдердің негізгі элементтері және олардың тағайындалуы, көліктік құрылымдар жайлы жалпылама мәлметтер, жолдың үстіңгі құрылымы, жолдың төменгі құрылымы, жолдық таңбалар, габариттер, көл��кт����к құрылымдардың күтімі. Көлік түрлері және олардың құрылымдары бойынша техникалық регламенттер.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автомобиль жолын пайдалану 1
  Несиелер: 4

  Пән элективтік компоненттің негізгі профильдік пәні болып табылады. Ол келесі модульдерден тұрады: көктемгі-жазғы-күзгі кезеңдерде қысқы жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру, технологиялық үдерістердің орындалуын бақылау және жолдар мен аэродромдарды күтіп ұстау бойынша аяқталған жұмыстарды қабылдау.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Құрылыс өндірісін метрологиялық қамтамасыздандыру
  Несиелер: 3

  19-17/18/19/20-B-VK-MOSP Пән жоғары оқу орны компонентінің базалық пәні болып табылады. құрылыстық өндірісті метрологиялық қамсыздандыру және метрологиялық есепті ұйымдастыру, өлшеу техникасы құралдарын калибрлеу және тексеру саласында базалық құзыреттер қалыптастыруға бағытталған.Келесі модульдерден құралады: метрологиялық қамсыздандыру туралы жалпы мәліметтер; технологиялық процестерді метрологиялық қамсыздандыру; өлшеу және бақылау құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автомобиль жолдарының диагностикасы
  Несиелер: 4

  Пәнде Қазақстан Республикасындағы жол саласының сапасын бақылау саласындағы заманауи ақпараттар, сондай-ақ: құрылыс нормалары мен ережелері, техникалық жағдайлардың стандарттары, жобалық параметрлерден ауытқу нормалары, стандарттардың талаптары, құрылыс-монтаж жұмыстарының мерзімдері мен сапасына арналған техникалық регламенттер, жол құрылысы жұмыстарының сапасын бақылау әдістері қарастырылған.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Автомобиль жолын пайдалану 2
  Несиелер: 4

  Пән элективтік компоненттің негізгі профильдік пәні болып табылады. Ол мынадай модульдерден тұрады: жөндеу жұмыстары және жолдар мен аэродромдар мен олардың құрылымдарының жай-күйін бағалау

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Көлік құрылымдарының техникалық пайдалану қағидасы
  Несиелер: 3

  Пән жоғарғыоқуорнының/элективті компонентінің жалпыбілімдік/базалық/бейіндік пәні болып табылады. Келесі модульдерден құралған: теміржол көлігі, автожол көлігі, жасанды құрылымдар. Теміржолды пайдалану, автожолды пайдалану, көпір мен тоннельдерді пайдалану. Көлік құрылымдары нормативтік құжаттары қағидаттарын оқып игеру. Теміржол жолдарының, автомобиль жолдарының, көпір және көліктік төннельдердің желістік құрылымдарын техникалық пайдалану және көліктер түрлеріне байланысты тасмалдауды ұйымдастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Метрология, стандарттау және сертификаттау
  Несиелер: 3

  Пән элективті компоненттің негізгі пәні болып табылады. Келесі модульдерден құралады: метрология, стандарттау, сертификаттау, сапаны басқару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жол-құрылыс машиналары мен жабдықтары
  Несиелер: 4

  Пән ЖОО компонентінің бейіндік пәні болып табылады. Мынадай модульдерден тұрады: Тас материалдарын өндіруге және өңдеуге арналған машиналар мен жабдықтар; асфальт-бетон қоспаларын дайындауға және тасымалдауға және битуммен жұмыс істеуге арналған машиналар мен жабдықтар; жол жабындары мен аэродромдарды салуға арналған машиналар мен автоматтандырылған кешендер; автожолдар мен аэродромдарды күтіп ұстауға және жөндеуге арналған машиналар мен кешендер.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON6

  Біледі: негізгі экономикалық түсініктерді және олардың өзара байланысын; микро және макро деңгейлердегі экономикалық қызметтің мақсаттарын, заңдарын, көрсеткіштерін; экономикалық қатынастардың субъектілерін; заманауи нарықтық экономиканың өзекті мәселелері мен даму үрдістерін; кәсіпкерліктің экономикалық табиғатын; Істей алады: микро және макродеңгейлердің шаруашылық мәселелерін талдау үшін теориялық білімді қолдануды; заманауи экономиканың өзекті мәселелерін бөлуді, сала экономикасының даму жағдайы мен үрдістерін бағалауды; Меңгерген: сала экономикасының әртүрлі деңгейлерінде даму жағдайы мен үрдістерін бағалауда негізгі экономикалық категорияларды пайдалану дағдысын; кәсіпорынның негізгі экономикалық көрсеткіштерін есептеу әдістерін; менеджмент әдістерін және тәсілдерін.

 • Код ON7

  Біледі: статиканың негізгі ұғымдары мен аксиомаларын; нүктенің және қатты дененің қозғалысын беру тәсілдері; нүктенің және қатты дененің динамика заңдары; негізгі конструкциялық материалдардың механикалық сипаттамалары; жүктеудің әрқилы түрлері кезінде көлік құрылыстарының элементтері мен конструкцияларын беріктікке өзекті жүйелерді есептеу әдістері. Істей алады: механиканың заңдары мен принциптері негізінде математикалық операциялар мен іс-әрекеттерді орындауды; кәсіби қызметте механиканың негізгі заңдарын қолдануды; есептеу сұлбаларын құруды пайдалану үрдісінде. Меңгерген: механиканың негізгі заңдары мен әдістерін; математикалық талдау және үлгілеу әдістерін практикалық есептерді шешуге қолдану қабілетін;

 • Код ON1

  Біледі: қоғамның саяси процесіне тиімді және белсенді қатысу үшін қажетті саяси білім туралы; адамның кәсіби, әлеуметтік қызметіндегі сана мен сана-сезімнің рөлі туралы. Қазақстан Республикасындағы және әлемдегі қазіргі заманғы діни ахуал туралы; Қазақстан Республикасы Конституциясының негізгі ережелері туралы; психологиялық білімнің ерекшелігі; адам мен тұлғаның мәдени, әлеуметтік тәжірибесіндегі психология пәні мен функциялары; дамудың негізгі кезеңдері Істей алады: әлем аймақтары бойынша салыстырмалы мәдениеттанудың негізгі проблемалары мен ерекше ерекшеліктерін ерекшелеуі; қандай да бір ұлттық мәдениеттің рөлі мен орнына объективті баға беруі; Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде еңбек ұжымында діни сипаттағы мәселелерді шешу.

 • Код ON2

  Біледі: механиканың физикалық негіздерін, тербелістер мен толқындар физикасын; статистикалық физика және термодинамика негіздерін; кванттық, физика негіздерін; электр, магнетизм және электродинамика негіздерін; Істей алады: кәсіби қызметте физиканың негізгі заңдарын пайдалануды. электр тізбектерінің параметрлерін анықтауды; электр тізбектері үшін электр аппараттарын таңдауды; электр сұлбаларын оқуды; практикалық есептеулерде математикалық талдау және модельдеу әдістерін қолдануды. Меңгерген: физиканың негізгі заңдарын және физика есептерін шешу әдістерін; электр сұлбаларына арналған электр аппараттарын таңдау әдістерін; электр сұлбаларын оқу әдістерін. әртүрлі техникалық құрылғылардың жұмыс істеу принциптерін анықтайтын физикалық құбылыстар мен үрдістерді математикалық сипаттау әдістерін

 • Код ON5

  Біледі: нүктені, түзуді, жазықтықты және көп қырлыларды, қисық сызықтар мен беттерді беру тәсілдерін; конструкторлық құжаттаманы, құрастыру сызбасын, бөлшектер геометриясының элементтерін, бөлшектердің аксонометриялық проекцияларын, бөлшектердің кескіндері мен белгілеулерін; көлік құрылыстарының бөлшектері мен конструкцияларын компьютерлік модельдеу негіздерін. Істей алады: аксонометриялық проекцияларды құруды; компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, көлік құрылыстарының бөлшектері мен конструкцияларының эскиздерін орындауды; құрастыру сызбаларын оқуды және конструкторлық құжаттарды рәсімдеуді. Меңгерген: Беттердің жаймаларын құру әдістерін; көлік құрылыстарының бөлшектері мен конструкцияларының жобаларын жобалаудың және әзірлеудің компьютерлік бағдарламаларын.

 • Код ON15

  Біледі: көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша талаптар; көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістері, инженерлік-техникалық құралдары және жүйелері; көлік құрылыстарын техникалық пайдалану ережелері; көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету және пайдалану бойынша нұсқаулықтар; көлік инфрақұрылымы Техникалық регламенттерінің негізгі ережелері. Істей алады: көліктегі қозғалыс қауіпсіздігіне әсер ететін әлеуетті қауіп-қатерлерді және іс-әрекеттерді анықтауды; кәсіби құзыреттілік шеңберінде көлік қызметкерлері үшін қозғалыс қауіпсіздігін және қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуді. Меңгерген: көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуді жоспарлау және іске асырудың негізгі әдістерін, тәсілдерін және құралдарын; көлік құрылыстарын техникалық пайдалану бойынша басқарушы ақпаратты.

 • Код ON4

  Біледі: шет тілінің лексикалық минимумы мен грамматикалық құрылымдарын; бағдарламада көзделген кәсіби лексиканы; шет тіліндегі негізгі интонациялық құрылымдарды және сөйлеу ережелерін; кәсіби шет тілінің орфография және пунктуация ережелерін; Істей алады: кәсіби шет тілінде ауызша және жазбаша сөйлеу формаларын қолдануды; кәсіби қызметпен байланысты әңгіме тақырыбының мазмұнын нақты және егжей-тегжейлі баяндауды; шет тілінде мәтіннің мазмұнын бере алуды; шет тілінде сөйлеуді есту арқылы түсінуді; Меңгерген: ана және шет тілді ортада сөйлеу дағдыларын; шет тілінің фонетикалық, лексикалық және грамматикалық нормаларын; жазбаша және ауызша сөйлеу ережелерін.

 • Код ON13

  Біледі: құрылыс жұмыстары мен үрдістерінің негізгі түрлерін; құрылыс өндірісіндегі техникалық және тарифтік нормалаудың негіздерін; құрылыс үрдістерін жобалау принциптерін; жұмыс өндірісінің жобасын және құрылысты ұйымдастыру жобасын; жер, бетон, тас, монтаж, шатыр, әрлеу және құрылыс жұмыстарының басқа да түрлерін өндіру технологиясын; Істей алады: құрылыс жұмыстары мен үрдістерінің әрқилы түрлерін орындау кезіндегі технологиялық шешімдердің тиімділігін анықтауды; құрылыс жұмыстары өндірісінің жобасын және көлік құрылыстарын салуды ұйымдастыру жобасын әзірлеуді. Меңгерген: құрылыс нысанының далалық және зертханалық эксперименталдық зерттеулерін орындау әдістерін; құрылыс жұмыстары мен үрдістерінің орындалу сапасын бақылау әдістерін.

 • Код ON12

  Біледі: автомобиль жолдары мен аэродромдарды жобалаудың теориясы мен практикасын дамыту жолдарын; автомобиль жолы желісінің трассалау, бойлық профилін және жоспарын жобалау әдістерін; қолданыстағы автомобиль жолы желісін реконструкциялаудың негізгі ережелері мен жобалау әдістерін; көлік құрылыстарын автоматты жобалаудың заманауи жүйелерін. Істей алады: бойлық профильді түзетуді, көлік ағындарын анықтауды; автомобиль жолының өткізгіш және тасымалдау қабілетін анықтауды; жаңа теміржол желісін жобалау және қолданыстағы автомобиль жолы желісін реконструкциялау кезінде қабылданатын инженерлік шешімдерді негіздеуді; Меңгерген: автомобиль жолы желісінің бойлық профилін және жоспарын жобалау әдістерін; жол кимешектері мен жамылғыларын конструкциялау және есептеу әдістерін; қолданыстағы автомобиль жолын реконструкциялау кезінде қисықтардың радиустарын ұлғайту бойынша есептерді шешу дағдыларын; жобалау-сметалық құжаттамамен және қолданбалы компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істеу дағдыларын.

 • Код ON3

  Біледі: негізгі химиялық жүйелерді, химиялық термодинамика, кинетика және химиялық сәйкестендіру негіздерін; биосфера мен адам қызметінің негізгі заңдылықтарын; қоршаған ортаның жаһандық мәселелерін және табиғи қорларды тиімді пайдаланудың экологиялық принциптерін; еңбекті қорғау бойынша іс-шаралардың тиімділігін арттыру әдістерін. Істей алады: химиялық теңдеулерді құруды және талдауды, химиялық реактивтермен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік шараларын сақтауды; ықтимал экологиялық салдарларды ескере отырып, техникалық құралдар мен технологияларды таңдауды; Меңгерген: физикалық-химиялық талдау әдістерін; өндірісті экологиялық қамтамасыз ету және қоршаған ортаны инженерлік қорғау әдістерін; еңбекті қорғау бойынша іс-шаралардың тиімділігін бағалау дағдыларын

 • Код ON11

  Біледі: пайдалану қасиеттерінің берілген деңгейі бар материалдар мен бұйымдарды алудың заманауи тәсілдерін; заманауи материалдардың қасиеттерін; конструкциялық материалдарды өндіру технологиясының негіздерін; автомобиль жолдары мен аэродромдар элементтерінің конструкцияларын; қала көшелері құрылымының ерекшеліктері; таулы жағдайлардағы автомобиль жолдарының құрылымының ерекшеліктері. Істей алады: көлік құрылыстарын салу және пайдалану кезінде материалдарды тиімді пайдалануды; жобаланатын көлік құрылыстары үшін материалдарды және олардың қасиеттерін таңдауды; автомобиль жолдары мен аэродромдарды жобалау, салу және пайдалану кезінде алынған білімді қолдануды Меңгерген: конструкциялық материалдардың қасиеттерін бағалау әдістерін, жобаланатын көлік құрылыстарына арналған материалдарды іріктеу тәсілдерін; автомобиль жолдарын жобалауға, салуға және пайдалануға қойылатын техникалық талаптарды негіздей отырып, автомобиль жолдарының конструкцияларын таңдау әдістерін.

 • Код ON10

  Біледі: жалпықұрылыс және жол-құрылыс машиналарының және жабдықтардың тағайындалуын, жіктелуін, негізгі параметрлері мен жүмыс істеу принциптерін; өндірістік үрдіс үшін жалпықұрылыс және жол-құрылыс машиналарының пайдалану өнімділігін, пайдалану уақытын және таңдауын есептеу әдістерін. Істей алады: құрылыс өндірісінің белгілі бір технологиялық үрдістері үшін жалпықұрылыс және жол-құрылыс машиналарының және жабдықтардың жиынтығын таңдау бойынша инженерлік есептерді орындауды. Меңгерген: техникалық-экономикалық сипаттамалары бойынша отандық және шетелдік өндірістің жалпықұрылыс және жол-құрылыс машиналарының және жабдықтарының нұсқаларын таңдауды негіздеу дағдыларын.

 • Код ON14

  Біледі: автомобиль жолдары мен аэродромдарды диагностикалаудың негізгі ережелерін, әдістерін және құралдарын; автомобиль жолдары мен аэродромдарды пайдалану бойынша жұмыстарды орындау түрлері мен технологияларын. Істей алады: автомобиль жолдары мен аэродромдарды диагностикалау кезінде жылжымалы жол зертханаларының жұмысын ұйымдастыруды; автомобиль жолдары мен аэродромдарды пайдалану жұмыстарына технологиялық үрдістерді жобалауды. Меңгерген: автомобиль жолдары мен аэродромдарды диагностикалау құралдарының деректерін өңдеу бойынша теориялық білімдерді; автомобиль жолдары мен аэродромдарды пайдалану бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және жоспарлау дағдыларын.

 • Код ON8

  Біледі: инженерлік геодезияда және геоинформатикада, гидрогеологияда және инженерлік геологияда, топырақтар механикасында, іргетас салуда пайдаланатын негізгі ережелерді, есептеу әдістерін және техникалық құралдарды. Істей алады: геодезиялық, гидрометриялық және инженерлік-геологиялық жұмыстарды жүргізумен көлік құрылыстарын инженерлік іздестіруді орындауды; инженерлік геодезия және геоинформатика, гидрогеология және инженерлік геология және топырақтар механикасы бойынша есептер жүргізуді; тиісті көлік құрылыстарының іргетастарын жобалауды. Меңгерген: инженерлік геодезияда және геоинформатикада, гидрогеологияда және инженерлік геологияда, топырақтар механикасында және іргетас салуда ақпаратты алудың, сақтаудың және өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін және құралдарын.

 • Код ON9

  Біледі: метрология, стандарттау және сертификаттау бойынша заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерді, әдістемелік материалдарды; өлшеу әдістері мен құралдарын; кәсіпорынның метрологиялық қамтамасыз етілуін ұйымдастыруды және базасын; метрологиялық сараптама жүргізу ережелерін. Істей алады: өнімді сертификаттау бойынша жұмыстарды орындау кезінде өнім мен үрдістердің сапасын бақылау әдістерін қолдануды; өлшеулерді, сынауды және бақылауды орындау әдістемелерін әзірлеу және аттестаттау технологиясын қолдануды. Меңгерген: өнімнің сапасын бақылау әдістерін; өнімді стандарттау және сертификаттау технологиясы мен ұйымдастыру әдістерін; өнімді бақылауды, сынауды және қабылдауды жүргізу ережелерін.

Top