Қолданыстағы білім беру бағдарламасы

6B06219 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар в Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

 • Радиофизика
  Несиелер: 8

  Электромагниттік өрістерді трансформациялау және генерациялау, еркін электромагниттік өрістердің кванттық теориясы, материямен өзара әрекеттесудің кванттық теориясы, спектрлік сызықтарды кеңейту механизмдері, релаксация, кванттық кинетика кванттық статистикалық ансамбльдер тұрғысынан қарастырылатын, ауытқулардың сызықты емес теориясының негіздерін білу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика 1
  Несиелер: 5

  Берілген курс математикалық аппараттарды меңгеру үшін және оның болашақта пайдалануы қолданбалы есептерді шешу үшін керек. Курс келесі мамематикалық тараулардан тұрады: сызықтық алгебра, аналитикалық геометрия, функция, функцияның шегі.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика 2
  Несиелер: 5

  Математика 2 курсы ақырсыз аз шамалар талдауы арқылы жүргiзiлетiн айнымалы шамаларды зерттеудiң iргелi тәсiлдерiн оқуға бағытталған. Курс мәселесіне ғылыми-зерттеу жұмысын жүргiзуге қажеттi математикалық әдiстердi, басқа пәндердi оқуға қажеттi оқушылардың логикалық ойлауы мен математикалық мәдениетiн дамыту кіреді. Курс көп айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулерін және қатарлар теориясын қамтиды.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Телекоммуникациялар дамытудың тұжырымдамасы
  Несиелер: 5

  Телекоммуникациялық құрылғылар мен жүйелерде сигналдарды өңдеу мен түрлендіру жолдарында жүретін процестердің физикалық мәні. Студенттер радиотехникалық және телекоммуникациялық желілер мен жүйелерді құру негіздерін игереді, осы жүйелерде сигналдарды қалыптастыру және өңдеудің негізгі қағидалары, жаһандық радиоэлектроника саласының дамуына сәйкес радиоэлектроника және телекоммуникация саласында жаңа инновациялық технологияларды игеру дағдыларын меңгереді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Электронды және өлшеу техникасы
  Несиелер: 5

  Студенттерде өлшеуді жүргізу және өлшеу, өлшеу, сигналдарды өңдеу, электрлік өлшеу құралдарын құрудың заманауи принциптері, ақпараттық жүйелер мен кешендерді өлшеу, әртүрлі практикалық бағыттарда өлшеу құралдарын қолдану және пайдалану туралы білімді қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Алгоритмдеу мен программалау тілдері
  Несиелер: 5

  Бұл пән студенттерде алгоритмдік ойлау негіздерін, процедуралық тілдерде программалау дағдыларын, есептеу математикасының негізгі әдістерін қолдану дағдыларын қалыптастырады. Қолданбалы бағдарламаларды шешу және қолданбалы міндеттерді шешу үшін бағдарламалық жасақтама прототипін жасау мүмкіндігін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жоғары деңгейлі программалау
  Несиелер: 5

  C ++, Matlab тілінің негізгі тұжырымдамалары, тілдерді басқару нұсқаулары, программалау технологиясының негіздері, бағдарламаны түзету. Пәннің теориялық негіздерінде студенттер әртүрлі ортаны және программалау жүйелерін пайдаланады, сондай-ақ қазіргі уақытта танымал парадигма ретінде объектілі-бағытталған программалаудың негізгі қағидаларын меңгереді; саланың интеллектуалды және инновациялық дамуы аясында радиоэлектрониканың құрылымдық бөлімдері мен құрылымдарын модельдеу міндеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Радиотехника және телекоммуникация негіздері
  Несиелер: 5

  Телекоммуникациялық жүйелер мен желілерді құрудың негізгі тұжырымдамалары, модельдері мен принциптері, оларды дамытудағы қазіргі заманғы үрдістер және телекоммуникация саласындағы стандарттар құру, беру, қабылдау және сигналдарды өңдеуге арналған ақпараттық жүйелер мен құрылғылардың негіздері мен әдістері туралы білім қалыптастыру.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Телекоммуникация желілері
  Несиелер: 5

  Ақпараттық жүйелерді және сигналдарды генерациялау, беру, қабылдау және өңдеуге арналған құрылғыларды құрудың әдістері мен негіздері. Телекоммуникациялық жүйелер мен желілерді құрудың негізгі ұғымдары, модельдері мен принциптері, оларды дамытудағы қазіргі заманғы үрдістер және телекоммуникация саласындағы стандарттар. Өнеркәсіптің қазіргі жағдайына сәйкес ақпарат беру, қабылдау және өңдеудің жаңа технологиялары мен әдістері қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Желілік технологиялар 1
  Несиелер: 5

  Бұл курс әртүрлі масштабтағы компьютерлік желілерді пайдалануды, оларды базалық технологияларға және стандарттарға негізделген іске асыру мүмкіндігін негіздейтін ғимараттың негіздерін қарастырады. Курс келесі бөлімдерді қамтиды: негізгі анықтамалар, желілік өзара әрекеттесу үлгілері, OSI моделі, TCP / IP моделі, маршруттау қағидалары (статикалық және динамикалық), VLAN.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • РЭА конструкциялау
  Несиелер: 6

  Конструкциялау, өндіру технологиясы және радиоэлектрондық компоненттер мен құрылғыларды жобалау саласындағы негізгі білім алу. Радиотехника элементтері мен құрылғыларын жобалау және өндіру технологиясының негіздерін білу. Баспа платаларын автоматтандырылған жобалауда студенттердің дағдыларын қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифрлық технологияларды салалар бойынша қолдану
  Несиелер: 5

  Пән қолдану салалары бойынша Қазақстан Республикасының «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың негізгі кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің сандық платформаларын, әртүрлі кәсіби салаларда цифрлық ақпаратты өңдірудің түрлі әдістерін қарастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология негіздері және тіршілік қауіпсіздігі
  Несиелер: 5

  Мақсаты: қоршаған ортамен қауіпсіз өзара әрекеттесу, адамның қоршаған ортасының қауіпсіздігі, қоршаған орта факторлары және қоршаған орта сапасының жаһандық өзгеруі және олардың салдары туралы білім беру. Сұрақтар: су ресурстарының экологиялық қауіпсіздігі, әуе бассейні, жер ресурстарының сарқылуы, экологиялық тәуекелдер, азық-түлік қауіпсіздігі, адамның қызметімен байланысты табиғи және техногендік апаттар және олардан қорғану жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Рухани жаңғыру
  Несиелер: 5

  Курс Елбасы Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласындағы ұсыныстар негізіне құрылған, қоғамның рухани дамуының басымдықтары айқындалып, бағдар берілді. Рухани жаңғыруды жедел жүзеге асыру міндеті қойылды. Қазіргі заманның талабына сәйкес қоғам дамуының іргелі қағидасының бірі жастардың білімге, прагматизмге, бәсекеге қабілеттілікке деген ұмтылыс болуы қажет.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Электрлік байланыс теориясы
  Несиелер: 6

  Сигналдардың, кедергілердің, байланыс арналарының сипаттамалары және оларға қойылатын талаптар, модуляция түрлері, шуылға төзімді кодтау, оңтайлы сигналды қабылдау, арналарды бөлу жолдары, коммуникациялық арналардағы ақпаратты беру жылдамдығын арттыру және байланыс жүйесіндегі шуылға қарсы иммунитеттер, студенттерде сигнал түрлендіру принциптерін үйрету коммуникациялық жүйелердегі процестерді талдауды үйрету, байланыс жүйелерінің тиімділігін арттыру мәселелерін шешуге мүмкіндік береді.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Радиотолқындарды тарату теориясы
  Несиелер: 6

  Электр және магниттік құбылыстар, электромагниттік сәулелену, электр тогы және оның электромагниттік өріспен өзара әрекеттесуі, Максвелл теңдеулері жүйесі арқылы электромагниттік өрістің үздіксіз қасиеттерін сипаттайтын электродинамика. Лаплас, Пуассон, Умов-Пойнтинг Теңдеуі. Толқыншылар. Резонаторлар.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Іскери риторика
  Несиелер: 5

  ККурс білім алушылардың жалпы сөйлеу мәдениетін арттыруға, коммуникативтік әрекеттестіктің әртүрлі жағдайындасөйлеу барысында тілдік құралдарды дұрыс қолдану біліктері мен дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Сөйлеу мәдениетінің негізгі белгілері. Сөйлеу мәдениетінің нормативтік, коммуникативтік, этикалық аспектілері. Сөйлеу этикасы. Сөйлеу стратегиясы, әдіс, тәсілдер. Коммуникативтік сәтсіздіктердің себептері. Ауызша іскерлік сөйлеу мәдениеті және жазбаша сөйлеу мәдениеті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
  Несиелер: 5

  "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет" пәні "Әлеуметтік ғылымдар, журналистика, ақпарат" бағытындағы білім алушыларда сыбайлас жемқорлық көріністеріне мүлдем төзбеушілікті қалыптастыруға бағытталған. "Қазақстан-2050" стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" сынды мемлекеттік құжаттар сыбайлас жемқорлықты ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіп-қатер дәрежесіне көтерді. Бұл пәннің мақсаты ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларын, аталған бағыт бойынша тереңдете зерделеу болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Антенна фидерлік құрылғылар
  Несиелер: 6

  Бұл пәнді оқу барысында студент антенна-фидерлік құрылғылар түсінігімен , мақсаты және олардың түрлерімен танысады. Сонымен қатар техникалық және білім беру саласындағы міндеттерді шешу үшін антенна-фидерлік құрылғыларды құруда практикалық дағдыларды қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік және бизнес
  Несиелер: 5

  Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру мәселелерін шешудің ғылыми – практикалық ойлау жүйесін қалыптастырады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Цифрлық электроника
  Несиелер: 6

  Комбинациялық және тізбекті құрылғыларды әрі қарай жобалау үшін цифрлық электроника негіздерін білу. Күрделі логикалық өрнек үшін құрылғыны жобалау кезінде логикалық функцияларды барынша азайту дағдыларын игеру. Бір логикалық негізінен екіншісіне көшуді негіздеу. Берілген технологияның интегралды схемаларын қолдана отырып, құрылғыны жобалау дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Корпоративтік желілерді жобалау
  Несиелер: 6

  Компьютерлік желілердің құрылысы мен жұмыс істеу қағидалары, құрамы, принциптері туралы білім қалыптастыру, компьютерлік желілердің тиімділігін түсіну, құрылыс құралы және корпоративтік желілерді тиімді қолдану әдісі. Желілік технологиялар туралы білімді алу және корпоративтік желілерді жобалау дағдыларын меңгеру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Цифрлық байланыс теориясы
  Несиелер: 6

  Хаффман бойынша тиімді кодтау әдісін есептеу, берілген параметрлермен сигналдарды аналогты-цифрлық түрлендіру кезінде екілік разрядтар саны мен кванттау жиілігін анықтау, цифрлық мәліметтерді кодтау, хабарламадағы ақпарат санын санау; ақпаратты оптималды кодтау әдістерін зерттеу, кедергіге төзімді Хэмминг кодында мәліметтерді кодтау кезіндегі ғылыми тәсілдің негіздері бойынша дағдыларды алу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Цифрлық құрылғылар және микропроцессорлар
  Несиелер: 6

  Сұлбаларды жобалау үшін қайта қосылу функциялары теориясы мен логикалық алгебра постулаттарын қолдану. Асинхронды, потенциалды және синхронды автоматтар теориясын қолдану, білу. Цифрлық құрылғыларды жобалау үшін интегралды схемаларды пайдалану. Микропроцессорлар туралы базалық білімді алу: архитектура, командалық жүйе, интерфейс LIS және LSI жадысы.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • IP-телефония
  Несиелер: 6

  Заманауи пакеттік коммутацияланған желілерде IP протоколы бойынша дауыстық және бейнежазу туралы мамандандырылған білімді игеру. Пакеттік дауыстың принциптері. IP телефония архитектурасы деңгейлері. IP телефониясының үш негізгі сценарийі. IP желілерінде дауыстық ақпаратты беру ерекшеліктері. Сөздерді өңдеу және кодтау әдістері. IP-телефония сапасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сымсыз байланыс технологиялары
  Несиелер: 6

  Сымсыз байланыстарды ұйымдастыру және технология принциптері бойынша білім қалыптастыру, арналарды бөлу әдісі, олардың ТЖ стандартты арналарынан айырмашылығы; оптикалық және радиобайланысты пайдаланатын алуан түрлі сигналдар әдістерін, BS жүйелерін құрудың техникалық тұжырымдамаларын; кең ауқымды кеңейтетін жүйелер, сондай-ақ сымсыз жергілікті желілерді салу принциптері бойынша білімді қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Таратудың оптикалық жүйелері
  Несиелер: 6

  Оптикалық сигналдарды берудің және алудың оптикалық толқындарының әр түрлі түрлерінің жұмыс істеуінің негізгі принциптерін, олардың сипаттамаларын және әдістерін білу. Оптикалық кабельдердің өнімділік сипаттамаларын ескере отырып, оптикалық ақпарат беру жүйелерін пайдалану, оларды белгілі бағыттаушы жүйелермен салыстырғанда артықшылығы қарастырылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Желілік технологиялар 2
  Несиелер: 6

  Бұл курс жергілікті желілерді жобалауды ұйымдастыру, VLAN желілерін масштабтау, арналарды біріктіру, динамикалық маршруттауды тереңдетіп зерттеу, желінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, желі сапасын қамтамасыз ету QoS және желі ақаулықтарын жою қағидаларын енгізеді.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Цифрлық құрылғыларды ПЛИС жобалау
  Несиелер: 5

  FPGA сияқты қайта бағдарламаланатын интегралды схемалар негізінде цифрлық құрылғыларды дамыту үшін қажетті студенттердің білімін қалыптастыру. FPGA архитектурасымен студенттерді Xilinx микросхемаларымен таныстыру; VHDL тілінің сандық аппараттық сипаттамасының негізгі құрылымдары; FPGA негізінде цифрлық құрылғыларды бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу; MatLab Simulink ұсынған цифрлық құрылғылардың модельдеу және ғылыми болжау құралдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Спутниктік навигациялық байланыс жүйелері
  Несиелер: 5

  3-буынның желілерін және ұялы байланыс жүйелерін құру; ұялы байланыс жүйелерінің радиохабарларының негізгі параметрлері, спутниктік байланыс және осы параметрлерді анықтау әдістері; мобильді радиостанциялардың мақсаты мен функционалдық диаграммалары; базалық және абоненттік станциялардың құрылымдық диаграммалары; үшінші буынның байланыс жүйелерінің техникалық параметрлері мен стандарттары бойынша білім мен дағдыларды қалыптастыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Сигналдарды цифрлық өңдеу
  Несиелер: 5

  Цифрлық байланыс технологияларының қазіргі жағдайын және ғылыми негіздерін, цфирлық сигналдарды таратудың әдістері мен принциптерін зерттеу; цифрлық тарату және өңдеу жүйелерін енгізудің мүмкіндіктері мен табиғи шектері туралы деректер беру, деректерді беру құрылғысының қасиеттерін және олардың жұмыс істеу міндеттерін анықтайтын үлгілерді түсіну. Процестердің математикалық модельдерін және сигналдарды өңдеу нәтижелерін құру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мультисервистік желілердің телетрафик теориясы
  Несиелер: 5

  Мына сұрақтар бойынша білімді қалыптастыру: қоңырау ағыны. Жүктеме, оны өлшеу, болжау, тарату. Қарапайым қоңырау ағындарын сәтсіздікпен өңдеу. Бірінші Эрланг тарату. Соңғы көздерден ағындық қызмет. Энгсет тарату. Пуассонды бөлу. Бернулли таралымы. Қарапайым қоңырау ағынын күтіп ұстау. Эрланг екінші тарату. Қайталанатын қоңыраулармен қызмет көрсету ағыны. Жалғыз байланыстың толық емес қосындыларын есептеу әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Спутниктік және радиорелелік байланыс жүйелері
  Несиелер: 5

  Спутниктік байланыс арналарын құру қағидаттары бойынша білім, дағдыларды қалыптастыру: Көп арналы радиобайланыс жүйелерінің топтық, сызықты жолдарының сигналдары. Радиобайланыстағы модуляция, кодтау әдістері. Ғарыштық, жердегі радиобайланыс жүйелерінің жалпыланған функционалдық диаграммалары, техникалық сипаттамалары. Ғарышта, жақын жердегі кеңістікте радио толқындарының таралуы. Радионы көру көздері. Атмосфералық оптикалық байланыс желілері. Ғарыштық байланыс жүйелерін құрудың жалпы принциптері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мультисервистік желілер
  Несиелер: 5

  Мультисервистік желілерді құруды және пайдалану принциптерін, желілік параметрлерін есептеу және олардың жұмыс істеуін зерттеу. MЖ технологиялары, хаттамалар, коммутация әдісі, беру әдістері; мультисервистік желілерді есептеу әдістері туралы; пайдаланылатын жабдық туралы және MЖ пайдалану қағидалары туралы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Желілік қауіпсіздік
  Несиелер: 5

  Криптографиялық әдістерді қолданатын телекоммуникациялық жүйелердегі ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін құру негіздері, телекоммуникациялық жүйелерде ақпаратты қорғаудың жалпы мәселелері мен міндеттері. Телекоммуникациялық жүйелердегі құрылыстың теориялық негіздері және ақпараттық қорғау әдістерін практикалық қолдану және әр түрлі телекоммуникациялық технологияларға беру кезінде деректерді қорғау қағидаттары, әдістері мен құралдары туралы болашақ мамандардың жүйелік идеясын қалыптастыру.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • VHDL тілінде программалау
  Несиелер: 5

  VHDL моделінің құрылымында студенттер цифрлық тізбектерді жобалау үдерісіне ғылыми көзқарас қабілетін қалыптастырады. VHDL тілінің әртүрлі басылымдарында сандық деректерді ұсыну жолдары. Параллель логиканы модельдеу. Процестер механизмі, сезімталдық сигналдарының тізімі. WAIT операторының мақсаты мен пайдалануы. VHDL тіліндегі кідірістерді сипаттау жолдары. VHDL тілінде архитектуралық органдардың сипаттамасы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Post-NGN желілері
  Несиелер: 6

  Интеллектуалды желілердің байланысы ретінде Қазақстан Республикасының Бірыңғай электр байланысы желісін дамыту келешегі. IP-телефония технологиясын және барлық деңгейлердегі NGN желілерінің әртүрлі элементтерін енгізу. NGN және IP-телефония желілерінің элементтерін құру және пайдалану принциптеріне байланысты мәселелер. NGN желілерінің құрылысының ерекшеліктері, IP-телефония технологиясының жұмысы мен мүмкіндіктері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Транспорттық желілерді жобалау
  Несиелер: 7

  Цифрлық байланыс технологиясының қазіргі жағдайын ескере отырып, цифрлық сигналдарды беру әдістері; цифрлық трансмиссия жүйелерін енгізу, өңдеудің мүмкіндіктері, деректер беру құрылғысының қасиеттерін, олардың жұмыс істеу міндеттерін анықтайтын үлгілерді түсіну. Кәсіпорындар мен телекоммуникациялық құрылғылардың цифрлық құрылғыларын және цифрлық байланыс жүйелерін теория, есептеу және пайдалану туралы білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Видеобақылау жүйесі
  Несиелер: 6

  Бейнебақылау жүйесі: видеокамера-орын алатын құрылғыны қамтиды. Видеорегистратор-камерадан бейне және дыбыс жазуды жүргізетін аспап. Камерадан бейнетіркеуішке сигнал беру құрылғысы-Бұл бейнекабель немесе сымсыз қабылдағыш болуы мүмкін. Бейнебақылау мониторлары. Бейнебақылау жүйесінің басты міндеттері-заңсыз әрекеттердің алдын алу, тәртіп бұзушыны сәйкестендіру және болған жағдайды талдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Цифрлық телерадиотарату
  Несиелер: 6

  Бұл курс қазіргі заманғы цифрлық телевизиялық жүйелерді құру қағидаларын зерделеу, кәсіпорындарды құру, басқарудың техникалық, құқықтық, экономикалық аспектілерін - телевизиялық хабар тарату операторларын зерттеуді қарастырады. Курстың тапсырмасы қазіргі кезеңде цифрлық хабар тарату жүйелерін құру, пайдалану әдістерін білуді тереңдету, жаңа технология мен жабдықпен танысу, оның жұмыс істеу ерекшеліктері, практикада қолдану болып табылады.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Заттар интернеті
  Несиелер: 6

  «Интернеттегі заттар» ұғымының анықтамасы. Интернетте барлық тұрмыстық техника, жүйелерді бақылайтын «ақылды үй» құрудың негізгі идеясы. Интернет-тауарларды пайдаланудың мысалдары мен негізгі бағыттары. «Интернет заттарының» пайда болуы, дамуы. Интернеттің дамуына ықпал ететін негізгі факторлар. Соңғы құрылғылар контроллерлер, сенсорлар, жетектер. Интернет архитектурасындағы соңғы құрылғылардың рөлі. Сенсорлар мен жетектерді пайдаланудың мысалдары мен негізгі бағыттары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Телекоммуникациядағы менеджмент және маркетинг
  Несиелер: 6

  Өндірістік қорларды табуға, еңбекті, материалдық және қаржылық қызметті тиімді пайдалануды қамтамасыз ететін, нарыққа көшу жағдайында саланың негізгі экономикалық проблемаларын, экономикалық көрсеткіштер мен олардың өзара байланысын, өнімділікті тиімділігін бағалаудың әдіснамалық мәселелері, байланыс саласына күрделі салымдар мен жаңа жабдықтарды білу коммуникациялық ресурстар, саланың тиімділігін арттыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Телекоммуникация саласындағы экономика және бизнес-жоспарлау
  Несиелер: 6

  Бизнес-жоспар, бизнес-жоба құру негіздерімен телекоммуникациялық басты қағидаларды байланыстыра білу. Байланыспен қамтамасыз ету үшін нарықтағы баға мен тұтынушылардың сұранысын анықтай білу, инновациялық жобаларды құру әдістерін және экономикалық тиімділік бағасы көрсеткіштерін оқу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қатынас желісін пайдалану және жобалау
  Несиелер: 7

  Бұл пән осы саладағы отандық және шетелдік табысты жоғары технологиялық компаниялардың тәжірибесін ескере отырып, телекоммуникациялық жүйелер мен желілердің параметрлерін есептеу, жобалау және техникалық қызмет көрсету принциптерін тұтас қарауды қалыптастыруды қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Blockchain технологиясы
  Несиелер: 6

  Blockchain инновациялық технология ретінде. Белгілі ережелерге сәйкес салынған ақпаратты қамтитын үздіксіз тізбегі. Әр түрлі компьютерлерде бір-біріне тәуелсіз блоктық тізбектердің көшірмелері. Blockchain блок тізбегі ретінде. Толық тізбек туралы ақпаратты сақтайтын жаңа сілтеме желісіндегі әр операцияда құру. Технология ДНҚ молекуласымен салыстырылады, ол бүкіл организм туралы ақпаратты қамтиды. Желіде рұқсат етілмеген операцияларды қабылдамау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мобилді байланыс желілері мен жүйелері
  Несиелер: 6

  Бұл курс желілер мен ұялы радиотехникалық жүйелерді құрудың жалпы принциптері; радиоарналардың негізгі параметрлері және осы параметрлерді анықтау әдістері; жүйелердің энергетикалық параметрлерін және желінің техникалық параметрлерін есептеудің негізгі әдістері; ұтқыр радиостанциялардың тағайындау, функционалдық диаграммалары, орталық базаның блоктық схемалары және абоненттік станциялар мен станциялық жабдық диаграммалары; желіні басқару жүйесін құру принциптерін қамтиды.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Телекоммуникация саласындағы қызметтердің сапасын қамтамасыз ету әдістері
  Несиелер: 5

  Мультисервистік желілерде қызмет көрсетудің сапасын қамтамасыз ету мәселелері, қазіргі заманғы ақпараттық және коммуникациялық желілердің ерекшеліктері, MPLS технологиясы, Ethernet технологиясы қарастырылады. Инфокоммуникациялық технологиялардың байланыс желiлерiн өнеркәсiптің ағымдағы жай-күйiне сәйкес телекоммуникация желiсi ретiнде ақпарат берудiң, алудың және өңдеудiң зияткерлiк тәсiлдерiн пайдалану.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Код ON1

  жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет тілдерінде байланыс жасау.

 • Код ON2

  ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу.

 • Код ON3

  әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу, сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі.

 • Код ON4

  дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу.

 • Код ON5

  құқықтық сауаттылықты арттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарым-қатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау.

 • Код ON6

  ақпаратты өңдеу мен беруді оңтайландыру мәселелерін шешу үшін математикалық аппарат негізінде физика негіздерін білуді пайдаланады

 • Код ON7

  радиотехника, электроника және телекоммуникация салаларындағы қазіргі білім деңгейіне сәйкес радиобайланыс және телекоммуникациялық құрылғылар мен жүйелерді жобалау, орнату мәселелерін шешеді және кәсіби қызметте алынған білімді қолдану

 • Код ON8

  жаңа өнімнің инновациялық потенциалын бағалау үшін, жобалы-конструкторлық дайындау мен зерттеулер нәтижесін енгізу мен дайындау үшін білімді қолдану

 • Код ON9

  математикалық модельдерді қалыптастыру үшін математикалық модельдерді зерттеу үшін радиоэлектроника және жүйелік телекоммуникация объектілерінің функционалын талдау және инструменталды және программалық құралдарды таңдау, эксперименттік зерттеулер бойынша радиоэлектроника бойынша эксперименттік зерттеулерді өлшеу және өлшеудің техникалық құралдарымен таңдау

 • Код ON10

  лабораториялық шарттар мен жүйелерге арналған жүйелер мен желілердің жеке нұсқаларын тексеру

 • Код ON11

  телекоммуникациялық жүйелердің жұмыс режимдерін оңтайландыру мақсатында радиотехника, электроника және телекоммуникация саласындағы теориялық және тәжірибелік зерттеулерге арналған заманауи әдістер мен құралдарды қолданады

Top