Жаңа білім беру бағдарламасы

7M08502 Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету в Қазақ ұлттық аграрлық университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Мемлекеттік, жергілікті, аймақтық, шетелдік мекемелер үшін ауылшаруашылық кәсіпорындарын энергиямен қамтамасыз ету саласында еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау, сонымен қатар жоғары оқу орындары мен колледждерге ғылыми-педагогикалық кадрлар даярлау.
 • Академиялық дәреже Магистратура
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша, Ағылшын тілі
 • Оқу мерзімі 2 года
 • Кредиттер көлемі 120
 • Білім беру бағдарламаларының тобы M135 Энергетика мен электротехника
 • Дайындық бағыты 7M087 Агроинженерия
 • Шетел тілі (кәсіби)
  Несиелер: 4

  Пәннің негізгі мақсаты - болашақ магистрдың кәсіби қызметінде ағылшын тілін белсенді меңгеру дағдылары мен қабілеттерін одан әрі дамыту негізінде шет тілін оқытудың халықаралық стандарттарының шеңберінде коммуникативтік құзыреттілікті жүйелі түрде тереңдете білу. Магистранттың дағдыларын дамытудағы негізгі принциптер: - ғылыми ақпарат алу және беру үшін мамандық бойынша ағылшын тіліндегі әдебиеттерді оқу; - аудармалар, аннотациялар, рефераттар түріндегі алынған ақпаратты тіркеу; - магистрлік мамандығына және ғылыми жұмысына байланысты тақырыптар бойынша ағылшын тілінде әңгіме жүргізу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз етудің заманауи мәселелері
  Несиелер: 5

  Қазақстан ауыл шаруашылығындағы отын-энергетикалық ресурстар және олардың қолдану перспективалары. Агроөндіріс комплекстеріндегі (АӨК) және ауыл ел нысандардағы электрмен жабдықтау жүйелерінің жәй-күйі және даму перспективалары. Электрэнергия сапасының көрсеткіштерін жақсарту шаралары. Ауыл шаруашылық тұтынушыларына электрмен жабдықтаудың үзілістерінен келтірілетін зиян. Ауыл шаруашылығын электрмен жабдықтаудың сенімділігі және оларды арттыру тәсілдері. Электрэнергетикадағы тарифтік саясат. Ауылдық электрлік тораптардағы электрэнергия шығындарын төмендету шаралары. Заманауи жылугенераторларлық қондырғылары, құрылысы мен есебі. Ауылшаруашылық тұтынушыларындағы жылумен қамтамасыз ету жүйелерінің ерекшеліктері. Жылумен қамтамасыз ету жүйелеріндегі тұрақты және айнымалы режимді бөлмелеріндегі жылу теңгерілімдері. Желгілікті энергетикалық қорларын пайдаланатын жылыту және ыстық сумен қамтамасыз ету локалдық жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Энергиямен қамтамасыз ету жүйелеріндегі үрдістерді математикалық модельдеу
  Несиелер: 5

  Математикалық модельдеу туралы негізгі ұғымдар. Математикалық модельдеудің кезеңі, мақсаты және негізгі принциптері. Энергетикалық қондырғылардағы электр өрістерін математикалық модельдеу. Электр өрістерін Лаплас теңдеулері арқылы модельдеу. Электр өрістерінің критериальды теңдеулері және ұқсастық критерийлерін анықтау. Электродты жылулық қондырғыларды модельдеу кезінде конформдық бейнелеу тәсілін және электростатикалық анология тәсілін қолдану. Периодты сыртқы әсер кезінде электр тізбектерін модельдеу. Математикалық модельді құрастыру. Электр тізбегін талдау және оңтайластыру. Параметрлік оңтайластырудың міндеттері. Автономды электр жетегіндегі үрдістерді математикалық модельдеу. Синхронды генератор мен асинхронды қозғалтқыштың дифференциалдық теңдеулері. Шынжырлы араның электр жетегі жүйесіндегі өтпелі үрдістерді талдау. Ауыл шаруашылығын жылумен қамтамасыз ету жүйесін және қондырғыларды математикалық модельдеу. Электродты су қыздырғыштары мен бу генераторларын математикалық модельдеу. Мал фермаларының жылумен қамтамасыз ету жүйелерін математикалық модельдеу және олардың режимдері мен параметрлерін оңтайластыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Энергияны үнемдеу, энергия менеджменті және энергия аудиті
  Несиелер: 5

  Өнеркәсіптік кәсіпорынның энергия үнемдеу бағдарламасы және оны одан әрі іске асыру. Кәсіпорынның энергия тиімділігін басқарудың кешенді жүйелері. Электр энергетикасы кәсіпорындарында және электр энергиясын тұтынушыларда энергетикалық менеджменттің кешенді жүйелерін енгізу. ISO 50001 стандарты. Энергетикалық менеджмент негіздері. Энергияны басқаруға жүйелі көзқарас. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың энергия тиімділігін басқару. Кәсіпорынның энергия тиімділігін басқарудың кешенді жүйелері. Энергия менеджменті жүйесі. Кәсіпорындардағы энергия менеджменті. Энергоменеджмент жүйелері және өнеркәсіпке арналған ISO 50001 стандарты. Мүмкіндіктер мен шақырулар. Мониторинг энергия менеджментінің негізі ретінде. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігі (проблемалар).

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Жоғары мектеп педагогикасы
  Несиелер: 5

  Курс педагогика ғылымын және оның адам туралы ғылымдар жүйесіндегі орнын, қазіргі білім беру парадигмасы, Қазақстандағы жоғары білім беру жүйесі, маман тұлғасын тәрбиелеу және қалыптастыру, білім берудегі менеджмент қарастырады. Педагогика ғылымының әдіснамасы, оқытудың әдістері мен формалары туралы түсінік беріледі. Оқытушының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігін ашуға ықпал етеді.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Модельдеудің және ғылыми тәжірибенің теориясы
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы жоғары кәсіптендірілген мамандар эксперименттік мәліметтерді өңдеудің теориялық білімі мен практикалық машықтарын игеруі керек, және де міндетті түрде ДК мүмкіндіктерін пайдалана алуы қажет. Пән мақсаты – эксперименттік мәліметтерді өңдеудің теориясына негізделген теориялық базалық білімді оқыту, қазіргі заманғы бағдарламаларды қолданып техникалық эксперименттердің мәліметтерін талдау үшін практикалық машықтандыру

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ғылымның тарихы мен философиясы
  Несиелер: 4

  Білім алушылардың бойында ғылыми ойлау мәдениетін қалыптастырады. Сараптамалық қабілет пен ізденіс қызметінің дағдыларын дамытып, болашақ ғалымға қажетті теориялық және практикалық білімдер береді. Ғылым феноменінің мәселелерімен таныстырып, ғылымның тарихы мен теориясы, ғылым дамуының заңдылықтары және ғылымның білімнің құрылымы, ғылымның мамандық және әлеуметтік институт ретіндегі ерекшеліктері, ғылыми ізденіс жүргізу әдістері, ғылымның қоғам дамуындағы рөлі туралы білім қалыптастырады

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Энергетикадағы сенімділікті талдау мен бағалаудың әдістері
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы жоғары кәсіптендірілген мамандар эксперименттік мәліметтерді өңдеудің теориялық білімімен практикалық машықтарын игеруі керек, және де міндетті түрде ДК мүмкіндіктерін пайдаланаалуы қажет. Пән мақсаты – эксперименттік мәліметтерді өңдеудің теориясына негізделген теориялық базалық білімді оқыту, қазіргі заманғы бағдарламаларды қолданып техникалық эксперименттердің мәліметтерін талдау үшін практикалық машықтандыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығындағы энергия үнемдеуші технологиялар
  Несиелер: 5

  Энергия үнемдеудің өзектілігі. Энергияны үнемдеу саласындағы терминдер мен ұғымдар. Отын-энергетикалық ресурстар. Энергетикалық зерттеулер. Кәсіпорынның энергетикалық төлқұжаты. Жаңартылатын энергия көздері. Энергияны тұтынуды бақылау және есепке алу үшін автоматтандырылған жүйелерді пайдалану. Қосалқы энергия ресурстарын қайта өңдеу әдістері. Энергиямен жабдықтау, энергияны тұтыну, сумен жабдықтау және суды бұру жүйелеріндегі энергияны үнемдеу. Жылыту желілері. Тасымалдау кезінде жылу энергиясының шығыны және оларды азайту жолдары. Энергияны тұтыну нормалары. Қаланың коммуналдық аудандарындағы электрмен жабдықтау, жылу, газ, суды үнемдеу, жылыту жүйелеріндегі энергия үнемдеу, ыстық сумен жабдықтау, желдету және ауа баптау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Басқару психологиясы
  Несиелер: 4

  Пән психологияны басқару психологиясының тақырыбын, сипатын, міндеттері мен құрылымын, оның психологиялық зерттеулер әдістерін және оны зерттеудің негізгі тәсілдерін қарастырады. Басқару әрекетіндегі тұлға психологиясын, танымдық әрекет психологиясын перцептивтік, мнемикалық және ойлау ұрдістерін басқару қызметтінде зерттейді. Курс заманауи іскерлік адамның қызметінде этикет туралы, менеджердің коммуникативті құзыреттілігі, басқарушылық қызметтегі эмоционалды және ерікті күйлері туралы және қызметті басқара білу туралы қабылеттерін қалыптастырады.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Энергетикадағы ғылыми зерттеулердің методологиясы
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы жоғары кәсіптендірілген мамандар эксперименттік мәліметтерді өңдеудің теориялық білімімен практикалық машықтарын игеруі керек, және де міндетті түрде ДК мүмкіндіктерін пайдаланаалуы қажет. Пән мақсаты – эксперименттік мәліметтерді өңдеудің теориясына негізделген теориялық базалық білімді оқыту, қазіргі заманғы бағдарламаларды қолданып техникалық эксперименттердің мәліметтерін талдау үшін практикалық машықтандыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Кәсіпкерлік саласындағы жобаларды басқару
  Несиелер: 7

  Жобаларды басқару әдістерінің даму тарихымен таныстырады; жобаның тұжырымдамасын әзірлеу, оны құрылымдау және бағалау бойынша шешімдер қабылдаудың әдістемелік тәсілдерін зерттейді; жобаның өмірлік циклінің түрлі сатыларында жоба менеджерінің рөлін және функцияларын меңгеру; жобаларды басқарудың ұйымдастырушылық нысандары және оларды әзірлеу, оңтайландыру әдістерімен таныстырады.Нарық жағдайында агро өнеркәсіптік кешеннің сферасы жүйесінде білім алушыларды даярлау. Экономикалық ойлау, кәсіпкерлік қабілетті, нарықта өзінің орнын табу, өз ісін ашу, жеке кәсіпорын ұйымдастыру және тиімді басқару іскерлігін қалыптастыру.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Ауыл шаруашылығындағы энергиямен қамтамасыз ету жүйелері
  Несиелер: 5

  Ауылдық жерлерде жылумен қамтамасыз ету, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау жүйелері. Пассивті және белсенді күнмен жылыту жүйелері және ыстық сумен жабдықтау жүйесі. Геотермиялық жылумен жабдықтау жүйелері. Электрмен жабдықтаудың жел энергетикалық жүйелері. Биогаз қондырғылары. Микрогидроэлектр станциялары. Жылу сорғылары. Сутегі энергетикасы. Ауыл шаруашылығын механикаландыру технологиялары мен құралдары. Ауыл шаруашылығындағы электротехнологиялар және электр жабдықтары. Тамақ өнімдерін өндіру үрдістері мен құрылғылары. Ауыл шаруашылығында техникалық қызмет көрсетудің технологиялары мен нысандары. АӨК энергиямен қамтамасыз ету және электротехнологиялар. АӨК техникалық қызмет көрсету технологиялары мен құралдары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Энергия үнемдеуші электрмеханикалық жүйелер
  Несиелер: 6

  Типтік автоматтандырылған электр жетектер. Білікке активті момент арқылы циклдік әсер ететін механизмдердің электр жетегі. Энергия үнемдейтін асинхронды электр жетегі. Энергия тиiмдi тартқышты электр жетектерінің күштік сұлбаларының топологиясы және реттеу заңдары. Математикалық немесе имитациялық әдістер арқылы зерттеу нәтижелерін тексеру. Электромеханика. Асинхронды машиналардың құрылысы және жұмыс істеу принципі. Айналмалы магнит өрісі. Фазалық және индукциялық реттегіштер. Кернеу теңдеулері. Жарық сәулелендіретін диодтар. Өндірістік үй-жайлардың электр жарығы жүйелерін есептеу. Сыртқы электрлік жарықтандыру жүйелерін есептеу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығындағы жаңартылатын энергия көздерін пайдаланудың даму болашағы
  Несиелер: 6

  Күн ресурстарын талдау. Күн батареяларын пайдалану мен дамытудың ерекшеліктері. ФЭТ-тің жіктелуі және сипаттамасы. Күн энергиясының жылу энергия көздерін қолдану және жіктеу ерекшеліктері. Күн қондырғысы бар электр станцияларының сұлбалары. Геотермалдық энергия түсінігі. Жердің жылу энергиясын пайдаланатын электр станцияларының сұлбалары. Жылу сорғылары. Жел энергетикалық қондырғыларының классификациясы және нақты пайдалану. Жел режимін талдау. Жел энергетикалық қондырғылар үшін орын таңдау. Желді пайдалану коэффициенті.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Технологиялық жабдықтарды басқарудың заманауи жүйелері
  Несиелер: 6

  Автоматты басқару мәселелерінің мәні. Басқару жүйесінің жалпы құрылымы. Автоматты басқарудың қағидалары мен есептері. Тұйықталмаған және тұйықталған басқару жүйелері. Дискретті логикалық басқару жүйесінің математикалық сипаттамасы (ДЛБЖ). Сандық түйіндер негізінде ДЛБЖ тұрғызу әдістері. Фаззи – логика негізінде логикалық басқару жүйелері. Импульсті-фазалық басқару жүйесі. Тиристорлы түрлендіргішті басқару жүйесінің қағидалары мен негізгі түйіндері. Жылдамдық пен жағдайды басқаратын сандық жүйелер. Электр жетекті басқару жүйесіндегі сандық түйіндер. Тұрақты ток қозғалтқыштарын қоздырудың басқару жүйелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Бизнес шешімдерін модельдеу
  Несиелер: 4

  Зерттеудің мақсаты мен міндеттерін қалыптастыру, ақпараттық базаны қалыптастыру, нақты зерттеу әдістерінің жиынтығын іріктеу және қолдану, қорытындыларды тұжырымдау, зерттеу нәтижелерін негізге ала отырып ұсыныстар әзірлеу және негіздеуде эмпирикалық және қолданбалы деңгейлерде экономикалық зерттеулер жүргізу әдіснамасы мен технологиясы туралы ғылым.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Конфликтология
  Несиелер: 4

  Қайшылықтарды басқарудың негізгі категорияларын, қайшылықтар типологиясын, қайшылықтарды басқару технологияларын қарастырады. Қайшылықтар кезіндегі тұлғаның мінез-құлқы теориясы, қайшйлйқтар кезіндегі тиімді қарым-қатынас және ұтымды мінез-құлық технологиялары. Қайшылықтарды шешу үшін келіссөздер психологиясы, қайшылықтарды реттеу технологиясы ретінде медиация туралы түсінік қалыптастырады. Қоғамдағы қайшылықтар, ұйымдардағы қайшылықтар, қайшылықтар мен стресс.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Энергияны үнемдейтін асинхронды электрлік жетек
  Несиелер: 6

  Асинхронды қозғалтқыштардың математикалық сипаттамалары мен модельдері. Қоректендіру кернеуінің айнымалы жиілігі кезіндегі асинхронды қозғалтқыштың орын басу сұлбалары. Реттелетін асинхронды электр жетектерін энергияны көп қажет ететін технологиялық үрдістерде қолдану. Жетектің және жетек жүйесінің өзара әрекеттесу сипаттамалары. Электр жетектердің энергетикалық көрсеткіштері. Энергияны тұтынуды азайту жолдары. Жиілікті түрлендіргіш – асинхронды қозғалтқыш (ЖТ-АҚ) режимдерін оңтайлау. Қосынды шығындарды минимум бойынша оңтайлау. Асинхронды электр жетектердің орнатылған режимдегі реактивті қуаты. Асинхронды электр жетектердің өтпел�� жұмыс режимі. Технологиялық талаптарды қамтамасыз ету. ЖТ-АҚ ақырын қосу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Технологиялық үрдістердегі энергия үнемдеу әдістері мен құралдары
  Несиелер: 5

  Жылу энергиясын өндіруде энергияны үнемдеу әдістері. Дәстүрлі әдістер бойынша энергияны өндіру. Жылулық, атомдық және гидроэлектростанциялар. Бастапқы энергияны энергияның екінші түріне айналдыру. Жылу энергиясын тұтынатын қондырғыларда, жылу желілерінде және жылу көздерінде, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінде, энергияны тұтыну және жарықтандыру жүйелерінде, желдету және ауаны баптау бойынша энергияны үнемдеу шаралары. Желдету жүйелерінің энергия үнемдейтін технологиялары; Жылыту жүйелерінің энергия үнемдейтін технологиялары; Жарықтандыру жүйелерінің энергия үнемдейтін технологиясы;

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Жарықтандырудың энергияны үнемдеу жүйелері
  Несиелер: 6

  Жарықтандыру жүйелеріндегі энергия үнемдеудің негізгі бағыттары. Энерготиімділікті жарық көздері және олардың жүргізу-реттеу аппараттары, энергия үнемдейтін жаңа жарықтандыру аспаптары. Жарықтандырудың тиімді жүйесін және жарықтандыруды басқару жүйелерін таңдау. Энергия үнемдейтін жарықтандыру қондырғыларын пайдалану. Ұсынылып отырған пән жарықтандыру жүйелерінің энерго-тиімділігін арттыруын жүйелі түрде шешуді көздейді. Қазіргі заманғы жарықтандырудың энергия үнемдеу қондырғылардың техникалық мінездемелері, пайдаланудың тиімділігі, пайдалану ауқымдылығы (масштаб) және жобалау әдістері қарастырылған.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Ауыл шаруашылығындағы технологиялық үрдістерді автоматтандыру мен роботтандырудың даму болашағы
  Несиелер: 6

  Технологиялық қондырғылар параметрлерін автоматты басқарудың мәселелері. ПИД реттеуіштері үшін параметрлерді таңдаудың әдістемелік негізі. Реттегіштерді автоматты реттеу және бейімдеу. Технологиялық параметрлерді автоматты басқару жүйелерін Simulink - модельдеу. Технологиялық жабдықты іске қосу және тоқтатуды автоматтандыру. Технологиялық үрдістерді автоматты түрде реттеу жүйелерін StateFlow-модельдеу. Сепаратты автоматтандыру және біртекті емес құрамдарды тазалау. Жылу алмасу үрдістерінің математикалық сипаттамасы. Жылу үрдістерін автоматтандыру. Нысандарды басқарудың жылу алмасу үрдісін беру функциясы. Өндірістік үрдістерді автоматтандыру құралы ретінде өнеркәсіптік роботтар. Роботтандырылған өндірістің құрамы.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Код ON3

  Энергетикалық құрылғылар мен жүйелердегі ғылыми тәжірибелер мен модельдеу үрдістерін ұйымдастыру саласындағы заманауи ғылыми бағыттарды білу

 • Код ON9

  Ауыл шаруашылығындағы технологиялық үрдістерді автоматтандыру және роботтандыру жүйелерін негіздеу және жобалауда қабілеті болу

 • Код ON5

  Кішігірім ғылыми және инженерлік қызметкерлер тобын ұйымдастыруға және басқаруға қабілеті болу, көшбасшылыққа және қалыпты психологиялық климатты қамтамасыз етуге дайындығы болу

 • Код ON4

  Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету жүйелерінде мониторинг жүргізуді ұйымдастыру, олардың нәтижелерін талдау, жабдықтар мен басқару жүйелерінің тиімділігін арттыру жөніндегі шараларды әзірлеу, Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету жүйелеріндегі проблемаларды шешу үшін тиімді ғылыми және инженерлік шараларды әзірлеу қабілеті болу

 • Код ON6

  Ауыл шаруашылығындағы энергия үнемдеу технологияларын білу және ауыл шаруашылығында энергия үнемдеу үрдістерін негіздеу және қолдану қабілеті болу. Энергиямен қамтамасыз ету жүйелеріндегі үрдістерді модельдеу және энергетикалық жүйелерде эксперименталды зерттеулерді ұйымдастыру қабілеті болу және алынған нәтижелерді талдаудан өткізу шеберлігі болу

 • Код ON8

  Іскерлік шешімдерді модельдеуде бизнес дағдыларын көрсете білу, іскерлік қызметті тиімді басқару қабілеті болу

 • Код ON2

  Ағылшын тіліндегі халықаралық ортада кәсіптік әңгімелесу, ғылыми- техникалық және педагогикалық мәселелердің кең ауқымы бойынша әңгімелесуді жүргізу қабілеті болу

 • Код ON10

  Ауылшаруашылық кәсіпорындары мен тұрғындарын энергиямен қамтамасыз ету жүйелерін жобалау қабілеті болу. Ауыл шаруашылығындағы технологиялық жабдықтарды басқарудың заманауи жүйелерін әзірлеу шеберлігі болу

 • Код ON11

  Жарықтандыру жүйелеріндегі энергия үнемдеу әдістерін талдау және негіздеу, энергия үнемдейтін электр механикалық жүйелерді кеңінен енгізу негізінде ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету мәселелерін шешу үшін электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру жөніндегі шараларды әзірлеу қабілеті болу

 • Код ON12

  Технологиялық үрдістерде энергия үнемдеудің тәсілдері мен құралдарын негіздеу қабілеті болу және жаңартылатын энергия көздерін пайдалану арқылы энергиямен қамтамасыз ету жүйесін әзірлеу шеберлігі болу

 • Код ON1

  Ғылым философиясының, психология мен педагогиканың сұрақтарының көкжиектерін көрсете білу, электр техника және еңбек қорғау пәндерін оқытудың заманауи әдістерін қолдануға, әртүрлі психологиялық жағдайларда оңтайлы нұсқаларды табуға және басқару шешімдерін қабылдауға қабілеті болу

 • Код ON7

  Қабылданған ұйымдастыру-басқару шешімдерінің шарты мен салдарын бағалауда қабілеті болу және бизнес үрдістерді модельдеуде шеберлігі болу. Ішкі энергетикалық аудитті жобалауға және дайындауға қатысу және белгілі бір кәсіпорында қолданыстағы менеджмент жүйесін талдау

Top