Жаңа білім беру бағдарламасы

6B11112 Мейманхана ісі в М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

 • Білім беру бағдарламасының мақсаты Мейманхана кешендерінің және басқа да орналастыру құралдарының тиімді қызметін қамтамасыз ету, сондай-ақ отандық қонақжайлылық қызметтерінің қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында инновациялық өндірістік-технологиялық және ұйымдастыру-басқару қызметі негізінде орналастыру және тамақтану қызметтерін көрсету саласында білімі мен іскерліктері бар жоғары білікті және бәсекеге қабілетті бакалавр мамандарын даярлау.
 • Академиялық дәреже Бакалавриат
 • Оқыту тілі Русский, Қазақша
 • Оқу мерзімі 4 года
 • Кредиттер көлемі 240
 • Білім беру бағдарламаларының тобы B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі
 • Білім беру саласы 6B11 Қызмет көрсету
 • Дайындық бағыты 6B111 Қызмет көрсету саласы
 • Білім ортасы мен білім алушының үндесуі (Құқық негіздері, Коррупцияға қарсы мәдениет, Ұлтаралық келісім, 1 курс семинары) 2019
  Несиелер: 5

  Мемлекет, құқық және мемлекеттік-құқықтық құбылыстардың негізгі түсінігі. Құқық салалары. Сыбайлас жемқорлық түсінігінің теориялық-методологиялық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттін қалыптасуы. Мәдениаралық коммуникацияның негізгі аксиомалары. Ұлтаралық коммуникациянын құрылымы мен детерминанттары. Ұлтаралық коммуникация саласындағы заманауи иновациялық үрдістер. Кредиттік оқыту технологиясынын негіздері.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Математика /TIS
  Несиелер: 5

  Сызықтық және алгебралық теңдеулер жүйесінің теориясын, жазықтықтағы және кеңістіктегі аналитикалық геометрияны, бір және көп айнымалылардың, қатарлардың, дифференциалдық теңдеулерді дифференциалдық және интегралдық есептеулерді және оларды инженерлік-техникалық есептерде қолдануды оқып білу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мейманхана бизнесінің әлемдік индустриясы
  Несиелер: 4

  Қонақжайлылықтың әлемдік индустриясының негізгі түсініктері мен анықтамаларын, мейманхана бизнесінің әлемдік желілерін, әлемнің әр түрлі елдеріндегі мейманхана ісінің сипаттамалары мен ерекшеліктерін, қонақжайлылық саласындағы халықаралық ынтымақтастық нысандарын, саланы жаһандандыру тетіктерін, қонақжайлылықтың әлемдік индустриясының қазіргі заманғы даму үрдістерін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мейманхана ісіне кіріспе
  Несиелер: 4

  Қонақжайлықтың даму тарихын, қонақ үй бизнесінің нормативтік-құқықтық базасын, қонақ үй кәсіпорнының құрылымын, қонақ үй бизнесін ұйымдастыру модельдерін және қонақ үйлердің түрлерін, орналастыру құралдарының жіктелуін, қонақ үй ісінің ұйымдық құрылымын, қонақ үйде қызмет көрсетудің технологиялық циклын, қазіргі заманғы қонақ үйді басқару жүйесін,қонақ үй өнімінің элементтерін, қонақ үйлердің сипаттамалары мен ерекшеліктерін, қонақ үй қызметінің маңызды тұжырымдамасын оқып білу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қонақжайлылық индустриясының қазіргі заманғы даму бағыттары
  Несиелер: 4

  Мейманхана нарығының қазіргі жай-күйі мен даму перспективасын, халықаралық деңгейдегі туристік қызметтер нарығының конъюнктурасының ерекшеліктерін, қазіргі заманғы қонақжайлықты басқару жүйелерін, Қазақстанда және шетелде қазіргі заманғы мейманхана шаруашылығын ұйымдастыру ерекшеліктерін, мейманханалардың жіктелу жүйесін және типологиясын, қонақжайлылық индустриясының қазіргі заманғы проблемаларын, қонақжайлылық индустриясының даму үрдістерін, қызметтерді жылжытудың қазіргі заманғы тәсілдерін оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мейманхана сервисі
  Несиелер: 3

  Сервис түрлерін, қызмет түрлерін және олардың сипаттамаларын, Сервисті жүзеге асырудың негізгі тәсілдерін, сервис саласының салалық құрылымын, қызметті қалыптастыруға әсер ететін факторларды, қажеттіліктер мен қызметтердің иерархиясын, сервис кәсіпорындарының құрылымын және оны жетілдіру бағытын, тұтынушыларға қызмет көрсетуді ұйымдастыру нысандарын, қазіргі заманғы жағдайларда қонақ үй индустриясының ерекшеліктерін оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Қазақстандағы мейманхана бизнесі
  Несиелер: 4

  Қазақстандағы мейманхана индустриясының даму кезеңдерінің сипаттамаларын, орналастыру құралдарының қазақстандық стандартты жіктемесін, мейманхана бизнесінің нормативтік-құқықтық базасын, Қазақстандағы қонақжайлылық индустриясының қазіргі даму үрдістерін, мейманхана бизнесін ұйымдастыру модельдерін және мейманханалардың түрлерін оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 1
 • Мейманхана шаруашылығы
  Несиелер: 4

  Мейманхана кәсіпорындарының ұйымдық құрылымын,ғимараттардың құрылымын және қонақ үй қызметтерінің негізгі функцияларын, түрлі функционалдық мақсаттағы қонақ үй жайларының негізгі функцияларын, қонақ үйлердің орналасу шарттары бойынша қонақ үй құрылыстарының сипаттамаларын,қонақ үйлердің инженерлік-техникалық жабдықтарын, қонақ үй жайларының құрамын, қонақ үйлердің көлемдік-жоспарлау шешімдерін, қонақ үйлердің тіршілігін қамтамасыз ету жүйесін, қызмет көрсетудің материалдық-техникалық базасын зерделеу

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Химия /TIS
  Несиелер: 4

  Негізгі химиялық заңдарды, зат құрылысы теориясын, ерітінділер теориясының негіздерін, тотығу-тотықсыздану процестерінің теориясын, элементтер мен олардың қосылыстарының химиялық қасиеттерін, кешенді қосылыстардың құрылысын, қасиеттерін және қолдануын, сапалы сандық талдаудың негізгі әдістерін зерделеу.

  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Сервистік іс-әрекет
  Несиелер: 3

  Сервис түрлерін, қызметтер түрлерін және олардың сипаттамаларын, сервисті жүзеге асырудың негізгі тәсілдерін, сервис саласының салалық құрылымын, қызметтер нарығының құрылымы мен қалыптасуын, қызметтерді қалыптастыруға әсер ететін факторларды, қажеттіліктер мен қызметтердің иерархиясын, қызметтер нарығындағы бәсекелестікті және оның рөлін, сервис кәсіпорындарының құрылымын және оны жетілдіру бағытын, тұтынушыларға қызмет көрсетуді ұйымдастыру нысанын зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 1
  Семестр 2
 • Қазақстандық құқық 2019
  Несиелер: 3

  Отандық тарихтың негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері, құқықтық және демократиялық мемлекеттің құндылықтары, қоғамдағы саяси қатынастардың қазіргі жағдайы; мемлекет пен құқықтың негізгі ұғымдары, тарихи кезеңдердегі мемлекеттің мемлекеттік-құқықтық және Конституциялық дамуы; ҚР конституциялық құрылымы және оның нақты қолданылу саласын айқындайтын нормативтік-құқықтық актілердің мазмұны.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мейманхана бизнесі саласындағы кәсіпкерлік қызмет
  Несиелер: 5

  Кәсіпкерлік қызметтің негіздерін, мейманхана бизнесіндегі кәсіпкерліктің ұйымдық-құқықтық нысандарын зерттеу, мейманхана ісіндегі кәсіпкерлік қызметті реттеу, мейманхана кәсіпорындарын бизнес-жоспарлау, өміршеңдігін анықтау және жаңа бизнес-концепцияларды құру әдістерін; экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер қабылдау әдістемесін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Экономика негіздері
  Несиелер: 5

  Экономиканың негізгі категориялары мен ұғымдары; өндірістің ресурстары мен факторлары; экономикалық жүйелердің типтері, меншік нысандары, өндірістік қызметті жандандырудағы экономикалық қажеттіліктердің рөлі, сұраныс пен ұсыныстың нарықтық тетіктері, экономикадағы бәсекелестіктің рөлі мен түрлері, нарықтық экономикадағы мемлекеттің рөлі мен функциялары

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мейманхана қызметінің технологиясы
  Несиелер: 5

  Технологиялық жүйе ретінде қызмет көрсету саласының сипаттамаларын; мейманхана сервисі технологиясының түрлері: базалық, негізгі, жетекші; мейманхана қызметтерінің құрылымы, негізгі, қосымша және қосымша мейманхана қызметтері, қызметтердің сипаттамасы; мейманхана жайларының құрамы: қоғамдық, тұрғын, қызметтік, техникалық; мейманхана циклінің негізгі кезеңдерін зерделеу

  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Азық-түлік тауарларын тану
  Несиелер: 6

  Тамақ өнімдерінің жіктелуі мен ассортиментін; өнімдердің химиялық құрамын, тағамдық құндылығын, олардың қасиеттерінің әртүрлі факторлардың әсерінен өзгеруін; өнімдердің сапасына қойылатын талаптарды; шикізатты сақтау шарттары мен мерзімдерін; тамақ өнімдерінің аспаздық қасиеттерін оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Мамандықтың кәсіби-қолданбалы бағдарламалары
  Несиелер: 3

  Компьютерлік жабдықтар мен мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етудің мақсатын, брондау және резервтеу жүйесін, мейманхана кәсіпорындарында қолданылатын жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етудің негізгі түрлерін, Galileo, SAbre, Amadeus, Fidelio сияқты жүйелердің мысалдарында компьютерлік брондау жүйелерінің жұмыс сызбаларын, мейманхана кәсіпорындарындағы басқарудың ақпараттық технологияларын, мейманхана қызметін автоматтандырудың компьютерлік бағдарламаларын ("Эдельвейс", "Hotel", " R-Keeper») оқып үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Кәсіпкерлік құқық
  Несиелер: 3

  Кәсіпкерлік құқық - құқықтың кешенді интеграцияланған саласы, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру және оған басшылық жасау саласындағы қатынастарды, жеке және жария мүдделерді біріктіру негізінде реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы. Қазақстанның құқық жүйесіндегі кәсіпкерлік құқықтың орнын айқындайтын отандық құқық жүйесінің ерекшеліктерін қамтиды

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Азық-түлік тауарларының сараптамасы
  Несиелер: 6

  Өнімдердің тағамдық құндылығы саласындағы негізгі нормативтік-құқықтық құжаттарды; сараптаманың негізгі түрлерін, тауарлық сараптаманың әдістері мен принциптерін; сараптама жүргізу кезеңдерін, құжаттарды ресімдеу тәртібін; отандық және халықаралық стандарттарда белгіленген азық-түлік тауарларының сапасына қойылатын талаптарды; шикізат қауіпсіздігін және өнім өндіру технологиясын қамтамасыз ететін мемлекеттік заңдарды, нормативтік құжаттарды зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 1
 • Қонақ үйлер мен мейрамханалардың интерьері мен жабдықтары
  Несиелер: 3

  Мейманханалар мен мейрамханалардың интерьері мен жабдықтарының құрылымын, жинау жұмыстарына және жиһазбен, мүкәммалмен жабдықтауға қойылатын талаптарды, мейманханалердың сыртқы және ішкі безендіруінің түрлері мен нысандарын, технологиялық жабдықтардың құрылымы мен қолданылатын жабдықтардың сипаттамаларын, технологиялық жабдықтарды есептеу әдістерін оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Тіршілік әрекеттері қауіпсіздігінің негіздері
  Несиелер: 4

  Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу себептері, адам денсаулығы мен қоршаған ортаға әсер ететін негізгі қауіптіліктер мен сипаттамалар және зақымдаушы факторлар, сонымен қатар, өздерінің кәсіби бағдарына сәйкес қолданылатын қорғау шаралары мен әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Экология және тұрақты даму EUR-4-2019
  Несиелер: 4

  Тірі ағзалардың қоршаған ортаға әсерін анықтайтын негізгі заңдарды білу; организмдердің санын, динамикасын және динамикасын тарату; табиғат пен қоғамның орнықты дамуының нақты мақсаттары мен басымдықтарын айқындау және қоршаған ортаны қорғау мақсаттарында суару үшін алынған білімдерді пайдалану дағдыларын дамыту; биосфераның даму заңдылықтарын білу және оның тұрақтылығын сақтау шарттары, сондай-ақ әртүрлі елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасындағы тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Еңбекті қорғау
  Несиелер: 4

  Қауіпсіз еңбек шарттарының саласына байланысты заңдық және нормативтік-құқықтық мәселелерді зерттеу, адамның денсаулығына әсер ететін зиянды және қауіпті өндіріс факторлары анықтау, сонымен қатар, қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету және өндірістік жарақаттануларды алдын-алуға бағытталған дұрыс шешімдерді қабылдау.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Кәсіби бағытталған шет тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Климаттың өзгеруі және "жасыл экономика
  Несиелер: 4

  Адамзаттың тұрақты дамуының қазіргі концепциялары мен стратегиялары. биосфераның тұрақтылығын сақтау; күнделікті қызметте тірі организмдердің қоршаған ортамен өзара әрекеттесуінің заңдылықтары туралы білім. Тұрақты дамудан жасыл экономикаға көшу жолдары.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мейманхана және мейрамхана құрал- жабдықтары
  Несиелер: 3

  Мейманхана кешені мен қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының қазіргі заманғы технологиялық жабдықтарын, жылу, механикалық, жуу және тоңазытқыш жабдықтарын пайдалану, жөндеу және монтаждау ерекшеліктерін, технологиялық жабдықтарды және берілген технологиялық жағдайларға арналған автоматика аспаптарын таңдау әдістемесін, технологиялық жабдықты есептеу әдістерін оқып үйрену.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • Мейманхана іс-әрекетін жобалау
  Несиелер: 4

  Мейманхана қызметін жобалаудың теориялық негіздерін,мейманхана қызметін жобалаудың заманауи технологиялары мен әдістерін, жобаның құрамы мен мазмұнын, жобалық қызметті Құжаттамалық сүйемелдеуді, мейманхана кәсіпорындарының ғимараттарына қойылатын талаптарды, мейманхана кәсіпорындарын жобалаудың негізгі принциптерін зерделеу.

  Оқу жылы - 2
  Семестр 2
 • 1С-кәсіпорын
  Несиелер: 3

  Бизнес-процестерді басқару, қаржылық және статистикалық есептілік туралы білім жүйелерін пайдалану, қаржылық және статистикалық есептілікті дайындау бойынша толық және нақты ақпаратты қалыптастыру дағдыларын қалыптастыру үшін есеп беру және оның әдістері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Сала экономикасы
  Несиелер: 4

  Экономикалық жүйелердің барлық экономикалық жүйелерінің негізгі санаттарын, нарықтық экономикалық жүйенің жұмыс істеу тетіктерін, мемлекеттік экономикалық саясаттың негізгі модельдерін, өндірістік процестердің көрсеткіштері, экономикалық талдау әдіснамасын меңгеру, экономикалық жүйелерді жіктеу критерийлерімен танысу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Қонақжайлылық индустриясындағы бухгалтерлік есеп
  Несиелер: 5

  Бухгалтерлік есептің нормативтік-құқықтық базасын, бухгалтерлік құжаттарды және оларды жасауға қойылатын талаптарды, бухгалтерлік есеп негіздерін, қонақжайлылық индустриясындағы баға белгілеу ерекшеліктерін, өнімнің өзіндік құнын анықтау әдістерін, қолма-қол ақшасыз есеп айырысу нысандарын, бухгалтерлік есеп беруді, бухгалтерлік баланс құрылымын оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Өнеркәсіп мекемелерінің қоршаған ортасын қорғау (барлық мамандықтарға) OOSPP-4-2019
  Несиелер: 4

  ҚР экологиялық саясатының Заңдық базасы туралы, атмосфераға түсетін зиянды заттарды экологиялық нормалар туралы, негізгі зиянды қоспалардың пайда болуы мен осы қоспаларды төмендету әдістері туралы, өнеркәсіптік кәсіпорындардың ақаба суларымен шығарылатын тастандыларды қысқарту тәсілдері мен оларды тазарту әдістері туралы, қоршаған ортаны ластау салдарынан халық шаруашылығына келтірілетін зиянды анықтау және табиғатты қорғау бойынша бақылауды бұзғаны үшін жауапкершілік.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Экономикадағы монополияға қарсы реттеу ARE-4-2019
  Несиелер: 4

  Қазақстан экономикасындағы монополияға қарсы реттеу негіздері; Табиғи монополиялардың ерекше белгілері және оларды монополияға қарсы реттеу ерекшеліктері; экономикадағы монополиялардың негізгі түрлері; Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі Комитеттің функциялары, өкілеттіктері, құрылымы мен міндеттері; экономиканы монополияға қарсы реттеу бағыттарының бірі ретінде шағын және орта бизнес; рынок қатысушыларының өзара іс-қимылының негізгі ережелері.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мейманхана ісін ұйымдастыру және жоспарлау
  Несиелер: 5

  Мейманхана кәсіпорындарының ұйымдық-құқықтық нысандарын, олардың қызметі мен қызмет ету ерекшеліктерін; кәсіпорындардың құрылымын; жабдықтауды, қойма шаруашылығын ұйымдастыруды; өндіріс құрылымын, өндірістік және технологиялық процестердің мәні мен элементтерін; мейманхана қызметтері мен бөлімдерінің жұмысын ұйымдастыру мен жоспарлауды; өндірістік персоналдың негізгі санаттарын, оған қойылатын талаптарды, персоналдың еңбегін ұйымдастыру мен нормалауды зерделеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Кәсіби қазақ(орыс) тілі 2019
  Несиелер: 3

  Тіл, мәдениет, қатынас саласының ерекшелігіне сәйкес кәсіби қатынас жағдайларында тіл жүріс-тұрыстың бағдарламасын құру. Жалпы қабылданған нормаларға сәйкес тұрмыс, әлеуметтік-мәдени, ресми-іскерлік мәтіндерді құрастыру. Қатынастың әртүрлі салаларының түрлі жағдайларында коммуникацияларға қатысу. Кәсіби қатынастың міндеттерін шешу мақсатында тілдік тәсілдерді қолдану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мейманхана ісіндегі есеп және есеп беру
  Несиелер: 5

  Ұйымды іс жүргізуді, құжаттаманы және статистикалық есептілікті уақтылы және сапалы ресімдеуді, түгендеу түрлерін (өнімдерді, тауарларды, ыдысты, жиһазды), түгендеуді жүргізу тәртібін, шикізаттың, тауарлардың, ақша қаражатының түсуін, тасымалдау, сақтау және өткізу кезіндегі тауарлық ысыраптарды, сыну, сыну және бүліну салдарынан болған ысыраптарды есепке алуды жүргізуді зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Менеджмент және экономиканы мемлекеттік басқару негіздері
  Несиелер: 4

  экономиканы мемлекеттік реттеу жүйесін ұйымдастыру және жұмыс істеуінің теориялық, әдіснамалық және құқықтық негіздері; мемлекеттік реттеудің халықаралық және отандық тәжірибесі, негізгі бастапқы басқару ұғымдары, басқару мәдениеті; Мемлекеттік мақсатты бағдарламаларды жасау және талдау, басқару саласындағы жетістіктер туралы ақпаратты жинақтау және пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мейрамхана тағамдарын дайындау технологиясы
  Несиелер: 6

  Тағамдарды, сусындарды және аспаздық өнімдерді әртүрлі ассортиментте өндірудің технологиялық процестерін, шикізат, жартылай фабрикаттар мен дайын өнімнің сапасына қойылатын талаптарды, мәзірдің әр түрлі түрлерін, жылумен өңдеу тәсілдерін: оларды қолданудың тәсілдері мен ерекшеліктерін зерделеу

  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Жобалау жұмыстарын автоматтандыру жүйесі немесе APM
  Несиелер: 3

  Мамандықтың кәсіби - қолданбалы міндеттерін шешу және алгоритмдерді жасау; кәсіби сипаттағы құжаттарды жасау және олармен жұмыс істеу; ақпаратпен жұмыс істеу әдістері мен құралдарын таңдау; қазіргі заманғы ақпараттық және коммуникациялық технологиялар құралдарын пайдалану.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Компьютерлік графика
  Несиелер: 3

  AutoCAD ортасында дизайн құжаттарының графикалық бөлігін автоматты түрде дайындау негіздерін үйрену; кеңістік және логикалық ойлауды дамыту және жетілдіру; өнімді сызбаларды автоматтандырылған дайындау дағдыларын иелену және олардың үш өлшемді модельдерін құру, сондай-ақ сурет файлдарын генерациялау және оларды принтерге немесе плоттерге шығару

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 1
 • Мейрамхана өнімдерін өндірудің заманауи технологиялары
  Несиелер: 4

  Қоғамдық тамақтану жүйесінде қолданылатын өнімдерді өңдеудің инновациялық тәсілдері мен техникалық құралдарын: "sousvide" төмен температуралы жылумен өңдеу, текстуралық ас техникасы: сферификация, эмульсификация, желімдеу, Cook&Chill технологиясы, лъдомиксинг, тhermomix, технологиясы, тамақ өнімдерін сақтау мерзімін ұзартатын заманауи технологиялар мен тәсілдерді, Foodparing жүйесін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Іскерлік қарым-қатынас психологиясы
  Несиелер: 4

  Іскерлік қарым-қатынас психологиясының теориялық негіздерін, қонақжайлылық индустриясындағы коммуникативтік техника мен іскерлік қарым-қатынас технологиясын, іскерлік келіссөздер, кездесулер, кеңестер, көпшілік алдында сөз сөйлеу, телефондық іскерлік қарым-қатынас жүргізудің принциптері мен заңдылықтарын, шетелдік іскерлік серіктестермен келіссөздер жүргізу ерекшеліктерін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мейманханалардағы қосымша қызмет көрсету технологиясы
  Несиелер: 4

  Мейманхананың мақсаттары мен міндеттерін, қосымша қызметтері мен бөлімшелерінің рөлін, қосымша мейманхана қызметтерін ұйымдастыру және ұсыну технологиясын, қосымша мейманхана қызметтерін ұсыну процесінде қызмет көрсету ерекшеліктерін, техникалық құралдарды, ұсынылатын қызметтердің жабдықтарын, халықаралық сервистің ережелері мен нормаларын зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қоғамдық тамақтанудағы карвинг технологиясы
  Несиелер: 4

  Карвингтің даму тарихын, карвингтің негізгі тәсілдері мен құралдарын, тағамдар мен салаттарды декорациялау принциптерін, негізгі тағамдарды декорациялау принциптерін, сусындар дизайнының принциптерін, көкөністер мен жемістерден композиция жасау принциптерін оқып білу

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мейманхана кешендеріндегі қауіпсіздік қызметтің іс-әрекеті
  Несиелер: 4

  Қонақтар мен мейманханалардың мүліктері қауіпсіздігі саласындағы қызметтің ерекшеліктерін, мейманхананың клиенттері мен персоналына төнетін қауіп-қатерлерді, қауіпсіздік қызметінің лауазымдық нұсқаулықтарын, инновациялық технологияларды, күзет сигнализациясы жүйесінің технологияларын және мейманханада қауіпсіздікті қамтамасыз ететін жабдықтарды оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Қонақ үй және мейманхана cервисінің мәдениеті
  Несиелер: 4

  Психологиялық, этикалық, эстетикалық мәдениет сипаттамаларының ерекшеліктерін; мейманхана бизнесі саласында сервистік қызмет көрсетуді ұйымдастыру теориясын; қызмет көрсету саласы қызметкерлері мен тұтынушылар арасында туындайтын өзара қарым-қатынас маркетингін; қызмет көрсетудің ұлттық, аймақтық, этикалық, демографиялық және табиғи-климаттық ерекшеліктерін ескере отырып, сервис теориясы мен практикасын оқып білу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Имиджелогия және конфликтология
  Несиелер: 4

  Мейманхана бизнесі саласындағы жанжалдардың теориялық негізін, жанжалдардың маңызды белгілерін, жанжалдардың типологиясын, имиджді құру және қайта құру саласындағы теориялық негіздерді, имиджді қалыптастыру әдіснамасын, әр түрлі имиджді талдау әдістерін және әр түрлі жанжалдарды шешу әдістерін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мейманхана кешендеріндегі әкімшілік-шаруашылық қызметтің іс-әрекеті
  Несиелер: 5

  Мейманхана кәсіпорнының әкімшілік-шаруашылық қызметі іс-әрекетінің негізгі процестерін: нөмірлерді жинауды ұйымдастыру тәртібі және жинау жұмыстарының сапасына қойылатын талаптар, бүлінген мейманхана меншігін актілеу ережесі, мейманхана жабдықтары мен мүліктерін есепке алу бойынша құжаттарды рәсімдеу және жүргізуді оқып үйрену.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Коктейльдер мен сусындарды дайындау технологиясы
  Несиелер: 4

  Сусындар өндірісінің отандық және шетелдік технологияларын, технологиялық процестің ерекшеліктерін, бар ісі саласындағы нормативтік, техникалық және технологиялық құжаттаманы, барда тұтынушыларға қызмет көрсетудің негізгі этикалық, мәдени және конфессиялық айырмашылықтарын, барда сусындарды өндіру мен берудің технологиялық процесін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мейманхана кешеніндегі қабылдау және орналастыру қызметінің іс-әрекеті
  Несиелер: 5

  Мейманхана қызметтерін ұйымдастыру және ұсыну процесін реттейтін заңнамалық базаны, мейманханалардың функционалдық процестерінің жүйесін қалыптастыру негіздерін, мейманхана қызметтерін ұсыну ережелері мен тәртібін, мейманхана қызметтерін ұсыну үдерісінде қызмет көрсету стандарттарын, қабылдау және орналастыру қызметі іс-әрекетінің негізгі көрсеткіштерін, қабылдау және орналастыру қызметінің ұсынатын мейманхана қызметтерінің сапасын бағалауды зерделеу.

  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мейманханадағы тамақтану қызметінің қызметі
  Несиелер: 4

  Тамақтану қызметі бөлімшесінің функциялары мен міндеттерін, ұйымдастыру ерекшеліктерін, асхана ыдыстарының, іш киімдердің ассортиментін және олардың мақсатын, тағамдардың жіктелуін, аспаптарды жобалаудың заманауи технологиялары мен әдістерін, қонақ үй кәсіпорнының тағам өнімдерінің сапасын бағалау және бақылау әдістерін оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 3
  Семестр 2
 • Мейманхана кәсіпорнының логистикасы
  Несиелер: 5

  Қызмет көрсету саласындағы кәсіпорынның коммерциялық қызметінің құрамдас бөлігі ретінде логистиканы ақпараттық-әдістемелік қамтамасыз етуді; қызмет көрсету саласындағы логистикадағы бизнес-технологияны үлгілеу ерекшеліктерін; тауар қозғалысы жүйесін құраушы, олардың мәні, шарттары, ұйымдастыру ерекшеліктері,жұмыс істеуі және айналыс шығындарын азайту жолдарын оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мейманхана қызметін ілгерілету және сату
  Несиелер: 5

  Мейманхана кәсіпорны маркетингінің теориялық негіздерін, мейманхана қызметтері нарығын және оның компоненттерін, бәсекелестіктің ерекшеліктерін, маркетингтік зерттеулерді, тұтынушылардың сұраныстарына сәйкес келетін мейманхана өнімін қалыптастыру және ілгерілету теориясы мен тәжірибесін, мейманхана өнімін тиімді сату технологиясын зерделеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қонақжайлық индустриясынындағы кәсіби этика және этикет
  Несиелер: 5

  Кәсіби этика және этикет әдістемесін, іскерлік келіссөздер, кездесулер, кеңестер, көпшілік алдында сөз сөйлеу, телефондық іскерлік қарым-қатынас жүргізудің принциптері мен заңдылықтарын, шетелдік іскерлік серіктестермен келіссөздер жүргізу ерекшеліктерін, іскерлік хаттама және іскерлік этика негіздерін зерделеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Стандарттау, сертификаттау және мейманхана қызметтерінің сапасын бақылау
  Несиелер: 5

  Стандарттау және сертификаттау негіздерін, мейманхана қызметтері сапасының сәйкестігін бағалау тәсілдерін, қызмет көрсету саласындағы стандарттау және сертификаттау мәселелерін, ҚР қызмет көрсету саласының әртүрлі аспектілерінде сертификаттарды алу шарттары мен факторларын, қызмет көрсетудің кәсіби стандарттарын, мейманханалар мен басқа да орналастыру құралдарыының жіктелуі мен типологиясы жүйелерін, мейманхана қызметтерінің сапасын бағалау және бақылау әдістерін зерделеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Қоғамдық тамақтандыруды ұйымдастыруда тағам қауіпсіздігі жүйесін әзірлеу
  Несиелер: 5

  Адам үшін қауіптілік түрлерін және тамақ өнімдерінің қауіпсіздік критерийлерін, негізгі ғылыми және техникалық мәселелерді, сондай - ақ тамақ өндірісінің техникасы мен технологиясының даму үрдістерін, тамақ қауіпсіздігі менеджментінің негіздерін, тез тамақтану өнімдерінің тәуекелдерін басқару әдістерін, жаңа өнімді әзірлеудегі тәуекел-менеджмент негіздерін оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тамақтандыру қызметін ұйымдастыру және технологиясы
  Несиелер: 5

  Қоғамдық тамақтанудағы қызмет көрсетудің негізгі ережелері мен нормаларын, тамақтануды ұйымдастырудың арнайы нысандарын, сервировка заттарын, сервировкалау түрлері мен ережелерін, туристерге қызмет көрсетуді ұйымдастырудың принциптерін, тұратын жерлерден тыс жерлерде, әртүрлі көлік түрлерінде тамақтануды ұйымдастырудың принциптерін оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Мейрамхана және бар ісі өндірісі мен қызмет көрсетуінің технологиясы
  Несиелер: 5

  Қазіргі заманғы қызмет көрсету нарығының талаптарын ескере отырып, әр түрлі кластағы барлар мен мейрамханалардағы өндірістік үдерістердің технологиясын, мейрамхана мен бар стилінің имиджін қалыптастыру негіздерін, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорнының түрі мен класына, оның қызметінің бағытына байланысты бағынушылық иерархиясын құру ережелерін оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Тамақ өнімдерінің сапасын бақылау
  Несиелер: 5

  Өнімдер мен қызметтердің сапасын бақылау саласындағы негізгі ұғымдарды, қоғамдық тамақтану өнімдері мен қызметтерінің сапасын бақылауды жүргізудің нормативтік-құқықтық базасын, сәйкестендіру әдістерін, бұрмалауды анықтау тәсілдерін, оның салдары мен алдын алу шараларын зерттеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 1
 • Жалпы сапаны басқару
  Несиелер: 5

  Сапаны басқару тәсілдерінің эволюциясын, тұтынушы мен өндіруші тұрғысынан сапаны, TQM тұжырымдамасының қағидалары мен мәнін, TQM тұжырымдамасының мәнін, Деминг философиясының негіздерін, PDCA циклін, ұйымда TQM принциптерін іске асырудың қазіргі заманғы тәсілдерін, сапаны жалпыға ортақ басқарудың болашағын, заманауи жүйелерді, әдістерді, сапаны басқару құралдарын оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мейманхананың қызмет көрсету сапасын басқару
  Несиелер: 5

  Сапаны басқарудың негізгі түсінігін, сапаны қамтамасыз ету жүйесінің әртүрлі түрлерін, мейманхана ісіндегі сапаны бақылау және талдауды жүзеге асыру әдістерін, сапаны басқарудың статистикалық әдістерін, сапаны жетілдіру бойынша жұмысты ұйымдастыру әдістерін, сапаға жұмсалатын негізгі шығындарды, мейманхана ісіндегі сапаны басқарудың әдіснамасы мен терминологиясын, ИСО 9000 сериялы халықаралық стандарттардың нұсқауларын оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қонақжайлылық индустриясының өзекті мәселелері
  Несиелер: 4

  Инновациялық технологияларды қолданудың негізгі әлемдік үрдістерін және тұтынушыларға қызмет көрсетудің жаңа нысандарын, басқару саласындағы отандық және шетелдік тәжірибені, қонақ үй саласын тиімді ұйымдастыру және тиімді дамыту, қонақ үй қызметтері нарығының салалық ерекшеліктерін, құрылымын, оны талдау әдістерін, қонақ үй индустриясы кәсіпорындарының жұмыс істеу тиімділігін бағалауға әдіснамалық тәсілдерді зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мейманхана бизнесіндегі инновациялық технологиялар
  Несиелер: 4

  Мейманхана бизнесіндегі инновациялық қызметтің теориялық негіздері мен жалпы принциптерін, мейманхана қызметіндегі инновациялық тәсілдердің факторлары мен үрдістерін, мейманхана ісін дамытудағы инновациялық тәсілдерді, мейманхана ісіндегі инновациялық процестерді, құбылыстар мен стратегияларды оқып білу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Қонақжайлық индустриясында персоналды басқару
  Несиелер: 5

  Персоналды басқару тұжырымдамасын, персоналды басқару принциптерін, функцияларын, әдістерін, персоналды басқару факторлары мен субъектілерін, қызмет көрсету саласында персоналды басқаруды нормативтік-әдістемелік қамтамасыз етуді, ұжымда қақтығыстарды басқару принциптері мен тәсілдерін, персоналға қажеттілікті жоспарлау, персоналды іріктеу технологиясын зерделеу.

  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Мейманхана қызметтерінің сапа менеджменті жүйесі
  Несиелер: 5

  Мейманхана бизнесі кәсіпорындарының тұтыну нарығындағы маңызы мен функцияларын, мейманхана бизнесі кәсіпорындарында қызмет көрсету сапасын қалыптастыру ерекшеліктерін, ИСО 9000 сериялы халықаралық стандарттардың ұсынымдарына сәйкес сапа жүйелерін әзірлеу және енгізу әдіснамасын, ескере отырып, басқару объектісі ретінде олардың сапа менеджменті негіздерін зерделеу.

  Селективті тәртіп
  Оқу жылы - 4
  Семестр 2
 • Код ON1

  Университетте оқу үдерісін ұйымдастырудың академиялық ережелерін, экономика, менеджмент, экономика салаларының қызмет ету ерекшеліктерін, Қазақстанның құқықтық жүйесі мен заңнамасының негіздерін, ҚР-да бизнесті ұйымдастырудың заңнамалық базасы мен принциптерін, мейманхана бизнесіндегі кәсіпкерлік міндеттерін, кәсіпкерлік құқықтың негізгі теориялық жағдайын, кәсіпкерлік құқықтық қатынастарды реттейтін заңнаманы, нақты жағдайда қажетті нормативтік актілерді қолдануды, кәсіпкерлік құқық саласындағы заңды мәселелерді талдау және шешуді білу., кәсіпкерлік дағдыларын меңгеру, мейманхана кәсіпорындарын бизнес-жоспарлау дағдыларын.

 • Код ON2

  Кәсіби бағытталған қазақ (орыс) және шет тілі жүйесін, орфография және орфоэпия, сөзжасау, морфология және синтаксис ережелерін білу; таңдалған мамандық бойынша лексикалық және грамматикалық минимум, маманның жазбаша және ауызша кәсіби сөйлеуіне тән өзіндік сөз айналымы, фразеологизмдер, мәтін ақпаратын түсіндіре білу, сертификациялық талаптар көлемінде қарым-қатынастың әлеуметтік-мәдени, қоғамдық-саяси, ресми-іскерлік және кәсіби салалары мәтіндерінің стильдік және жанрлық ерекшелігін түсіндіру, кәсіби тақырыптарға әңгіме құрастыру, диалог жүргізу, монолог, полилог, монолог, полилог және т. б. дағдысы.; кәсіби тақырыптарға тезистер, конспектілер, аннотациялар, рецензиялар, пікірлер, рефераттар құрастыру және әңгіме жүргізуді.

 • Код ON3

  Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеу әдістерін, ақпараттық және коммуникациялық процестерді іске асыру тәсілдерін түсіну; ақпаратты іздеу, сақтау, өңдеу және тарату үшін ақпараттық интернет ресурстарын, бұлтты және мобильді сервистерді пайдалана білу; цифрлық технологиялардың көмегімен әртүрлі қызмет түрлері үшін деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу; деректерді жинау, беру, өңдеу және сақтау үшін компьютерлік жүйелер мен желілерді бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етуді қолдану дағдысы, мейманхана кәсіпорындарында қолданылатын ақпараттық жүйелердің аппараттық-техникалық және бағдарламалық қамтамасыз етуді білу, нақты мейманхана кәсіпорнының алдында тұрған талаптар мен міндеттерге сәйкес жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдай білу.

 • Код ON4

  Математика мен химияның базалық тарауларын білу және түсіну және оларды кәсіби қызметте қолдану, негізгі ғылыми заңдар, түсініктер және оларды практикалық қолдану, негізгі химиялық заңдар мен түсініктер, зат құрылысы теориясы, ерітінділер теориясының негіздері, тотығу-тотықсыздану процессстерінің теориясы, элементтер мен олардың қосылыстарының химиялық қасиеттері, эксперимент нәтижелерін рәсімдеу және ұсыну.

 • Код ON5

  Табиғатты, қоғам мен ойлану қабілетін дамыту заңдарын, ҚР табиғатты пайдалануды басқарудың негізгі заңдары мен принциптерін, еңбекті қорғаудың құқықтық, нормативтік және ұйымдастырушылық негіздерін, кәсіби қызмет саласында қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету ерекшеліктерін білу және түсіну, өнеркәсіптік объектінің қоршаған ортаға әсерін бағалай білу, қоғамның экономикалық дамуымен өзара байланыста ғаламдық экологиялық проблемаларға техникалық және экологиялық сараптама және аудит жүргізу, кәсіби қызметте осы білімдерді қолдану, авариялардың, апаттардың, дүлей зілзалалардың ықтимал салдарынан қорғаудың негізгі әдістерін қолдану, кәсіби қызмет саласында қауіпті және зиянды факторлардға талдау жүргізу

 • Код ON6

  Мейманхана қызметін реттейтін құқықтық және нормативтік құжаттарды, мейманхана қызметінің теориялық негіздерін, мейманхана шаруашылығын ұйымдастыруды, мейманханалардың функционалдық процестерін және басқа да орналастыру құралдарын жобалау үшін жобалаудың заманауи технологиялары мен әдістерін, мейманхана қызметтерінің отандық және шетелдік озық тәжірибесін білу; мейманхана бизнесінің дамуына әсер ететін факторларды, Қазақстанның мейманхана кешенінің қазіргі жағдайын, мейманхана қызметінің даму тенденциялары мен мәселелерін анықтай білу; тұтынушының талаптарына сәйкес мейманхана өнімін қалыптастыру және жобалау қызметін жүзеге асыру үшін әртүрлі ақпарат көздерін пайдалану дағдысын.

 • Код ON7

  Тамақтану қызметінің бизнес-жоспарын орындауды ұйымдастыру принциптері мен әдістерін, тамақтану қызметінің бизнес-жоспарын тиімді іске асыруды ұйымдастыру принциптерін, әдістерін, тәсілдерін,тамақтану процесін ұйымдастыру технологиясын, тағамдарды, сусындарды және кулинарлық өнімдерді дайындау технологиясын,мейрамхана өнімдерін өндірудің қазіргі заманғы технологияларын білуі; тамақтану қызметінің қызметін ұйымдастыруды, үйлестіруді және бақылауды жүзеге асыру, тамақтану қызметі қызметінің нәтижелерін, материалдық ресурстар мен персоналға қажеттілікті талдау, тамақтану қызметінің регламенттерін әзірлеу, технологиялық жабдықтарды таңдау және есептеу әдістемесін пайдалануды, есепке алу және сатып алу қызметін бақылай білуді.

 • Код ON8

  Мейманхана кешендерінің әртүрлі түрлерінің қызметін ұйымдастыру негіздерін, мейманхана сервисінің технологияларын, қонақжайлылық функцияларын, спорттық, ойын және ойын-сауық іс-шараларын, мейманхана кәсіпорындары қызметтерінің бизнес-жоспарын ұйымдастыру принциптерін, әдістерін, тәсілдерін, сервисті жүзеге асырудың негізгі тәсілдерін білуі; қонақжайлылық, спорттық, ойын және ойын-сауық іс-шараларын жоспарлау және орындауды ұйымдастыру, бөлімше қызметін жоспарлау, мониторингті жүзеге асыруды.

 • Код ON9

  Мейманханардың және басқа да орналастыру құралдарының қызметін ұйымдастыру, жоспарлау негіздерін, мейманхана сервисі саласындағы қаржылық, бухгалтерлік және статистикалық есеп негіздерін; мейманхана кешені қызметтерінің, бөлімдерінің қызметін жоспарлауды және ұйымдастыруды жүзеге асыра білу, бөлімшелер қызметінің нәтижелерін және материалдық ресурстар мен персоналға қажеттілікті талдау, сервистік қызмет көрсетуді ұйымдастыру теориясын, тұтынушылармен, серіктестермен және басқа да мүдделі тараптармен, әртүрлі мәдениет өкілдерімен, мейманхана маркетингі, сату технологиясын, мейманхана қызметтерін сатуды тиімді ұйымдастыру әдістерін, тәсілдерін білуін; бөлімше алдында мейманхана қызметтерін сату бойынша міндеттерді қоя білуді.

 • Код ON10

  Қызмет көрсету саласына қатысты Қазақстан Республикасының заңнамалық және өзге де нормативтік құқықтық актілерін, қызметтер қызметін бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау әдістерін, орындалатын жұмыстар сапасының кәсіпорында әзірленген регламенттер мен стандарттарға сәйкестігін бағалау тәсілдерін,тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне, оларды сақтау шарттарына қойылатын талаптарды білу; тағам өнімдерінің қауіпсіздігіне әсер ететін қауіпті факторларды бағалай білу, мейманхана кешенінің және басқа да орналастыру құралдарын жіктеу жүйесіне сәйкестігін растау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, бақылау жүйесінің жұмыс істеуіндегі проблемаларды талдауды.

 • Код ON11

  Корпоративтік мәдениет принциптерін, корпоративтік этика кодексін, іскерлік келіссөздер жүргізу техникасын, бизнес-коммуникация негіздерін, мотивациялық менеджментті білу және түсіну; коммуникативтік біліктер, келіссөздер жүргізе білу, еңбек ұжымында кеңестер мен жиналыстар өткізу, басқару әдістерін пайдалану, тұлғааралық және топаралық қақтығыстардың алдын алу және шешу, бағыныштыларды ынталандыру және уәждемесін арттыру, олардың ниеттестігін қамтамасыз ету әдістері,бөлімше ішінде корпоративтік мәдениетті сақтау мониторингін жүргізу, клиенттер мен келушілердің қанағаттанушылығын бағалау және талдауды жүзеге асыру, сапа проблемаларын талдау және оларды шешу үшін сапаны басқарудың статистикалық әдістерін қолдану, қонақ үй ісіндегі сапаны басқару бойынша практикалық міндеттерді шешу, инновациялық технологияларды, еңбек және клиенттерге қызмет көрсетуді ұйымдастырудың жаңа формаларын енгізу бойынша іс-шараларды жүзеге асыра білуі.

Top